Ві­тчи­зня­не бо­ро­шно: по­пит і про­по­зи­ція

Agrobusiness Segodni - - У номері - Юрій Кер­на­сюк

Ри­нок бо­ро­шна є одним зі стра­те­гі­чно ва­жли­вих се­гмен­тів у си­сте­мі за­без­пе­че­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки дер­жа­ви, а та­кож по­тен­цій­ним дже­ре­лом ди­вер­си­фі­ка­ції про­ду­кції аграр­но­го екс­пор­ту і збіль­ше­н­ня у ній пи­то­мої час­тки з ви­со­ким рів­нем її пе­ре­роб­ки та фор­му­ва­н­ням до­да­ної вар­то­сті.

Ви­ро­бни­цтво бо­ро­шна в Укра­ї­ні

Бо­ро­шно є одним із ва­жли­вих хар­чо­вих про­ду­ктів, що одер­жу­ють у про­це­сі роз­ме­лю­ва­н­ня рі­зних ви­дів зер­на і ви­ко­ри­сто­ву­ють зде­біль­шо­го в подаль­шо­му для ви­ро­бни­цтва хлі­бо­бу­ло­чних, ма­ка­рон­них та кон­ди­тер­ських ви­ро­бів.

Згі­дно з чин­ни­ми дер­жав­ни­ми стан­дар­та­ми бо­ро­шно роз­по­ді­ля­ють на пше­ни­чне, яке кла­си­фі­ку­ють за сор­та­ми: кру­пча­тка, ви­щий, пер­ший, дру­гий і обій­не; жи­тнє: сі­я­не, обдир­не, обій­не; жи­тньо-пше­ни­чне та пше­ни­чно-жи­тнє обій­не. Та­кож ви­ро­бля­є­ться бо­ро­шно з твер­дих сор­тів пше­ни­ці, ку­ку- ру­дзя­не, гре­ча­не, вів­ся­не, со­є­ве та ін­ші йо­го рі­зно­ви­ди.

Ві­тчи­зня­ний ри­нок бо­ро­шна скла­да­є­ться із про­по­зи­ції, що фор­му­є­ться як за ра­ху­нок пе­ре­хі­дних за­па­сів ми­ну­ло­го пе­рі­о­ду і вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва, так і вна­слі­док йо­го ім­пор­ту, а та­кож спо­жи­ва­н­ня за рі­зни­ми на­прям­ка­ми.

Єм­ність вну­трі­шньо­го рин­ку бо­ро­шна з ура­ху­ва­н­ням оцін­ки усіх дже­рел фор­му­ва­н­ня йо­го про­по­зи­ції орі­єн­тов­но мо­же до­ся­га­ти близь­ко 2,2–2,5 млн т.

За остан­ні ро­ки в ці­ло­му збе­рі­га­є­ться не­га­тив­на тен­ден­ція зни­же­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна. Так, у 2016 р. по­рів­ня­но із 2010 р. ви­ро­бни­цтво бо­ро­шна ско­ро­ти­ло­ся на 547 тис. т, а від­но­сно 2000 р. — на 991 тис. т і ся­га­ло 2085 тис. т, що до­рів­нює ли­ше 67,8% від рів­ня 2000-го. Впро­довж 9 мі­ся­ців 2017 р. об­сяг ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна до­сяг 1410 т (ді­агр. 1).

Се­ред основ­них при­чин змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна слід ви­ді­ли­ти окре­мо фа­ктор зни­же­н­ня рів­ня спо­жи­ва­н­ня хлі­ба і хлі­бних про­ду­ктів з рі­зних при­чин, а та­кож не­га­тив­ні де­мо­гра­фі­чні трен­ди, які та­кож впли­ва­ють на роз­ви­ток ві­тчи­зня­ної бо­ро­шно­мель­ної га­лу­зі че­рез ско­ро­че­н­ня по­пи­ту на її про­ду­кцію. Так, за ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу ста­ти­сти­чних да­них ви­дно, що за вка­за­ний пе­рі­од 2000–2016 рр. за­галь­ний фонд спо­жи­ва­н­ня хлі­бних про­ду­ктів змен­шив­ся із 6141 тис. т до 4309 тис. т, або на 29,8%.

На ре­гіо­наль­но­му рів­ні май­же по­ло­ви­на від усьо­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна ни­ні кон­цен­тру­є­ться у 5 обла­стях — Хар­ків­ській (15% до за­галь­но­го під­сум­ку), Він­ни­цькій (12%), Дні­про­пе­тров­ській (9%), Ки­їв­ській (6%) і Чер­ка­ській (6%). Ре­шта близь­ко 52% бо­ро­шна ви­ро­бля­є­ться в ін­ших ре­гіо­нах кра­ї­ни (ді­агр. 2).

З по­ча­тку ро­ку та в ці­ло­му за 9 мі­ся­ців 2017 р. ви­ро­бни­цтво бо­ро­шна ско­ро­ти­ло­ся на 1,4%. Во­дно­час, у роз­рі­зі окре­мих ре­гіо­нів сут­тє­во зро­сло. Зокре­ма, в Хмель­ни­цькій обла­сті на 159,2%, Чер­ка­ській — на 135,5%, Жи­то­мир­ській — на 124,7%.

Асор­ти­мент бо­ро­шна на укра­їн­сько­му рин­ку

У стру­кту­рі асор­ти­мен­ту на ві­тчи­зня­но­му про­до­воль­чо­му рин­ку, за да­ни­ми ана­лі­зу по­ка­зни­ків ми­ну­ло­го ро­ку, до­мі­нує бо­ро­шно пше­ни­чне, час­тка яко­го ста­но­вить 94,7% від усьо­го йо­го ви­ро­бни­цтва, то­ді як на ін­ші ви­ди при­па­дає близь­ко 5,3%. Бо­ро­шно з куль­тур зер­но­вих ін­ших, пе­ре­д­усім вклю­чає жи­тнє, що за­ймає дру­гу по­зи­цію на рин­ку з час­ткою 4,7% та об­ся­гом 98,8 тис. т, а та­кож ку­ку­ру­дзя­не, від­по­від­но, 0,5% і 10,2 тис. т. До­сить не­зна­чну час­тку на рин­ку за­йма­ють ін­ші ви­ди бо­ро­шна, зокре­ма вів­ся­не з об­ся­гом 1,2 тис. т, ри­со­ве — 0,6 тис. т та ячмін­не — 0,2 тис. т (ді­агр. 3).

Остан­ні­ми ро­ка­ми на рин­ку збе­рі­га­є­ться тен­ден­ція змен- ше­н­ня про­по­зи­ції основ­них ви­дів бо­ро­шна че­рез істо­тне зни­же­н­ня об­ся­гів йо­го ви­ро­бни­цтва, що, сво­єю чер­гою, зу­мов­ле­но ско­ро­че­н­ням вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня хлі­ба і хлі­бних про­ду­ктів. Так, ви­ро­бни­цтво бо­ро­шна пше­ни­чно­го впро­довж 2011–2016 рр. змен­ши­ло­ся із 2397 тис. т до 2013 тис. т, жи­тньо­го — від­по­від­но, зі 180 тис. т до 141 тис. т, ку­ку­ру­дзя­но­го — із 14,9 тис. т до 10,2 тис. т.

Та­ким чи­ном, зни­же­н­ня по­пи­ту бо­ро­шна на вну­трі­шньо­му рин­ку, ра­зом із не­га­тив­ни­ми де­мо­гра­фі­чни­ми трен­да­ми, зу­мов­лює пев­ний вплив на ско­ро­че­н­ня об­ся­гів йо­го ви­ро­бни­цтва. Опти­маль­ним ви­хо­дом із ці­єї си­ту­а­ції на цьо­му ета­пі мо­же бу­ти збіль­ше­н­ня йо­го екс­пор­ту, що до­зво­лить збе­рег­ти та в подаль­шо­му роз­ви­ва­ти й мо­дер­ні­зу­ва­ти ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті бо­ро­шно­мель­ної га­лу­зі.

Основ­ні по­ста­чаль­ни­ки бо­ро­шна

Ви­ро­бни­цтвом бо­ро­шна за­йма­ю­ться як ве­ли­кі і се­ре­дні бо­ро­шно­мель­ні під­при­єм­ства, так і не­ве­ли­кі при­ва­тні мли­ни. Основ­не ви­ро­бни­цтво бо­ро­шна зо­се­ре­дже­но, як уже за­зна­ча­ло­ся, у м. Ки­є­ві і Ки­їв­ській обла­сті, а та­кож Хар­ків­ській, Він­ни­цькій, Дні­про­пе­тров­ській і Чер­ка­ській.

Се­ред ві­тчи­зня­них по­ста­чаль­ни­ків бо­ро­шна на вну­трі­шній про­до­воль­чий ри­нок, а та­кож на екс­порт, окре­мо слід за­зна­чи­ти ТОВ «Він­ни­цький КХП-2», ПрАТ «Сто­ли­чний млин» та ін­ші бо­ро­шно­мель­ні під­при­єм­ства (ді­агр. 4).

Во­ни сьо­го­дні є ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чни­ми ви­ро­бни­цтва­ми, що ма­ють зна­чний по­тен­ці­ал для за­без­пе­че­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­го роз­ви­тку бо­ро­шно­мель­ної га­лу­зі в Укра­ї­ні, і зо-

кре­ма, в ча­сти­ні збіль­ше­н­ня екс­пор­ту її про­ду­кції на сві­то­вий ри­нок.

Ре­а­лі­за­ція бо­ро­шна в Укра­ї­ні

У стру­кту­рі роз­дрі­бно­го то­ва­ро­обо­ро­ту ми­ну­ло­го ро­ку за­галь­на вар­тість бо­ро­шна ста­но­ви­ла май­же 1,2 млрд грн, що за­йма­ло 0,5% до всіх про­до­воль­чих то­ва­рів. У пер­шо­му пів­річ­чі 2017 р. цей по­ка­зник ся­гав, від­по­від­но, 566,8 млн грн, або 0,5%. При цьо­му час­тка про­да­жу бо­ро­шна, яке ви­ро­бле­но на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, че­рез тор­го­ву ме­ре­жу ста­но­ви­ло 95,5%. За остан­ній пе­рі­од роз­дрі­бний то­ва­ро­обо­рот бо­ро­шном що­рі­чно зро­став у се­ре­дньо­му на 18,2%.

Основ­ни­ми і най­біль­ши­ми спо­жи­ва­ча­ми бо­ро­шна на вну­трі­шньо­му рин­ку є пе­ре­д­усім під­при­єм­ства­ми з ви­ро­бни­цтва хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів та на­се­ле­н­ня.

Екс­порт укра­їн­сько­го бо­ро­шна

Згі­дно з да­ни­ми ана­лі­зу офі­цій­ної ста­ти­сти­ки у сі­чні-ве­ре­сні 2017 р. Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 315,6 тис. т пше­ни­чно­го бо­ро­шна, що на 20,9% пе­ре­ви­щи­ло по­ка­зник ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду 2016 р. (260,9 тис. т). Се­ре­дньо­зва­же­на ці­на екс­пор­ту 1 т пше­ни­чно­го бо­ро­шна за вка­за­ний пе­рі­од ста­но­ви­ла 213,7 дол. США, то­ді як то­рік во­на бу­ла 202,9 дол. Тоб­то в ці­ло­му кон’юн­кту­ра сві­то­во- го рин­ку бо­ро­шна по­то­чно­го ро­ку є більш спри­я­тли­вою для ві­тчи­зня­них екс­пор­те­рів цьо­го про­ду­кту.

Екс­порт бо­ро­шна з ін­ших зер­но­вих куль­тур ста­но­вить близь­ко 1,1 тис. т, у то­му чи­слі ку­ку­ру­дзя­но­го — 563,9 т. Се­ре­дньо­зва­же­на ці­на екс­пор­ту 1 т за­зна­че­них йо­го ви­дів, від­по­від­но, ся­га­ла 441,2 дол. і 260,2 дол.

Ана­лі­зу­ю­чи тен­ден­ції роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту бо­ро­шна за остан­ні ро­ки, мо­жна кон­ста­ту­ва­ти факт сут­тє­во­го зро­ста­н­ня об­ся­гу йо­го над­хо­джень на сві­то­ві рин­ки. Так, за­га­лом впро­довж 2014– 2016 рр. екс­порт пше­ни­чно­го бо­ро­шна зріс із 247,2 тис. т до 368,9 тис. т, або май­же в 1,5 ра­зу. Во­дно­час, сві­то­ва ці­но­ва кон’юн­кту­ра рин­ку в цей пе­рі­од скла­да­ла­ся не на ко­ристь ві­тчи­зня­них екс­пор­те­рів бо­ро­шна. Се­ре­дньо­зва­же­на ці­на екс­пор­ту 1 т бо­ро­шна пше­ни­чно­го за вка­за­ний пе­рі­од зни­зи­ла­ся із 292,2 дол. до 201,5 дол. Вна­слі­док цьо­го ві­тчи­зня­ні екс­пор­те­ри ли­ше на бо­ро­шні пше­ни­чно­му по­тен­цій­но не­до­о­три­ма­ли ва­лю­тної ви­ру­чки на су­му май­же 33,4 млн дол.

Де­що кра­ща си­ту­а­ція скла­ла­ся з екс­пор­том бо­ро­шна ін­ших зер­но­вих куль­тур. Се­ре­дньо­зва­же­на екс­порт­на ці­на за ци­ми ви­да­ми бо­ро­шна за­га­лом зро­сла із 441,2 дол. за 1 тон­ну в 2014 р. до 452,3 дол. то­рік та 570,2 дол. впро­довж сі­чня-ве­ре­сня 2017-го.

Основ­ний об­сяг екс­пор­ту бо­ро­шна як пше­ни­чно­го, так і ін-

ших ви­дів у по­то­чно­му ро­ці спря­мо­ва­ний на рин­ки кра­їн Азії (163,2 тис. т, або 51,7% до за­галь­но­го під­сум­ку), Афри­ки (73,4 тис. т, або 23,2%), СНД (28,7 тис. т, або 9,1%), Аме­ри­ки (25,9 тис. т, або 8,2%) і Єв­ро­пи (13,6 тис. т, або 4,3%). У роз­рі­зі кра­їн-най­біль­ших рин­ків збу­ту ві­тчи­зня­но­го бо­ро­шно в кра­ї­нах Азії окре­мо ви­ді­ля­ли­ся Ки­тай (72,1 тис. т), Па­ле­стин­ська те­ри­то­рія (20,3 тис. т), Об’єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти (19,2 тис. т) та Ізра­їль (17,8 тис. т). На афри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті основ­ний екс­порт бо­ро­шна був спря­мо­ва­ний до Ан­го­ли (26 тис. т), Со­ма­лі (24,6 тис. т) і Лі­вії (12,4 тис. т). Се­ред кра­їн Пів­ні­чної, Цен­траль­ної і Пів­ден­ної Аме­ри­ки най­біль­ші по­став­ки ві­тчи­зня­но­го бо­ро­шна здій­сню­ва­ли­ся до Па­на­ми (20,4 тис. т) і Бе­лі­зу (2,9 тис. т). У на­прям­ку Ав­стра­лії та Оке­а­нії бу­ло спря­мо­ва­но май­же 10,8 тис. т бо­ро­шна. На рин­ки кра­їн СНД, зокре­ма Мол­до­ви і Бі­ло­ру­сі, від­по­від­но, 26,1 тис. т і 2,6 тис. т.

На єв­ро­пей­сько­му на­прям­ку збу­ту най­біль­шим по­ку­пцем ві­тчи­зня­но­го бо­ро­шна бу­ла Ве­ли­ко­бри­та­нія (9,5 тис. т) і Че­хія (3,3 тис. т). В ці­ло­му за 2016 р. і 9 мі­ся­ців 2017-го спо­сте­рі­га­є­ться від’єм­не саль­до у тор­гів­лі бо­ро­шном за то­вар­ною по­зи­ці­єю 1102000000 «Бо­ро­шно із зер­на ін­ших зер­но­вих куль­тур, крім пше­ни­чно­го або із су­мі­ші пше­ни­ці та жи­та (ме­сли­ну)».

Ім­порт бо­ро­шна

Ім­порт пше­ни­чно­го бо­ро­шна в Укра­ї­ну здій­сню­є­ться у не­зна­чних об­ся­гах та має тен­ден­цію до зни­же­н­ня. Якщо за­га­лом в 2014 р. йо­го об­сяг ста­но­вив 2,5 тис. т, то у 2016-му ли­ше 1,1 тис. т, а за 9 мі­ся­ців 2017-го — 2,0 тис. т. Во­дно­час, ім­порт бо­ро­шна згі­дно з то­вар­ною по­зи­ці­єю за УКТЗЕД 1102900000 «ін­ше», ку­ди, зокре­ма, вхо­дить і бо­ро­шно жи­тнє, ку­ку­ру­дзя­не, вів­ся­не та ін­ші йо­го ви­ди, зріс із 0,1 тис. т у 2014 р. до 40 тис. т то­рік, і за 9 мі­ся­ців по­то­чно­го ста­но­вив 20,7 тис. т.

Якщо ана­лі­зу­ва­ти цю то­вар­ну по­зи­цію більш по­гли­бле­но, то за­зна­че­ний ім­порт сто­су­вав­ся на 99% бо­ро­шна жи­тньо­го, основ­ний об­сяг яко­го над­хо­дить із Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь.

Ці­ни на бо­ро­шно в Укра­ї­ні та сві­ті

Ці­но­ва си­ту­а­ція на рин­ку бо­ро­шна, з одно­го бо­ку, ви­зна­чаль­ним чи­ном за­ле­жить від об­ся­гів ви­ро­бни­цтва зер­на та йо­го со­бі­вар­то­сті, а та­кож ін­ших ви­трат, пов’яза­них із йо­го пе­ре­роб­кою, а з ін­шо­го, пев­ним чи­ном ре­гу­лю­є­ться че­рез ме­ха­нізм ін­тер­вен­цій­них за­ку­пі­вель і про­да­жів ПАТ «Аграр­ний фонд» та ДПЗКУ. Во­дно­час, по­чи­на­ю­чи з 1 ли­пня 2017 ро­ку в Укра­ї­ні пі­сля май­же двох де­ся­ти­літь дер­жав­но­го мо­ні­то­рин­гу та ко­ри­гу­ва­н­ня цін на де­які со­ці­аль­но ва­жли­ві то­ва­ри і по­слу­ги, бу­ло при­пи­не­но їх ре­гу­лю­ва­н­ня на 15 груп про­до­воль­чих то­ва­рів, у то­му чи­слі і на бо­ро­шно.

З по­ча­тку ро­ку, за да­ни­ми ана­лі­зу мо­ні­то­рин­гу спо­жив­чих цін, який ве­де­ться що­мі­ся­чно Дер­жав­ною слу­жбою ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, се­ре­дні ці­ни на бо­ро­шно пше­ни­чне ви­що­го ґа­тун­ку за­га­лом зро­сли на 11,5% (ді­агр. 5).

При цьо­му на рин­ку бо­ро­шна в ре­гіо­наль­но­му роз­рі­зі сут­тє­во зріс роз­мах ко­ли­вань між мі­ні­маль­ною і ма­кси­маль­ною ці­на­ми. Так, на по­ча­тку ро­ку цей по­ка­зник ста­но­вив 19,3%, то­ді як на по­ча­тку ли­сто­па­да він збіль­шив­ся до 22,5%.

Пев­ний тиск на вну­трі­шні ці­ни справ­ля­ли не­га­тив­ні очі­ку­ва­н­ня що­до вро­жаю зер­но­вих куль­тур цьо­го ро­ку, які не ви­пра­вда­ли­ся. Це пев­ним чи­ном ма­ло ста­бі­лі­зу­ю­чий вплив на ці­но­ву си­ту­а­цію. Однак з огля­ду на мо­жли­ве під­ви­ще­н­ня цін на еле­ктро­енер­гію у 2018 р. со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна зро­ста­ти­ме да­лі, що зу­мо­вить ана­ло­гі­чне під­ви­ще­н­ня опто­вої і роз­дрі­бної йо­го ці­ни на вну­трі­шньо­му рин­ку. Та­кож пев­ний вплив має сві­то­ва ці­на на зер­но і бо­ро­шно, і де­що мен­шою мі­рою курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. Адже ві­тчи­зня­не бо­ро­шно зде­біль­шо­го ви­ро­бля­є­ться і спо­жи­ва­є­ться на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Сві­то­ві ці­ни на бо­ро­шно за­ле­жать від рів­ня ко­ли­ва­н­ня цін на пше­ни­цю, по­пи­ту та про­по­зи­ції, а та­кож очі­ку­вань що­до вро­жаю.

За да­ни­ми що­мі­ся­чно­го мо­ні­то­рин­гу й ана­лі­зу цін на про­до­воль­ство FPMA FAO, пі­сля зни­же­н­ня у сер­пні 2017 р. ці­на на ба­зи­сну аме­ри­кан­ську пше­ни­цю (No.2, Hard Red Winter, fob) у ве­ре­сні зро­сла на 6%, ста­но­вив­ши в се­ре­дньо­му 215 дол. США за тон­ну, що на 14% ви­ще, ніж у ве­ре­сні 2016 ро­ку.

За­галь­ний об­сяг сві­то­вої тор­гів­лі бо­ро­шном пше­ни­чним впро­довж 2015–2016 рр. ви­ріс до ма­кси­му­му за остан­ні 10 ро­ків та пе­ре­ви­щив 15 млн т. За про­гно­за­ми IFG в 2016–2017 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці тор­гів­ля бо­ро­шном пше­ни­чним зро­сте до 16,1 млн т. За цих умов слід очі­ку­ва­ти збе­ре­же­н­ня сві­то­вих цін на бо­ро­шно на до­ся­гну­то­му рів­ні або ж не­зна­чно­го їх зни­же­н­ня вна­слі­док збіль­ше­н­ня йо­го про­по­зи­ції на про­до­воль­чо­му рин­ку.

Про­гно­зи рин­ку бо­ро­шна

З огля­ду на чин­ні де­мо­гра­фі­чні чин­ни­ки і со­ці­аль­но­еко­но­мі­чні про­бле­ми по­пит на бо­ро­шно в Укра­ї­ні зни­жу­ва­ти­ме­ться, що пев­ним чи­ном впли­ва­ти­ме на стан йо­го ви­ро­бни­цтва та об­ся­ги.

Змен­ши­ти не­га­тив­ний вплив за­зна­че­них чин­ни­ків на роз­ви­ток ві­тчи­зня­ної бо­ро­шно­мель­ної про­ми­сло­во­сті на ни­ні­шньо­му ета­пі мо­жли­во за ра­ху­нок сти­му­лю­ва­н­ня роз­ши­ре­н­ня йо­го екс­пор­ту. Пер­спе­ктив­ним рин­ка­ми збу­ту для ві­тчи­зня­но­го бо­ро­шна є пе­ре­д­усім кра­ї­ни Азії, Афри­ки і СНД, а та­кож Цен­траль­ної Аме­ри­ки. Во­дно­час, пев­ні ні­ше­ві мо­жли­во­сті збе­рі­га­ю­ться та­кож на єв­ро­пей­сько­му рин­ку. Однак кон­ку­рен­ція на ньо­му є зна­чно ви­щою, що по­тре­бує до­да­тко­вих зу­силь та ада­пта­ції до ви­мог і сма­ків спо­жи­ва­чів цьо­го рин­ку.

Ві­тчи­зня­ний ри­нок бо­ро­шна є одним зі стра­те­гі­чно ва­жли­вих се­гмен­тів у си­сте­мі за­без­пе­че­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки Укра­ї­ни, а та­кож по­тен­цій­ним дже­ре­лом ди­вер­си­фі­ка­ції про­ду­кції аграр­но­го екс­пор­ту і збіль­ше­н­ня у ній пи­то­мої час­тки з ви­со­ким рів­нем її пе­ре­роб­ки та фор­му­ва­н­ням до­да­ної вар­то­сті.

Дже­ре­ло: Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни

Ді­а­гра­ма 5. Се­ре­дні ці­ни на бо­ро­шно пше­ни­чне ви­що­го ґа­тун­ку на спо­жив­чо­му рин­ку Укра­ї­ни за сі­чень­ли­сто­пад 2017 р. (ста­ном на 10 чи­сло)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.