Став­ка на уні­вер­саль­ність

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­силь Чер­кас

Чо­му впро­довж остан­ніх ро­ків зро­стає по­пу­ляр­ність тра­кто­рів по­ту­жні­стю від 200 до 240 к.с., у то­му чи­слі у ве­ли­ких го­спо­дар­ствах?

В Укра­ї­ні го­спо­дар­ства пло­щею до 500–600 га до­сі ба­га­то де обро­бля­ю­ться за до­по­мо­гою 80–100-силь­них тра­кто­рів МТЗ. Втім, у цьо­му се­гмен­ті спо­сте­рі­га­є­ться стрім­ке про­су­ва­н­ня за­хі­дної те­хні­ки. На­да­лі зі збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті ге­кта­рів від­со­ток ім­порт­них ма­шин зро­стає із до­ста­тньо ма­со­вим вклю­че­н­ням тра­кто­рів ти­пу ХТЗ та «Кі­ров­ця». І зре­штою, го­спо­дар­ства пло­щею від 1500 га май­же обов’яз­ко­во ма­ють у сво­є­му те­хні­чно­му ар­се­на­лі но­вий по­ту­жний ім­порт­ний тра­ктор. Хо­ча на цьо­му ета­пі за­зви­чай роз­по­чи­на­ю­ться му­ки ви­бо­ру, в то­му чи­слі і в пла­ні по­ту­жно­сті ма­ши­ни…

На рин­ку Укра­ї­ни не бра­кує до­бро­тних ефе­ктив­них ма­шин у се­гмен­ті по­ту­жно­сті по­над 300 к.с. То­му ке­рів­ник го­спо­дар­ства пло­щею від 2000 га, яко­му вда­ло­ся на­зби­ра­ти по­трі­бну су­му, дов­го не роз­мір­ко­вує, а бе­ре тра­ктор на кшталт Case IH Magnum 340 чи Massey Ferguson 8690, чі­пляє до ньо­го 12-ме­тро­вий куль­ти­ва­тор чи по­ту­жний плуг і по­чи­нає тра­ди­цій­ні пе­ре­го­ни із грун­то­во-клі­ма­ти­чни­ми ви­кли­ка­ми. Все ні­би пра­виль­но, однак при цьо­му фі­ксу­є­ться зро­ста­ю­чий ін­те­рес до ма­шин по­ту­жні­стю від 200 к.с. Роз­ста­ви­мо акцен­ти.

Зни­же­н­ня ри­зи­ків. Одна ма­ши­на до­бре, але дві — кра­ще. Кра­ще ма­ти два 200-силь­ні тра­кто­ри, аніж один 400-силь­ний. Якщо зу­пи­ня­є­ться єди­ний основ­ний тра­ктор у го­спо­дар­стві, ска­жі­мо, під час по­сів­ної, то час для агро­но­ма по­чи­нає від­ра­хо­ву­ва­ти­ся на­віть не на го­ди­ни, а на хви­ли­ни і се­кун­ди. На­то­мість, дру­га ма­ши­на, на­віть із мен­шою по­ту­жні­стю дасть змо­гу за­вер­ши­ти ро­бо­ту в більш-менш прийня­тні тер­мі­ни. До то­го ж, ма­ю­чи біль­шу кіль­кість тра­кто­рів, їх мо­жна роз­по­ді­ли­ти по рі­зних під­роз­ді­лах го­спо­дар­ства, за­мість то­го, щоб га­ня­ти ве­ли­кі ма­ши­ни ту­ди-сю­ди.

Мо­жли­вість по­слі­дов­но­го ви­ко­на­н­ня агро­те­хні­чних опе­ра­цій. Один тра­ктор ве- ли­кої по­ту­жно­сті по­при ви­со­ку про­ду­ктив­ність зда­тний ви­ко­ну­ва­ти одно­ча­сно ли­ше одну опе­ра­цію. На­то­мість ви мо­же­те пу­сти­ти сі­вал­ку від­ра­зу за пе­ре­д­по­сів­ним куль­ти­ва­то­ром, не про­сто ви­грав­ши час, але й про­вів­ши сів­бу опти­маль­ним чи­ном.

Ши­ро­кий ви­бір та до­сту­пність при­чі­пно­го обла­дна­н­ня. Про­вів­ши бо­дай по­вер­хо­вий ана­ліз про­по­зи­цій ди­ле­рів, ви від­ра­зу ж звер­не­те ува­гу, що най­шир­ший ви­бір агре­га­тів — це якраз се­гмент по­ту­жно­сті від 200 к.с. До то­го ж сю­ди чу­до­во впи­су­є­ться при­чі­пне обла­дна­н­ня від ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків, яке має у ра­зи ниж­чу вар­тість у по­рів­нян­ні з ім­порт­ним.

Уні­вер­саль­ність. Тра­ктор по­ту­жні­стю 200–240 к.с. чу­до­во пі­ді­йде для здій­сне­н­ня пов­но­го спе­ктра по­льо­вих опе­ра­цій. До ньо­го мо­жна вче­пи­ти ве­ли­кий прес-під­би­рач чи об- при­ску­вач, а в жни­ва ви­ко­ри­ста­ти ма­ши­ну для транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на. На­то­мість га­ня­ти із при­че­пом, ска­жі­мо, 360-силь­ний тра­ктор ру­ка не пі­дій­ме­ться — все одно, що стрі­ля­ти по го­роб­цях із гар­ма­ти.

Ба­наль­на вар­тість. Рі­зни­ця у ці­ні з тра­кто­ра­ми на­сту­пно­го се­гмен­ту по­ту­жно­сті ста­но­вить за­зви­чай кіль­ка де­ся­тків ти­сяч єв­ро. В ана­ло­гі­чній про­пор­ції від­рі­зня­є­ться і вар­тість при­чі­пних агре­га­тів зі зро­ста­н­ням ши­ри­ни за­хва­ту.

Фа­кти­чно усі про­від­ні сві­то­ві ви­ро­бни­ки тра­кто­рів ма­ють у сво­їй лі­ній­ці мо­де­лі в се­гмен­ті по­ту­жно­сті від 200 до 240 к. с. По­ка­зо­во, що це по­пу­ляр­ні ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ма­ши­ни, які ко­ри­сту­ю­ться де­да­лі ви­щим по­пи­том се­ред укра­їн­ських агра­рі­їв. Одні­єю із го­лов­них при­чин цьо­го є те, що най­су­ча­сні­ші ін­но­ва­цій­ні те­хно­ло­гії на­ба­га­то лег­ше ре­а­лі­зу­ва­ти в тра­кто­рах, що ма­ють ниж­чу по­ту­жність дви­гу­на та мен­ші ва­гу та га­ба­ри­ти. За­зви­чай апро­бо­ва­ні в цьо­му се­гмен­ті но­ва­ції пе­ре­хо­дять да­лі на мо­де­лі ви­щої по­ту­жно­сті.

Case IH Puma

По­ту­жність дви­гу­на тра­кто­ра Puma 210 ся­гає 242 к. с., і цьо­го ціл­ком до­ста­тньо для ви­ко­на­н­ня ши­ро­ко­го спе­ктра як по­льо­вих опе­ра­цій, так зав­дань в ін­ших га­лу­зях: транс­пор­ту­ван­ні, тва­рин­ни­цтві та під­со­бних ро­бо­тах. 18 пе­ре­дніх та 6 за­дніх пе­ре­дач із си­ло­вим пе­ре­ми­ка­н­ням, 40 км/год. по шо­се, три па­ри гі­драв­лі­чних ви­во­дів з по­ту­жні­стю си­сте­ми 120 л/хв. і ком­фор­та­бель­на ка­бі­на да­ють під­ста­ви на­зва­ти Case IH Puma 210 по-справ­жньо­му уні­вер­саль­ною ма­ши­ною. Ві­дзна­чи­мо по­ту­жний те­хно­ло­гі­чний су­про­від цих ма­шин, який є ві­зи­тів­кою брен­ду Case IH. За ба­жа­н­ня мо­жна пі­ді­бра­ти під­хо­дя­щі агре­га­ти то­го ж ви­ро­бни­ка, а за­ра­зом — і най­більш ефе­ктив­ну агро­те­хно­ло­гію.

New Holland T7060

Одна із най­ці­ка­ві­ших ма­шин у лі­ній­ці New Holland. Но­мі­наль­на по­ту­жність дви­гу­на ста­но­вить 213 к. с., та за по­тре­би тра­ктор зда­тен роз­ви­ва­ти ко­ро­тко­тер­мі­но­ву по­ту­жність до 242 к. с. При цьо­му зав­дя­ки ко­роб­ці пе­ре­дач Full Powershift від­бу­ва­є­ться без­сту­пе­не­ве їх пе­ре­ми­ка­н­ня. Еле­ктро­ні­ка в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су ви­зна­чає опти­маль­ний ре­жим ро­бо­ти дви­гу­на, зна­хо­дя­чи іде­аль­не спів­від­но­ше­н­ня по­між по­ту­жні­стю та ви­тра­тою паль­но­го. Ві­дзна­чи­мо та­кож на­яв­ність низ­ки Eco-ре­жи­мів, зокре­ма, для ро­бо­ти ВВП та під час ру­ху по шо­се, які спри­я­ють зни­жен­ню ви­тра­ти ди­зе­лю. Ма­ши­на до­сить ком­фор­та­бель­на, з чу­до­вою огля­до­ві­стю, при­чо­му ка­бі­на має ре­кор­дну шу­мо­ізо­ля­цію се­ред усіх тра­кто­рів кла­су. Ві­дзна­чи­мо та­кож ви­со­ку екс­плу­а­та­цій­ну на­дій­ність ці­єї мо­де­лі New Holland.

New Holland T7060

Case IH Puma

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.