Ри­нок шро­ту і ма­ку­хи

Agrobusiness Segodni - - У номері - Юрій Кер­на­сюк

Роз­ви­ток олій­но-жи­ро­вої про­ми­сло­во­сті остан­ні­ми ро­ка­ми пов’язу­ють із ди­вер­си­фі­ка­ці­єю про­ду­кції аграр­но­го екс­пор­ту і збіль­ше­н­ня у ній пи­то­мої час­тки з ви­со­ким рів­нем її пе­ре­роб­ки та фор­му­ва­н­ням до­да­ної вар­то­сті. Крім без­по­се­ре­дньо олії і ро­слин­них жи­рів, у цій га­лу­зі одер­жу­ють не менш цін­ні про­ду­кти — ма­ку­ху та шрот.

Ви­ро­бни­цтво

Що­рі­чно на усі пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства кра­ї­ни над­хо­дить до 10 млн т олій­них куль­тур, з яких, крім олії, одер­жу­ють ма­ку­ху і шрот. Зокре­ма, то­рік на олій­но-жи­ро­ву пе­ре­роб­ку впро­довж ро­ку на­ді­йшло 664,4 тис. т со­є­вих бо­бів, 127 тис. т на­сі­н­ня рі­па­ку і коль­зи, 9120,9 тис. т на­сі­н­ня со­ня­шни­ку.

Шрот і ма­ку­ха — від­хо­ди олій­но-екс­тра­цій­но­го ви­ро­бни­цтва, які одер­жу­ють в про­це­сі пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур. За­зна­че­ні по­бі­чні про­ду­кти, зав­дя­ки зна­чно­му вмі­сту мі­не­раль­них ре­чо­вин, ві­та­мі­нів і ко­ри­сних ком­по­нен­тів, є осо­бли­во цін­ни­ми кор­мо­ви­ми до­бав­ка­ми в тва- рин­ни­цтві. Адже зав­дя­ки на­яв­но­сті амі­но­ки­сло­ти і про­те­ї­ну шрот та ма­ку­ха ці­ну­ю­ться як ва­жли­вий ком­по­нент у зба­лан­су­ван­ні ра­ціо­нів го­дів­лі сіль­сько­го­спо­дар­ських тва­рин і пти­ці, ви­ко­ри­ста­н­ня яко­го по­зи­тив­но по­зна­ча­є­ться на за­сво­ю­ва­но­сті ни­ми та­кож ін­ших ви­дів кор­мів.

Ана­ліз стру­кту­ри ви­ро­бни­цтва рі­зних ви­дів ма­ку­хи та від­хо­дів ін­ших твер­дих, одер­жа­них у ре­зуль­та­ті пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур в Укра­ї­ні за 2016 р., на­ве­де­ний у ді­агр. 1.

То­рік по­над 82% усьо­го ви­ро­бни­цтва ма­ку­хи і від­хо­дів твер­дих ін­ших бу­ло одер­жа­но в про­це­сі екс­тра­кції жи­рів або олій із на-

сі­н­ня со­ня­шни­ку, 15,8% — олії со­є­вої, близь­ко 2% — з на­сі­н­ня рі­па­ку чи сви­рі­пи та 0,1% — з ін­ших олій­них куль­тур.

Остан­нім ча­сом най­більш ви­со­ки­ми тем­па­ми зро­сло ви­ро­бни­цтво ма­ку­хи і від­хо­дів твер­дих ін­ших, які одер­жа­ні в ре­зуль­та­ті екс­тра­кції олії со­є­вої. Так, впро­довж 2014– 2016 рр. тем­пи зро­ста­н­ня ста­но­ви­ли 114,2%, а за­галь­не ви­ро­бни­цтво ся­гну­ло 823,4 тис. т. Дру­гу по­зи­цію за­ймає ма­ку­ха і від­хо­ди твер­ді ін­ші, одер­жа­ні в ре­зуль­та­ті екс­тра­кції жи­рів або олій із на­сі­н­ня со­ня­шни­ку. Об­сяг ви­ро­бни­цтва за ці­єю то­вар­ною по­зи­ці­єю збіль­шив­ся на 110,9% та ся­гав то­рік май­же 4,3 млн т (табл. 1).

Зни­же­н­ня ви­ро­бни­цтва від­бу­ло­ся ли­ше ма­ку­хи і від­хо­дів твер­дих, які одер­жа­ні в ре­зуль­та­ті екс­тра­кції жи­рів, олій із на­сі­н­ня рі­па­ку чи сви­рі­пи та ін­ших олій­них куль­тур. В ці­ло­му за­галь­ний при­ріст ви­ро­бни­цтва усіх ви­дів ма­ку­хи і від­хо­дів твер­дих ін­ших за три остан­ні ро­ки на 10,8% зу­мов­ле­ний збіль­ше­н­ням об­ся­гів пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур та під­ви­ще­н­ням сві­то­во­го по­пи­ту на ці ви­ди про­ду­кції.

Екс­порт та ім­порт

Згі­дно з да­ни­ми ана­лі­зу ми­тної ста­ти­сти­ки у сі­чні-жов­тні 2017 р. екс­порт то­вар­ної по­зи­ції за УКТЗЕД 2304 «ма­ку­ха, твер­ди від­хо­дів від ви­лу­че­н­ня со­є­вої олії» ста­но­вив 236,9 тис. т на су­му 83,9 млн дол. США. Крім ці­єї то­вар­ної по­зи­ції, екс­порт здій­сню­вав­ся за на­пря­мом 2306 «ма­ку­ха, твер­ді від­хо­ди від ви­лу­че­н­ня ро­слин­них жи­рів і олій, крім 2304, 2305» ме­ле­нi або не­ме­ле­нi, не­гра­ну­льо­ва­нi або гра­ну­льо­ва­нi. У цю гру­пу, зокре­ма, вклю­ча­ють ма­ку­ху і твер­ді від­хо­ди від ви­лу­че­н­ня ро­слин­них жи­рів і олій:

2306 10 00 00 з на­сі­н­ня ба­вов­ни­ку;

2306 20 00 00 з на­сі­н­ня льо­ну; 2306 30 00 00 з на­сі­н­ня со­ня­шни­ку;

[2306 4] з на­сі­н­ня сви­рі­пи або рі­па­ку:

2306 41 00 00 з на­сі­н­ня сви­рі­пи або рі­па­ку з низь­ким вмі­стом еру­ко­вої ки­сло­ти;

2306 49 00 00 ін­ші.

Об­сяг екс­пор­ту за ви­ще озна­че­ною то­вар­ною по­зи­ці­єю ста­но­вив 3,9 млн т на су­му 655,3 млн дол. США. Зде­біль­шо­го він скла­дав­ся із ма­ку­хи і від­хо­дів твер­дих ін­ших, одер­жа­них у про­це­сі екс­тра­кції жи­рів або олій із на­сі­н­ня со­ня­шни­ку.

За­га­лом впро­довж 2014– 2016 рр. за то­вар­ною по­зи­ці­єю УКТЗЕД 2304 екс­порт у на­ту­раль­но­му ви­ра­зі зріс із 113,6 тис. т до 334,5 тис. т, або май­же втри­чі, а за на­пря­мом 2306, від­по­від­но, із 3917,6 тис. т до 3945,3 тис. т, або на 0,7%. У вар­ті­сній оцін­ці екс­порт збіль­шив­ся за то­вар­ною по­зи­ці­єю 2304 удві­чі, то­ді як за 2306 — зни­зив­ся на 19,1%.

Ці­но­ва кон’юн­кту­ра сві­то­во­го рин­ку за вка­за­ний пе­рі­од скла­да­ла­ся не на ко­ристь ві­тчи­зня­них екс­пор­те­рів. Так, се­ре­дня ці­на екс­пор­ту 1 т ма­ку­хи, твер­дих від­хо­дів від ви­лу­че­н­ня со­є­вої олії в 2014 р. ста­но­ви­ла 509,4 дол., у 2015 р. — 394 дол., у 2016 р. — 347,6 дол., тоб­то зни­зи­ла­ся на 31,8%. Ана­ло­гі­чно впа­ла ці­на на ма­ку­ху, твер­ді від­хо­ди від ви­лу­че­н­ня ро­слин­них жи­рів і олій, крім 2304, 2305.

Су­ча­сний роз­ви­ток ві­тчи­зня­ної олій­но-жи­ро­вої про­ми­сло­во­сті є одним із при­кла­дів фор­му­ва­н­ня ефе­ктив­ної мо­де­лі ор­га­ні­за­ції між­га­лу­зе­вої вза­є­мо­дії сіль­сько­го го­спо­дар­ства та пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті. Зав­дя­ки цьо­му остан­ні­ми ро­ка­ми вда­ло­ся до­сяг­ти пев­них по­зи­тив­них зру­шень у ди­вер­си­фі­ка­ції про­ду­кції аграр­но­го екс­пор­ту і збіль­ше­н­ня у ній пи­то­мої час­тки з ви­со­ким рів­нем її пе­ре­роб­ки та фор­му­ва­н­ням до­да­ної вар­то­сті.

Дже­ре­ло: Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни

Ді­а­гра­ма 1. Стру­кту­ра ви­ро­бни­цтва рі­зних ви­дів ма­ку­хи і від­хо­дів твер­дих ін­ших, одер­жа­них у ре­зуль­та­ті пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур в Укра­ї­ні за 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.