Bednar пред­ста­вив но­вий по­гляд

Че­ський ви­ро­бник сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки пред­ста­вив у Ган­но­ве­рі ці­лу лі­ній­ку но­вих роз­ро­бок.

Agrobusiness Segodni - - У номері - Оле­ксандр Гор­да

Су­ча­сний агра­рій по­тре­бує ма­кси­маль­но про­ду­ктив­них та уні­вер­саль­них те­хні­чних рі­шень, які не­об­хі­дно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти з ма­кси­маль­ним на­ван­та­же­н­ням. При­чо­му агре­га­ти ма­ють не ли­ше від­мін­но ада­пту­ва­ти­ся до рі­зно­ма­ні­тних ви­ро­бни­чих умов, а й бу­ти на­дій­ни­ми та про­сти­ми в управ­лін­ні. Та­кі но­вин­ки бу­ли за­про­по­но­ва­ні не­що­дав­но ком­па­ні­єю Bednar на ви­став­ці Agritechnica-2017.

По­сів­ні ком­пле­кси Bednar Omega OO 8000 L та BednarOmega OO 3000 L

Но­вий по­сів­ний ком­плекс від Bednar — уні­вер­саль­на сі­вал­ка лег­кої кон­це­пції із ди­ско­вою під­го­тов­кою ґрун­ту, що до­зво­ляє сів­бу рі­зних ви­дів сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур із між­ря­д­дя­ми 12,5 чи 16,5 см. При цьо­му мо­жли­ві рі­зні ва­рі­ан­ти по­сі­ву кла­си­чни­ми і мі­ні­маль­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми обро­бі­тку ґрун­ту. Роз­та­шу­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів на ра­мі сі­вал­ки Bednar Omega OO 8000 L дає мо­жли­вість отри­ма­ти уні­каль­ну якість під­го­тов­ки грун­ту пе­ред сів­бою у по­єд­нан­ні з то­чним ви­сі­вом на­сі­н­ня, низь­кою ва­гою і про­стим на­ла­шту­ва­н­ням.

Сі­вал­ка та­кож ви­ко­ри­сто­вує то­чну пе­ре­д­по­сів­ну під­го­тов­ку грун­ту зав­дя­ки ро­бо­чим ди­скам ді­а­ме­тром 460 мм та се­кції із кул­тер-ди­ска­ми, офсе­то­вий пнев­ма­ти­чний ко­ток з ефе­ктом са­мо­очи­ще­н­ня, що на­дає ста­біль­ність ру­ху агре­га­ту під час ро­бо­ти і транс­пор­ту­ва­н­ня, ін­ту­ї­тив­не управ­лі­н­ня усім ком­пле­ксом за до­по­мо­гою тер­мі­на­лу ISOBUS, то­чний ви­сів на­сі­н­ня на одна­ко­ву гли­би­ну по всій ши­ри­ні агре­га­ту за ра­ху­нок си­сте­ми па­ра­ле­ло­грам­но­го крі­пле­н­ня PSP-ви­сів­них со­шни­ків до 120 кг.

За­дній пнев­ма­ти­чний ко­ток сі­вал­ки має офсе­тний роз­по­діл, що га­ран­тує ста- біль­ність у ро­бо­ті і при транс­пор­ту­ван­ні, дає рів­но­мір­не ущіль­не­н­ня ґрун­тів за всі­єю ши­ри­ною за­хва­ту. Ін­ту­ї­тив­не ке­ру­ва­н­ня агре­га­том за­без­пе­чує тер­мі­нал ISOBUS. Та­кож сі­вал­ка має да­тчи­ки про­то­ку, мо­жли­вість від­ми­ка­н­ня по­ло­ви­ни агре­га­ту, пе­ре­дню пла­стин­ча­ту план­ку Crushbar, спе­ці­аль­ні А-ди­ски або по­пу­ляр­ні кул­тер-се­кції для ран­ньої ве­сня­ної сів­би.

Ін­ший но­вий по­сів­ний ком­плекс — BednarOmega OO 3000 L — при­зна­че­ний для не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств, що по­тре­бу­ють які­сно­го по­сі­ву на ма­лих пло­щах. Для ці­єї сі­вал­ки до­ста­тньо ви­ко­ри­ста­н­ня тра­кто­ра з по­ту­жні­стю дви­гу­на 90-150 к.с.

Уні­каль­ні ґрун­то­об­ро­бні агре­га­ти від Bednar

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач BEDNAR TERRALAND TN 3000 HD7R ра­зом із FERTI-BOX FB 1500 TN — про­ду­ктив­ний до­ло­то­по­ді­бний плуг, який ви­ко­нує ма­ло­ви­тра­тний, швид­кий та гли­бо­кий обро­бі­ток ґрун­ту на гли­би­ну до 65 см. BEDNAR TERRALAND TN 3000 HD7R має уні­каль­ну кон­стру­кцію зу­бів, що за­без­пе­чує ро­бо­ту на всіх ви­дах ґрун­тів із мі­ні­маль­ним ви­ко­ри­ста­н­ням по­ту­жно­сті. Фа­кти­чно най­кра­ще за­сто­со­ву­ва­ти гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач на гли­би­ну у ді­а­па­зо­ні 25-55 см, щоб бу­ли від­кри­ті ущіль­не­ні ша­ри зем­лі, ви­ко­ну­ю­чи та­ким чи­ном оздо­ров­ле­н­ня про­фі­лю грун­ту. Агре­гат по­зи­тив­но впли­ває на онов­ле­н­ня ціль­но­го ґрун­то­во­го про­фі­лю під ущіль­ню­валь­ні ша­ри, які ство­рю­ють оран­ку на одна­ко­ву гли­би­ну. Пе­ред сів­бою рі­па­ку та ку­ку­ру­дзи ре­ко­мен­ду­є­ться пов­ний обро­бі­ток по­ля на гли­би­ну до 55 см.

Но­вий бун­кер FERTI-BOX FB 1500 TN має єм­ність 1500 л, що ін­те­гро­ва­ний без­по­се­ре­дньо на ра­му BEDNAR TERRALAND TN 3000 HD7R. До­бри­во вно­си­ться до ме­ха­ні­зму до­зу­ва­н­ня гвин­то­вим кон­ве­є­ром із гі­драв­лі­чним управ­лі­н­ням, а по­тім пнев­ма­ти­чно — до лап на­сад­ки ґрун­то­об­ро­бно­го агре­га­ту. Ferti-Box FB 1500 TN — це бун­кер, що під­ви­щує то­чність вне­се­н­ня до­брив. Са­ме цей фа­ктор, а та­кож якість, до­сту­пність для не­ве­ли­ких фер­ме­рів є пе­ре­ва­гою від FERTI-BOX FB 1500 TN.

Ла­по­вий куль­ти­ва­тор BEDNARVersatille VO 6000 — опти­маль­не рі­ше­н­ня для пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки грун­ту. Агре­гат при­зна­че­ний для пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки ґрун­тів у мі­сцях із ве­ли­кою кіль­кі­стю по­жив­них ре­шток та для ін­тен­сив­но­го лу­ще­н­ня стер­ні на гли­би­ну до 15 см, за ра­ху­нок го­ри­зон­таль­но­го пру­жин­но­го ро­бо­чо­го ор­га­ну. Ла­пи агре­га­ту роз­по­ді­ле­ні на п’ять ря­дів, що за­без­пе­чує від­мін­ну про­пу­скну зда­тність грун­ту.

Ш и р о ко з а х в а т н и й лу­щиль­ник BEDNARAtlas AE 12400 ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для ма­кси­маль­ної що­ден­ної про­ду­ктив­но­сті пі­сля­жнив­но­го обро­бі­тку стер­ні. Це — при­чі­пний ши­ро­ко­за­хва­тний лу­щиль­ник ко­ро­ткої кон­це­пції, при­зна­че­ний для ве­ли­кої про­ду­ктив­но­сті та еко­но­мії ви­трат. Основ­ні пе­ре­ва­ги BEDNAR Atlas AE 12400 — роз­та­шу­ва­н­ня ди­сків бу­квою Х, що за­по­бі­гає за­трим­ці під час ру­ху, а та­кож роз­мі­ще­н­ня транс­порт­ної осі пе­ред ро­бо­чи­ми ди­ска­ми. Та­ке рі­ше­н­ня ви­клю­чає ко­ли­ва­н­ня агре­га­ту під час ро­бо­ти у рі­зні бо­ки.

Но­вий Bednar FERTI-CART FC 3500 — агре­гат, що вно­сить до­бри­во без­по­се­ре­дньо у ґрун­то­вий го­ри­зонт. Йо­го бак має об'єм 3500 л. За кон­стру­кці­єю він скла­да­є­ться з агре­га­ту з бун­ке­ром під ти­ском, що за­без­пе­чує пря­ме вне­се­н­ня до­брив у ґрун­то­вий го­ри­зонт. Bednar FERTI-CART FC 3500 ство­ре­ний та­ким чи­ном, щоб бу­ти ма­кси­маль­но ефе­ктив­ним для ро­бо­ти з твер­ди­ми до­бри­ва­ми. Йо­го бун­кер ви­го­тов­ле­ний із пла­сти­ку. Бун­кер­ний ві­зок ви­ко­ри­сто­ву­ють одно­ча­сно з ін­ши­ми агре­га­та­ми для обро­бі­тку ґрун­ту — BednarTerraland, Terrastrip або Fenix.

Но­ві рі­ше­н­ня Bednar для ви­ро­бни­цтва цукро­вих бу­ря­ків

Одним із су­пер­хі­тів має ста­ти ще одна но­вин­ка — агре­гат BEDNAR TERRASTRIP ZN

8R/45, який, до ре­чі, вже з’явив­ся у го­спо­дар­ствах Укра­ї­ни. Йо­го го­лов­ною осо­бли­ві­стю є ви­ко­ри­ста­н­ня мін­до­брив у двох рів­нях під час оран­ки в ті мі­сця, де за­кла­да­ти­ме­ться на­сі­н­ня. BEDNAR TERRASTRIP ZN 8R/45 є одним із най­ефе­ктив­ні­ших спосо­бів під­трим­ки зба­лан­со­ва­но­го жив­ле­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських по­сі­вів у гли­бо­ких ша­рах ґрун­ту зав­дя­ки но­вій си­сте­мі «Вне­се­н­ня до­брив у кон­кре­тний про­філь ґрун­ту». Ві­сім йо­го кор­пу­сів пра­цю­ють ши­ри­ною між­ря­д­дя 45 см, що під­хо­дить для обро­бі­тку під по­сів цукро­вих бу­ря­ків. За­галь­на ши­ри­на пред­став­ле­но­го агре­га­ту до­ся­гає 3,6 м. Під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті те­хно­ло­гі­чної опе­ра­ції мо­жли­во до­сяг- ти з'єд­на­н­ням із про­ду­кта­ми мо­дель­но­го ря­ду BEDNAR Ferti для про­філь­но­го вне­се­н­ня до­брив без­по­се­ре­дньо в ко­ре­не­ву зо­ну по­сі­вів.

Bednar ROW-MASTER RN 9000 S є ві­сім­над­ця­ти­ря­дним куль­ти­ва­то­ром, при­зна­че­ним для зни­ще­н­ня кір­ки на по­верх­ні грун­ту і зни­же­н­ня бур’янів у по­сі­вах цукро­вих бу­ря­ків. У куль­ти­ва­то­ра рі­зні ро­бо­чі ча­сти­ни (ла­пи, до­ло­та то­що) з рі­зною мо­жли­ві­стю на­ла­шту­ва­н­ня та­ким чи­ном, щоб мо­жна бу­ло швид­ко ре­а­гу­ва­ти на акту­аль­ні грун­то­ві умо­ви та роз­мір по­сі­вів. Ко­жна ро­бо­ча оди­ни­ця пра­цює на па­ра­ле­ло­гра­мі, вста­нов­ле­но­му в так зва­них сай­лент-бло­ках. Це уні­каль­не не­об­слу­го­ву­ва­не рі­ше­н­ня, що ство­рює по­стій­не на­ван­та­же­н­ня на опор­не ко­ле­со. Куль­ти­ва­тор мо­же бу­ти осна­ще­ний опти­кою для зйом­ки CultiCam, яка вміє ве­сти агре­гат вже із двох справ­жніх лис­тків зі­рок. Та­ким чи­ном, ви­ко­ну­є­ться ра­н­ня між­ря­дна куль­ти­ва­ція.

Bednar SWIFTER SO 6000 L — мо­дер­ні­зо­ва­ний пе­ре­д­по­сів­ний ком­па­ктор, що за один про­хід го­тує грунт для сів­би. Йо­го пе­ре­ва­га по­ля­гає у за­галь­ній амор­ти­за­ції ро­бо­чих рам за до­по­мо­гою си­сте­ми, яка пра­цює з агре­га­том на ви­со­кій ро­бо­чій швид­ко­сті до 15 км/год. Но­вин­кою у Bednar SWIFTER SO 6000 L є мо­жли­вість ство­ри­ти по­сів­не ло­же для збіль­ше­н­ня яко­сті сів­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.