Зро­ше­н­ня

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Во­ло­ди­мир Си­до­рен­ко

Ком­пле­ксний під­хід при зро­шен­ні до­зво­лить ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти до­ро­гі ре­сур­си та сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку.

Зро­ше­н­ня є одним з основ­них фа­кто­рів ін­тен­си­фі­ка­ції зем­ле­роб­ства в ра­йо­нах із не­до­ста­тнім та не­стій­ким при­ро­дним зво­ло­же­н­ням, зав­дя­ки яко­му зна­чною мі­рою зни­жу­є­ться за­ле­жність агро­ви­ро­бни­цтва від умов при­ро­дно­го во­ло­го­за­без­пе­че­н­ня. Ни­ні у сві­ті зро­шу­є­ться близь­ко 270– 300 млн га, з них по­лив­ні зем­лі за­без­пе­чу­ють 40% сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва про­до­воль­ства, за­йма­ю­чи ли­ше 18% пло­щі сіль­го­спу­гідь.

Укра­ї­на теж на­ле­жить до тих кра­їн, де зро­ше­н­ня є одним із ви­зна­чаль­них фа­кто­рів за­галь­но­го ста­ну ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, її екс­пор­ту та за­без­пе­че­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки дер­жа­ви. Ге­о­гра­фі­чною осо­бли­ві­стю те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни є те, що во­на роз­та­шо­ва­на на ме­жі рі­зних при­ро­дних зон у по­мір­но­му клі­ма­ти­чно­му по­ясі з від­чу­тно ви­ра­же­ною змі­ною се­зо­нів про­тя­гом ро­ку. Окре­мим ря­дом ви­гля­дає сте­по­ва зо­на Пів­дня, яка ві­дзна­ча­є­ться кон­ти­нен­таль­ним, жар­ким, по­су­шли­вим клі­ма­том, за­йма­ю­чи пів­ден­ну та пів­ден­но-схі­дну ча­сти­ни кра­ї­ни, і ста­но­вить 46,5% пло­щі її сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь.

Сьо­го­дні пло­ща зро­шу­ва­них зе­мель в Укра­ї­ні ся­гає 2,2 млн га (вклю­чно з АР Крим), або 6,6% усіх сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь. Ці ґрун- ти є на­ціо­наль­ним ба­гат­ством дер­жа­ви, йо­го га­ран­то­ва­ним стра­хо­вим фон­дом на ви­па­док не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов. За­раз біль­шість за­галь­но­дер­жав­них ме­лі­о­ра­тив­них фон­дів (ма­гі­страль­ні та між­го­спо­дар­ські ка­на­ли, тру­бо­про­во­ди, на­со­сні стан­ції, гі­дро­те­хні­чні спо­ру­ди то­що), що зна­хо­дя­ться у справ­но­му ста­ні, мо­жуть по­да­ва­ти во­ду для по­ли­ву сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур на пло­щі по­над 2 млн га.

Про­те їх те­хні­чні мо­жли­во­сті да­ють змо­гу по­ли­ва­ти ли­ше 943 тис. га зро­шу­ва­них зе­мель (43% від на­яв­них). Фа­кти­чно ж по­ли­ва­є­ться в остан­ні ро­ки у се­ре­дньо­му близь­ко (650–700) тис. га. Та­ким чи­ном, май­же 1 млн га сіль­го­сп­зе­мель не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться як зро­шу­ва­ні, хо­ча до та­ких від­но­ся­ться. Але по­тре­ба у від­нов­лен­ні по­лив­них зе­мель на­ра­зі є ду­же сут­тє­вим фа­ктом. До при­чин та­ко- го ста­ну ре­чей мо­жна від­не­сти де­кіль­ка ва­жли­вих основ­них чин­ни­ків, які пред­став­ле­ні на ді­а­гра­мі.

До­щу­ва­н­ня

Най­більш по­ши­ре­ним в Укра­ї­ні, як і в ін­ших кра­ї­нах, де за­сто­со­ву­є­ться зро­ше­н­ня спосо­бом ме­ха­ні­зо­ва­но­го по­ли­ву, є до­щу­ва­н­ня. До йо­го пе­ре­ваг слід від­не­сти близь­кість до при­ро­дно­го ви­па­да­н­ня опа­дів, рів­но­мір­ність по­ли­ву, зво­ло­же­н­ня не тіль­ки ґрун­ту, але і при­зем­но­го ша­ру по­ві­тря, по­лі­пше­н­ня мі­кро­клі­ма­ту і ство­ре­н­ня більш спри­я­тли­вих фі­зіо­ло­гі­чних умов жи­т­тя ро­слин. З ме­тою за­без­пе­че­н­ня га­ран­то­ва­но­го отри­ма­н­ня вро­жаю сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми в зо­ні ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства, ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми зро­ше­н­ня ве­ли­ких площ, осо­бли­во для зер­но­вих, те­хні­чних та кор­мо­вих куль­тур, одні­єю з не­об- хі­дних умов є ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сних ши­ро­ко­за­хва­тних ви­со­ко­про­ду­ктив­них до­щу­валь­них ма­шин. Вра­хо­ву­ю­чи сві­то­вий до­свід роз­ви­тку зро­ше­н­ня та йо­го про­бле­ми в Укра­ї­ні, го­лов­ни­ми кри­те­рі­я­ми, які ви­зна­ча­ють до­ціль­ність ви­ко­ри­ста­н­ня до­щу­валь­ної те­хні­ки, мо­жуть бу­ти ве­ли­чи­на ка­пі­таль­них ви­трат, еко­ло­гі­чна без­пе­ка зро­ше­н­ня та екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти, основ­ною скла­до­вою яких є ви­тра­ти енер­гії на зро­ше­н­ня. І су­ча­сні до­щу­валь­ні ма­ши­ни від­по­від­а­ють та­ким кри­те­рі­ям — на за­мі­ну за­ста­рі­лих ти­пів ви­со­ко­на­пір­ної до­щу­валь­ної те­хні­ки (ДМ «Фре­гат», «Дні­про») при­йшли низь­ко­на­пір­ні, енер­го­о­ща­дли­ві й еко­ло­гі­чно без­пе­чні ма­ши­ни.

Остан­ні де­сять ро­ків про­бле­ма на­си­ще­н­ня рин­ку до­щу­валь­ної те­хні­ки ви­рі­шу­є­ться пе­ре­ва­жно за ра­ху­нок при­дба­н­ня за­кор­дон­ної тех-

Фо­то 1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.