Agrisem Cultiplow™: тест на ефе­ктив­ність

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Дми­тро Ра­діо­нов

Че­рез по­су­хи в остан­ні ро­ки ба­га­то го­спо­дарств по­ста­ло пе­ред пи­та­н­ням: як від­но­ви­ти стру­кту­ру ґрун­ту, яка бу­ла де­фор­мо­ва­на ущіль­не­н­ня­ми, з тим, аби по­лі­пши­ти обмін во­ло­ги між верх­ні­ми і ни­жні­ми ша­ра­ми зем­лі? В по­шу­ках від­по­віді все біль­ше агра­рі­їв звер­та­ють ува­гу на гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач Cultiplow™ від фран­цузь­кої ком­па­нії Agrisem. По­тен­ці­ал агре­га­ту ві­до­мий ба­га­тьом, але як він по­ка­зує се­бе на пра­кти­ці? Ми з'ясо­ву­ва­ли це в Ки­їв­ській обла­сті на по­лях ГК «Сіль­госп­про­дукт» та ТОВ «Агро­фір­ма «Ко­лос», де в рам­ках де­мон­стра­цій­но­го ту­ру, ор­га­ні­зо­ва­но­го «Во­лин­ською Фон­до­вою Ком­па­ні­єю» (екс­клю­зив­ний дистриб'ютор те­хні­ки Agrisem в Укра­ї­ні), ви­про­бо­ву­вав­ся Cultiplow™.

Ви­клик «фран­цу­зу»

Ми сто­ї­мо на по­лі ГК «Сіль­госп­про­дукт», в обро­бі­тку якої близь­ко 25 тис. га зем­лі. Си­ту­а­ція тут зна­йо­ма ба­га­тьом сіль­го­спви­ро­бни­кам в усій Укра­ї­ні. «В остан­ні три ро­ки по­го­дні умо­ви скла­да­ю­ться так, що де­фі­цит во­ло­ги від­чу­ва­є­ться все силь­ні­ше. До то­го ж оскіль­ки від­бу­ва­ю­ться по­стій­на оран­ка або обро­бі­ток ґрун­ту на не­до­сить ве­ли­ку гли­би­ну, утво­рю­є­ться пі­до­шва, яка по­ру­шує рух во­ло­ги в ґрун­ті, — роз­по­від­ає го­лов­ний агро­ном ГК «Сіль­госп­про­дукт» Оле­ксандр Ко­но­нюк. — Вер­хні та ни­жні ша­ри до­бре стру­кту­ро­ва­но­го ґрун­ту про­ни­за­ні ка­пі­ля­ра­ми, в яких во­ло­га пе­ре­бу­ває у по­стій­но­му на­тя­зі: за­мість во­ло­ги, що ви­па­ру­ва­лась у верх­ніх ша­рах, по­сту­пає з ни­жніх. У ґрун­ті, де є під­плу­жна пі­до­шва або ущіль­не­ні ці­лі ша­ри, ка­пі­ля­ри зруй­но­ва­ні — зв'язок між во­ло­гою, що по­сту­пає ззов­ні, та ґрун­то­вою ро­зір­ва­ний».

Ефект від цих про­блем ви­ра­жа­є­ться на цьо­му вкри­то­му стер­нею по­лі, де ми за­раз зна­хо­ди­мось, хо­ча б у то­му, що роз­ко­па­ти ґрунт — чор­но­зем, що тя­жіє до су­глин­ко­вих, — на ор­ну гли­би­ну на­віть шти­ко­вою ло­па­тою до­во­лі не­про­сто. Але най­скла­дні­ша си­ту­а­ція, зі слів Оле­ксан­дра Ко­но­ню­ка, ста­лась на окре­мих по­лях із пі­ща­ни­ми ґрун­та­ми, де пі­сля не­ча­стих опа­дів ни­жні ша­ри на­стіль­ки пре­су­ю­ться, що ло­па­тою агро­но­ма ґрунт мо­жна роз­ко­па­ти ли­ше на 15 см, а шти­ко­вою — не більш ніж на штик (23 см): у верх­ніх ша­рах не­має во­ло­ги, а ни­жні за щіль­ні­стю на­га­ду­ють бе­тон…

«За­га­лом че­рез ущіль­не­н­ня ґрун­ту та брак во­ло­ги з ро­ку в рік скла­ла­ся не­про­ста си­ту­а­ція… Для її ви­прав­ле­н­ня, я ду­маю, що Cultiplow™ по­тен­цій­но мо­же ста­ти до­ре­чною та цін­ною ма­ши­ною, — мір­кує Оле­ксандр Ко­но­нюк. — То­му, ко­ли ме­ні за­те­ле­фо­ну­вав пред­став­ник ВФК і за­про­по­ну­вав оці­ни­ти ефе­ктив­ність цьо­го гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча, я по­го­див­ся. Одне по­ле ми роз­ді­ли­ли на дві ча­сти­ни: пер­ша обро­бле­на за на­шою те­хно­ло­гі­єю, на дру­гій ви­про­бо­ву­ва­ти­ме­ться Cultiplow™. Оста­то­чну оцін­ку йо­го ро­бо­ти ми ро­би­ти­ме­мо на­ве­сні: спо­ча­тку за зов­ні­шнім ви­гля­дом по­сі­вів, а зго­дом — і за вро­жай­ні­стю».

Пер­ший ек­за­мен

Рик дви­гу­на тра­кто­ра но­мі­наль­ною по­ту­жні­стю 379 к.с. і 6 лап Cultiplow™ (за­хват 4 м) за­гли­блю­ю­ться у ґрунт на ви­став­ле­ні ко­тком 45 см. Тра­ктор з агре­га­том про­хо­дять пе­ред на­ми на швид­ко­сті 6 км/год., але за ни­ми не ли­ша­є­ться та­кої зви­чної су­ціль­ної чор­ної сму­ги: по­ле ли­ши­ло­ся вкри­тим стер­нею, хі­ба що за стій­ка­ми вузь­ки­ми стрі­чка­ми тем­ніє ґрунт. Спра­ва в тім, що при обро­бі­тку Cultiplow™ не пе­ре­мі­шує ша­ри ґрун­ту — зав­дя­ки спе­ці­аль­ній фор­мі лап ши­ри­ною 20 см, він ро­бить су­ціль­ний зріз зем­лі на за­да­ній гли­би­ні та пі­ді­ймає йо­го вго­ру. Під час цьо­го про­це­су зріз де­фор­му­є­ться: руй­ну­ю­ться ущіль­не­н­ня, збіль­шу­є­ться по­ри­стість, а з нею і об'єм ґрун­ту. Ва­жли­во, що цей про­цес від­бу­ва­є­ться у двох пло­щи­нах: пер­ша хви­ля утво­рю­є­ться у на­прям­ку ро­бо­ти агре­га­ту, а дру­га — між ла­па­ми, які роз­та­шо­ва­ні на від­ста­ні 75 см одна від одної. Тоб­то зріз ґрун­ту на­прав­ля­є­ться у центр від­ста­ні між ла­па­ми, утво­рю­є­ться тиск — і про­цес по­вто­рю­є­ться тіль­ки пер­пен­ди­ку-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.