Тра­ктор як ін­те­ле­кту­аль­на си­сте­ма опти­маль­но­го ке­ру­ва­н­ня

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ми­ко­ла Ма­ка­рен­ко

Ву­зли та агре­га­ти су­ча­сних тра­кто­рів осна­ще­ні си­сте­ма­ми ав­то­ма­ти­чно­го ке­ру­ва­н­ня, що до­зво­ля­ють ма­кси­маль­но пов­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти за­кла­де­ні в них мо­жли­во­сті з під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті, змен­ше­н­ня ви­тра­ти па­ли­ва та за­без­пе­че­н­ня еко­ло­гі­чних норм.

Для ро­бо­ти з ма­кси­маль­ною про­ду­ктив­ні­стю при ви­со­ких на­ван­та­же­н­нях та у скла­дних по­го­дних умо­вах су­ча­сні тра­кто­ри вже ма­ють до­ста­тньо мо­дер­ні­зо­ва­них скла­до­вих си­стем. Тра­ктор якої ком­пле­кта­ції пі­ді­бра­ти для сво­го го­спо­дар­ства, і як пра­виль­но та най­більш ефе­ктив­но йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти? Де­таль­ні­ше про най­ва­жли­ві­ші агре­га­ти та си­сте­ми у цьо­му ма­те­рі­а­лі.

Транс­мі­сії

Швид­кий те­хні­чний про­грес у кон­стру­ю­ван­ні по­ту­жних тра­кто­рів зна­чною мі­рою пов’яза­ний та­кож зі ство­ре­н­ням і впро­ва­дже­н­ням ба­га­то­сту­пін­ча­стих (до 44 пе­ре­дач упе­ред) та ре­вер­сив­них гі­дро­ме­ха­ні­чних транс­мі­сій з еле­ктро­ке­ру­ва­н­ням, із більш ра­ціо­наль­ним кон­стру­ктив­но-ком­по­ну­валь­ним рі­ше­н­ням си­сте­ми дви­гун-пе­ре­дній міст, з мо­жли­ві­стю ви­ко­ри­ста­н­ня біль­шо­го роз­мі­ру шин пе­ре­дніх ко­ліс при збе­ре­жен­ні мі­ні­маль­но­го ра­ді­у­су по­во­ро­ту. Це за­без­пе­чує збіль­ше­н­ня тя­ги і ван­та­жо­пі­д­йом­но­сті пе­ре­дньо­го на­чі­пно­го ме­ха­ні­зму. Сут­тє­ве роз­ши­ре­н­ня не­об­хі­дної кіль­ко­сті пе­ре­дач у ро­бо­чо­му (4–12 км/ год.) і під­ви­ще­но­му транс­порт­но­му (30–40 км/ год.) ді­а­па­зо­нах, мо­жли­вість агре­га­ту­ва­н­ня з ком­бі­но­ва­ни­ми агре­га­та­ми, ви­ко­ри­ста­н­ня плу­гів із ре­гу­льо­ва­ною ши­ри­ною за­хва­ту, лег­ке ре­вер­су­ва­н­ня для ро­бо­ти з ви­со­ко­про­ду­ктив­ни­ми на­чі­пни­ми зби­раль­ни­ми ма­ши­на­ми в по­єд­нан­ні з еко­но­мі­чни­ми дви­гу­на­ми, си­сте­мою еле­ктрон­но­го ме­не­джмен­ту, ви­со­кою на­дій­ні­стю і ком­фор­тні­стю пра­кти­чно пов­ні­стю зня­ли обме­же­н­ня що­до не­до­ста­тньо­го рів­ня ви­ко- ри­ста­н­ня по­ту­жно­сті тра­кто­рів ви­со­ко­го кла­су, яке ма­ло мі­сце в не­да­ле­ко­му ми­ну­ло­му.

У ба­га­тьох мо­де­лей тра­кто­рів за­сто­со­ву­ю­ться транс­мі­сії із ме­ха­ні­чни­ми сту­пе­не­ви­ми ко­роб­ка­ми пе­ре­дач. Для по­лег­ше­н­ня змі­ни швид­ко­сті ру­ху в них ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ше­стер­ні по­стій­но­го за­че­пле­н­ня із пе­ре­ми­ка­н­ням пе­ре­дач без роз­ри­ву си­ло­во­го по­то­ку. Кон­стру­ктив­но це здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою гі­дро­під­ти­скних муфт та еле­ктрон­но­го ке­ру­ва­н­ня ни­ми. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на та­ких тра­кто­рах та­кож ко­роб­ки пе­ре­дач Smootshift, що вклю­ча­ють при­строї Selectronic, Autoshift Automatic і Autoshuttle.

Так, Selectronic до­зво­ляє за­зда­ле­гідь ви­би­ра­ти одну з трьох груп пе­ре­дач і пе­ре­ми­ка­ти їх під на­ван­та­же­н­ням за до­по­мо­гою еле­ктро­ні­ки. При­стрій Auloshift Automatic ви­ко­нує ви­бір і пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач без роз­ри­ву по­то­ку по­ту­жно­сті за­ле­жно від на­ван­та­же­н­ня на дви- гун. Має чо­ти­ри ре­жи­ми ро­бо­ти: рух до­ро­гою із при­че­пом, оран­ка, агре­га­ту­ва­н­ня зна­рядь із при­во­дом від ВВП з ча­сто­тою обер­та­н­ня 540 або 1000 об./ хв. П’ятий ре­жим мо­же бу­ти за­про­гра­мо­ва­ний во­ді­єм.

Зна­чна ча­сти­на транс­мі­сій за­ру­бі­жних тра­кто­рів осна­ще­на ба­га­то­ди­ско­ви­ми са­мо­під­ти­скни­ми му­фта­ми зче­пле­н­ня «мо­кро­го ти­пу» (пра­цю­ють у ма­сля­ній ван­ні і ма­ють ви­со­ку зно­со­стій­кість) та гі­драв­лі­чне ке­ру­ва­н­ня, зав­дя­ки чо­му від­рі­зня­ю­ться ви­со­кою ефе­ктив­ні­стю. На тра­кто­рах ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ко­роб­ки пе­ре­дач: із пов­ним ав­то­ма­ти­чним пе­ре­ми­ка­н­ням усіх пе­ре­дач під на­ван­та­же­н­ням (в основ­но­му на ко­лі­сних тра­кто­рах ви­со­кої по­ту­жно­сті 4К4а, 4К4б’ і гу­се­ни­чних); син­хро­ні­зо­ва­ні (на ко­лі­сних тра­кто­рах 4К4б’ Buhler Versatile, 4К4а се­ре­дньої по­ту­жно­сті Massey Ferguson 6495 і 6499, тра­кто­рах Fendt і Landini); син­хро­ні­зо­ва­ні ді­а­па­зон­ні (тоб­то дві, що ма­ють окре­мі гру­пи пе­ре­дач і з ав­то­ма­ти­чним пе­ре­ми­ка­н­ням) з час­тко­вим пе­ре­ми­ка­н­ням пе­ре­дач під на­ван­та­же­н­ням (на ко­лі­сних тра­кто­рах се­ре­дньої по­ту­жно­сті єв­ро­пей­ських фірм); без­сту­пе­не­ві дво­по­то­ко­ві з гі­дро­об’єм­ною і ме­ха­ні­чною гіл­ка­ми (на ко­лі­сних тра­кто­рах 4К4а Challenger МТ 665В; John Deere 8530; Massey Ferguson 8480; Fendt се­рії Vario).

Ма­кси­маль­ні транс­порт­ні швид­ко­сті за­ру­бі­жних тра­кто­рів збіль­ше­ні до 28–40 км/ год. (тра­кто­ри 4К4б’ і гу­се­ни­чні з гу­мо­во­ар­мо­ва­ною гу­се­ни­цею) та до 40–50 км/ год. (тра­кто­ри 4К4а і 4К4б). Най­ча­сті­ше чи­сло пе­ре­дач пе­ре­дньо­го хо­ду — 12– 24, за­дньо­го — 2–6, окрім чи­сла пе­ре­дач у ре­вер­сив­них ко­ро­бок пе­ре­дач, уком­пле­кто­ва­них шта­тно або на за­мов­ле­н­ня хо­до­змен­шу­ва­ча­ми для ви­ко­на­н­ня тя­го­вих ро­біт із низь­ки­ми те­хно­ло­гі­чни­ми швид­ко­стя­ми, у яких чи­сло пе­ре­дач пе­ре­дньо­го і за­дньо­го хо­ду до­хо­дить до 40–72.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.