HORSCH — по­кли­ка­ний до­по­ма­га­ти

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ге­ор­гій Бі­лий

На цьо­го­рі­чно­му бі­є­на­ле у Ган­но­ве­рі про­від­ний ні­ме­цький ви­ро­бник те­хні­ки ком­па­нія HORSCH Maschinen GmbH пред­ста­ви­ла фер­ме­рам усьо­го сві­ту ряд но­ви­нок. Отож, про­по­ну­є­мо ко­ро­ткий огляд най­більш ці­ка­вих, на на­шу дум­ку, агре­га­тів для Укра­ї­ни.

З 2018 ро­ку від­чу­тно оно­ви­ться асор­ти­мент при­чі­пних об­при­ску­ва­чів HORSCH Leeb GS. Ця лі­ній­ка отри­ма­ла основ­ний бак із нер­жа­ві­ю­чої ста­лі. Пред­став­ле­ний на ви­став­ці Leeb 8 GS має об’єм ба­ка 8000 л, та­кож до­сту­пні 6000 і 7000 л. Ши­ри­на штанг — від 24 до 42 м. Агре­гат се­рій­но ком­пле­кту­є­ться пнев­ма­ти­чною під­ві­скою, яку мо­жна ви­став­ля­ти на рі­зну ши­ри­ну те­хно­ло­гі­чної ко­лії у ді­а­па­зо­ні від 1,80 до 2,25 м. Ро­бо­ча ви­со­та об­при­ску­ва­ча — 85 см. Для під­ви­ще­н­ня ма­нев­ре­но­сті вста­нов­ле­на під­ке­ро­ву­ю­ча вісь, яка пра­цює із ви­ко­ри­ста­н­ням гі­ро­ско­па. Онов­ле­но про­грам­ні про­ду­кти, а під’єд­на­н­ня еле­ктро­ні­ки до тра­кто­ра здій­сню­є­ться че­рез ши­ну ISOBUS, що дає змо­гу лег­ко та зру­чно ке­ру­ва­ти агре­га­том.

Всі об­при­ску­ва­чі Leeb ма­ють по­стій­ну цир­ку­ля­цію у штан- гах, що до­зво­ляє швид­ко і які­сно пе­ре­мі­шу­ва­ти роз­чин, а при акти­ва­ції роз­пи­лю­ва­чів він має одна­ко­ву кон­цен­тра­цію по всій ши­ри­ні штан­ги. На ви­бір мо­жна вста­нов­лю­ва­ти си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го ве­де­н­ня BoomControl ECO/Pro і ProPlus. Во­ни за­без­пе­чу­ють мо­жли­вість ве­де­н­ня штан­ги над по­верх­нею ро­сли­ни на від­ста­ні мен­ше 50 см. За умо- ви роз­мі­ще­н­ня фор­су­нок че­рез 25 см за­без­пе­чує ма­кси­маль­но ефе­ктив­не вне­се­н­ня ЗЗР, за­сто­со­ву­ю­чи най­до­ско­на­лі­ші аплі­ка­цій­ні схе­ми вне­се­н­ня.

На сьо­го­дні всі при­чі­пні об­при­ску­ва­чі лі­ній­ки GS ви­пу­ще­ні се­рій­но, ма­ють про­грам­не за­без­пе­че­н­ня від MullerElectronic, на від­мі­ну від лі­ній­ки LT, які, сво­єю чер­гою, ма­ють ПЗ від HORSCH. До­свід остан­ніх ро­ків по­ка­зав, що, ма­ю­чи вла­сне ПЗ, ком­па­нія HORSCH не­за­ле­жна, і мо­же вті­лю­ва­ти швид­ше як ба­жа­н­ня клі­єн­тів, так і вла­сні у роз­роб­ки об­при­ску­ва­чів. То­му бу­ло ви­рі­ше­но з на­сту­пно­го ро­ку за­пу­сти­ти в се­рій­не ви­ро­бни­цтво при­чі­пні об­при­ску­ва­чі GS із ПЗ від HORSCH Leeb.

Основ­ною від­мін­ні­стю Leeb LT від Leeb GS є ро­бо­чий бак із по­лі­ме­рів. Об’єм йо­го ко­ли­ва­є­ться у ме­жах 4000-6000 л. Лі­нія об­при­ску­ва­чів LT має три ти­пи во­до­на­пір­ної си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня: CCSECO (до­сту­пна з 2018 ро­ку) вклю­чає мем­бран­но-пор­шне­вий на­сос (400 л/хв.) при­во­ду від ВОМ, ме­ха­ні­чні кра­ни ке­ру­ва­н­ня сто­ро­ною всмо­кту­ва­н­ня і на­пір­ною. Ця спро­ще­на мо­дель бу­де най­при­ва­бли­ві­шою за ці­ною се­ред при­чі­пних об­при­ску­ва­чів HORSCH. До­сту­пні для за­мов­ле­н­ня два ва­рі­ан­ти під­ві­ски:

ела­сто­мер­ні встав­ки або пнев­ма­ти­чна. Ши­ри­на штан­ги — від 18 до 42 м, си­сте­ма по­се­кцій­но­го від­ми­ка­н­ня до­зво­ляє то­чно й ефе­ктив­но вне­сти ЗЗР.

Де­що онов­ле­на лі­ній­ка HORSCH Cruiser XL. Но­ві 5- та 6-ме­тро­ві мо­ди­фі­ка­ції куль­ти­ва­то­ра Cruiser 5/6 XL ста­ли при­чі­пни­ми, на від­мі­ну від по­пе­ре­дніх мо­де­лей із три­то­чко­вою на­ві­скою. Лег­кий HORSCH Cruiser отри­мав но­ві пру­жин­ні стій­ки, спе­ці­аль­не роз­та­шу­ва­н­ня яких збіль­шує ви­со­ту ра­ми з 600 до 700 мм, що за­без­пе­чує кра­щу про­хі­дність агре­га­ту. Зав­дя­ки 6-ря­дній рам­ній кон­стру­кції та кро­ку слі­ду лап 15 см, куль­ти­ва­тор за­без­пе­чує ви­со­ку якість пе­ре­мі­шу­ва­н­ня та ви­рів­ню­ва­н­ня ґрун­ту. На ви­бір до­сту­пні 4 ва­рі­ан­ти лап, що дає мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Cruiser як для по­верх­не­во­го, так і для пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку, про­мі­жної куль­ти­ва­ції, обро­бі­тку па­рів. Де­кіль­ка 12-ме­тро­вих агре­га­тів для де­мо­по­ка­зів вже за­ве­зе­но в Укра­ї­ну.

З ці­ка­ві­стю від­ві­ду­ва­чі огля­да­ли но­вий уні­вер­саль­ний куль­ти­ва­тор HORSCH Terrano GX, при­зна­че­ний для стер­ньо­во­го обро­бі­тку по­верх­ні по­ля та ін­тен- сив­но­го пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­ту з по­жнив­ни­ми реш­тка­ми. Іде­аль­но ви­рів­нює по­верх­ню по­ля, при­би­ра­ю­чи гор­би та за­гли­бле­н­ня. Мо­же пра­цю­ва­ти на гли­би­ні до 30 см. Ши­ри­на за­хва­ту — 4,5 та 6 м. Має три- або чо­ти­ри­ря­дну рам­ну кон­стру­кцію із ши­ри­ною між ла­па­ми від 28,5 до 31,5 см. Terrano GX ком­пле­кту­є­ться стій­ка­ми TerraGrip тре­тьо­го по­ко­лі­н­ня. За­хи­сні пру­жи­ни роз­мі­ще­ні го­ри­зон­таль­но все­ре­ди­ні ра­ми, си­ла спра­цю­ва­н­ня їх 550 кг.

Як ро­бо­чі ор­га­ни про­по­ну­є­ться 4 ви­ди лап, що да­ють мо­жли­вість пра­цю­ва­ти в рі­зно­ма­ні­тних умо­вах. Ко­ле­са зна­хо­дя­ться за стій­ка­ми пе­ред ви­рів­ню­валь­ни­ми ди­ска­ми. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для ру­ху до­ро­гою або для роз­во­ро­ту ма­ши­ни в по­лі. З ме­тою опти­маль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня тя­го­во­го зу­си­л­ля тра­кто­ра Terrano GX ком­пле­кту­є­ться си­сте­мою до­за­ван­та­же­н­ня за­дніх ко­ліс із ма­кси­маль­ним до­да­тко­вим ти­ском на вісь до 1200 кг. За по­ба­жа­н­ням є мо­жли­вість за­мо­ви­ти оди­нар­ний чи по­двій­ний ко­ток. Вза­га­лі до­сту­пні 6 рі­зно­ма­ні­тних ви­дів ко­тків, що до­зво­ляє за­до­воль­ни­ти будь-які по­тре­би.

Лі­ній­ка пнев­ма­ти­чних сі­ва­лок то­чно­го ви­сі­ву HORSCH Maestro SW отри­ма­ла но­ву 24-ря­дну мо­дель з мо­жли­ві­стю ви­бо­ру між­рядь 45 або 50 см. З онов­лень не­об­хі­дно від­мі­ти­ти ав­то­ма­ти­чну змі­ну ти­ску на со­шни­ки AutoForce. Це дає мо­жли­вість ви­кла­да­ти на­сі­н­ня на одна­ко­ву гли­би­ну не­за­ле­жно від стру­кту­ри ґрун­ту. Тиск на со­шник ва­рі­ю­є­ться у ді­а­па­зо­ні від 125 до 300 кг. Ці­ка­вим рі­ше­н­ням є но­ві при­ко­чу­валь­ні ко­ле­са з ви­гну­ти­ми паль­ця­ми. Остан­ні руй­ну­ють пе­ре­у­щіль­не­н­ня грун­ту, зро­бле­не опор­ним ко­ле­сом со­шни­ка, під час за­су­шли­вих умов, за­ли­ша­ю­чи бо­ро­зну за­кри­тою. Крім то­го, спе­ці­аль­на кон­стру­кція цих ко­ліс за­по­бі- гає за­ли­пан­ню пе­ре­зво­ло­же­ним ґрун­том.

Мо­дель­ний ряд HORSCH Pronto NT до­пов­не­ний но­ви­ми мо­ди­фі­ка­ці­я­ми з ро­бо­чою ши­ри­ною 6,8 та 9 м. Ра­ні­ше бу­ли до­сту­пни­ми тіль­ки 10- та 12-ме­тро­ві агре­га­ти. Сі­вал­ка спро­е­кто­ва­на для су­ціль­но­го ви­сі­ву зер­но­вих, чу­до­во пра­цює за мі­ні­маль­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Ма­кси­маль­на ро­бо­ча швид­кість — до 20 км/ год. Ши­ри­на між­рядь ста­но­вить 20 см. Зав­дя­ки то­му, що рі­заль­ні ди­ски в ґрун­ті за­ли­ша­ють бо­ро­зни, по яких ідуть ви­сів­ні со­шни­ки, сут­тє­во зни­жу­є­ться тя­го­вий су­про­тив сі­вал­ки, що до­зво­ляє еко­но­ми­ти паль­не. За­ле­жно від мо­ди­фі­ка­ції одно­ча­сно з ви­сі­вом куль­тур во­на зда­тна вно­си­ти до­бри­ва або мі­кро­гра­ну­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.