Юві­лей­ні но­ва­ції Case IH

Agrobusiness Segodni - - У но­ме­рі - Дми­тро Ра­діо­нов

У свій 175-й рік ді­яль­но­сті ком­па­нія Case IH пред­ста­ви­ла на Agritechnі­ca-2017 ши­ро­ку лі­ній­ку про­ду­ктів. Ек­спо­зи­ція скла­да­лась як із те­хні­ки, не з чу­ток зна­йо­мої ба­га­тьом го­спо­дар­ствам Укра­ї­ни (ком­байн Axial-Flow® 9240, пре­спі­дби­ра­чі LB, на­пів­гу­се­ни­чний Magnum, а та­кож тра­кто­ри Optum і Farmall), так і з но­вих ці­ка­вих впро­ва­джень.

Най­по­мі­тні­ший акцент

Цен­тром екс­по­зи­ції Case IH на Agritechnі­ca-2017 став онов­ле­ний Quadtrac 540 — пер­ший у сві­ті тра­ктор із шар­нір­но-зчле­но­ва­ною ра­мою, який осна­ще­ний без­сту­пе­не­вою транс­мі­сі­єю CVX.

У ній вста­нов­ле­ні на пла­не­тар­них ре­ду­кто­рах чо­ти­ри па­ке­ти ба­га­то­ди­ско­во­го зче­пле­н­ня змі­ню­ють ді­а­па­зон швид­ко­стей без роз­ри­ву по­то­ку по­ту­жно­сті в ді­а­па­зо­ні від 0 до 43 км/год. для пе­ре­дньо­го хо­ду та від 0 до 17 км/год. для за­дньо­го. CVX має чо­ти­ри ме­ха­ні­чних ді­а­па­зо­ни, пе­ре­ми­ка­н­ня між яки­ми здій­сню­є­ться ав­то­ма­ти­чно. Це пра­цює та­ким чи­ном: роз­та­шо­ва­ні на пла­не­тар­них ре­ду­кто­рах чо­ти­ри па­ке­ти ба­га­то­ди­ско­во­го зче­пле­н­ня змі­ню­ють ді­а­па­зон без роз­ри­ву по­то­ку по­ту­жно­сті. При цьо­му зав­дя­ки то­му, що па­ке­ти зче­пле­н­ня пра­цю- ють у ма­сля­ній ван­ні, а бло­ки зче­пле­н­ня ма­ють одна­ко­ву швид­кість, за­без­пе­чу­є­ться плав­не пе­ре­ми­ка­н­ня з мі­ні­маль­ним зно­ше­н­ням скла­до­вих транс­мі­сії. Ці­ка­вим впро­ва­дже­н­ням ста­ла фун­кція по­ни­же­н­ня пе­ре­да­чі, за якої від­бу­ва­є­ться ма­кси­маль­не при­ско­ре­н­ня, а швид­кість 40 км/год. до­ся­га­є­ться вже за 1440 об./хв.

Тран­смі­сія CVX має кіль­ка основ­них пе­ре­ваг: швид­кий на­бір по­льо­вої та транс­порт­ної швид­ко­стей, до­сту­пність пов­ної по­ту­жно­сті на низь­ких швид­ко­стях хо­ду при ви­ко­нан­ні спе­ці­аль­них опе­ра­цій, до­сту­пність пов­но­го гі­драв­лі­чно­го по­то­ку (за­галь­на про­ду­ктив­ність си­сте­ми: 216 л/хв., опцій­но 428 л/хв.), а та­кож про­сто­та ви­ко­ри­ста­н­ня та змен­ше­н­ня вто­ми опе­ра­то­ра.

Як і зна­йо­ма се­рія тра­кто­рів Magnum, но­вий Quadtrac CVX осна­ще­ний си­сте­мою APM (Automatic Productivity Management — англ.), яка ав­то­ма­ти­чно ко­ор­ди­нує ро­бо­ту дви­гу­на і транс­мі­сії, зни­жу­ю­чи обер­ти йо­го до най­мен­шо­го опти­маль­но­го зна­че­н­ня, від­по­від­но до по­то­чно­го на­ван­та­же­н­ня, що мі­ні­мі­зує ви­тра­ту паль­но­го. За ба­жа­н­ням APM мо­жна ви­мкну­ти: то­ді ке­ру­ва­н­ня транс­мі­сі­єю здій­сню­ва­ти­ме­ться че­рез но­вий ба­га­то­фун­кціо­наль­ний під­ло­кі­тник Multicontroller, а обер­та­ми дви­гу­на — че­рез пе­даль­ний або ру­чний аксе­ле­ра­тор.

Puma: біль­ше то­чно­сті та ком­фор­ту

Зро­зумі­ло, що під час онов­ле­н­ня про­по­зи­ції Case IН ін­же­не­ри не мо­гли обі­йти ува­гою лі­ній­ку Puma — тра­кто­рів одно­го з най­по­пу­ляр­ні­ших ді­а­па­зо­нів но­мі­наль­ної по­ту­жно­сті (150-240 к.с.).

Пер­ше, що отри­ма­ла онов­ле­на лі­ній­ка (мо­де­лі від Puma 185 Multicontroller до Puma 240 CVX) — вдо­ско­на­ле­ну під­ві­ску пе­ре­дньо­го мо­сту. Те­пер зав­дя­ки низ­ці впро­ва­джень (зокре­ма, по­двій­но­му аку­му­ля­то­ру та но­вим да­тчи­кам кер­мо­во­го управ­лі­н­ня) си­сте­ми під­ві­ски по­вин­ні швид­ше ре­а­гу­ва­ти та ма­ти більш ді­є­ву амор­ти­за­цію. Це по­лі­пши­ло як кон­такт пе­ре­дніх ру­ші­їв із ґрун­том, так і ком­форт для опе­ра­то­ра, осо­бли­во під час ро­біт на ви­со­ких швид­ко­стях та змі­ні на­ван­та­же­н­ня на мо­сти.

Вдо­ско­на­ле­н­ня під­ві­ски да­ло змо­гу впро­ва­ди­ти фун­кцію Reactive Steering (ре­актив­но­го кер­мо­во­го ке­ру­ва­н­ня), яка за­без­пе­чує більш чу­тли­ве ре­а­гу­ва­н­ня та ав­то­ма­ти­чно цен­трує си­сте­му кер­мо­во­го управ­лі­н­ня.

Біль­ше ком­фор­ту до­дає Adaptive Steering Control (ASC, си­сте­ма ада­птив­но­го кер­мо­во­го управ­лі­н­ня) з ре­гу­льо­ва­ни­ми па­ра­ме­тра­ми. Зав­дя­ки їй опе­ра­тор від­по­від­но

до умов і зав­дань мо­же за­да­ти спів­від­но­ше­н­ня між кіль­кі­стю обер­тів кер­ма та ку­том по­во­ро­ту пе­ре­дніх ко­ліс. Це по­лег­шує й під­ви­щує то­чність ке­ру­ва­н­ня ма­ши­ною та збе­рі­гає час. Ви­зна­чи­ти по­трі­бне спів­від­но­ше­н­ня ме­ха­ні­за­тор мо­же за до­по­мо­гою трьох вста­нов­ле­них у тер­мі­нал AFS ва­рі­ан­тів, або ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи вла­сні на­ла­шту­ва­н­ня.

Крім рі­шень для то­чні­шо­го та зру­чні­шо­го ке­ру­ва­н­ня, ін­же­не­ри осна­сти­ли мо­де­лі Puma Multicontroller та Puma CVX по­ту­жні­ши­ми за­дні­ми на­ві­ска­ми ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю до 13650 до 14000 кг від­по­від­но.

Одним із клю­чо­вих впро­ва­джень на онов­ле­них мо­де­лях Puma Multicontroller та CVX ста­ла те­хно­ло­гія то­чно­го зем­ле­роб­ства — ISOBUS Class III.

Ця роз­роб­ка за­без­пе­чує дво­сто­рон­ню пе­ре­да­чу да­них між тра­кто­ром і су­мі­сним на­ві­сним чи при­чі­пним обла­дна­н­ням будь-яко­го ти­пу. Пер­ша фун­кція ISOBUS Class III — тра­ди­цій­на мо­жли­вість опе­ра­то­ра че­рез тер­мі­нал AFS 700 ке­ру­ва­ти всі­ма па­ра­ме­тра­ми агре­га­то­ва­ної те­хні­ки. Ці­ка­ві­ша дру­га скла­до­ва, адже во­на до­зво­ляє агре­га­то­ва­ним зна­ря­д­дям над­си­ла­ти да­ні на тра­ктор і ке­ру­ва­ти йо­го на­ла­шту­ва­н­ня­ми для отри­ма­н­ня опти­маль­но ре­зуль­та­ту на тих чи ін­ших ро­бо­тах. Тоб­то за­ве­ли­ка швид­кість тра­кто­ра для сів­би — сі­вал­ка її зни­жує до по­трі­бно­го зна­че­н­ня; під час тю­ку­ва­н­ня він тро­хи від­хи­лив­ся від вал­ка — прес-під­би­рач са­мо­стій­но на­пра­вить йо­го за опти­маль­ною тра­є­кто­рі­єю.

24-швид­кі­сне онов­ле­н­ня Maxxum

На ви­став­ці та­кож був пред­став­ле­ний тра­ктор Maxxum 145 у но­во­му ви­ко­нан­ні Multicontroller (MC). Се­ред ви­зна­чних осо­бли­во­стей ці­єї ма­ши­ни вар­то від­зна­чи­ти но­ву транс­мі­сію ActiveDrive 8, яка по­єд­на­ла пе­ре­ва­ги чо­ти­ри­швид­кі­сної транс­мі­сії Semi-Powershift та без­сту­пін­ча­стої CVT.

ActiveDrive 8 — ця ав­то­ма­ти­чна тран­смі­сія бу­ла ство­ре­на для ви­ко­на­н­ня ви­мо­гли­вих до по­ту­жно­сті зав­дань, у яких клю­чо­ве зна­че­н­ня ві­ді­грає ру­шій­ний мо­мент (на­при­клад, куль­ти­ва­ція). У ній вті­ле­но те­хно­ло­гію Power Shuttle — ав­то­ма­ти­чне пе­ре­ми­ка­н­ня швид­ко­стей під на­ван­та­же­н­ням, яка до­зво­ляє збе­рег­ти зче­пле­н­ня із по­верх­нею та швид­кість при змі­ні на­прям­ку ру­ху на схи­лах. При цьо­му чу­тли­вість пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач на­ла­што­ву­є­ться від­по­від­но до ти­пу ро­біт.

За­га­лом ActiveDrive 8 за­без­пе­чує 3 ді­а­па­зо­ни з ві­сьмо­ма швид­ко­стя­ми в ко­жно­му для хо­ду впе­ред та на­зад (24 х 24).

Пер­ший ді­а­па­зон, що за­ді­ю­є­ться на швид­ко­сті ру­ху від 0 до 10,2 км/год., був спе­ці­аль­но роз­ро­бле­ний для ви­ко­на­н­ня важ­ких тя­го­вих ро­біт. Біль­ше то­го, за по­тре­би ActiveDrive 8 мо­же бу­ти осна­ще­на до­да­тко­ви­ми по­ни­же­ни­ми пе­ре­да­ча­ми, зав­дя­ки яким тра­кто­ри Maxxum MC зда­тні ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти на ду­же низь­ких швид­ко­стях, на­при­клад, на ро­бо­тах з ово­че­ви­ми куль­ту­ра­ми.

За ра­ху­нок то­го, що швид­кі­сні ме­жі дру­го­го ді­а­па­зо­ну но­вої транс­мі­сії охо­плю­ють від­рі­зок від 1,6 до 18,1 км/год., Maxxum MC спро­мо­жний під пов­ним на­ван­та­же­н­ням ви­ко­ну­ва­ти по­льо­ві ро­бо­ти без зри­ву кру­тно­го мо­мен­ту.

Тре­тій ді­а­па­зон ActiveDrive 8 за­ді­ю­є­ться під час ви­ко­на­н­ня транс­порт­них опе­ра­цій. Під час ро­бо­ти на ньо­му осо­бли­во по­мі­тною стає фун­кція на­скрі­зно­го пе­ре­ми­ка­н­ня Skip-Shift, яка до­зво­ляє ав­то­ма­ти­чно пе­ре­ми­ка­тись на­скрізь че­рез будь-які 16 пе­ре­дач у двох верх­ніх ді­а­па­зо­нах під час ру­ху до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня та че­рез ві­сім швид­ко­стей при ро­бо­ті в по­лі. Ра­зом із тим, ав­то­ма­ти­чне пе­ре­ми­ка­н­ня транс­мі­сії мо­жна ви­мкну­ти та за по­тре­би при­му­со­во по­ни­зи­ти пе­ре­да­чу.

Лі­ній­ка тра­кто­рів Maxxum оно­ви­лась не тіль­ки транс­мі­сі­єю. Так, у тре­тьо­му квар­та­лі 2018 ро­ку на сві­то­вий ри­нок очі­ку­є­ться ви­хід но­вої фла­гман­ської мо­де­лі Maxxum 150 CVX по­ту­жні­стю 175 к.с. Ця ма­ши­на по­кли­ка­на ста­ти най­лег­шим і най­мен­шим тра­кто­ром у га­лу­зі в се­гмен­ті ше­сти­ци­лін­дро­вих дви­гу­нів та­кої по­ту­жно­сті.

AFS: но­ві мо­жли­во­сті то­чно­го зем­ле­роб­ства

Під час ви­став­ки, крім ISOBUS Class III на тра­кто­рах Puma, ком­па­нія Case IH пред­ста­ви­ла низ­ку но­вих рі­шень у те­хно­ло­гі­ях то­чно­го зем­ле­роб­ства.

Так, зокре­ма, ві­до­ма си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня AccuGuide до­пов­ни­лась трьо­ма ці­ка­ви­ми фун­кці­я­ми:

ав­то­ма­ти­чний роз­во­рот на по­во­ро­тних сму­гах. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки впро­ва­джен­ню AccuTurn. Ця роз­роб­ка пра­цює та­ким чи­ном: спо­ча­тку на­ла­што­ву­є­ться низ­ка па­ра­ме­трів: ши­ри­на по­во­ро­тної сму­ги, тра­є­кто­рія роз­во­ро­ту, по­ча­тко­ва то­чка роз­во­ро­ту то­що. По­тім тра­ктор із на­ві­сним або при­чі­пним обла­дна­н­ням стає до ро­бо­ти. На по­во­ро­тній сму­зі пі­сля то­го, як си­сте­ма управ­лі­н­ня HMC II пе­ре­ве­ла агре­га­то­ва­не обла­дна­н­ня у не­ро­бо­че по­ло­же­н­ня та ви­мкну­ла пов­ний при­від, AccuTurn бе­ре на се­бе ке­ру­ва­н­ня тра­кто­ром, то­чно на­прав­ля­ю­чи йо­го в на­сту­пний обра­ний ря­док. AccuTurn акти­ву­є­ться за до­по­мо­гою ко­ду, який мо­жна за­мо­ви­ти в мі­сце­во­му ди­лер­сько­му пред- став­ни­цтві, та пра­цює з усі­ма по­пе­ре­дні­ми си­сте­ма­ми AccuGuide, що ви­ко­ри­сто­ву­ють тер­мі­на­ли AFS PRO700;

ав­то­ма­ти­чне во­ді­н­ня для ку­тів на кін­цях го­ну. Ця роз­роб­ка до­зво­ляє те­хні­ці ав­то­ма­ти­чно ство­рю­ва­ти 90-гра­ду­сні ку­ти в кін­цях го­ну, що ра­ні­ше мо­жна зро­би­ти ли­ше за ру­чно­го управ­лі­н­ня;

те­хно­ло­гі­чні ко­лії. Зав­дя­ки но­вій три­ви­мір­ній кар­ті по­ля на тер­мі­на­лі AFS PRO 700 це но­во­вве­де­н­ня до­зво­ляє те­хні­ці одно­ча­сно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти фун­кцію про­пу­ску вал­ків та те­хно­ло­гі­чних ко­лій.

Ра­зом із тим, бу­ло вдо­ско­на­ле­но тер­мі­нал AFS PRO 700, який від­те­пер мо­же пра­цю­ва­ти з да­ни­ми фор­ма­ту Shape File (кар­ти вне­се­н­ня до­брив, об­при­ску­ва­н­ня, уро­жай­но­сті то­що), ство­ре­них за до­по­мо­гою сто­рон­ньо­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня.

Та­кож Case IH пред­ста­ви­ла но­вий при­ймач AccuStar, який за­без­пе­чує то­чність на рів­ні Egnos (20 см), AFS 1 (15 см), AFS 2 (5 см) та RTK+ (2,5 см). Ха­ра­ктер­ною осо­бли­ві­стю при­йма­ча AccuStar є екс­клю­зив­на те­хно­ло­гія згла­джу­ва­н­ня по­зи­ціо­ну­ва­н­ня, яка до­зво­ляє під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність си­гна­лу Egnos та то­чність про­хо­джень. Крім то­го, AccuStar мо­же пра­цю­ва­ти з уні­вер­саль­ним дви­гу­ном ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня ElectriSteer, що ста­ви­ться на ста­рі­ші тра­кто­ри та ком­бай­ни, а та­кож ма­ло­по­ту­жні, які з за­во­ду не бу­ли під­го­то­ва­ні до вста­нов­ле­н­ня си­стем ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня.

Гі­дне мі­сце на рин­ку за­ймуть і те­ле­ма­ти­чні си­сте­ми AFS Connect, які від­обра­жа­ють на «кар­ті істо­рії пе­ре­су­ва­н­ня пар­ку те­хні­ки» на­пря­мок ру­ху те­хні­ки та зна­рядь, ви­ко­ну­ва­ний тип ро­біт (ко­льо­ро­ве мар­ку­ва­н­ня) і на­ла­шту­ва­н­ня ма­шин. За ба­жа­н­ням клі­єн­ти від­ни­ні мо­жуть на­да­ва­ти сво­їм ди­ле­рам да­ні те­ле­ме­трії, що дасть змо­гу вдо­ско­на­ли­ти клі­єнт­ську під­трим­ку.

По­ки що всі зга­да­ні но­вин­ки те­хні­ки є до­сту­пни­ми ли­ше для кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи.

Quadtrac CVX

Puma

Maxxum CT

Maxxum CT

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.