Пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та кор­мів для тва­рин

Agrobusiness Segodni - - У номері - Те­тя­на Ко­ва­лен­ко

В за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни вста­нов­ле­ні спе­ці­аль­ні ви­мо­ги до ви­ро­бни­цтва кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та кор­мів для тва­рин За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ве­те­ри­нар­ну ме­ди­ци­ну» в ре­да­кції від 16 ли­сто­па­да 2006 ро­ку. Згі­дно з роз­ді­лом Х «Ви­мо­ги до ви­ро­бни­цтва кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та кор­мів для тва­рин» за­зна­че­но­го За­ко­ну обіг та ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів до­зво­ля­є­ться тіль­ки пі­сля їх дер­жав­ної ре­є­стра­ції. За­бо­ро­ня­є­ться ре­є­стра­ція (пе­ре­ре­є­стра­ція) кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів, які: 1) зав­да­ють шко­ди ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­но­му та епі­зоо­ти­чно­му ста­ну в Укра­ї­ні; 2) не­спри­я­тли­во впли­ва­ють на здо­ров’я лю­дей, тва­рин та дов­кі­л­ля; 3) пред­став­ле­ні в та­кий спо­сіб, що мо­же вво­ди­ти в ома­ну ко­ри­сту­ва­чів/спо­жи­ва­чів; 4) зав­да­ють шко­ди спо­жи­ва­че­ві шля­хом по­гір­ше­н­ня ха­ра­ктер­них осо­бли­во­стей про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня або справ­ля­ють на спо­жи­ва­ча по­мил­ко­ве вра­же­н­ня що­до ха­ра­ктер­них осо­бли­во­стей про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня.

Для здій­сне­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів осо­ба (да­лі — за­яв­ник) по­дає за­яву ра­зом із від­по­від­ни­ми су­про­від­ни­ми до­ку­мен­та­ми, пе­ре­лік яких ви­зна­чає Дер­жав­ний де­пар­та­мент ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни (да­лі — Де­пар­та­мент), до упов­но­ва­же­но­го ним Дер­жав­но­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го кон­троль­но­го ін­сти­ту­ту. За­яв­ник від­по­від­ає за до­сто­вір­ність на­да­ної ін­фор­ма­ції у ре­є­стра­цій­но­му до­сьє від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства. За­яв­ник, який по­дає за­яву на ре­є­стра­цію кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів, вка­зує у су­про­від­них до­ку­мен­тах до неї всю ін­фор­ма­цію, яку він ба­жає за­ли­ши­ти кон­фі­ден­цій­ною. По­ло­же­н­ня про дер­жав­ну ре­є­стра­цію кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів за­твер­дже­но по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 21 ли­сто­па­да 2007 р. № 1349.

На­ціо­наль­не агент­ство ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів та кор­мо­вих до­ба­вок здій­снює оцін­ку (екс­пер­ти­зу) по­да­них до­ку­мен­тів, ор­га­ні­зо­вує не­об­хі­дні до­слі­дже­н­ня і вжи­ває ін­ших за­хо­дів для пе­ре­вір­ки ін­фор­ма­ції та ві­до­мо­стей, за­зна­че­них у до­ку­мен­тах, а та­кож го­тує екс­пер­тні ви­снов­ки на роз­гляд Дер­жав­ної фар­ма­ко­ло­гі­чної ко­мі­сії ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни в тер­мін, що не пе­ре­ви­щує 90 днів із дня отри­ма­н­ня за­яви, пов­но­го ком­пле­кту до­ку­мен­тів та від­по­від­ної опла­ти. Дер­жав­на фар­ма­ко­ло­гі­чна ко­мі­сія ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни роз­гля­дає екс­пер­тні ви­снов­ки та на­дає ре­ко­мен­да­ції Де­пар­та­мен­ту що­до дер­жав­ної ре­є­стра­ції від­по­від­них кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів.

Де­пар­та­мент при­ймає рі­ше­н­ня про дер­жав­ну ре­є­стра­цію кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів або від­мо­ву в їх ре­є­стра­ції. У дер­жав­ній ре­є­стра­ції мо­же бу­ти від­мов­ле­но, якщо вна­слі­док пе­ре­вір­ки ві­до­мо­стей та до­ку­мен­тів, по­да­них за­яв­ни­ком, ви­яв­ле­но не­ком­пле­ктність до­сьє або на­ле­жним чи­ном не під­твер­дже­ні якість та без­пе­чність кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів чи є ін­ші ха­ра­ктер­ні по­ка­зни­ки, які бу­ли за­зна­че­ні ви­ще.

Пі­сля прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів во­ни за­но­ся­ться до ре­є­стру кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів, який ве­де Де­пар­та­мент.

У ра­зі прийня­т­тя рі­ше­н­ня про від­мо­ву в ре­є­стра­ції це рі­ше­н­ня, а та­кож ви­чер­пне по­ясне­н­ня йо­го при­чин по­ві­дом­ля­ю­ться за­яв­ни­ку. Остан­ній у вста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку мо­же оскар­жи­ти че­рез суд.

Ре­є­стра­ція кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів під­твер­джу­є­ться шля­хом ви­да­чі ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня, тер­мін дії яко­го не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти п’ять ро­ків. Де­пар­та­мент ви­дає ре­є­стра­цій­не по­свід­че­н­ня про­тя­гом 30 днів. У ньо­му за­зна­ча­ю­ться на­зва кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів, ін­фор­ма­ція про ви­ро­бни­ка та осо­бу, яка має пра­во вла­сно­сті на них, ре­є­стра­цій­ний но­мер та строк дії ре­є­стра­ції. Змі­на най­ме­ну­ва­н­ня ви­ро­бни­ка кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів у зв’яз­ку зі змі­ною ти­пу акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства або у зв’яз­ку з пе­ре­тво­ре­н­ням акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства в ін­ше го­спо­дар­ське то­ва­ри­ство не є під­ста­вою для звер­не­н­ня та­ко­го ви­ро­бни­ка до Де­пар­та­мен­ту із за­явою про пе­ре­о­форм­ле­н­ня або про вне­се­н­ня змін до ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня та до­да­тків до ньо­го в ча­сти­ні най­ме­ну­ва­н­ня та­ко­го ви­ро­бни­ка. У ра­зі звер­не­н­ня ви­ро­бни­ка кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів, най­ме­ну­ва­н­ня яко­го бу­ло змі­не­но, до Де­пар­та­мен­ту з пи­сьмо­вою за­явою про пе­ре­о­форм­ле­н­ня або про вне­се­н­ня змін до ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня та до­да­тків до ньо­го в ча­сти­ні най­ме­ну­ва­н­ня та­ко­го ви­ро­бни­ка Де­пар­та­мент без­опла­тно пе­ре­о­форм­лює ре­є­стра­цій­не по­свід­че­н­ня,

до­да­тки до ньо­го або вно­сить до ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня, до­да­тків до ньо­го змі­ни в ча­сти­ні най­ме­ну­ва­н­ня ви­ро­бни­ка, про що вно­сить від­по­від­ну ін­фор­ма­цію до ре­є­стру кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів.

До­да­тки до ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня мі­стять ін­фор­ма­цію про: 1) ме­ту за­сто­су­ва­н­ня кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів і, в ра­зі не­об­хі­дно­сті, по­ка­зни­ки яко­сті; 2) усі осо­бли­ві умо­ви або обме­же­н­ня що­до збе­рі­га­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів, ви­мо­ги мо­ні­то­рин­гу для ви­ро­бни­ків сто­сов­но не­га­тив­но­го впли­ву під час їх обі­гу та ви­ко­ри­ста­н­ня і ка­те­го­рії ви­дів тва­рин, для яких ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться кор­мо­ві до­бав­ки, пре­мі­кси, го­то­ві або лі­ку­валь­ні кор­ми; 3) усі осо­бли­ві ви­мо­ги що­до мар­ку­ва­н­ня кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів, не­об­хі­дно­го для ви­ко­на­н­ня вста­нов­ле­них ви­мог та обме­жень; 4) ма­кси­маль­но допу­сти­мі рів­ні за­ли­шко­вих кіль­ко­стей ве­те­ри­нар­них лі­ку­валь­них або іму­но­ло­гі­чних за­со­бів, які є ком­по­нен­та­ми кор­мо­вих до­ба­вок або ме­та­бо­лі­тів ве­те­ри­нар­них лі­ку­валь­них чи іму­но­ло­гі­чних за­со­бів у про­ду­ктах тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня для сіль­сько­го­спо­дар­сько­го або про­ми­сло­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня, ко­ли вста­нов­ле­н­ня та­ких рів­нів пе­ред­ба­че­но чин­ним за­ко­но­дав­ством, але не­має між­на­ро­дних стан­дар­тів, ін­стру­кцій та ре­ко­мен­да­цій що­до ма­кси­маль­но допу­сти­мих рів­нів.

Кор­мо­ві до­бав­ки, пре­мі­кси і го­то­ві кор­ми, які пе­ре­бу­ва­ють в обі­гу в Укра­ї­ні, по­вин­ні від­по­від­а­ти ви­мо­гам що­до мар­ку­ва­н­ня та мі­сти­ти та­ку ін­фор­ма­цію, чі­тко ви­кла­де­ну укра­їн­ською мо­вою у фор­мі, що при­вер­тає ува­гу і не сти­ра­є­ться:

1) кон­кре­тну на­зву, отри­ма­ну при ре­є­стра­ції;

2) ім’я або на­зву та адре­су чи за­ре­є­стро­ва­не мі­сце здій­сне­н­ня ді­яль­но­сті вла­сни­ка ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня (у ра­зі змі­ни на­зви (най­ме­ну­ва­н­ня) вла­сни­ка ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня, що по­ля­гає у змі­ні ти­пу акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства або у зв’яз­ку з пе­ре­тво­ре­н­ням акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства в ін­ше го­спо­дар­ське то­ва­ри­ство, та­кий вла­сник має пра­во без вне­се­н­ня змін до ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня та до­да­тків до ньо­го за­зна­ча­ти у мар­ку­ван­ні до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів свою но­ву (змі­не­ну) на­зву (най­ме­ну­ва­н­ня);

3) які­сний та кіль­кі­сний склад ком­по­нен­тів;

4) ін­стру­кцію для за­сто­су­ва­н­ня та всі ре­ко­мен­да­ції сто­сов­но без­пе­чно­сті, у ра­зі не­об­хі­дно­сті — осо­бли­ві ви­мо­ги, вклю­ча­ю­чи ви­ди та ка­те­го­рії тва­рин, для яких при­зна­ча­ю­ться кор­мо­ві до­бав­ки, пре­мі­кси та го­то­ві кор­ми;

5) но­мер ре­є­стра­цій­но­го по­свід­че­н­ня, ви­да­но­го Де­пар­та­мен­том;

6) но­мер пар­тії (се­рії), да­ту ви­ро­бни­цтва та да­ту за­кін­че­н­ня тер­мі­ну при­да­тно­сті.

Кор­мо­ві до­бав­ки, пре­мі­кси і го­то­ві кор­ми, які не за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні, до­зво­ля­є­ться вво­зи­ти на те­ри­то­рію Укра­ї­ни з ме­тою: 1) дер­жав­ної ре­є­стра­ції в Укра­ї­ні; 2) пре­зен­та­ції на яр­мар­ках, ви­став­ках та кон­фе­рен­ці­ях; 3) на­у­ко­вих та ін­ших ці­лей. Де­пар­та­мент уста­нов­лює по­ря­док ре­є­стра­ції кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів. Ре­є­стра­ція про­во­дить- ся, по­нов­лю­є­ться і змі­ню­є­ться згі­дно з по­ряд­ком, уста­нов­ле­ним Де­пар­та­мен­том (з ура­ху­ва­н­ням ви­пад­ку змі­ни най­ме­ну­ва­н­ня ви­ро­бни­ка кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів у зв’яз­ку зі змі­ною ти­пу акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства або у зв’яз­ку з пе­ре­тво­ре­н­ням акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства в ін­ше го­спо­дар­ське то­ва­ри­ство).

За­бо­ро­ня­є­ться ви­ро­бни­цтво кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів, не­за­ре­є­стро­ва­них для обі­гу в Укра­ї­ні, за від­су­тно­сті екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу та/або лі­цен­зії на ви­ро­бни­цтво. Під час ви­ро­бни­цтва кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів і го­то­вих кор­мів осо­би по­вин­ні до­три­му­ва­ти­ся ви­мог на­ле­жної пра­кти­ки ви­ро­бни­цтва та ін­ших ви­мог, ви­зна­че­них Де­пар­та­мен­том.

Осо­би, які здій­сню­ють ви­ро­бни­цтво кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів, зо­бов’яза­ні ве­сти де­таль­ні за­пи­си сто­сов­но по­ста­чаль­ни­ків, да­ти отри­ма­н­ня скла­до­вих чи ін­гре­ді­єн­тів ма­те­рі­а­лів для та­ко­го ви­ро­бни­цтва, вклю­ча­ю­чи кор­ми тва­рин­но­го і ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у ви­ро­бни-

цтві, а та­кож ве­сти за­пи­си сто­сов­но всіх кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів, про­да­них про­тя­гом трьох ро­ків від­по­від­но до фор­ми та ін­стру­кцій, вста­нов­ле­них Де­пар­та­мен­том.

Вве­де­н­ня в обіг кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів ви­ро­бни­ком та/або про­дав­цем (по­ста­чаль­ни­ком) вва­жа­є­ться де­кла­ра­ці­єю їх без­пе­чно­сті та до­три­ма­н­ня ін­ших обов’яз­ко­вих ви­мог, вста­нов­ле­них від­по­від­ни­ми те­хні­чни­ми ре­гла­мен­та­ми та умо­ва­ми ре­є­стра­ції.

Кор­мо­ві до­бав­ки, пре­мі­кси та го­то­ві кор­ми, що пе­ре­бу­ва­ють в обі­гу, під­ля­га­ють пе­рі­о­ди­чно­му ви­бір­ко­во­му кон­тро­лю на пре­дмет до­три­ма­н­ня умов ре­є­стра­ції та від­по­від­них те­хні­чних ре­гла­мен­тів. Де­пар­та­мент упов­но­ва­жує від­по­від­ні дер­жав­ні уста­но­ви ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни на про­ве­де­н­ня та­ко­го кон­тро­лю. За­бо­ро­ня­є­ться обіг кор­мо­вих до­ба­вок, пре­мі­ксів та го­то­вих кор­мів, які не від­по­від­а­ють умо­вам їх ре­є­стра­ції та/або від­по­від­ним те­хні­чним ре­гла­мен­там.

Крім цьо­го, за­бо­ро­ня­є­ться та­кож обіг кор­мів, вклю­ча­ю­чи пре­мі­кси та кор­мо­ві до­бав­ки, які є не­при­да­тни­ми. Кор­мо­ві до­бав­ки, пре­мі­кси та го­то­ві кор­ми вва­жа­ю­ться не­при­да­тни­ми, якщо:

1) фа­кти­чний вміст ком­по­нен­тів не від­по­від­ає мар­ку­ван­ню;

2) вмі­щу­ють па­то­ген­ні мі­кро­ор­га­ні­зми у кіль­ко­стях, які мо­жуть зав­да­ти шко­ди здо­ров’ю тва­рин;

3) мі­стять за­бру­дню­ю­чі ре­чо­ви­ни у кіль­ко­стях, які пе­ре­ви­щу­ють ма­кси­маль­но допу­сти­мі рів­ні;

4) вмі­щу­ють за­бо­ро­не­ні до ви­ко­ри­ста­н­ня ве­те­ри­нар­ні пре­па­ра­ти та суб­стан­ції;

5) строк при­да­тно­сті за­кін­чив­ся.

Пе­ре­лік ма­кси­маль­но допу­сти­мих рів­нів не­ба­жа­них ре­чо­вин у кор­мах та кор­мо­вій си­ро­ви­ні для тва­рин за­твер­дже­ний На­ка­зом Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни у но­вій ре­да­кції від 11 жов­тня 2017 ро­ку № 550.

За­ко­но­дав­ством за­бо­ро­ня­є­ться го­ду­ва­ти жуй­них тва­рин кор­ма­ми, що мі­стять тва­рин­ний бі­лок жуй­них тва­рин.

Усі кор­ми, кор­мо­ві до­бав­ки та пре­мі­кси, що пе­ре­бу­ва­ють в обі­гу в Укра­ї­ні, під­ля­га­ють кон­тро­лю від­по­від­но до пла­ну мо­ні­то­рин­гу та спо­сте­ре­же­н­ня, що роз­ро­бле­ний і діє на за­са­дах оцін­ки ри­зи­ку та здій­сню­є­ться дер­жав­ною слу­жбою ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни з ме­тою мо­ні­то­рин­гу при­да­тно­сті та до­три­ма­н­ня від­по­від­них те­хні­чних ре­гла­мен­тів. Ре­зуль­та­ти до­слі­джень зраз­ків кор­мів, кор­мо­вих до­ба­вок та пре­мі­ксів про­тя­гом де­ся­ти ро­бо­чих днів від да­ти по­ві­дом­ле­н­ня про ре­зуль­та­ти ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень мо­жуть бу­ти оскар­же­ні вла­сни­ком за­зна­че­них кор­мів, кор­мо­вих до­ба­вок та пре­мі­ксів, з яких бу­ли взя­ті зраз­ки, шля­хом ви­мо­ги про­ве­де­н­ня ар­бі­тра­жно­го до­слі­дже­н­ня.

Пе­рі­о­ди­чність від­бо­ру зраз­ків, по­ту­жно­сті (об’єкти), на яких від­би­ра­ю­ться зраз­ки, ме­то­ди від­бо­ру зраз­ків та про- ве­де­н­ня ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень у дер­жав­них ла­бо­ра­то­рі­ях ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, за­хо­ди, які вжи­ва­ю­ться у ра­зі, якщо кор­ми, кор­мо­ві до­бав­ки або пре­мі­кси ви­зна­но не­при­да­тни­ми чи та­ки­ми, що не від­по­від­а­ють те­хні­чним ре­гла­мен­там, ви­зна­ча­ю­ться від­по­від­но до нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, ви­да­них Де­пар­та­мен­том на ви­ко­на­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ве­те­ри­нар­ну ме­ди­ци­ну».

Від­по­від­но до ст. 79 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ве­те­ри­нар­ну ме­ди­ци­ну» осо­би, які здій­сню­ють обіг кор­мів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, під­ля­га­ють ре­є­стра­ції у Де­пар­та­мен­ті. Во­ни зо­бов’яза­ні ве­сти за­пи­си про при­дба­н­ня і про­даж кор­мів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків з ме­тою від­сте­же­н­ня обі­гу цих кор­мів та на­да­ва­ти цю ін­фор­ма­цію дер­жав­но­му ін­спе­кто­ру ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни на йо­го за­пит. Осо­би, які здій­сню­ють обіг кор­мів, що мі­стять бі­лок жуй­них тва­рин, по­вин­ні ма­ти окре­мі по­ту­жно­сті (об’єкти) для їх пре­зен­та­ції та збе­рі­га­н­ня, а та­кож окре­мі транс­порт­ні за­со- би для транс­пор­ту­ва­н­ня та­ких кор­мів.

У стат­ті 80 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ве­те­ри­нар­ну ме­ди­ци­ну» пе­ред­ба­че­но, що з ме­тою за­по­бі­га­н­ня спа­ла­хам хво­роб тва­рин, спри­чи­не­них ви­ко­ри­ста­н­ням кор­мів з ін­фі­ко­ва­них ма­те­рі­а­лів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, за­бо­ро­ня­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як кор­ми для тва­рин від­хо­ди хар­чо­вих про­ду­ктів, які пе­ре­во­зи­ли­ся транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми, що бра­ли участь у між­на­ро­дних пе­ре­ве­зе­н­нях в ін­фі­ко­ва­ні зо­ни або зо­ни спо­сте­ре­же­н­ня чи з них, без про­ве­де­н­ня від­по­від­них ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­них за­хо­дів. Ви­ко­ри­ста­н­ня хар­чо­вих від­хо­дів із по­ту­жно­стей (об’єктів), що здій­сню­ють про­даж хар­чо­вих про­ду­ктів або зайня­ті у сфе­рі гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня, за ви­ня­тком кор­мів, за­зна­че­них ви­ще, для го­дів­лі тва­рин, при­зна­че­них для за­бою, мо­жли­ве тіль­ки за умо­ви по­пе­ре­дньої тер­мі­чної оброб­ки цих від­хо­дів.

Осо­би, які ви­ко­ри­сто­ву­ють хар­чо­ві від­хо­ди для го­дів­лі тва­рин, при­зна­че­них для за­бою, по­вин­ні про­тя­гом трьох ро­ків ве­сти за­пи­си про по­хо­дже­н­ня хар­чо­вих від­хо­дів та на­да­ва­ти та­ку ін­фор­ма­цію дер­жав­но­му ін­спе­кто­ру ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни на йо­го за­пит.

Хар­чо­ві від­хо­ди по­вин­ні транс­пор­ту­ва­тись у кон­тей­не­рах і та­ки­ми транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми, що ви­клю­ча­ють за­гро­зу ви­то­ку або ви­пле­ску­ва­н­ня, які пі­сля ви­ко­ри­ста­н­ня ми­ю­ться та де­зін­фі­ку­ю­ться.

Умо­ви ви­ко­ри­ста­н­ня хар­чо­вих від­хо­дів, вклю­ча­ю­чи по­ря­док їх зби­ра­н­ня, те­пло­ву оброб­ку, тип і за­со­би транс­пор­ту­ва­н­ня, а та­кож по­ря­док очис­тки й де­зін­фе­кції транс­порт­них за­со­бів, кон­тей­не­рів та ве­де­н­ня за­пи­сів ви­зна­ча­ю­ться Де­пар­та­мен­том і кон­тро­лю­ю­ться йо­го те­ри­то­рі­аль­ни­ми ор­га­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.