Укра­ї­на: зем­ля, фер­мер­ство і не тіль­ки

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Во­ло­ди­мир Гре­чко­сій

Зем­ля — цін­ний дар при­ро­ди, від яко­го за­ле­жить існу­ва­н­ня жи­т­тя на на­шій пла­не­ті. Істо­рія свід­чить, що всі вій­ни від­бу­ва­лись не за фа­бри­ки і за­во­ди, а за зем­лю. Бу­де зем­ля — бу­де жит­тє­вий про­стір, про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, по­бу­ду­ю­ться но­ві жи­тло­ві і про­ми­сло­ві об’єкти.

Май­бу­тнє укра­їн­сько­го се­ла — за фер­ме­ра­ми, а не олі­гар­ха­ми. Дер­жа­ва по­вин­на під­три­му­ва­ти фер­мер­ські го­спо­дар­ства до­сту­пни­ми кре­ди­та­ми для роз­ви­тку і роз­ши­ре­н­ня агро­ви­ро­бни­цтва. Про­те, на жаль, дер­жав­ну під­трим­ку пе­ре­ва­жно отри­му­ють агро­хол­дин­ги, вла­сни­ка­ми яких, як пра­ви­ло, є мо­жно­влад­ці. Хі­ба для ві­тчи­зня­них фер­ме­рів до­ціль­ні бан­ків­ські кре­ди­ти під 25–30% рі­чних під за­ста­ву май­на з ку­пою па­пе­рів та ще й при не­ста­біль­но­му кур­сі грив­ні? Зви­чай­но ж, ні! Так, на­при­клад, у Да­нії чле­нам кре­ди­тної спіл­ки та­кий кре­дит да­ють під 2–3% рі­чних. Що­до ін­ди­ві­ду­аль­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня бан­ка­ми про­цен­тні став­ки ви­зна­ча­ю­ться за­ле­жно від на­яв­но­сті ко­штів і їх ви­тра­ча­н­ня клі­єн­том: еко­ном­но­му — під 5%, не­еко­ном­но­му — під 18%. Ін­ший при­клад: ні­ме­цькі та аме­ри­кан­ські бан­ки да­ють бра­зиль­ським фер­ме­рам кре­дит на 10 ро­ків під 3% рі­чних.

За про­гно­зом пре­зи­ден­та Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції Ле­о­ні­да Ко­за­чен­ка, в най­ближ­чі 10 ро­ків ми мо­же­мо втри­чі збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Для цьо­го, крім вла­сних ре­зер­вів, нам по­трі­бно 75 млрд дол. ін­ве­сти­цій, які мо­жна ви­ко­ри­ста­ти у га­лу­зі ро­слин­ни­цтва і тва­рин­ни­цтва, в хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті та аграр­ній ло­гі­сти­ці.

Про­те, на жаль, в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни вза­га­лі і аграр­ний се­ктор зокре­ма іно­зем­ні (і не тіль­ки) ін­ве­сти­ції вкла­да­ю­ться ду­же обме­же­но. Чо­му? Якось до мо­єї сім’ї у го­сті при­їздив дан­ський зять, фер­мер Ва­ун. Так-от, ко­ли ми їха­ли оде­ською тра­сою, він звер­нув ува­гу на не­за­сі­я­не по­ле і з гу­мо­ром за­пи­тав: «Що там ро­сте?». «Ви­ро­щу­є­мо но­ві сор­ти укра­їн­ських бур’янів, — не без іро­нії від­по­вів я. — Ме­ні ві­до­мо, що в Да­нії май­же від­су­тня у віль­но­му про­да­жу зем­ля, до то­го ж во­на до­ро­го ко­штує. Да­вай спіль­но ку­пи­мо в Укра­ї­ні зем­лю і бу­де­мо го­спо­да­рю­ва­ти». «Не бу­де ді­ла, — по­чув у від­по­відь. — Ме­ні та­кож ві­до­мо, що в Укра­ї­ні від­су­тні за­ко­ни, які б ме­не за­хи­ща­ли, а ті, що є, не ді­ють. То­му в та­кій дер­жа­ві я не хо­чу і не змо­жу го­спо­да­рю­ва­ти». Від­по­відь більш ніж пе­ре­кон­ли­ва! Ду­же важ­ко ме­ні бу­ло по­ясни­ти Ва­у­ну, що та­ке рей­дер­ство. На жаль, остан­нім ча­сом це га­не­бне яви­ще на­бра­ло зна­чних мас­шта­бів. Основ­на при­чи­на цьо­го — без­кар­ність. Для ньо­го це не зро­зумі­ле зло­чин­не ді­я­н­ня. Вре­шті-решт він при­йшов до ви­снов­ку: «Das ist banditen» (це — бан­ди­ти).

В Укра­ї­ні аграр­ний се­ктор мо­же ста­ти ло­ко­мо­ти­вом роз­ви­тку еко­но­мі­ки і на­пов­не­н­ня бю­дже­ту. Ли­ше на цьо­му ета­пі сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво ра­зом із пе­ре­роб­кою дає близь­ко 15% ВВП і за­без­пе­чує по­над тре­ти­ну ва­лю­тної ви­ру­чки на­шої дер­жа­ви, хоч во­на мо­же бу­ти зна­чно біль­шою. Для подаль­шо­го роз­ви­тку аграр­не ви­ро­бни­цтво по­тре­бує від­по­від­ної дер­жав­ної під­трим­ки. За да­ни­ми укра­їн­ською аграр­ної кон­фе­де­ра­ції, ми­ну­ло­го (2016) ро­ку сіль­ське го­спо­дар­ство і хар­чо­ва про­ми­сло­вість Укра­ї­ни да­ли в бю­джет у ви­гля­ді по­да­тків 92 млрд грн. На­то­мість від дер­жа­ви отри­ма­ли під­трим­ку ли­ше на 22 млрд грн. За­раз до­та­ції агра­рі­ям в Укра­ї­ні ста­нов­лять 1% вар­то­сті аграр­но­го ВВП, то­ді як у Єв­ро­пі май­же 40% усіх ко­штів бю­дже­ту. В се­ре­дньо­му це у по­над 70 ра­зів біль­ше в пе­ре­ра­хун­ку на ге­ктар по­сів­ної пло­щі, ніж у нас.

Так, на­при­клад, у Да­нії для під­трим­ки ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би Єв­ро­пей­ський Со­юз на­дає суб- си­дії фер­мер­ським го­спо­дар­ствам у роз­мі­рі від 2 до 5 тис. крон на ге­ктар обро­блю­ва­ної пло­щі (5 тис. крон при ви­ро­щу­ван­ні те­лят на м’ясо); (курс аме­ри­кан­сько­го до­ла­ра в Да­нії — 6,6–6,7 кро­ни). Літр ди­зель­но­го па­ли­ва на за­прав­ці ко­штує 9 крон, а для ви­ко­на­н­ня по­льо­вих ме­ха­ні­зо­ва­них ро­біт фер­мер ку­пляє йо­го по 6 крон.

Ефе­ктив­ність го­спо­да­рю­ва­н­ня фер­ме­рів мо­жна під­ви­щи­ти за ра­ху­нок їх ко­о­пе­ру­ва­н­ня, зокре­ма, на прин­ци­пах вза­є­мо­до­по­мо­ги, ство­ре­н­ня спіль­них сі­во­змін і май­на, пе­ре­ро­бних і ре­мон­тно-об­слу­го­ву­валь­них під­при­ємств. Об’єд­на­н­ня фер­мер­ських го­спо­дарств мо­жли­ве як сі­мей­них та ін­ших ви­ро­бни­чих ко­опе­ра­ти­вів, а та­кож кла­сте­рів (по­єд­на­н­ня ви­ро­бни­цтва, на­у­ки і бі­зне­су). Це дасть мо­жли­вість спіль­но бра­ти участь у ве­ли­ких за об­ся­гом при­дба­н­нях ви­тра­тних ма­те­рі­а­лів (па­ли­во, на­сі­н­ня, до­бри­ва то­що), те­хні­ки, ви­ро­бни­цтва, пе­ре­роб-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.