Ор­га­ні­чні ово­чі в те­пли­цях

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ан­на Го­роб­чук

Не так дав­но укра­їн­ці роз­по­ча­ли від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу ор­га­ні­чній про­ду­кції. На­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня ствер­джу­ють, що ме­то­ди ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства ре­ге­не­ру­ють грунт зав­дя­ки від­мо­ві від то­кси­чних хі­мі­ка­тів. Одни­ми з най­більш пер­спе­ктив­них є ор­га­ні­чні ово­чі, що сьо­го­дні ко­ри­сту­ю­ться по­пи­том на рин­ку.

Під впли­вом ба­га­тьох фа­кто­рів сма­ки і по­тре­би спо­жи­ва­чів ово­че­вої про­ду­кції змі­ню­ю­ться. Сьо­го­дні лю­ди на­ма­га­ю­ться біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти сво­є­му здо­ров’ю, а зна­чить, оби­ра­ють які­сні ово­чі для «бор­що­во­го на­бо­ру» і не тіль­ки. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться щось на зра­зок ор­га­ні­чно­го бу­му, і ри­нок ор­га­ні­чних про­ду­ктів швид­ко зро­стає. Ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів ма­ють «біо-брен­ди». Чи­слен­ні до­слі­дже­н­ня го­во­рять про те, що ор­га­ні­чні про­ду­кти осо­бли­во ви­со­кої яко­сті. Адже під час куль­ти­ву­ва­н­ня хі­мі­ко­син­те­ти­чні до­бри­ва та за­со­би за­хи­сту ро­слин не за­сто­со­ву­ють. Кон­троль над шкі­дни­ка­ми, хво­ро­ба­ми та бур’яна­ми до­ся­га­є­ться ви­бо­ром від­по­від­них ви­дів та сор­тів. Ор­га­ні­чні про­ду­кти ви­ро­бля­ю­ться у гар­мо­нії з при­ро­дою, за­хи­ща­ю­чи нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. За­ува­жи­мо, що ор­га­ні­чна їжа має ці­ну ви­щу від тра­ди­цій­ної, а то­му не на ко­жну ки­ше­ню. Але зва­жа­ю­чи на шкі­дли­вий вплив ніт­ра­тів і пе­сти­ци­дів не ли­ше на ор­га­нізм лю­ди­ни, а й на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, ор­га­ні­чні про­ду­кти на­бу­ва­ють все біль­шо­го зна­че­н­ня, і ця га­лузь має по­тен­ці­ал до зро­ста­н­ня. Про ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чних ово­чів ми по­спіл­ку­ва­лись із го­ло­вою ко­опе­ра­ти­ву «Ро­дин­ний до­бро­бут» Ан­то­ном Ду­дні­єм.

— Ідея за­йма­тись сіль­ським го­спо­дар­ством як бі­зне­сом у ме­не ви­ни­кла дав­но. По­при те, що я був ціл­ко­ви­то за­ну­ре­ний у бу­ді­вель­ну спра­ву, у 2009 ро­ці при­дбав зе­мель­ну ді­лян­ку під Ки­є­вом. І от при­бли­зно пів­то­ри ро­ки то­му я оста­то­чно ви­рі­шив пі­ти за по­кли­ком ду­ші і ство­ри­ти вла­сну спра­ву з тур­бо­тою про лю­дей. Пе­ре­йма­ти до­свід по­їхав як до укра­їн­ських фер­ме­рів, ко­трі спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щен­ні еко­ло­гі­чно чи- стих ово­чів, а та­кож за­кор­дон, зокре­ма до Че­хії, Сло­вач­чи­ни, Гол­лан­дії. Спи­ра­ю­чись на отри­ма­ні зна­н­ня, ви­рі­шив ви­ро­щу­ва­ти ово­чі в те­пли­цях. На­ра­зі на те­ри­то­рії сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ко­опе­ра­ти­ву «Ро­дин­ний до­бро­бут» маю три те­пли­ці, які за­йма­ють пло­щу 1000 м². Зго­дом пла­ную збіль­ши­ти те­ри­то­рію під ни­ми до 2 га.

— Спо­жи­вач вже мо­же при­дба­ти сві­жі фру­кти, ово­чі та зе­лень ці­ло­рі­чно. Не­рід­ко на­віть най­ек­зо­ти­чні­ші прим­хи мо­жна вдо­воль­ни­ти на за­ку­пах у су­пер­мар­ке­ті. Для за­до­во­ле­н­ня по­треб по­ку­пців ма­га­зи­ни го­то­ві за­во­зи­ти то­ва­ри да­ле­ко з-за кор­до­ну. Але на­ра­зі існує зво­ро­тна тен­ден­ція, і на по­ли­цях су­пер­мар­ке­тів все ча­сті­ше мо­жна по­ба­чи­ти то­вар, ви­го­тов­ле­ний на те­ре­нах на­шої дер­жа­ви з мар­ку­ва­н­ням ор­га­ні­чний. Це, без­умов­но, крок на шля­ху до більш здо­ро­вої на­ції і чи­стої еко­ло­гії. Ми орі­єн­то­ва­ні на так зва­ний «мі­сце­вий ко­шик», і вба­ча­є­мо в цьо­му ряд пе­ре­ваг. Ку­пу­ю­чи ово­чі від мі­сце­вих фер­ме­рів, збе­рі­га­є­ться еко­ло­гія нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, то­му що шлях до­став­ки ко­ро­тший, а то­му ви­ко­ри­сто­ву­є­ться мен­ше си­ро­ви­ни на па­ку­ва­н­ня, і при пе­ре­ве­зен­ні мен­ше ви­ки­дів то­кси­чних і шкі­дли- вих ком­по­нен­тів в атмо­сфе­ру. Ово­чі по­трі­бно зби­ра­ти і по­став­ля­ти в мі­сця про­да­жу спі­ли­ми і спо­жи­ва­ти в до­сить ко­ро­ткі стро­ки, ко­ли во­ни на­пов­не­ні ві­та­мі­на­ми та ма­ють яскра­во окре­сле­ний смак. Бо при вве­зе­ні з ін­ших кра­їн во­ни до­зрі­ва­ють у до­ро­зі в не­при­ро­дних умо­вах, при цьо­му не на­бу­ва­ю­чи всіх по­жив­них вла­сти­во­стей.

Про­зоре ви­ро­бни­цтво ви­кли­кає до­ві­ру, адже спо­жи­ва­чі мо­жуть від­ві­да­ти наш сіль­сько­го­спо­дар­ський ко­опе­ра­тив і пе­ре­ко­на­тись у яко­сті і без­пе­ці про­ду­кції. По­пит на то­вар за­охо­чує ви­ро­бни­ків і під­три­мує еко­но­мі­ку в ці­ло­му. Окрім усьо­го ви­ще­за­зна­че­но­го, ре­гіо­наль­ні про­ду­кти до­по­ма­га­ють ство­рю­ва­ти іден­ти­чність. Сіль­ське го­спо­дар­ство є ча­сти­ною мі­сце­во­го куль­тур­но­го ланд­ша­фту. Пев­ні сор­ти мо­жуть ста­ти ві­зи­тів­кою ре­гіо­ну, при­ва­блю­ва­ти від­ві­ду­ва­чів і впли­ва­ти на ро­зви­ток зе­ле­но­го ту­ри­зму.

— Ор­га­ні­чне сіль­ське го­спо­дар­ство пред­став­ляє со­бою си­сте­му ви­ро­бни­цтва, яка до­зво­ляє збе­рі­га­ти здо­ров’я ґрун­тів, еко­си­стем і лю­дей. Во­на по­кла­да­є­ться на еко­ло­гі­чні про­це­си, біо­ло­гі­чне роз­ма­ї­т­тя і ци­кли, ада­пто­ва­ні до мі­сце­вих умов, і спря­мо­ва­на на ро­бо­ту з еко­си­сте­ма­ми, біо­гео­хі­мі­чни­ми ци­кла­ми ре­чо­вин та еле­мен­тів. Про­сті­ше ка­жу­чи, ор­га­ні­чне сіль­ське го­спо­дар­ство — це си­сте­ма фер­мер­ства, яка за­без­пе­чує спо­жи­ва­чів сві­жою, сма­чною та справ­жньою їжею, по­ва­жа­ю­чи при­ро­дні жит­тє­ві ци­кли. Для до­ся­гне­н­ня цьо­го ор­га­ні­чне сіль­ське го­спо­дар­ство ба­зу­є­ться на окре­мих ці­лях та прин­ци­пах, а та­кож пра­кти­ках, спря­мо­ва­них на мі­ні­мі­за­цію впли­ву лю­ди­ни на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. Це га­ран­тує, що сіль­сько­го­спо­дар­ська си­сте­ма на­стіль­ки при­ро­дна, на­скіль­ки це мо­жли­во. Прин­ци­пи еко­ло­гі­чно­го зем­ле­роб­ства пе­ред­ба­ча­ють від­мо­ву від ви­ко­ри­ста­н­ня хі­мі­чних до­брив, за­со­бів за­хи­сту ро­слин і ге­не­ти­чно мо­ди­фі­ко­ва­них ор­га­ні­змів; від ґрун­то­во­го, во­дно­го, атмо­сфер­но­го за­бру­дне­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.