Бі­о­ло­гі­чний за­хист по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Оле­ксандр Ві­ню­ков

У су­ча­сних си­сте­мах зем­ле­роб­ства біо­ло­гі­чна суть фор­му­ва­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­тів пра­кти­чно не бра­лась до ува­ги. Це при­зве­ло до по­яви де­гра­до­ва­них агро­це­но­зів, на­віть за до­ста­тньо­го вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри не за­без­пе­чу­ють пов­но­цін­но­го вро­жаю та які­сну про­ду­кцію. У зв’яз­ку з цим ви­ни­кла не­об­хі­дність у за­сто­су­ван­ні при­йо­мів, спря­мо­ва­них на збіль­ше­н­ня чи­сель­но­сті та актив­но­сті агро­но­мі­чно-цін­них мі­кро­ор­га­ні­змів у ко­ре­не­вій зо­ні ро­слин. Одним із та­ких за­хо­дів є за­сто­су­ва­н­ня у те­хно­ло­гі­ях ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур­них ро­слин мі­кро­бних пре­па­ра­тів ком­пле­ксної дії.

Ме­тою на­ших до­слі­джень бу­ло вста­но­ви­ти змі­ни чи­сель­но­сті основ­них еко­ло­го-тро­фі­чних угру­по­вань мі­кро­ор­га­ні­змів у ри­зо­сфе­рі та про­ду­ктив­ність ро­слин пше­ни­ці ози­мої сор­ту Кра­пли­на за дії рі­зних си­стем опти­мі­за­ції жив­ле­н­ня і за­хи­сту ро­слин на мі­не­раль­но­му, ор­га­ні­чно­му та ор­га­но-мі­не­раль­но­му агро­фо­нах.

До­слі­дже­н­ня про­во­ди­ли в умо­вах по­льо­во­го до­слі­ду на ґрун­ті чор­но­зем зви­чай­ний ма­ло­гу­му­сний важ­ко­су­глин­ко­вий. Вміст гу­му­су 4,6–4,9%, рН — сла­бо­лу­жний, близь­кий до ней­траль­но­го, вміст за­галь­них форм азо­ту — 0,22%, фо­сфо­ру — 0,14%. На трьох фо­нах: пе­ре­д­по­сів­не вне­се­н­ня N30P30К30 (Фон-1, мі­не­раль­ний), пе­ре­д­по­сів­не вне­се­н­ня гра­ну­льо­ва­но­го біо­гу­му­су 250 кг/га (Фон-2, ор­га­ні­чний), пе­ре­д­по­сів­не вне­се­н­ня гра­ну­льо­ва­но­го біо­гу­му­су 250 кг/га + N15P15К15 (Фон-3, ор­га- но-мі­не­раль­ний) за ва­рі­ан­та­ми: Бі­о­ло­гі­чний за­хист ро­слин (іно­ку­ля­ція на­сі­н­ня КМП: Ді­а­зо­фіт + Фо­сфо­ен­те­рін + Бі­о­по­лі­цид у спів­від­но­шен­ні 1:1:1 із роз­ра­хун­ку 100 см3 на 1 ге­ктар­ну нор­му на­сі­н­ня, об­при­ску­ва­н­ня по­сі­вів у фа­зі ку­щі­н­ня ба­ко­вою су­міш­шю пре­па­ра­тів Бі­о­по­лі­цид, Ау­рілл та мі­кро­біо­ло­гі­чний ком­плекс із роз­ра­хун­ку 1000 см3 мі­кро­бних пре­па­ра­тів на 1 га; про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня пре­па­ра­том Ма­ксим, об­при­ску­ва­н­ня по­сі­вів у фа­зі ку­щі­н­ня фун­гі­ци­дом Фаль­кон та ін­се­кти­ци­дом Кон­нект; по­жив­ною си­сте­мою 1 (оброб­ка на­сі­н­ня пре­па­ра­том Rost-Forte у су­мі­ші з ком­пле­ксом амі­но­ки­слот, об­при­ску­ва­н­ня ро­слин у фа­зах ку­щі­н­ня та ко­ло­сі­н­ня су­міш­шю пре­па­ра­тів Rost- кон­цен­трат 15.7.7. + ком­плекс амі­но­ки­слот + Хе­ла­тин + мі­кро­біо­ло­гі­чний ком­плекс); по­жив­ною си­сте­мою 2 (оброб­ка на­сі­н­ня пре­па­ра­том Ай­дар, об­при­ску­ва­н­ня ро­слин у фа­зах ку­щі­н­ня та ко­ло­сі­н­ня су­міш­шю пре­па­ра­ту Ай­дар і мі­кро­біо­ло­гі­чним ком­пле­ксом).

Кон­тро­лем є ва­рі­ант без оброб­ки. Ґрунт від­би­ра­ли в фа­зі цві­ті­н­ня ро­слин. Мі­кро­біо­ло­гі­чний ана­ліз ри­зо­сфе­ри пше­ни­ці ози­мої по­ка­зав тен­ден­цію збіль­ше­н­ня чи­сель­но­сті мі­кро­ор­га­ні­змів, що транс­фор­му­ють пе­ре­ва­жно ор­га­ні­чні спо­лу­ки азо­ту, від­мі­че­но при оброб- ці пше­ни­ці по­жив­ною си­сте­мою 2, що май­же втроє пе­ре­ви­щу­ва­ла їх кіль­кість у ва­рі­ан­ті з хі­мі­чним за­хи­стом ро­слин та на 66% з кон­троль­ним ва­рі­ан­том з фо­ну-2. При за­сто­су­ван­ні біо­ло­гі­чно­го за­хи­сту ро­слин по фо­ну-1 чи­сель­ність амо­ні­фі­ка­то­рів у ри­зо­сфе­рі пше­ни­ці зро­ста­ла на 28% на від­мі­ну від хі­мі­чних пре­па­ра­тів та май­же вдві­чі у по­рів­нян­ні з кон­тро­лем.

Чи­сель­ність мі­кро­мі­це­тів на фо­ні-1 зни­жу­ва­лась при іно­ку­ля­ції на­сі­н­ня біо­ло­гі­чним за­хо­дом за­хи­сту ро­слин на 37,8% та 39,8% у по­рів­нян­ні з хі­мі­чни­ми пре­па­ра­та­ми та кон­тро­лем від­по­від­но. На фо­ні-2 най­біль­ше зни­же­н­ня чи­сель­но­сті мі­кро­мі­це­тів на 48% по­рів­ня­но з кон­тро­лем бу­ло від­мі­че­но у ва­рі­ан­ті з оброб­кою на­сі­н­ня по­жив­ною си­сте­мою 1.

З фо­ну-3 у ва­рі­ан­ті з іно­ку­ля­ці­єю на­сі­н­ня біо­ло­гі­чни­ми пре­па­ра­та­ми кіль­кість мі­кро­мі­це­тів зни­жу­ва­лась на 50 та 38% у по­рів­нян­ні з кон­тро­лем та хі­мі­чни­ми пре­па­ра­та­ми від­по­від­но.

Ком­плекс мі­кро­бних пре­па­ра­тів (КМП) по­зи­тив­но впли­вав на ро­зви­ток ба­кте­рій ро­ду Azotobacter по усіх трьох фо­нах. Най­біль­шу кіль­кість гру­до­чок ґрун­ту, обро­слих ба­кте­рі­аль­ною куль­ту­рою, від­мі­че­но на фо­ні-3, і у ва­рі­ан­ті з КМП їх чи­сель­ність ся­га­ла 77% про­ти 56% у ва­рі­ан­ті з хі­мі­чни­ми за­со­ба­ми за­хи­сту ро­слин.

До­слі­дже­н­ня­ми бу­ло вста­нов­ле­но, що за­сто­су­ва­н­ня ва­рі­ан­тів, що ви­вча­лись, по­зи­тив­но впли­ва­ло на по­ка­зни­ки рів­ня уро­жай­но­сті на всіх фо­нах жив­ле­н­ня. Так, на мі­не­раль­но­му фо­ні жив­ле­н­ня най­ви­ща вро­жай­ність бу­ла отри­ма­на при ви­ко­ри­стан­ні пер­шої по­жив­ної си­сте­ми. При­бав­ка по­рів­ня­но з кон­тро­лем ста­но­ви­ла 0,46 т/га.

Ор­га­но-мі­не­раль­ний фон жив­ле­н­ня у по­єд­нан­ні з пер­шою по­жив­ною си­сте­мою спри­я­ли отри­ман­ню при­бав­ки вро­жаю 0,90 т/га по­рів­ня­но з кон­тро­лем. На ор­га­ні­чно­му фо­ні жив­ле­н­ня бу­ли отри­ма­ні най­ви­щі по­ка­зни­ки рів­ня вро­жаю. Най­біль­ша при­бав­ка (0,92 т/га) одер­жа­на при ви­ко­ри­стан­ні дру­гої по­жив­ної си­сте­ми.

У ці­ло­му мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що за­сто­су­ва­н­ня но­вих по­жив­них си­стем у по­єд­нан­ні з ор­га­ні­чним та ор­га­но-мі­не­раль­ним фо­ном жив­ле­н­ня спри­яє ро­сту та роз­ви­тку ро­слин під час ве­ге­та­ції, що, сво­єю чер­гою, за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня кра­щих по­ка­зни­ків стру­кту­ри вро­жаю, і як на­слі­док, вро­жай­но­сті пше­ни­ці ози­мої сор­ту Кра­пли­на в умо­вах схі­дної ча­сти­ни Пів­ні­чно­го Сте­пу.

Та­ким чи­ном, вста­нов­ле­но, що за­сто­су­ва­н­ня рі­зних си­стем опти­мі­за­ції жив­ле­н­ня і за­хи­сту ро­слин пше­ни­ці ози­мої на мі­не­раль­но­му, ор­га­ні­чно­му та ор­га­но-мі­не­раль­но­му агро­фо­нах за­без­пе­чи­ло збіль­ше­н­ня у ри­зо­сфе­рі азо­тфі­кса­то­рів, зокре­ма азо­то­ба­кте­ру, та мі­кро­ор­га­ні­змів, які бе­руть участь у транс­фор­ма­ції ор­га­ні­чних спо­лук азо­ту, по­лі­пшу­ють фо­сфор­не жив­ле­н­ня ро­слин, по­си­лю­ють фер­мен­та­тив­ні про­це­си та при­гні­чу­ють ро­зви­ток па­то­ген­ної мі­кро­фло­ри. Це спри­я­ло під­ви­щен­ню по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті ро­слин пше­ни­ці ози­мої. На фо­ні-2 при оброб­ці на­сі­н­ня по­жив­ни­ми си­сте­ма­ми 1 і 2 при­бав­ка вро­жаю зер­на бу­ла біль­шою у по­рів­нян­ні з кон­тро­лем на 45,9% та 47,4% від­по­від­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.