Кор­не­лія Хорш: «HORSCH зро­стає спіль­но з фер­ме­ра­ми»

Agrobusiness Segodni - - У номері - Оле­ксандр Гор­да

Го­лов­ний сві­то­вий ви­став­ко­вий май­дан­чик у Ган­но­ве­рі зі­брав у ли­сто­па­ді цьо­го ро­ку про­від­них ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Се­ред чи­слен­них но­ви­нок та удо­ско­на­лень, що бу­ли пре­зен­то­ва­ні на AGRITECHNICA 2017, від­бу­ло­ся ба­га­то пре­зен­та­цій та про­сто ці­ка­вих зу­стрі­чей зі зна­ко­ви­ми лю­дьми сві­то­во­го агро­рин­ку. Зокре­ма, та­кою осо­би­сті­стю для ар­мії фер­ме­рів ба­га­тьох кра­їн, у то­му чи­слі і ві­тчи­зня­них, є Кор­не­лія Хорш, ди­ре­ктор із мар­ке­тин­гу, сер­ві­су та про­да­жів ком­па­нії HORSCH. Кор­не­лія Хорш є не про­сто чле­ном ро­ди­ни за­снов­ни­ків та вла­сни­ків ком­па­нії, во­на від­по­від­ає за одну зі стра­те­гі­чних ла­нок роз­ви­тку пла­не­ти HORSCH — роз­роб­ку мар­ке­тин­го­во­го облич­чя. Але во­дно­час па­ні Хорш знає і ба­чить чи­ма­ло ва­жли­вих де­та­лей зі сві­ту су­ча­сної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, тон­ко ро­зу­мі­є­ться на трен­дах її роз­ви­тку.

По­ту­жний спурт HORSCH

Під час на­шої зу­стрі­чі Кор­не­лія Хорш від­мі­ти­ла: «Ком­па­нія HORSCH про­тя­гом остан­ніх ро­ків має по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку зро­ста­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва про­ду­кції, зокре­ма, ста­біль­но на­ро­щує по­ка­зни­ки екс­пор­ту». І мо­жна смі­ли­во під­кре­сли­ти, що сьо­го­дні ри­нок Укра­ї­ни є № 1 для HORSCH у сві­ті! Впер­ті ци­фри свід­чать про це. За остан­ні два ро­ки екс­порт сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції цьо­го ви­ро­бни­ка по­стій­но на­ро­щу­вав обер­ти з дво­зна­чни­ми по­ка­зни­ка­ми — то­рік зро­ста­н­ня ста­но­ви­ло 21%, а цьо­го­річ у ком­па­нії вже очі­ку­ють на 18 %! На­сту­пно­го 2018-го пла­ну­ють отри­ма­ти не менш ніж на 15% біль­ше. У цьо­му під­ви­щен­ні най­біль­ша час­тка про­да­жів са­ме в Укра­ї­ну.

Пред­став­ни­цтво ком­па­нії в Укра­ї­ні про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ре­тель­но на­ла­што­ву­ва­ло спів­пра­цю з ди­ле­ра­ми та без­по­се­ре­дньо кон­та­кту­ва­ло з кін­це­ви­ми спо­жи­ва­ча­ми, щоб з пер­ших рук отри­му­ва­ти зво­ро­тну ін­фор­ма­цію, за­пи­ти від фер­ме­рів, та ма­ти мо­жли­вість опе­ра­тив­но на них ре­а­гу­ва­ти. Та­кий ал­го­ритм спів­пра­ці в Укра­ї­ні впро­ва­джує не ко­жна іно­зем­на ком­па­нія. Во­дно­час ком­па­нія HORSCH, як ні­хто ін­ший на рин­ку, вра­хо­вує усі мі­сце­ві ви­мо­ги агра­рі­їв до кон­кре­тних по­льо­вих агре­га­тів. На­при­клад, по­сів­ні ком­пле­кси HORSCH ма­ють по­над 120(!) удо­ско­на­лень, що їх вне­сли са­ме укра­їн­ські клі­єн­ти­а­гра­рії вже за ре­зуль­та­та­ми по­льо­вих ви­про­бу­вань. Тоб­то ці ма­ши­ни ре­аль­но ма­кси­маль­но ада­пто­ва­ні до укра­їн­ських агро­те­хні­чних, ґрун­то­вих та те­хно­ло­гі­чних умов ро­бо­ти.

Вар­то за­зна­чи­ти, що без­по­се­ре­дньо пред­став­ни­цтво HORSCH в Укра­ї­ні є не­ве­ли­ким за кіль­кі­стю, але сьо­го­дні — це ко­ман­да справ­жніх про­фе­сіо­на­лів. То­му вже на­сту­пно­го ро­ку тут пла­ну­є­ться зна­чне роз­ши­ре­н­ня ді­яль­но­сті та під­шу­ко­ву­є­ться мі­сце для бу­дів­лі но­во­го офі­су укра­їн­сько­го пред­став­ни­цтва HORSCH. Він мі­сти­ти­ме па­віль­йон для сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, ви­став­ко­вий май­дан­чик для те­хні­ки, кла­си для на­вча­н­ня ди­ле­рів, сер­ві­сних ін­же­не­рів та клі­єн­тів, які на­да­лі ку­пу­ва­ти­муть те­хні­ку. По­ряд із тим тут бу­дуть роз­та­шо­ву­ва­ти­ся і де­мон­стра­цій­ні по­ля, на яких фер­ме­ри ма­ти­муть змо­гу ба­чи­ти пра­кти­чні те­сту­ва­н­ня ма­шин і агре­га­тів HORSCH у мі­сце­вих умо­вах. По­ді­бні по­ля мо­жна по­ба­чи­ти на за­во­ді в Шван­дор­фі, Ба­ва­рія. Пла­ну­є­ться де­мон­стру­ва­ти рі­зні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур із те­хні­кою HORSCH. І це бу­дуть пло­щі про­ми­сло­во­го рів­ня, щоб те­хні­ка де­мон­стру­ва­ла ре­аль­ні вла­сні мо­жли­во­сті.

Онов­ле­на ві­зу­а­лі­за­ція ком­па­нії

Ни­ні­шньо­го ро­ку HORSCH стар­тує із но­вою ві­зу­а­лі­за­ці­єю вла­сно­го брен­ду. Якщо ра­ні­ше на пам’яті укра­їн­ських клі­єн­тів бу­ла пти­ця-ін­но­ва­ція, що де­мон­стру­ва­ла при­хиль­ність ком­па­нії до су­ча­сних ін­но­ва­цій­них рі­шень в агро­се­кто­рі, на­сту­пним кро­ком ста­ло ви­ко­ри­ста­н­ня ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го сер­ця HORSCH — во­но бу­ло сим­во­лом то­го, що сер­ця ро­ди­ни Хорш, ко­жно­го її ін­же­не­ра-роз­ро­бни­ка та пе­ре­сі­чно­го пра­ців­ни­ка б’ються по­ряд із клі­єн­та­ми-фер­ме­ра­ми, то ни­ні в агра­рі­їв усьо­го сві­ту з'явив­ся су­пер­ге­рой — HORSCH Farming Hero. Це лю­ди­на, у якої ко­стюм вті­лює су­ку­пність рі­зно­ма­ні­тних еле­мен­тів від те­хні­ки HORSCH. А ко­льо­ри аму­ні­ції — кла­си­чні для HORSCH: ме­та­ле­вий сі­рий і чер­во­ний. Це вда­лий мар­ке­тин­го­вий хід, який свід­чить, що те­хні­ка від ком­па­нії HORSCH зда­тна ви­рі­ши­ти будь-які про­бле­ми фер­ме­ра і зав­жди при­йти на до­по­мо­гу. «HORSCH Farming Hero є свід­че­н­ням то­го, що ко­ман­да HORSCH спіль­но з фер­ме­ра­ми роз­ро­бляє та удо­ско­на­лює най­су­ча­сні­ші ви­ро­бни­чі агре­га­ти. Ми фо­ку­су­є­мось на клі­єн­тах, зав­дя­ки яким ма­є­мо успіх», — на­го­ло­шує ди­ре­ктор із мар­ке­тин­гу, сер­ві­су та про­да­жів ком­па­нії HORSCH.

Які ідеї бу­дуть у май­бу­тньо­му

«Я тіль­ки по­зи­тив­но див­лю­ся у май­бу­тнє сві­то­во­го агро­бі­зне­су. Вва­жаю, що він зро­ста­ти­ме, і те­хні­ка HORSCH зав­жди бу­де по­трі­бна для про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Адже лю­дям по­трі­бно бу­де які­сно хар­чу­ва­ти­ся, їжі тре­ба бу­де все біль­ше, то­му во­ни звер­та­ти­му­ться до HORSCH», — за­зна­чи­ла Кор­не­лія Хорш.

При цьо­му во­на під­кре­сли­ла, що від­бу­ду­ться і пев­ні змі­ни. Зокре­ма, си­сте­ма хар­чу­ва­н­ня лю­дей у май­бу­тньо­му бу­де спря­мо­ва­на на за­галь­ний тренд на спо­жи­ва­н­ня еко­ло­гі­чної їжі, сти­му­лю­ва­ти­ме роз­ви­ток від­по­від­ної те­хні­ки. Те­пер HORSCH та­кож пра­цює у цьо­му на­пря­мі, до­зво­ля­ю­чи фер­ме­рам ко­ри­сту­ва­ти­ся ор­га­ні­чни­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Сьо­го­дні ком­па­нія HORSCH вже має для цьо­го най­су­ча­сні­ші роз­роб­ки агре­га­тів, що пов­ні­стю від­по­від­а­ють ви­мо­гам сьо­го­де­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.