«Лу­скун­чик» і про­ми­сло­ві го­рі­хо­ко­ли

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Гри­го­рій Ме­реф’ян­ський

За остан­ні ро­ки но­вою й орі­єн­то­ва­ною на екс­порт га­луз­зю агро­бі­зне­су ста­ло го­рі­хів­ни­цтво. У ньо­му чи­ма­ло ру­чної пра­ці, але де­які ва­жли­ві фун­кції ме­ха­ні­зо­ва­но. Усі ми пам’ята­є­мо ди­тя­чий ба­лет «Лу­скун­чик». Там одним із го­лов­них ге­ро­їв ви­сту­пає ігра­шка, при­зна­че­на для роз­ко­лю­ва­н­ня го­рі­хів.

Ні для ко­го не се­крет, що ядро го­рі­ха на сьо­го­дні ре­а­лі­зу­ють за ва­лю­ту, це ду­же цін­на і ко­ри­сна про­ду­кція. На­ра­зі в Укра­ї­ні вже ство­ре­на но­ва га­лузь го­спо­да­рю­ва­н­ня — го­рі­хів­ни­цтво, на до­да­чу до тра­ди­цій­них ро­слин­ни­цтва, тва­рин­ни­цтва і са­дів­ни­цтва. Го­рі­хо­вий сад при­но­сить зна­чні до­хо­ди при по­мір­них ін­ве­сти­ці­ях. Укра­ї­на ви­йшла на тре­тє мі­сце в сві­ті з екс­пор­ту во­ло­сько­го го­рі­ха пі­сля Ки­таю і США. У на­шій дер­жа­ві що­рі­чно за­кла­да­ю­ться го­рі­хо­ві са­ди, ве­ли­кі об­ся­ги го­рі­хів зби­ра­ють на ін­ди­ві­ду­аль­них по­двір’ях.

У цій га­лу­зі чи­ма­ло ру­чної пра­ці, але де­які фун­кції ме­ха­ні­зо­ва­но. Рі­зно­ма­ні­тних ру­чних го­рі­хо­ко­лів про­да­є­ться чи­ма­ло, зро­бле­них у ви­гля­ді щи­пців або не­ве­ли­кої ру­чної м’ясо­руб­ки. Однак їхня про­ду­ктив­ність не від­по­від­ає про­ми­сло­вим по­тре­бам.

А для агро­бі­зне­су та­ке обла­дна­н­ня прин­ци­по­во ва­жли­ве, то­му що у пе­ре­роб­ці агро­си­ро­ви­ни які­сне очи­ще­н­ня го­рі­хів — один із го­лов­них фа­кто­рів при­бу­тку.

Для пе­ре­роб­ки кру­пних пар­тій го­рі­хів у сфе­рі ма­ло­го бі­зне­су слу­жить, на­при­клад, агре­гат «Опти­ма», ви­на­йде­ний для роз­ко­лу шкар­лу­пи во­ло­сько­го го­рі­ха, фун­ду­ка (лі­со­во­го) і ми­гда­лю. У цьо­му го­рі­хо­ко­лі пе­ред­ба­че­на фун­кція то­чно­го під­ла­шту­ва­н­ня при­строю під ді­а­метр пло­да від 5 мм до 5 см. Зав­дя­ки цій опції до­ся­га­є­ться ма­кси­маль­ний ви­хід ці­лих ядер. Ще одна ці­ка­ва пе- ре­ва­га «Опти­ми» — мо­жли­вість у ро­лі дви­гу­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­бу­то­вий дриль або шу­ру­по­верт.

А для очи­ще­н­ня во­ло­сько­го го­рі­ха з ма­кси­маль­ним ви­хо­дом ці­ло­го ядра у ве­ли­ких об­ся­гах при­зна­че­ні біль­ші го­рі­хо­ко­ли — про­ми­сло­ві. На­при­клад, на ба­зі до­сві­ду й ін­же­нер­них рі­шень фран­цузь­ких ви­ро­бни­ків ви­пу­ска­є­ться го­рі­хо­роз­ко­лю­валь­ний вер­стат «Ета­лон», при­сто­со­ва­ний під осо­бли­во­сті укра­їн­ських го­рі­хів. Ком­па­нія ТОВ «Си­сте­ми мо­дер­ні­за­ції скла­дів» (Пол­та­ва, Щер­ба­ні) та-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.