Ози­мих зер­но­вих

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - На­зар Ум­ри­хін

До­гляд слід роз­по­чи­на­ти від­ра­зу ж пі­сля схо­дів ози­ми­ни, си­сте­ма­ти­чно про­во­дя­чи об­сте­же­н­ня по­сі­вів з ме­тою ви­яв­ле­н­ня по­шко­дже­н­ня ро­слин шкі­дни­ка­ми та хво­ро­ба­ми, та­кож не менш ва­жли­во звер­ну­ти ува­гу і на за­сто­су­ва­н­ня до­брив у пе­рі­од роз­ви­тку ози­мих куль­тур.

азо­ту у ґрун­ті і го­лов­не — ста­ну роз­ви­тку ро­слин у ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од. Ре­зуль­та­ти на­у­ко­вих до­слі­джень свід­чать, а пра­кти­ка сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва пе­ре­ко­нує, що спо­ді­ва­ти­ся на одна­ко­ву уро­жай­ність по­сі­вів зі щіль­ні­стю сте­бло­стою 1100–1300 сте­бел і 350–500 май­же не­мо­жли­во. То­му фі­зіо­ло­гі­чні по­тре­би та­ких по­сі­вів у азо­тно­му жив­лен­ні рі­зні. Вне­се­н­ня одні­єї і ті­єї ж нор­ми азо­ту для пер­ших по­сі­вів мо­же ви­яви­ти­ся не­до­ста­тньою, а для дру­гих над­то ве­ли­кою, що вкрай не­при­пу­сти­мо за ни­ні­шніх еко­но­мі­чних умов го­спо­да­рю­ва­н­ня.

Та­ким чи­ном, для ви­зна­че­н­ня нор­ми ви­ко­ри­ста­н­ня азо­тних до­брив не­об­хі­дно ма­ти ін­фор­ма­цію про на­яв­ність азо­ту у ґрун­ті та оці­ни­ти стан роз­ви­тку ро­слин ози­мої пше­ни­ці на ко­жно­му по­лі. Стан роз­ви­тку ро­слин не­об­хі­дний для про­гно­зу­ва­н­ня мо­жли­во­го рів­ня уро­жай­но­сті. Оці­нив­ши ре­аль­но цей по­ка­зник на ко­жно­му по­лі, мо­жна роз­ра­ху­ва­ти за­галь­ні по­тре­би азо­тно­го жив­ле­н­ня ро­слин за на­яв­ни­ми по­ка­зни­ка­ми ви­но­су оди­ни­цею про­ду­кції та від­по­від­ною кіль­кі­стю со­ло­ми. Нор­ма вне­се­н­ня азо­ту бу­де рів­ня­ти­ся рі­зни­ці між роз­ра­хо­ва­ни­ми на­ми по­тре­ба­ми ро­слин на фор­му­ва­н­ня пев­но­го рів­ня уро­жаю та на­яв­ні­стю йо­го у ґрун­ті.

Та­кий під­хід до­зво­ляє ди­фе­рен­ці­йо­ва­но пі­ді­йти до ко­жно­го окре­мо­го по­ля і чі­тко за­свід­чує, що на­віть для сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств з не­ве­ли­ки­ми по­сів­ни­ми пло­ща-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.