Ще­дрий до­свід ком­па­нії «Син­ген­та» Як «Май­стер­ня агра­рія» ру­хає аграр­ну Укра­ї­ну впе­ред

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Оле­кса Стер­ній

За ко­жним мас­шта­бним яскра­вим за­хо­дом, який зби­рав про­від­них сіль­го­спви­ро­бни­ків у рі­зних ре­гіо­нах кра­ї­ни, ре­фре­ном зву­ча­ло: «Ко­жен з укра­їн­ців вдя­чний за те, що ви ро­би­те». Це, дій­сно, так. У спів­пра­ці з про­від­ною сві­то­вою ком­па­ні­єю «Син­ген­та» ко­жен отри­мує мо­жли­вість від­кри­ти ще­дрість рі­дної зем­лі та по­да­ру­ва­ти її лю­дям. І цьо­го на­про­чуд скла­дно­го для агро­ви­ро­бни­ків ро­ку всі мо­гли пе­ре­ко­на­ти­ся, як пра­цю­ють ви­ві­ре­ні те­хно­ло­гії та рі­ше­н­ня на Агро­цен­трах по всій кра­ї­ні та на вла­сних по­лях.

На пер­шій се­сії «Май­стер­ня агра­рія» де­мон­стру­ва­ли не­ве­ли­чкий фільм зі сло­вам вдя­чно­сті агра­рі­ям із вуст їх рі­дних та близь­ких. А під час осін­ньої се­сії сво­ї­ми до­ся­гне­н­ня­ми та ба­че­н­ням ро­бо­ти на зем­лі ді­ли­ли­ся са­мі ви­ро­бни­ки. І, зокре­ма, зву­ча­ла та­ка дум­ка, що ви­зна­чаль­ною скла­до­вою фор­му­ли успі­ху є ко­ман­да. Зви­чай­но, су­ча­сне зем­ле­роб­ство — це скла­дний та ба­га­то­гран­ний про­цес, але са­ме ко­ман­дний під­хід до ви­рі­ше­н­ня по­став­ле­них зав­дань ви­рі­шує ба­га­то, якщо не все. І мо­жна ствер­джу­ва­ти, що укра­їн­ські агра­рії все більш успі­шно пра­цю­ють в одній ко­ман­ді зі сві­то­вим лі­де­ром — ком­па­ні­єю «Син­ген­та».

Фла­гман со­ня­шни­ко­вих по­лів

Со­ня­шник для укра­їн­ських агро­ви­ро­бни­ків — куль­ту­ра стра­те­гі­чна. По­го­дні умо­ви цьо­го ро­ку в біль­шо­сті ре­гіо­нів вне­сли свої не­га­тив­ні ко­ре­кти­ви в фор­му­ва­н­ня вро­жаю. Але ма­ю­чи до­сить ши­ро­ке пор­тфо­ліо со­ня­шни­ку ком­па­нії «Син­ген­та», мо­жна пі­ді­бра­ти най­більш вда­лий гі­брид для пев­но­го ре­гіо­ну. Йо­го мо­жна обра­ти не ли­ше за про­ду­ктив­ні­стю та ін­шим ва­жли­ви­ми по­ка­зни­ка­ми, а й для будь-якої те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня: кла­си­чної, Clearfield® або Clearfield® Plus, із ви­ко­ри­ста­н­ням гер­бі­ци­ду Ек­с­пре­сТМ, ви­со­ко­о­ле­ї­но­ві. Вже за­раз слід за­ми­сли­тись про ви­бір гі­бри­ду, про­ана­лі­зу­ва­ти но­вин­ки, які бу­дуть акту­аль­ні в на­сту­пно­му се­зо­ні.

«Під­кре­слюю, в агро­ви­ро­бни­ка є мо­жли­вість обра­ти під свої умо­ви та те­хно­ло­гію най­кра­щі гі­бри­ди, які да­дуть най­ви­щий ва­ло­вий збір со­ня­шни­ку. У цьо­му зав­жди до­по­мо­жуть фа­хів­ці ком­па­нії», — го­во­рить Ген­на­дій Ма­ли­на, те­хні­чний ме­не­джер із со­ня­шни­ку та рі­па­ку ком­па­нії «Син­ген­та».

Якщо ми го­во­ри­мо про зо­ну Сте­пу, де є зна­чні ри­зи­ки по­су- хи, агро­ви­ро­бни­ки отри­му­ють но­ві пер­спе­ктив­ні рі­ше­н­ня від ком­па­нії «Син­ген­та». Окрім до­бре ві­до­мих Са­най МП, СИ Ка­дікс чи Бо­сфо­ра, на ри­нок ви­хо­дять три но­вих се­ре­дньо­ран­ніх гі­бри­ди: для кла­си­чної те­хно­ло­гії — Аль­кан­та­ра, для Clearfield® — СИ Бар­ба­ті, для Clearfield® Plus — СИ Ро­зет­та. Основ­ни­ми їхні­ми пе­ре­ва­га­ми є по­су­хо-, ге­не­ти­чна стій­кість до вов­чка ра­си F. І най­го­лов­ні­ше, за ро­ки ви­про­бу­вань фа­хів­ці пе­ре­свід­чи­лись, що ці гі­бри­ди да­ють гар­ні ста­біль­ні вро­жаї у по­су­шли­вих умо­вах.

Та­кож для ре­гіо­нів, де є вов­чок, і тих, де йо­го не­має, вар­то звер­ну­ти ува­гу на гі­брид СИ Арі­зо­на, ко­трий має стій­кість до ра­си F. По­при йо­го на­зву, він роз­ра­хо­ва­ний не ли­ше на ви­ро­щу­ва­н­ня у по­су­шли­вих умо­вах, а до­сить пла­сти­чний і по­ка­зує від­мін­ні ре­зуль-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.