Но­ва те­хно­ло­гія об­при­ску­ва­н­ня від BERTHOUD: си­сте­ма SPRAYTRONIC

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Оле­на Пель­тек,

Б і л ь ш і ст ь про­по­но­ва­них сьо­го­дні на рин­ку об­при­ску­ва­чів обла­дна­ні еле­ктрон­ни­ми си­сте­ма­ми кон­тро­лю нор­ми ви­ли­ву при змі­ні швид­ко­сті. На пра­кти­ці вар­то до­три­му­ва­ти­ся та­ко­го ал­го­ри­тму: 1) по­трі­бно ви­зна­чи­ти не­об­хі­дну нор­му ви­ли­ву ва­шо­го пре­па­ра­ту; 2) ви­ра­ху­ва­ти се­ре­дню швид­кість ру­ху по­лем; 3) зна­ю­чи не­об­хі­дну нор­му ви­ли­ву і се­ре­дню швид­кість ру­ху, тре­ба вста­но­ви­ти ти­по­ро­змір фор­сун­ки. Ко­жен ви­ро­бник роз­пи­лю­ва­чів за стан­дар­та­ми ISO про­по­нує та­бли­цю, де вка­зує, як по­во­ди­ться по­тік ко­жної фор­сун­ки при змі­ні швид­ко­сті ру­ху і ти­ску. У цій та­бли­ці ми зна­хо­ди­мо по­трі­бний нам роз­пи­лю­вач, опи­ра­ю­чись на стан­дар­тний ро­бо­чий тиск 3 атмо­сфе­ри.

На­при­клад, ми хо­че­мо ру­ха­ти­ся по­лем зі швид­кі­стю 14 км/год. і пра­цю­ва­ти з нор­мою ви­ли­ву 100 л/га. Для ви­ко­на­н­ня та­кої оброб­ки нам зна­до­би­ться ко­ри­чне­ва фор­сун­ка № 03. Еле­ктрон­но­му кон­тро­ле­ру (комп'юте­ру) ми да­ли уста­нов­ку кон­тро­лю­ва­ти нор­му ви­ли­ву 100 л/га. При змі­ні швид­ко­сті ру­ху він отри­му­ва­ти­ме цю ін­фор­ма­цію від да­тчи­ка швид­ко­сті і да­ва­ти­ме ко­ман­ду ко­ри­гу­ва­ти тиск: під­ви­ще­н­ня швид­ко­сті = збіль­ши­ти тиск, зни­же­н­ня швид­ко­сті = змен­ше­н­ня ти­ску.

АЛЕ! Це мо­жли­во тіль­ки у вста­нов­ле­них рам­ках мо­жли­во­стей одні­єї фор­сун­ки. Наш при­клад на­о­чно по­ка­зує, що обра­на фор­сун­ка бу­де під­три­му­ва­ти нор­му ви­ли­ву 100 л/га у ді­а­па­зо­ні змі­ни швид­ко­сті від 10 до 18 км/год. ін­ши­ми сло­ва­ми, в ме­жах + -20% від за­да­ної швид­ко­сті. Що від­бу­ва­є­ться за ме­жа­ми цих швид­кі­сних обме­жень?

До мо­мен­ту на­бо­ру швид­ко­сті 10 км/год. ми бу­де­мо спо­сте­рі­га­ти ПЕРЕЛИВАННЯ ПРЕ­ПА­РА­ТУ, а по­над 18 км/год. — НЕДОЛИВАННЯ. Пер­ша про­бле­ма ха­ра­ктер­на для оброб­ки кра­їв по­лів, а та­кож при об'їзді пе­ре­шкод (гі­дран­ти, стов­пи, де­ре­ва) або при різ­ко­му зни­жен­ні швид­ко­сті у зв’яз­ку з осо­бли­во­стя­ми ре­льє­фу. Дру­га про­бле­ма ха­ра­ктер­на для ме­ха­ні­за­то­рів у пра­гнен­ні обро­би­ти біль­ше ге­кта­рів. А те­пер да­вай­те по­ра­ху­є­мо, скіль­ки та­ких ді­ля­нок по­ля, де не­об­хі­дний ді­а­па­зон швид­ко­стей ру­ху не ви­три­му­є­ться? Са­ме на них пре­па­ра­ти вно­ся­ться не­то­чно, що впли­ває на кін­це­вий ре­зуль­тат — кіль­кість і якість Ва­шо­го вро­жаю.

Фран­цузь­кий ви­ро­бник те­хні­ки для за­хи­сту ро­слин BERTHOUD про­по­нує ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми — но­ву си­сте­му об­при­ску­ва­н­ня SPRAYTRONIС. Во­на за­без­пе­чує мо­жли­вість управ­лі­н­ня ко­жною фор­сун­кою, яка зна­хо­ди­ться під кон­тро­лем со­ле­но­ї­дно­го кла­па­ну, фа­кти­чно кон­тро­лює нор­му ви­ли­ву за до­по­мо­гою ім­пуль­сів. При ви­ко­ри­стан­ні ці­єї си­сте­ми вне­се­н­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну від­бу­ва­є­ться не су­ціль­ним по­то­ком, а мі­кро­пор­ці­я­ми. При цьо­му тиск у штан­зі за­да­є­ться еле­ктрон­ним кон­тро­ле­ром, він фі­ксу­є­ться, тоб­то під­три­му­є­ться на вста­нов­ле­но­му рів­ні по­стій­но. Змі­ню­є­ться тіль­ки ве­ли­чи­на пор­ції, тоб­то час, по­ки фор­сун­ка за­ли­ша­є­ться від­кри­тою.

Ця си­сте­ма роз­ши­рює швид­кі­сний ді­а­па­зон на 70%. Те­пер при ви­бо­рі фор­сун­ки ми мо­же­мо від­штов­ху­ва­ти­ся від ма­кси­маль­но мо­жли­вої швид­ко­сті у по­лі. На­при­клад, ма­кси­маль­на швид­кість = 18 км/год. Ви­ра­хо­ву­є­мо: 18 км/год-70% = 5,4 км/год. То­ді ді­а­па­зон ро­бо­чих швид­ко­стей для під­трим­ки за­да­ної нор­ми ви­ли­ву бу­де від 5,4 до 18 км/год.! І при цьо­му ро­бо­та від­бу­ва­є­ться з одна­ко­вим ти­ском, а зна­чить одна­ко­вим роз­мі­ром кра­плі.

Мо­жли­вість ви­би­ра­ти і фі­ксу­ва­ти тиск за­без­пе­чи­ла ще одна пе­ре­ва­га: ке­ру­ва­ти роз­мі­ром кра­плі. На­при­клад, у про­це­сі ро­бо­ти на по­лі ми від­зна­ча­є­мо змі­ну швид­ко­сті ві­тру, а зна­чить — не­без­пе­ку зне­се­н­ня пре­па­ра­ту та, як на­слі­док, йо­го втра­ти і за­галь­ної яко­сті оброб­ки. Із си­сте­мою BERTHOUD SPRAYTRONIС ми мо­же­мо управ­ля­ти ти­ском, на­при­клад, зни­жу­ва­ти йо­го. Зни­же­ний тиск за­без­пе­чує об­при­ску­ва­н­ня ве­ли­ки­ми кра­пля­ми. Нор­ма ви­ли­ву при цьо­му за­ли­ша­є­ться на за­да­но­му рів­ні, змі­ни­ться ли­ше ча­сто­та ім­пуль­сів.

Мо­жли­вість управ­ля­ти ко­жною фор­сун­кою за­без­пе­чи­ла ще одну ва­жли­ву пе­ре­ва­гу. Фа­кти­чно, ко­жна фор­сун­ка стає са­мо­стій­ною се­кці­єю об­при­ску­ва­н­ня, яку мо­жна вклю­ча­ти або від­клю­ча­ти окре­мо, а зна­чить при оброб­ці ді­ля­нок скла­дної кон­фі­гу­ра­ції (кли­ни, ду­ги...), ко­ли штан­га об­при­ску­ва­ча про­хо­дить та­кі ді­лян­ки по­ля з на­клад­кою, ми мо­же­мо при пе- ре­крит­ті від­ми­ка­ти не ці­лу се­кцію об­при­ску­ва­ча (дов­жи­ною 5-6 м, як це бу­ло ра­ні­ше), а ко­жну фор­сун­ку, тоб­то від­різ­ки дов­жи­ною 50 см. Та­ким чи­ном, сут­тє­во ско­ро­чу­є­мо кіль­кість зон із по­двій­ним вне­се­н­ням пре­па­ра­тів, що, від­по­від­но, за­без­пе­чує еко­но­мію са­мих хім­за­со­бів, не при­гні­чує ро­сли­ни по­двій­ною до­зою, і роз­ши­рює пло­щу оброб­ки за ра­ху­нок біль­шо­го за­хо­пле­н­ня скла­дних ді­ля­нок.

Пе­ре­ва­ги си­сте­ми BERTHOUD SPRAYTRONIC:

1. Збіль­ше­н­ня мо­жли­во­стей 1 фор­сун­ки. Вне­се­н­ня пре­па­ра­тів зі швид­кі­сним ді­а­па­зо­ном — 70% від ма­кси­маль­но мо­жли­во­го БЕЗ ЗМІ­НИ ФОР­СУ­НОК.

2. Управ­лі­н­ня ти­ском до­рів­нює ке­ру­ва­н­ня ве­ли­чи­ною кра­плі пря­мо в по­лі. Для мі­ні­мі­за­ції зно­су не по­трі­бні спе­ці­аль­ні фор­сун­ки або при­сто­су­ва­н­ня.

3. Управ­лі­н­ня по­то­ком ко­жної фор­сун­ки. По­фор­сун­ко­ве вми­ка­н­ня/ви­ми­ка­н­ня при пе­ре­кри­т­тях. Еко­но­мія вне­се­них пре­па­ра­тів, збіль­ше­н­ня за­галь­ної пло­щі оброб­ки.

4. Бе­здо­ган­на якість об­при­ску­ва­н­ня: рів­но­мір­не по­кри­т­тя усьо­го по­ля одна­ко­вою нор­мою ви­ли­ву без пе­ре­па­дів, одна­ко­вим роз­мі­ром кра­плі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.