Ци­клон — ви­хор у ко­ну­сі

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ва­силь За­гар­ний

Пі­сля зби­ра­н­ня уро­жаю в агра­рі­їв йдуть ін­тен­сив­ні ро­бо­ти із зер­ном. Су­ші­н­ня чи пе­ре­ван­та­же­н­ня ве­ли­ких пар­тій про­ду­кту су­про­во­джу­є­ться пи­лом. Для ста­лої ро­бо­ти на зер­но­во­му чи бо­ро­шно­мель­но­му під­при­єм­стві не­об­хі­дне аспі­ра­цій­не уста­тку­ва­н­ня, клю­чо­вим еле­мен­том яко­го є спе­ці­аль­ні пи­ло­влов­лю­ва­чі.

От­же, ни­ні на зер­но­схо­ви­щах йдуть ін­тен­сив­ні ро­бо­ти із вро­жа­єм. При су­шін­ні чи про­сто фор­му­ван­ні ве­ли­ких пар­тій не­мо­жли­во уни­кну­ти пи­лу. Це да­ле­ко не той при­єм­ний кві­тко­вий пи­лок, який по­лю­бля­ють бджо­ли. Від зер­но­во­го пи­лу по­тер­па­ють та­кож на мли­нах, бо­ро­шно­мель­них під­при­єм­ствах, хлі­бо­пе­кар­нях. Так са­мо як при ви­ро­бни­цтві ком­бі­кор­мів. Зві­сно, мо­жна пра­цю­ва­ти у ре­спі­ра­то­рах. Однак це тим­ча­со­вий за­сіб, і аж ні­як не ви­хід із си­ту­а­ції. Бо, крім шко­ди здо­ров’ю, пил при су­шін­ні агро­про­ду­кції ство­рює ри­зик ра­пто­во­го швид­ко­го за­йма­н­ня і по­же­жі. Осо­бли­во не­без­пе­чний у цьо­му сен­сі со­ня­шник. На йо­го лу­шпин­ні є во­ло­син­ки. Во­ни під час пе­ре­ван­та­же­н­ня про­ду­кції зді­йма­ю­ться й лі­та­ють у по­ві­трі, а якщо по­бли­зу пра­цює су­шар­ка чи паль­ник — мо­жуть спа­ла­хну­ти. Однак за­йман­ню мо­жли­во за­по­біг­ти, за­сто­су­вав­ши за­со­би аспі­ра­ції, тоб­то від­смо­кту­ва­н­ня пи­лу.

Клю­чо­вим еле­мен­том аспі­ра­цій­ної си­сте­ми є спе­ці­аль­ні пи­ло­влов­лю­ва­чі — ци­кло­ни. Ця уста­нов­ка скла­да­є­ться із ци­лін­дри­чно­го кор­пу­са й ко­ну­са. Пи­ло­вий ци­клон пра­цює за прин­ци­пом при­му­со­во­го (ви­хо­ро­по­ді­бно­го) обер­та­н­ня по­ві­тря з утво­ре­н­ням тур­бу­лен­тно­го по­то­ку. Сто­рон­ні до­мі­шки, що над­хо­дять у ци­клон ра­зом із по­ві­тря­ним стру­ме­нем, що має біль­шу швид­кість, гу­блять її та осі­да­ють у ни­жньо­му ко­ну­сі ци­кло­на, бо во­ни важ­чі за по­ві­тря, а очи­ще­ний по­ві­тря­ний стру­мінь ви­хо­дить із верх­ньої ча­сти­ни.

Ци­клон­ні пи­ло­влов­лю­ва­чі ста­нов­лять най­більш ма­со­ву гру­пу се­ред усіх ви­дів аспі­ра­цій­но­го уста­тку­ва­н­ня і за­сто­со­ву­ю­ться у всіх га­лу­зях про­ми­сло­во­сті та агро­бі­зне­су. Це не над­то те­хні­чно скла­дне обла­дна­н­ня. Ци­кло­ни про­сті в роз­роб­ці й ви­го­тов­лен­ні, на­дій­ні в екс­плу­а­та­ції. Не­до­лі­ка­ми їх є не­мо­жли­вість улов­лю­ва­н­ня пи­лу з ма­лим роз­мі­ром ча­сток і не над­то три­ва­лий тер­мін слу­жби.

Про­ми­сло­ва аспі­ра­ція — це ко­ри­сна ін­ве­сти­ція, що до- по­ма­гає ство­ри­ти здо­ро­ві умо­ви для ро­бо­ти. Ви­ро­бни­цтвом ци­кло­нів за­йма­є­ться низ­ка під­при­ємств як по Укра­ї­ні, так і за­кор­до­ном — і за­ру­бі­жні фір­ми теж го­то­ві по­ста­ча­ти нам цю про­ду­кцію. На­при­клад, які­сні ци­кло­ни в Укра­ї­ні по­ста­чає за­вод «Хар­ків­про­дмаш», зокре­ма, на під­при­єм­ства, які за­йма­ю­ться пе­ре­роб­кою і збе­рі­га­н­ням зер­на. Ці при­строї актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для аспі­ра­ції зер­но­очи­сних агре­га­тів і су­ша­рок. Рі­зно­ма­ні­тні ци­кло­ни — оди­нар­ні й гру­по­ві — ви­пу­скає хар­ків­ський за­вод «Укр­вен­тси­сте­ми». Се­ред най­більш по­ши­ре­них — ци­клон УЦМ-38. Він при­зна­че­ний для влов­лю­ва­н­ня на­віть дрі­бно­го бо­ро­шня­но­го пи­лу. У яко­сті ство­рю­ва­ча ви­хо­ру по- ві­тря­но-пи­ло­вої су­мі­ші в ци­кло­ні за­сто­со­ва­ний рав­лик спі­раль­но-гвин­то­вої фор­ми. Та­ке рі­ше­н­ня до­зво­ли­ло збіль­ши­ти йо­го про­ду­ктив­ність, а та­кож змен­ши­ти ае­ро­ди­на­мі­чний опір.

Дво­сту­пе­не­ві філь­три-ци­кло­ни мар­ки Zeo-Fc ви­пу­скає «Зер­но­ва Сто­ли­ця». У них за­сто­со­ва­но дво­сту­пе­не­вий рі­вень очи­ще­н­ня по­ві­тря. Під­при­єм­ство «Ефес» (Чер­ні­гів) роз­по­всю­джує ци­кло­ни ту­ре­цької ком­па­нії Ozbasak, яка спе­ці­а­лі­зу­є­ться на роз­роб­ці рі­зно­ма­ні­тно­го обла­дна­н­ня для ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна.

Ви­би­ра­ю­чи та­ке обла­дна­н­ня, вар­то вра­хо­ву­ва­ти йо­го ви­ро­бни­чу спе­ці­а­лі­за­цію — не всі під­хо­дять для сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств. Ска­жі­мо, по­пу­ляр­ні ци­кло­ни ти­пу ЦН-15 при­зна­че­ні для су­хо­го очи­ще­н­ня по­ві­тря й га­зів і не ду­же для влов­лю­ва­н­ня ор­га­ні­чно­го пи­лу, що зли­па­є­ться. Де­які ви­ди цьо­го обла­дна­н­ня не уні­вер­саль­ні, але до­брі для пев­них ви­ро­бництв. На­при­клад, ци­клон УЦ, який ви­ро­бляє хар­ків­ська фір­ма «Ланс», під­хо­дить на­сам­пе­ред для очи­ще­н­ня те­хно­ло­гі­чних ви­ки­дів де­ре­во­об­ро­бних ви­ро­бництв.

Усі ці ню­ан­си ма­ють вра­ху­ва­ти ті, хто вста­нов­лює на під­при­єм­стві аспі­ра­цій­не обла­дна­н­ня. Ці­ка­во, що зі­бра­ний ци­кло­ном пил мо­же бу­ти на­да­лі пе­ре­ро­бле­ний. На­віть на до­бри­ва, є вже й та­кі те­хно­ло­гії.

Ци­кло­ни, роз­та­шо­ва­ні бі­ля під­ніж­жя еле­ва­то­ра

Ба­та­рея ци­кло­нів на да­ху під­при­єм­ства

Ци­клон зер­но­вий

Фільтр-ци­клон ZEO-FC

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.