Тра­кто­ри для но­вих здо­бу­тків

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Іл­ля Чор­ний

Все­ре­ди­ні ве­ре­сня у м. Хмель­ни­цький від­бу­лась юві­лей­на сіль­сько­го­спо­дар­ська ви­став­ка «Агро-По­ді­л­ля-2017». Се­ред те­хні­чних «ро­дзи­нок» за­хо­ду без ува­ги чи­слен­них від­ві­ду­ва­чів не ли­ши­лись пред­став­ни­ки но­во­го по­ко­лі­н­ня 7-ої та 8-ої се­рій тра­кто­рів Massey Ferguson, які на ви­став­ку при­ве­зла «Во­лин­ська Фон­до­ва Ком­па­нія» (ВФК), офі­цій­ний дистриб’ютор кор­по­ра­ції AGCO.

Хліб усьо­му го­ло­ва. Ось і тут, над уже 30-ою що­рі­чною ви­став­кою «Агро-По­ді­л­ля-2017» ви­со­чіє Ма­лий Дер­жав­ний герб Укра­ї­ни, що ви­ко­на­ний із хлі­ба. Ця ем­бле­ма по­двій­но цін­на для ко­жно­го укра­їн­ця, адже са­ме в ній вро­дже­на ми­ро­лю­бність і щи­ра лю­бов до зем­лі по­єд­ну­є­ться з рі­шу­чим і силь­ним пра­гне­н­ням будь-що цю зем­лю за­хи­ща­ти. Ви­став­ко­ві стен­ди на цьо­му за­хо­ді (ма­буть, як і на без­лі­чі ін­ших ви­ста­вок-яр­ма­рок у ми­ну­лі сто­лі­т­тя) бу­ли вщент за­пов­не­ні рі­зно­ма­ні­тни­ми сма­ко­ли­ка­ми: ко­ро­ваї, пи­ріж­ки, ва­ре­ни­ки, за­пе­че­не м'ясо, сві­жі фру­кти та ово­чі… — та­кі про­мо­ви­сті сим­во­ли ще­дрих уро­жа­їв. А, ра­зом із тим, чи­ма­ла пло­ща ви­став­ки бу­ла від­ве­де­на під те, що до­по­ма­гає ті гар­ні вро­жаї отри­му­ва­ти, — про­ду­ктив­ні­ші сор­ти та гі­бри­ди сіль­гос­пкуль­тур, но­ві­тні до­бри­ва та ЗЗР і, зви­чай­но, су­ча­сна те­хні­ка. Так, чи­ма­ло при­су­тніх агра­рі­їв оці­ни­ли тра­ктор­ні но­вин­ки на стен­ді офі­цій­но­го дистриб'юто­ра AGCO.

MF 7700 — акцент на ба­га­то­фун­кціо­наль­ність

Зокре­ма, ба­га­то хто пи­тав­ся у фа­хів­ців ВФК за 7722 — най­по­пу­ляр­ні­шу мо­дель но­во­го по­ко­лі­н­ня 7-ої се­рії тра­кто­рів Massey Ferguson (MF).

Під час роз­роб­ки ці­єї се­рії тра­кто­рів екс­пер­ти кор­по­ра­ції AGCO зро­би­ли акцент на ба­га­то­фун­кціо­наль­но­сті — зда­тно­сті ма­шин но­мі­наль­ною по­ту­жні­стю від 170 до 260 к.с. ви­ко­ну­ва­ти яко­мо­га шир­ший спектр зав­дань. І пер­шим фа­кто­ром, який до­зво­ляє це ро­би­ти, є пі­дви­ще­на ко­ри­сна ва­га. За ра­ху­нок по­си­ле­н­ня пе­ре­дньо­го та за­дньо­го мо­стів ма­кси­маль­на спо­ря­дже­на ма­са MF 7722 (як і всіх тра­кто­рів ці­єї се­рії) до­ся­гає 14 т, при цьо­му вла­сна ма­са ма­ши­ни — 7,4 т. Тоб­то цей тра­ктор мо­же не­сти на со­бі до 6,6 т ба­ла­стів і рі­зно­ма­ні­тно­го обла­дна­н­ня.

«Ста­ле­ве сер­це» MF 7722 — вдо­ско­на­ле­ний 7,4-лі­тро­вий дви­гун AGCO POWER, на ко­жно­му з 6 ци­лін­дрів яко­го вста­нов­ле­но 4 кла­па­ни. Крім то­го, для по- лі­пше­ної ефе­ктив­но­сті зго­ра­н­ня па­ли­ва тут сто­їть по­ту­жний тур­бо­над­дув, ін­тер­ку­лер, а та­кож аку­му­ля­тор­на си­сте­ма по­да­чі паль­но­го Common Rail. 7,4-лі­тро­вий AGCO POWER про­ду­кує но­мі­наль­ні 147/200 кВт/к.с. при 2100 об./хв., а ма­кси­маль­ну ж по­ту­жність 162/ 220 кВт/к.с. він ви­віль­няє за 1950 об./хв. Вар­то від­мі­ти­ти: агре­гат осна­ще­ний но­вою си­сте­мою еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня дви­гу­ном — EEM (англ. Electronic Engine Management), яка від­по­від­но до кіль­ко­сті обер­тів і на­ван­та­же­н­ня то­чно ре­гу­лює об­сяг і пе­рі­о­ди­чність впор­ску­ва­н­ня паль­но­го. Та одні­єю з най­цін­ні­ших мо­жли­во­стей AGCO POWER є зда­тність різ­ко збіль­шу­ва­ти кру­тний мо­мент, ко­ли обер­ти дви­гу­на зни­жу­ю­ться у ме­жах 2100-1500 об./хв., а та­кож три­ма­ти ма­кси­маль­ні 975 Нм, ко­ли швид­кість дви­гу­на до­ся­гає ді­а­па­зо­ну 1200-1500 об./хв. Єм­ність ба­ка для па­ли­ва ста­но­вить 470 л.

Від­по­від­но до по­треб го­спо­дар­ства на тра­кто­ри се­рії MF 7700 мо­же вста­нов­лю­ва­тись транс­мі­сія Dyna-6 (пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач під на­ван­та­же­н­ням) або без­сту­пе­не­ва Dyna-VT. Пер­ший ва­рі­ант про­по­нує 6 пе­ре­дач Powershift у ко­жно­му з 4 ді­а­па­зо­нів (24 х 24). Те­хно­ло­гія Powershift вар­та осо­бли­вої ува­ги, адже за неї ви­ко­ри­сто­ву­є­ться по­двій­на му­фта, два ди­ски якої ді­ють не­за­ле­жно один від одно­го: пер­ший кон­тро­лює пе­ре­ми­ка­н­ня пар­них пе­ре­дач, а дру­гий — не­пар­них. При цьо­му, якщо діє один диск — ін­ший ві­ді­мкне­ний. Отри­ма­ний ефект: дви­гун ще роз­га­ня­є­ться на пер­шій пе­ре­да­чі, а дру­га вже го­ту­є­ться. Пе­ре­да­ча під­ви­щи­лась — го­ту­є­ться тре­тя то­що. Тоб­то пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач від­бу­ва­є­ться як на «ав­то­ма­ті»: плав­но та чі­тко, але з ефе­ктив­ні­стю ме­ха­ні­чної КПП.

У без­сту­пе­не­вій Dyna-VT вті­ле­но мо­дер­ні­зо­ва­ну си­сте­му пе­ре­да­чі по­ту­жно­сті, яка дає 3 клю­чо­ві пе­ре­ва­ги: ав­то­ма­ти­чне та то­чне пе­ре­ми­ка­н­ня швид­ко­стей без роз­ри­ву по­то­ку по­ту­жно­сті, плав­не зче­пле­н­ня без збо­їв і ма­кси­маль­но про­сте управ­лі­н­ня. Біль­ше то­го, за неї на тра­кто­рі вста­нов­ле­но низ­ку си­стем, які да­ють по­трі­бну по­ту­жність без пе­ре­ви­тра­ти па­ли­ва. На­при­клад, си­сте­ма DTM, яка для еко­но­мії па­ли­ва за­без­пе­чує опти­маль­ні обер­ти дви­гу­на в ді­а­па­зо­ні 10002100 об./хв., від­по­від­но до на­ван­та­же­н­ня на тра­ктор.

За які­сну пе­ре­да­чу тя­го­во­го зу­си­л­ля від­по­від­ає ба­га­то впро­ва­джень: ко­лі­сні ба­ла­сти, но­ві ер­го­но­мі­чно про­ду­ма­ні (мі­ні­маль­ний вплив на га­ба­ри­ти) про­ти­ва­ги, роз­та­шо­ва­ні на на­ві­сках, або вбу­до­ва­ні без­по­се­ре­дньо в ра­му тра­кто­ра; ве­ли­кі ши­ни (ді­а­метр за­дніх до 2,05 м); і, зви­чай­но, під­ві­ска пе­ре­дньо­го мо­сту QuadLink (до­кла­дно ниж­че).

Стан­дар­тно за­дній ВВП ( 540/ 1000) при транс­мі­сії Dyna-6 пра­цює за швид­ко­сті дви­гу­на 1890/2000 об./хв., але та­кож до­сту­пні ва­рі­а­ції із ре­жи­ма­ми 540 eco (1520 об./хв.) і 1000 eco (1530 об./хв.).

Гі­драв­лі­чна си­сте­ма з ро­бо­чим ти­ском 200 бар мо­же пра­цю­ва­ти з про­ду­ктив­ні­стю 110/150/

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.