Ін­но­ва­цій­на 5-ка CLAAS

Agrobusiness Segodni - - У номері - Іл­ля Чор­ний

Під час між­на­ро­дної ви­став­ки Agritechnica-2017 ком­па­нія CLAAS пред­ста­ви­ла 65 оди­ниць те­хні­ки та низ­ку ці­ка­вих но­ва­цій. 5 із них бу­ли від­зна­че­ні зо­ло­тою та срі­бни­ми ме­да­ля­ми в рам­ках про­гра­ми DLG Innovation Award.

Під час зби­ра­н­ня куль­тур агра­рії по­стій­но шу­ка­ють опти­маль­ний ба­ланс між трьо­ма прі­о­ри­те­та­ми, що су­пе­ре­чать один одно­му: якість зер­на, про­ду­ктив­ність і еко­но­мія па­ли­ва. Ча­сто зро­би­ти це бу­ло не­про­сто, а то­му не ко­жен опе­ра­тор міг впо­ра­тись із цим зав­да­н­ням. Пер­ша ін­но­ва­ція CLAAS ви­рі­шує цю про­бле­му.

« CEMOS AUTO THRESHING — це си­сте­ма, яка ав­то­ма­ти­чно під­би­рає опти­маль­ні на­ла­шту­ва­н­ня ком­бай­на, від­по­від­но до по­то­чних прі­о­ри­те­тів, — за­зна­чає ре­гіо­наль­ний мар­ке­тинг-ме­не­джер CLAAS Га­ральд Ка­тцен­дорн. — Все про­сто: на мо­ні­то­рі ви­во­дя­ться три прі­о­ри­те­ти: якість зер­на, про­ду­ктив­ність і еко­но­мія па­ли­ва. Опе­ра­тор ви­би­рає те, що йо­му за­раз по­трі­бно, на­при­клад, на якість зби­ра­н­ня спря­му­ва­ти 25% по­тен­ці­а­лу ком­бай­на, на еко­но­мію па­ли­ва — 60%, а 15% — на про­ду­ктив­ність — і си­сте­ма на осно­ві цих по­ка­зни­ків са­мо­стій­но ре­гу­лює на­ла­шту­ва­н­ня ком­бай­на».

Зі слів екс­пер­та, це ві­дбу­ва­є­ться так: на­при­клад, си­сте­ма ви­яви­ла не­до­мо­лот ма­си. В та­ко­му ви­пад­ку во­на про­бує під­ви­щи­ти обер­ти ро­то­ра, а по­тім змен­ши­ти за­зор на ре­ше­тах. Да­лі ана­лі­зує ре­зуль­та­ти і на осно­ві цьо­го про­во­дить ре­гу­лю­ва­н­ня.

«Зо­ло­тою ме­да­л­лю бу­ла від­зна­че­на CEMOS AUTO THRESHING у зо­ні обмо­ло­ту, але во­на ре­гу­лює всі на­ла­шту­ва­н­ня ма­ши­ни на осно­ві ба­га­тьох па­ра­ме­трів: від яко­сті обмо­ло­ту та се­па­ра­ції до ре­льє­фу, де пра­цює ком­байн», — до­дає екс­перт.

По­ки що CEMOS AUTO THRESHING вста­нов­лю­ва­ти­ме­ться на ком­бай­ни LEXION 700 се­рії.

Для тра­кто­рів CLAAS роз­ро­бив ін­ший ва­рі­ант ці­єї те­хно­ло­гії — CEMOS AUTOMATIC, від­зна­че­ну срі­бною на­го­ро­дою. Це діа­ло­го­ва си­сте­ма, яка до­по­ма­гає опе­ра­то­ру якнай­кра­ще роз­кри­ва­ти мо­жли­во­сті агре­га­то­ва­них зна­рядь у тих чи ін­ших умо­вах.

«CEMOS AUTOMATIC пра­цює на­сту­пним чи­ном. Під час ро­бо­ти він ана­лі­зує па­ра­ме­три, які ввів опе­ра­тор, зі­став­ляє їх із ре­ко­мен­до­ва­ни­ми ви­ро­бни­ком обла­дна­н­ня на­ла­шту­ва­н­ня­ми та ро­бо­чи­ми по­ка­зни­ка­ми тра­кто­ра і про­по­нує опе­ра­то­ру зна­че­н­ня, які бу­дуть опти­маль­ни­ми в цих умо­вах. Той мо­же прийня­ти їх або від­хи­ли­ти», — роз­по­від­ає Га­ральд Ка­тцен­дорн.

Срі­бло отри­ма­ла й но­ва си­сте­ма CULTI CAM, по­кли­ка­на зна­чно під­ви­щи­ти то­чність між­ря­дної оброб­ки.

«Пер­ша скла­до­ва CULTI CAM — ка­ме­ра з дво­ма об’єкти­ва­ми (ана­ло­гі­чна вхо­дить до ав­то­пі­ло­ту ком­бай­нів JAGUAR), яка здій­снює 3D-зйом­ку се­ре­до­ви­ща. Це за­без­пе­чує ви­щу то­чність, зокре­ма на по­лях із силь­но за­бур’яне­ни­ми між­ря­д­дя­ми. Зі­бра­ні да­ні ка­ме­ра пе­ре­дає на комп'ютер, а він — на вста­нов­ле­ний на ра­мі агре­га­ту гі­драв­лі­чний ци­ліндр, який ко­ре­гує по­ло­же­н­ня зна­ря­д­дя, ве­ду­чи йо­го то­чно в між­ря­д­дях», — звер­тає ува­гу ре­гіо­наль­ний про­дукт-ме­не­джер CLAAS.

Без срі­бної ме­да­лі не ли­шив­ся і пер­ший тра­ктор із під­ві­ска­ми пе­ре­дньо­го та за­дньо­го мо­стів — на­пів­гу­се­ни­чний CLAAS AXION 900 TERRA TRAC. Зав­дя­ки низ­ці впро­ва­джень, зокре­ма, по­во­ро­тно­му ді­а­па­зо­ну 15˚ та змі­щен­ню цен­тру ма­си ближ­че до за­дньо­го мо­ста, гу­се­ни­чні ру­шії до­бре ада­пту­ю­ться до по­верх­ні по­ля. При цьо­му во­ни ма­ють ве­ли­ку кон­та­ктну пло­щу, що спри­яє ефе­ктив­ній пе­ре­да­чі тя­го­во­го зу­си­л­ля, мі­ні­маль­но­му ущіль­нен­ню ґрун­ту та кра­щій ста­біль­но­сті ру­ху по­лем і до­ро­га­ми за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня.

П'яту ме­даль отри­ма­ли за роз­роб­ку Large Vehicle Alert System. «Во­на по­пе­ре­джає во­ді­їв про сіль­гос­пте­хні­ку, яка по­віль­но їде по­пе­ре­ду, — по­яснює Га­ральд Ка­тцен­дорн. — Large Vehicle Alert System пра­цює так: сіль­го­спма­ши­на че­рез си­сте­му мо­біль­но­го зв’яз­ку пе­ре­дає своє мі­сце роз­та­шу­ва­н­ня до сер­ве­ра, звід­ки ця ін­фор­ма­ція роз­си­ла­є­ться по всіх на­ві­га­цій­них си­сте­мах ав­то­мо­бі­лів. На них ви­сві­тлю­є­ться від­по­від­на ін­фор­ма­ція і про­по­ну­ю­ться мо­жли­ві ва­рі­ан­ти об'їзду. Це рі­ше­н­ня бу­ло за­про­по­но­ва­не впер­ше, най­ближ­чим ча­сом во­но пра­цю­ва­ти­ме на те­ри­то­рії ФРН».

Пред­став­ле­н­ня по­груз­чи­ка TORION, по­чи­на­ю­чи злі­ва: Volker Claas, Joachim Strobel, Jan Liebherr, Reinhold Claas, Cathrina Claas-Mьhlhдuser and Bernd Ludewig

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.