Хоч ма­ле, та зав­зя­те

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Оль­га Бер­лет

По­пит на ні­ше­ві куль­ту­ри зро­стає. Ві­тчи­зня­ні фер­ме­ри ма­ють ви­ко­ри­ста­ти цю кон’юн­кту­ру.

Не­ста­біль­на сві­то­ва рин­ко­ва кон’юн­кту­ра, скла­дно­щі зі збу­том ви­ро­ще­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, за­ле­жність від по­пи­ту — те, що ча­сто зу­пи­няє ві­тчи­зня­них фер­ме­рів від ви­ро­щу­ва­н­ня ні­ше­вих куль­тур. Та чи тре­ба цьо­го бо­я­ти­ся? Ці куль­ту­ри за­ли­ша­ю­ться ви­со­ко­рен­та­бель­ни­ми, і по­пит на них пе­ре­ви­щує про­по­зи­цію. Ви­ро­щу­ва­н­ня ні­ше­вих пер­спе­ктив­не для ма­ло­го та се­ре­дньо­го фер­ме­ра в Укра­ї­ні, бо має та­кі осо­бли­во­сті: для ви­ро­бни­цтва про­ду­кції до­ста­тньо не­ве­ли­ких по­сів­них площ, мо­жли­вість що­рі­чної змі­ни спе­ці­а­лі­за­ції на пев­них ви­дах куль­тур, не по­тре­бує зна­чних ін­ве­сти­цій в ор­га­ні­за­цію ви­ро­бни­цтва. Ни­ні­шньо­го ро­ку най­більш за­тре­бу­ва­ни­ми на рин­ку бу­ли го­рі­хи, яго­ди, ор­га­ні­чні яблу­ка та гру­ші, го­рох, сор­го, нут, льон, гір­чи­ця та ква­со­ля. Ко­ро­тко роз­ка­же­мо про де­які з них.

Го­рі­хи

За ін­фор­ма­ці­єю «Укра­їн­ської го­рі­хо­вої асо­ці­а­ції», го­рі­хо­ва га­лузь в Укра­ї­ні екс­порт­но орі­єн­то­ва­на. За остан­ні шість ро­ків за ва­ло­вим збо­ром го­рі­хів Укра­ї­на під­ня­ла­ся на п’яте мі­сце у сві­ті та пер­ше в Єв­ро­пі, по­ста­ча­ю­чи близь­ко 22,5% усьо­го єв­ро­пей­сько­го ім­пор­ту. За да­ни­ми Мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції, ви­ро­бни­цтво го­рі­хів в Укра­ї­ні то­рік у го­спо­дар­ствах усіх ка­те­го­рій ста­но­ви­ло 1080 тис. ц, з яких на екс­порт пі­шли 13 млн кг. На­ши­ми кон­ку­рен­та­ми на рин­ку го­рі­хів у ЄС є США, Мол­до­ва, Чи­лі, Ки­тай, Ін­дія. Та що­ро­ку збіль­шу­є­ться екс­порт не ли­ше го­рі­хів во­ло­ських, але й за­мо­ро­же­них і сві­жих ягід.

Яго­ди

Зі збіль­ше­н­ням сві­то­во­го по­пи­ту на яго­ди роз­ши­рю­є­ться й укра­їн­ське ви­ро­бни­цтво цих про­ду­ктів. Що­рі­чний об- сяг зро­ста­н­ня ста­но­вить близь­ко 4%. На цьо­му рин­ку Укра­ї­на вхо­дить до де­ся­тки екс­пор­те­рів до ЄС, основ­ни­ми куль­ту­ра­ми на екс­порт є за­мо­ро­же­ні чор­ни­ця, жу­рав­ли­на та ло­хи­на. Їх по­ста­ча­н­ня за два остан­ні ро­ки по­дво­ї­ли­ся по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім пе­рі­о­дом.

За да­ни­ми ві­дом­ства, у 2016 ро­ці ви­ро­бни­цтво ягі­дних куль­тур в Укра­ї­ні ся­га­ло 1277 тис. ц. Ек­спор­то­ва­но жу­рав­ли­ни, чор­ни­ці та ін­ших 2,9 млн кг, а ма­ли­ни, ожи­ни, шов­ко­ви­ці — 719 тис. кг. Це тре­тє та че­твер­те мі­сця від­по­від­но в укра­їн­сько­му екс­пор­ті ні­ше­вих куль­тур.

На­дрен­та­бель­ною, че­рез ста­біль­но ви­со­ку вар­тість, є ло­хи­на. І хо­ча це від­но­сно но­ва для Укра­ї­ни яго­да, пло­щі під її ви­ро­бни­цтво збіль­шу­ю­ться що­ро­ку і цьо­го­річ зро­сли до по­ка­зни­ка по­над 1000 га. Та­кож Во­ло­ди­мир Пе­чко, го­ло­ва Укра­їн­ської асо­ці­а­ції са­дів­ни­цтва та ягі­дни­цтва «Укр­сад­пром», на­го­ло­шує на то­му, що ду­же ви­гі­дним є ви­ро­щу­ва­н­ня ек­зо­ти­чних куль­тур, на­при­клад, бой­зе­но­вої яго­ди чи ти­бет­ської «яго­ди без­смер­тя» — яго­ди го­джі, вар­тість 1 кг якої ста­но­вить 1000 грн, а з одно­го ку­ща мо­жна зі­бра­ти до 5 кг пло­дів.

Ор­га­ні­чні яблу­ка та гру­ші

Зі слів Ва­лен­ти­ни Ла­но­вен­ко, вла­сни­ці сі­мей­но­го роз­са­дни­ка та пре­зи­ден­та Ака­де­мії ор­га­ні­чно­го са­дів­ни­цтва Ekogarden, цьо­го ро­ку ма­є­мо до­брі пер­спе­кти­ви для екс­пор­ту. Ни­ні­шньо­го се­зо­ну, ко­ли зни­зив­ся ва­ло­вий збір яблук че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви, і ско­ро­че­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва в ін­ших кра­ї­нах, ві­тчи­зня­ний ри­нок ор­га­ні­чних яблук у по­єд­нан­ні з тра­ди­цій­ним са­дів­ни­цтвом має пер­спе­кти­ви на­ро­сти­ти екс­порт. Та го­лов­ний ви­клик для укра­їн­ських екс­пор­те­рів — ста­біль­не ці­ло­рі­чне по­ста­ча­н­ня яблук не­об­хі­дної яко­сті (роз­мір, ко­лір, ор­га­но­ле­пти­чні по­ка­зни­ки) у до­ста­тній кіль­ко­сті. Біль­ший по­тен­ці­ал має ор­га­ні­чне са­дів­ни­цтво, що є ви­со­ко­до­хі­дною га­луз­зю в усьо­му сві­ті. Її пе­ре­ва­гою є те, що во­на не по­тре­бує зна­чних зе­мель­них ре­сур­сів. До­хід з 1 га ор­га­ні­чних яблунь мо­же ся­га­ти до 500 тис. грн, з 1 га ор­га­ні­чних груш — від 1 млн грн. Та є свої жорс­ткі те­хно­ло­гі­чні ви­мо­ги: до­три­ма­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій, пра­виль­ний ви­бір сор­тів та до­по­мо­га у на­ла­го­джен­ні екс­пор­ту на між­на­ро­дні рин­ки.

Не­спри­я­тли­ва кон’юн­кту­ра вну­трі­шньо­го рин­ку зму­шує укра­їн­ських ви­ро­бни­ків орі­єн­ту­ва­ти­ся на зов­ні­шні рин­ки збу­ту. Зі слів Ва­ле­рія Бер­ле­та, ор­га­ні­за­то­ра кон­фе­рен­ції «Ні­ше­ві куль­ту­ри-2018»: «На зов­ні­шніх рин­ках збу­ту на­ших ви­ро­бни­ків ні­хто не че­кає, ви­мо­ги до яко­сті то­ва­ру зна­чно біль­ші, кон­ку­рен­ція — ін­тен­сив­ні­ша. Ви­бір ні­ше­вої куль­ту­ри — то ли­ше по­ло­ви­на спра­ви, ре­шта — мар­ке­тинг: до­слі­дже­н­ня та ефе­ктив­не про­су­ва­н­ня про­ду­кції. Щоб не бу­ло як у при­слів’ї: зумі­ли при­го­ту­ва­ти, та не зумі­ли по­да­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.