Пе­ред по­ча­тком су­ші­н­ня

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ге­ор­гій Стан­ке­вич

Зі­бра­не зер­но тре­ба до­ве­сти до які­сних по­ка­зни­ків во­ло­го­сті і ча­сто ви­су­ши­ти за до­по­мо­гою пев­них ти­пів обла­дна­н­ня.

ви­пад­ку ре­ко­мен­ду­є­ться вста­нов­лю­ва­ти по­слі­дов­но кіль­ка зер­но­су­ша­рок.

Звер­та­є­мо ува­гу, що при су­шін­ні у пря­мо­те­чій­них зер­но­су­шар­ках обов’яз­ко­во тре­ба за­зда­ле­гідь фор­му­ва­ти пар­тії зер­на з не­ве­ли­ким ко­ли­ва­н­ням у ній во­ло­го­сті окре­мих зе­рен, іна­кше про­су­ше­не зер­но бу­де мі­сти­ни як пе­ре­су­ше­ні зер­ни­ни, так і не­до­су­ше­ні, які мо­жуть при подаль­шо­му збе­рі­ган­ні при­зве­сти до псу­ва­н­ня за ра­ху­нок йо­го са­мо­зі­грі­ва­н­ня.

За­сто­су­ва­н­ня ша­хтних ре­цир­ку­ля­цій­них зер­но­су­ша­рок мо­же зня­ти за­зна­че­ну про­бле­му та за­без­пе­чи­ти по­то­ко­ве су­ші­н­ня зер­на будь-якої во­ло­го­сті (як ка­жуть, «з ко­ліс»), але при цьо­му зна­чно зро­стає не­рів­но­мір­ність про­су­ше­но­го зер­на та кіль­кість би­тих зе­рен.

За ро­ки не­за­ле­жно­сті в Укра­ї­ні з’явив­ся ве­ли­кий парк ко­лон­ко­вих зер­но­су­ша­рок мо­дуль­но­го ти­пу рі­зних за­кор­дон­них, а остан­нім ча­сом і ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків. Ці мо­де­лі у ви­гля­ді ко­ло­нок із пер­фо­ро­ва­ни­ми стін­ка­ми (ре­ше­та­ми) не ма­ють га­зо­роз­по­діль­чих ко­ро­бів і ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться про­сто­тою кон­стру­кції та низь­кою ме­та­ло­міс­ткі­стю. За по­тре­би мо­жна по­рів­ня­но лег­ко на­ро­сти­ти про­ду­ктив­ність та­ких су­ша­рок, до­да­ю­чи один або кіль­ка мо­ду­лів, вста­нов­лю­ю­чи їх один над ін­шим за до­по­мо­гою ав­то­кра­ну.

Не див­ля­чись на про­сто­ту та по­рів­ня­но низь­кі ви­тра­ти па­ли­ва, ко­лон­ко­ві зер­но­су­шар­ки во­дно­час ма­ють і ряд не­до­лі­ків. Ві­дзна­чи­мо не­рів­но­мір­ність на­грі­ва­н­ня і су­ші­н­ня зер­на по всій тов­щи­ні ша­ру (че­рез збіль­ше­н­ня ці­єї тов­щи­ни до 305 мм). Су­шар­ки не за­хи­ще­ні ззов­ні від дії ві­трів, що мо­же при­зво­ди­ти до істо­тно­го зни­же­н­ня швид­ко­сті су­ші­н­ня зер­на з під­ві­тря­ної сто­ро­ни. При не­до­три­ман­ні ре­ко­мен­до­ва­них ре­жи­мів су­ші­н­ня олій­них куль­тур мо­жуть «за­о­лі­ю­ва­ти­ся» отво­ри си­то­вих по­вер­хонь обла­дна­н­ня. У ра­зі тим­ча­со­вої зу­пин­ки зер­но в них швид­ко втра­чає тем­пе­ра­ту­ру, що при­зво­дить до пе­ре­ви­тра­ти па­ли-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.