Хе­ла­тне жив­ле­н­ня для ор­га­ні­чних ви­ро­бни­ків

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ва­силь За­гар­ний

На­дзви­чай­но ва­жли­вий пе­рі­од для ози­мих куль­тур — осін­ній. То­му сіль­го­спви­ро­бни­ки та­кі ува­жні до ню­ан­сів пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку на­сі­н­ня ози­ми­ни. За­ми­слю­ю­ться над ці­єю про­бле­мою і ор­га­ні­чні фер­ме­ри. Оброб­ка на­сі­н­ня пре­па­ра­та­ми у фор­мі хе­ла­тів — це но­вий рі­вень їх вза­є­мо­дії з ро­сли­ною. Мо­жна у та­кий спо­сіб по­си­ли­ти роз­ви­ток куль­тур, стій­кість їх до не­спри­я­тли­вих умов дов­кі­л­ля. І не ви­йти при цьо­му за ме­жі пра­вил ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства.

Хе­ла­тні пре­па­ра­ти усе біль­ше вхо­дять у вжи­ток фер­ме­рів. Їх ви­ко­ри­сто­ву­ють та­кож для про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня як на ро­дю­чих ор­них ґрун­тах, так і для го­спо­дарств, що пра­цю­ють за си­сте­ма­ми ноу-тіл або мі­ні-тіл. Зокре­ма, ве­ли­ку по­тре­бу у хе­ла­тах від­чу­ва­ють ви­ро­бни­ки ор­га­ні­чної про­ду­кції.

У нас в Укра­ї­ні за­раз на­лі­чу­є­ться при­бли­зно 200 ор­га­ні­чних фер­ме­рів. На 40 тис. укра­їн­ських фер­мер­ських го­спо­дарств — кра­пля в мо­рі, не­ба­га­то. Однак з де­яких ви­дів про­ду­кції во­ни вже за­йма­ють по­мі­тні рин­ко­ві ні­ші на­віть у мас­шта­бах Єв­ро­со­ю­зу. Ор­га­ні­чний агро­бі­знес спи­ра­є­ться не ли­ше на стан­дар­тне під­при­єм­ни­цьке ба­жа­н­ня при­бу­тку, а й на пев­ні прин­ци­пи: тур­бо­ти про здо­ров’я й дов­кі­л­ля то­що. За цим — сер­йо­зні пер­спе­кти­ви.

У су­пер­мар­ке­тах чи ма­га­зи­нах про­ду­кти ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства про­да­ю­ться із осо­бли­вим мар­ку­ва­н­ням. Про еко­ло­гі­чну від­по­від­ність стан­дар­там кра­їн Єв­ро­со­ю­зу свід­чить Зе­ле­ний Єв­ро­ли­сток. Для йо­го отри­ма­н­ня й ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції — усе в те­хно­ло­гі­чно­му лан­цюж­ку по­вин­но бу­ти ор­га­ні­чне, у то­му чи­слі до­бри­ва й за­со­би за­хи­сту ро­слин як скла­до­ві агро­те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су. Но­вий різ- но­вид пре­па­ра­тів — хе­ла­тні — ді­ють м’яко і ціл­ком під­хо­дять на­віть для ви­ро­бни­ків еко­ло­гі­чно чи­стої про­ду­кції.

У ни­ні­шніх умо­вах ін­тен­си­фі­ка­ції зем­ле­о­бро­бі­тку й агро­бі­зне­су по­мі­тно зро­стає зна­че­н­ня у жив­лен­ні ро­слин ба­га­тьох мі­кро­еле­мен­тів. Біль­шість із них вхо­дять до скла­ду фер­мен­тів, які ви­сту­па­ють біо­ло­гі­чни­ми ка­та­лі­за­то­ра­ми біо­хі­мі­чних про­це­сів у ро­сли­ні. Їх ма­ла кіль­кість у ґрун­ті мо­же спри­чи­ни­ти ура­же­н­ня ро­слин хво­ро­ба­ми, а у під­сум­ку — змен­ше­н­ня вро­жаю. Для ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми вче­ни­ми роз­ро­бле­ні спе­ці­аль­ні хе­ла­тні пре­па­ра­ти та спосо­би їх вне­се­н­ня з та­ких еле­мен­тів, як бор, за­лі­зо, мідь, мар­га­нець, мо­лі­бден, ко­бальт, цинк. Мі­кро­еле­мен­ти, що вхо­дять до скла­ду цих до­брив, не­об­хі­дні для нор­маль­ної жит­тє­ді­яль­но­сті жи­вих ор­га­ні­змів, во­ни бе­руть участь у по­бу­до­ві фер­мен­тних си­стем ор­га­ні­змів.

Як ві­до­мо, хе­ла­ти — це на­ту­раль­ні або син­те­ти­чні спо­лу­ки, які ро­блять мі­кро­еле­мен­ти лег­ко до­сту­пни­ми для ро­сли­ни. Хе­ла­ти­за­ція — один із біо­хі­мі­чних про­це­сів. На­при­клад, ге­мо­гло­бін, що при­су­тній у кро­ві ко­жної лю­ди­ни, є хе­ла­том за­лі­за. Хе­ла­тна фор­ма спри­яє про­сто­му й швид­ко­му за­сво­єн­ню ро­сли­на­ми по­трі­бних ко­ри­сних ре­чо­вин, ці мі­кро­до­бри­ва ді­ють на­про­чуд ці­ле­спря­мо­ва­но.

Чо­го мо­жна до­ся­гну­ти при оброб­ці на­сі­н­ня хе­ла­тни­ми мі­кро­еле­мен­та­ми? По­си­ли­ти роз­ви­ток ро­слин, їхню стій­кість до не­спри­я­тли­вих умов дов­кі­л­ля. Та­кож по­спри­я­ти ін­тен­сив­но­сті фі­зіо­ло­гі­чних про­це­сів у про­ро­слій зер­ни­ні — від по­яви ко­рін­ця до пе­рі­о­ду спо­кою. І, що ва­жли­во, пре­па­ра­ти у хе­ла­тній фор­мі не при­зво­дять до не­ба- жа­них на­слід­ків при кон­та­кті з ін­ши­ми ре­чо­ви­на­ми.

Для мі­кро­до­брив тра­ди­цій­ни­ми є три ви­ди вне­се­н­ня: твер­дий (гра­ну­льо­ва­ний), у ви­гля­ді су­спен­зії і рід­кий. Справ­жні хе­ла­ти ду­же стій­кі у рі­ди­ні, су­мі­сні з ін­ши­ми пре­па­ра­та­ми. Тож у рід­кий спо­сіб за­без­пе­чу­є­ться те­хно­ло­гі­чність і зру­чність їх за­сто­су­ва­н­ня, лег­ко­до­сту­пність для ро­слин.

Пев­ний час най­більш ві­до­мим в Укра­ї­ні ви­ро­бни­ком хе­ла­тних пре­па­ра­тів був на­у­ко­во-ви­ро­бни­чий центр «Ре­а­ком». Те­пер з’яви­ло­ся кіль­ка по­ту­жних ко­мер­цій­них агро­хі­мі­чних під­при­ємств. Хе­ла­тні пре­па­ра­ти ви­ро­бляє і ре­а­лі­зує у роз­дріб гру­па ком­па­ній «До­ли­на», ТОВ «Гер­мес», «Кван­тум», «На­ніт» та ін. Тоб­то хе­ла­ти для рі­зних куль­тур ни­ні на укра­їн­сько­му рин­ку вже ціл­ком до­сту­пні фер­ме­рам, ви­но­гра­да­рям, са­дів­ни­кам, те­пли­чни­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.