Обро­бі­ток грун­ту із вне­се­н­ням до­брив

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - В’яче­слав Ва­си­льєв

Ре­тель­ний обро­бі­ток грун­ту, що во­дно­час збе­рі­гає во­ло­гу в ньо­му та до­зво­ляє вкла­сти мін­до­бри­ва на за­да­ну гли­би­ну, стає ви­мо­гою ча­су для дбай­ли­во­го го­спо­да­ря.

Збе­ре­же­н­ня во­ло­ги під час обро­бі­тку грун­ту ни­ні стає для агра­рі­їв стра­те­гі­чним зав­да­н­ням, що по­тре­бує ви­со­кої май­стер­но­сті ме­ха­ні­за­то­рів та ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сних те­хні­чних рі­шень. Для цьо­го те­пер не ли­ше за­сто­со­ву­ють мі­ні­маль­ні те­хно­ло­гії обро­бі­тку, а й най­но­ві­ші су­ча­сні агре­га­ти, зда­тні ви­ко­ну­ва­ти та­кі скла­дні те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня. Важ­кі грун­ти, по­тре­ба в про­ду­ктив­ній ро­бо­ті з рі­зни­ми тра­кто­ра­ми та за змін­них умов зво­ло­же­н­ня — усе це ви­ма­гає від при­чі­пних зна­рядь над­зви­чай­ної на­пру­ги та лег­ко­сті в на­ла­шту­ван­ні. Та­ки­ми агре­га­та­ми сьо­го­дні вже мо­жуть ста­ти BEDNAR TERRALAND TN4000 та BEDNAR TERRASTRIP, про які роз­по­ві­мо більш де­таль­но.

Но­вин­ка з ха­ра­кте­ром

BEDNAR TERRALAND TN4000 — до­ло­то­по­ді­бний плуг, який ви­ко­нує низь­ко­ви­тра­тний, швид­кий і гли­бо­кий обро­бі­ток ґрун­ту на гли­би­ну 65 см. Зав­дя­ки уні­каль­ній кон­стру­кції зу­бів те­хні­ка пра­цює на всіх ви­дах ґрун­тів із мі­ні­маль­ним ви­ко­ри­ста­н­ням по­ту­жно­сті. Він при­зна­че­ний для гли­бо­ко­го роз­пу­шу­ва­н­ня та ін­тен­сив­но­го змі­шу­ва­н­ня ро­слин­них ре­шток (аль­тер­на­ти­ва оран­ці зі зна­чною еко­но­мі­єю ви­трат), від­кри­ва­н­ня ущіль­не­них ша­рів ґрун­ту (кра­ще по­гли­на­н­ня во­ло­ги та вен­ти­ля­ція ґрун­ту), за­галь­но­го від­нов­ле­н­ня ґрун­то­во­го про­фі­лю. На пра­кти­ці кра­ще всьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти агре­гат на гли­би­ні 25–55 см, та­ким чи­ном, від­кри­ва­ю­чи ущіль­не­ні ша­ри ґрун­ту та оздо­ров­лю­ю­чи про­філь на по­лях. Для за­без­пе­че­н­ня більш які­сно­го до­сту­пу во­ло­ги до ко­ре­нів по­сі­вів сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­слин руй­ну­ва­н­ня ущіль­не- них ша­рів ґрун­ту про­кла­дає шлях во­ло­зі.

Се­ред йо­го пе­ре­ваг на­сту­пне: ра­ма ви­го­тов­ле­на з мі­цної ста­лі Alform, ро­бо­чі де­та­лі скла­да­ю­ться з двох ря­дів зу­бів зі стул­ка­ми, за­дньо­го ши­по­ви­дно­го ко­тка, для за­хи­сту ви­ко­ри­сто­ву­є­ться зрі­зний болт (TN)/гі­драв­лі­чна за­хи­сна си­сте­ма auto-reset (TN_H). Ва­жли­вим еле­мен­том які­сно­го ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій є три­ку­то­ві ро­бо­чі де­та­лі, що за­без­пе­чу­ють лег­кий обро­бі­ток ґрун­ту; на­дзви­чай­но ви­со­ка про­хі­дність агре­га­ту, що до­зво­ляє пра­цю- ва­ти за скла­дних по­льо­вих умов. Ви­со­та ра­ми ста­но­вить 79/89 см.

Си­сте­ма Quick-Change, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в агре­га­ті, до­зво­ляє лег­ко за­мі­ню­ва­ти дво­сто­рон­ні до­ло­та. Від­по­від­но, еко­но­мія ча­су на про­фе­сій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.