То­чне зем­ле­роб­ство єд­нає лю­ди­ну з при­ро­дою

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Оле­ксандр Кри­вен­ко

Агро­хі­мі­чні до­слі­дже­н­ня до­зво­ля­ють опти­мі­зу­ва­ти спів­від­но­ше­н­ня трьох основ­них скла­до­вих ро­слин­ни­цтва: за­пла­но­ва­ний уро­жай які­сної про­ду­кції — ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво — ро­дю­чість ґрун­ту.

З чо­го роз­по­чи­на­є­ться впро­ва­дже­н­ня то­чно­го зем­ле­роб­ства, як від­бу­ва­є­ться зо­ну­ва­н­ня та кар­то­гра­фу­ва­н­ня вла­сти­во­стей ґрун­ту, та які су­ча­сні ме­то­ди­ки за­сто­ву­ю­ться для йо­го ді­а­гно­сти­ки? Про це йшло­ся на cе­мі­на­рі-пра­кти­ку­мі з ви­ко­ри­ста­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій об­сте­же­н­ня ґрун­ту, що від­був­ся у ме­жах на­вчаль­но­го про­е­кту AgriStart На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту біо­ре­сур­сів та при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня Укра­ї­ни за іні­ці­а­ти­вою ком­па­нії AgriLab на Ки­їв­щи­ні.

То­чне зем­ле­роб­ство ба­зу­є­ться на спо­сте­ре­же­н­нях від­по­від­но до вну­трі­шньо-грун­то­вих змін кон­кре­тних по­лів, спри­яє ефе­ктив­но­му управ­лін­ню бі­зне­су, за­без­пе­чує най­кра­щі по­ка­зни­ки оку­пно­сті ви­трат та збе­ре­же­н­ня ре­сур­сів. Ось най­більш ко­ри­сні ви­снов­ки що­до рен­та­бель­но­сті цих рі­шень.

По­ка­зни­ки еко­но­мії та при­бу­тко­во­сті

За свід­че­н­ням спе­ці­а­лі­стів ком­па­ній, що пра­цю­ють на ві­тчи­зня­но­му рин­ку від­по­від­них по­слуг в агро­бі­зне­сі, еле­мен­ти то­чно­го зем­ле­роб­ства, що впро­ва­джу­ю­ться в агро­бі­знес, спри­я­ють опти­мі­за­ції обро­бі­тку ґрун­ту за­ле­жно від йо­го щіль­но­сті та гли­би­ни. Вра­ху­ва­н­ня змін­них норм ви­сі­ву на­сі­н­ня еко­но­мить 3–9% на­сі­н­ня та під­ви­щує рі­вень уро­жай­но­сті на 12% з по­ля у по­рів­нян­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням одні­єї нор­ми ви­сі­ву. Це до­ся­га­є­ться зав­дя­ки під­ви­щен­ню нор­ми ви­сі­ву на більш про­ду­ктив­них і зни­жен­ню її на менш про­ду­ктив­них ді­лян­ках по­ля.

Еле­мен­ти то­чно­го зем­ле­роб­ство опти­мі­зу­ють гу­сто­ту сто­я­н­ня ро­слин у по­лі, за­ле­жно від: вла­сти­во­стей ро­дю­чо­сті ґрун­ту; за­па­сів про­ду­ктив­ної во­ло­ги; ре­льє­фу по­ля (ви­со­та, кру­ти­зна й екс­по­зи­ція схи­лу). Те­хно­ло­гія до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мін­до­бри­ва з ура­ху­ва­н­ням опти­маль­но­го спів­від­но­ше­н­ня по­жив­них еле­мен­тів від­по­від­но до по­треб куль­ту­ри на кон­кре­тній не­о­дно­рі­дній ді­лян­ці по­ля. Зав­дя­ки ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­му удо­брен­ню еко­но­ми­ться до 40% до­брив та збіль­шу­є­ться уро­жай­ність сіль­гос­пкуль­тур на 3–20%. При цьо­му від­бу­ва­є­ться кон­троль які­сних і кіль­кі­сних по­ка­зни­ків удо­бре­н­ня ґрун­ту, не вно­ся­ться на­дли­шко­во до­бри­ва і уне­мо­жлив­лю­ю­ться їх не­про­ду­ктив­ні втра­ти. За­га­лом ана­ліз ґрун­ту під­ви­щує ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів на 30 і біль­ше від­со­тків.

Пра­кти­чний до­свід го­спо­дар­ства

Ро­дзин­кою по­дії став ви­їзд на по­ля, де го­спо­да­рює ком­па­нія «Бі­о­тех ЛТД». Її очо­лює до­ктор сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук, про­фе­сор Ана­то­лій Би­кін. Там уча­сни­ки за­хо­ду де­таль­но озна­йо­ми­лись із тим, як за­сто­со­ву­ю­ться ав­то­ма­ти­зо­ва­ні про­бо­від­бір­ни­ки ґрун­ту з GPS-прив’яз­кою, сен­сор­не обла­дна­н­ня для ви­мі­рю­ва­н­ня твер­до­сті ґрун­ту. Ана­то­лій Би­кін від­по­вів на на­ші за­пи­та­н­ня:

— У на­шо­му го­спо­дар­стві за­сто­со­ву­ю­ться су­ча­сні те­хно­ло­гії з агро­хі­мі­чно­го ана­лі­зу ґрун­ту та сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Ці на­у­ко­ві ме­то­ди по­кли­ка­ні опти­мі­зу­ва­ти прийня­т­тя управ­лін­ських рі­шень, які по­тім ви­ли­ва­ти­му­ться у ста­біль­ний уро­жай та до­ся­гне­н­ня та­кої йо­го яко­сті, що від­рі­зня­ти­ме нас від кон­ку­рен­тів, а вре­шті-решт за­без­пе­чить при­бу­ток, отри­ма­н­ня яко­го є при­ро­дною ме­тою фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. Сьо­го­дні во­ни ре­аль­но змен­шу­ють ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво тих же до­брив та пе­сти­ци­дів, збіль­шу­ю­чи ефе­ктив­ність цих опе­ра­цій.

— Вар­то ро­зу­мі­ти, що но­ві те­хно­ло­гії пе­ре­жи­ва­ють пев­ні ета­пи впро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні за­га­лом і на на­шо­му під­при­єм­стві зокре­ма. При­ро­да фер­мер­ства та­ка, що ко­ли ми сі­є­мо май­бу­тній уро­жай, то хо­че­ться йо­го зби­ра­ти, а ко­ли зби­ра­є­мо, то хо­че­ться сі­я­ти.

— То­му що ти ба­чиш пев­ні не­до­ве­де­ні пи­та­н­ня ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, вла­сні не­до­лі­ки та про­ра­хун­ки в ро­бо­ті, яких хо­ті­ло­ся б уни­кну­ти на­сту­пно-

Ана­то­лій Би­кін, до­ктор сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук, про­фе­сор

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.