На­сін­нє­ві по­ту­жно­сті DuPont Pioneer, або гло­ба­лі­за­ція на пра­кти­ці

Agrobusiness Segodni - - У номері - Дми­тро Сі­рий

Ча­сто при ви­бо­рі на­сі­н­ня сіль­гос­пкуль­тур (на­віть від одно­го ви­ро­бни­ка) агра­рії від­да­ють пе­ре­ва­гу за­кор­дон­ній се­ле­кції. Зда­є­ться, що за бу­гром і кон­троль за ви­ро­щу­ва­н­ням ба­тьків­ських лі­ній су­во­рі­ший, і до­роб­ка на­сі­н­ня на за­во­дах які­сні­ша…Але чи так це на­справ­ді? Ми ви­рі­ши­ли з'ясу­ва­ти це, про­слід­ку­вав­ши ви­ро­бни­чий про­цес на укра­їн­ських та угор­ських по­ту­жно­стях одно­го з про­від­них грав­ців на рин­ку на­сі­н­ня сіль­гос­пкуль­тур — ком­па­нії DuPont Pioneer.

Від ба­тьків­ських лі­ній до по­сів­ної оди­ни­ці

Пі­сля ба­га­то­рі­чно­го від­бо­ру та схре­щу­ва­н­ня ро­слин куль­ту­ри з по­трі­бни­ми озна­ка­ми (на­при­клад, ве­ли­ка вро­жай­ність і по­су­хо­стій­кість), по­льо­вий етап є най­ва­жли­ві­шим в усьо­му лан­цю­зі ви­ро­бни­цтва гі­бри­дів сіль­гос­пкуль­тур, адже са­ме тут ви­зна­ча­є­ться якість май­бу­тньо­го на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу. У ко­жній кра­ї­ні DuPont Pioneer ви­ро­бляє на­сі­н­ня сіль­гос­пкуль­тур, ті­сно спів­пра­цю­ю­чи з низ­кою мі­сце­вих го­спо­дарств. «Так, на­при­клад, в Угор­щи­ні ми дов­го ви­би­ра­ли пре­тен­ден­тів се­ред суб­пі­дря­дни­ків. Спо­ча­тку пра­цю­ва­ли із 30-40 го­спо­дар­ства­ми, а за­раз для нас ви­ро­щує на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи близь­ко 200 сіль­госп­під­при­ємств — це 10-15 тис. га по­сів­них площ», — за­зна­чає ме­не­джер із ви­ро­бни­цтва DuPont Pioneer в Угор­щи­ні Ла­йош Нодь.

Але як ре­а­лі­зо­ву­є­ться та­ке спів­ро­бі­тни­цтво на пра­кти­ці? Яким ви­мо­гам ма­ють від­по­від­а­ти го­спо­дар­ства? І вза­га­лі як-то ви­ро­щу­ва­ти на­сі­н­ня для сві­то­вої ком­па­нії? За від­по­від­я­ми на це пи­та­н­ня ми ру­ши­ли в угор­ське мі­сте­чко Ци­ба­кха­за (Cibakhбza) до агра­рія Яно­ша Ту­ро­ці — пар­тне­ра DuPont Pioneer, на по­лях яко­го між­на­род- на ком­па­нія вже близь­ко 20 ро­ків ви­ро­щує на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи DuPont Pioneer.

Все по­чи­на­є­ться з по­ля

Янош Ту­ро­ці: На­ше го­спо­дар­ство CIZOV 49 (до­слів­но: ЦИСОВ — абре­ві­а­ту­ра: ско­ро­че­ні на­зва мі­ста та сло­во ко­опе­ра­тив, 49 — рік за­сну­ва­н­ня — ред.) за­сну­ва­ли 9 осіб 1949 ро­ку. То­ді ми пра­цю­ва­ли як ко­опе­ра­тив, а з 2009-го — як то­ва- ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю. Є три на­пря­ми на­шої ді­яль­но­сті: ро­слин­ни­цтво (близь­ко 2500 га орен­до­ва­них по­лів), мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво та зда­ча в орен­ду скла­дів по­ту­жні­стю 30 тис. т для збе­рі­га­н­ня на­сі­н­ня олій­них куль­тур. На по­стій­ній осно­ві пра­цює 70 осіб, а для се­зон­них ро­біт ми до­да­тко­во за­лу­ча­є­мо 200300. Я ке­рую CIZOV 49 ра­зом із ще 24-ма ди­ре­кто­ра­ми.

Чи не за­ва­жає та­ка си­сте­ма управ­лі­н­ня по­стій­но три­ма­ти єди­ний курс роз­ви­тку та опе­ра­тив­но ви­рі­шу­ва­ти ви­ро­бни­чі пи­та­н­ня?

Янош Ту­ро­ці: Сьо­го­дні це рід­ко де зу­стрі­ча­є­ться, але в нас скла­лись ду­же гар­ні від­но­си­ни: ми до­ві­ря­є­мо один одно­му, а то­му та­ка си­сте­ма не ство­рює про­блем для спів­пра­ці. На­при­клад, за 37 ро­ків, що я пра­цюю у ком­па­нії, не бу­ло ви­пад­ку, ко­ли всі про­го­ло­су­ва­ли б про­ти мо­єї про­по­зи­ції.

Роз­ка­жіть, будь ла­ска, про ро­слин­ни­цький на­прям ді­яль­но­сті: які тут по­ля, клі­ма­ти­чні умо­ви та куль­ту­ри, що Ви ви­ро­щу­є­те?

Янош Ту­ро­ці: У нас до­сить по­су­шли­вий клі­мат: у се­ре­дньо­му ви­па­дає 400-500 мм опа­дів на рік, а бу­ва­ють та­кі ро­ки, ко­ли і 300 мм не на­зби­ра­є­ться. Це сер­йо­зна про­бле­ма, але по­руч з на­ми про­ля­гає ру­кав рі­чки Ти­са, зав­дя­ки яко­му ми зро­шу­є­мо 1500 га на­ших площ. Зро­ше­н­ня — про­цес не з де­ше­вих: ін­ве­сти­ція по­вер­та­є­ться тіль­ки за ін­тен­сив­ної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур. До ре­чі, за та­кою те­хно­ло­гі­єю ми ви­ро­щу­є­мо

ку­ку­ру­дзу (на на­сі­н­ня та со­лод­ку для кон­сер­вів), го­рох (на на­сі­н­ня та для кон­сер­вів), по­мі­до­ри, пе­тру­шку, кріп, ко­рі­андр то­що. А за екс­тен­сив­ною: пше­ни­цю хар­чо­во­го та кор­мо­во­го кла­сів (рі­зни­ця у ці­ні 10%, а ре­зуль­та­тив­ність на 30-40% ниж­ча, то­му за які­стю не го­ни­мось), ку­ку­ру­дзу на си­лос, со­ня­шник і лю­цер­ну.

Пе­ре­лі­че­ні куль­ту­ри Ви ви­ро­щу­є­те по­стій­но?

Янош Ту­ро­ці: Не всі. По­стій­но ви­ро­щу­є­мо тіль­ки пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу та со­ня­шник, а ре­шту куль­тур — тіль­ки то­ді, ко­ли вже є по­ку­пець май­бу­тньо­го вро­жаю.

Ко­ли по­ча­лась Ва­ша спів­пра­ця з DuPont Pioneer?

Янош Ту­ро­ці: Близь­ко 20 ро­ків то­му. Її осно­ву ста­нов­лять кон­тра­кти: нам на­да­ють на­сі­н­ня кіль­кох гі­бри­дів (цьо­го­річ 5-ти) ба­тьків­ської та ма­те­рин­ської лі­ній, з яких ми ма­є­мо ви­ро­сти­ти від­мін­ний на­сін­нє­вий ма­те­рі­ал. По­тім ви­ро­ще­не на­ми на­сі­н­ня від­прав­ля­є­ться на за­вод Pioneer для подаль­шо­го ви­ро­бни­чо­го про­це­су. В ко­жно­му кон­тра­кті про­пи­су­є­ться низ­ка ви­мог до кіль­кі­сних і які­сних по­ка­зни­ків отри­ма­ної про­ду­кції, які впли­ва­ють на подаль­ший при­бу­ток.

З чо­го по­чи­на­є­ться про­цес ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня DuPont Pioneer?

Янош Ту­ро­ці: Спо­ча­тку спе­ці­а­лі­сти DuPont Pioneer від­би­ра­ють по­ля чи ді­лян­ки по­лів, які пе­ре­бу­ва­ють під зро­ше­н­ням та від­по­від­а­ють низ­ці по­ка­зни­ків. Це, зокре­ма, спри­я­тли­ві ґрун­то­ві умо­ви та мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти про­сто­ро­ву ізо­ля­цію у ра­ді­у­сі 200 м — ми за­без­пе­чу­є­мо 300 м. За­га­лом на­сін­нє­ву ку­ку­ру­дзу ми ви­ро­щу­є­мо на 500 га. Ду­же ва­жли­вим ета­пом є ви­сів куль­ту­ри: тут по­трі­бно не тіль­ки за­без­пе­чи­ти ви­со­ку якість про­це­су, а й ду­же то­чно ви­ра­ху­ва­ти час, аби зве­сти до одно­го мо­мен­ту за­пи­ле­н­ня ба­тьків­ської лі­нії з ма­те­рин­ською. У нас був ви­па­док, ко­ли ми по­са­ди­ли ма­те­рин­ську лі­нію, але пі­шов дощ, че­рез який ми не змо­гли зай­ти в по­ле, щоб ви­сі­я­ти ба­тьків­ську. Те­хні­ка бу­ла без­си­ла, то­му ми сі­я­ли вру­чну: 100 лю­дей у гу­мо­вих чо­бо­тах або бо­сих за­сі­я­ли 50 га. При ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи на на­сі­н­ня все має ро­би­тись вча­сно, а на­яв­ні про­бле­ми ви­рі­шу­ва­тись мит­тє­во.

Як ви бо­ре­тесь із бур’яна­ми, хво­ро­ба­ми та шкі­дни­ка­ми в пе­рі­од ве­ге­та­ції?

Янош Ту­ро­ці: Бур'яни, а та­кож утво­ре­н­ня від ко­рі­н­ня («па­син­ки») та не­ти­по­ві ро­сли­ни (якщо ра­птом до ма­те­рі­а­лу для ви­сі­ву по­тра­пи­ло на­сі­н­ня ін­шо­го гі­бри­да, і це ви­дно зі схо­дів) ми по­стій­но ви­да­ля­є­мо вру­чну. Що­до хі­мі­чних про­ду­ктів, то DuPont Pioneer на­дає нам про­пи­са­ні про­гра­ми з до­брив і ЗЗР, яких ми до­три­му­є­мось. Про по­яву хво­роб і шкі­дни­ків ін­фор­му­є­мо екс­пер­та DuPont Pioneer, який на­дає нам пе­ре­лік до­зво­ле­них ЗЗР, і за кіль­ка днів пі­сля об­при­ску­ва­н­ня при­їжджає оці­ни­ти ре­зуль­тат. Ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи ви­ма­гає ду­же ре­тель­но­го під­хо­ду та ве­ли­кої ува­ги. То­му ми під­три­му­є­мо що­ден­ний кон­такт із DuPont Pioneer, де є лю­ди­на, яка нас по­стій­но кон­тро­лює. Ді­яль­ність екс­пер­та — не про­гу­лян­ка: ра­зом із на­ши­ми агро­но­ма­ми він ви­їжджає на по­ля та ство­рює про­то­кол огля­ду, якщо є не­об­хі­дність — фі­ксує про­бле­ми, які ми зо­бов’яза­ні ви­рі­ши­ти в най­ко­ро­тші стро­ки.

Як від­бу­ва­ю­ться за­клю­чні ета­пи ви­ро­щу­ва­н­ня?

Янош Ту­ро­ці: Во­ни по­чи­на­ю­ться з обрі­за­н­ня во­ло­ті на лі­нії «ба­тька» — це одна з тих ро­біт, яку ми по­вин­ні ро­би­ти вча­сно за будь-яких умов. Ра­ні­ше цей про­цес ро­би­ли вру­чну: бу­ли ви­пад­ки, ко­ли на по­лі пра­цю­ва­ло над цим

500 лю­дей. Але від по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну че­рез брак ро­бо­чої си­ли го­стро по­ста­ла по­тре­ба в те­хні­ці. То­ді DuPont Pioneer без­ко­штов­но на­дав нам у ко­ри­сту­ва­н­ня 6-ря­дний агре­гат, а цьо­го­річ до­по­міг у при­дбан­ні двох та­ких ма­шин: 8-ря­дної го­ри­зон­таль­но­го зрі­зу та 6-ря­дної ба­ра­бан­но­го ти­пу, які при­да­тні не тіль­ки для ка­стра­ції, а й для ви­да­ле­н­ня лі­ній «ба­тька». І це не ви­ня­ток із пра­ви­ла: не­що­дав­но DuPont Pioneer до­по­міг нам при­дба­ти по­сів­ну те­хні­ку, са­мо­хі­дний об­при­ску­вач та зро­шу­валь­ну ма­ши­ну. Ком­па­нія зби­рає на­сін­нє­ву ку­ку­ру­дзу са­мо­стій­но спе­ці­аль­ни­ми ком­бай­на­ми.

Чи рен­та­бель­но Вам ви­ро­щу­ва­ти на­сін­нє­ву ку­ку­ру­дзу?

Янош Ту­ро­ці: Ці­на на та­ку ку­ку­ру­дзу ви­зна­че­на за­зда­ле­гідь у кон­тра­кті, де та­кож про­пи­са­на по­трі­бна вро­жай­ність ко­жно­го гі­бри­да, за­ле­жно від йо­го по­тен­ці­а­лу — 1,2-3,5 т/га. Кін­це­вий при­бу­ток, зви­чай­но, за­ле­жить від по­го­дних умов, але за­га­лом — це ви­гі­дне ви­ро­бни­цтво: до­хід по­кри­ває ви­тра­ти €2 тис./га і при­но­сить у се­ре­дньо­му €1 тис./га при­бу­тку. З DuPont Pioneer до­бре пра­цю­ва­ти: не тре­ба бо­я­тись то­го, що вкла­де­н­ня не оку­пля­ться.

Та­кі під­хо­ди до агра­рі­їв, які ви­ро­бля­ють на­сі­н­ня гі­бри­дів, ком­па­нія DuPont Pioneer збе­рі­гає в усіх дер­жа­вах, де во­на при­су­тня. Зокре­ма, і в Укра­ї­ні. «Ми ви­би­ра­є­мо для спів­пра­ці не­ве­ли­кі, але гар­но обла­дна­ні го­спо­дар­ства, де актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють су­ча­сні те­хно­ло­гії та на­ці­ле­ні на отри­ма­н­ня ма­кси­маль­ної від­да­чі з ко­жно­го ге­кта­ра. На ко­жно­му ви­ро­бни­чо­му ета­пі на­сі­н­ня на­ші про­філь­ні екс­пер­ти за­без­пе­чу­ють агра­рі­їв ква­лі­фі­ко­ва­ним су­про­во­дом, — звер­тає ува­гу ди­ре­ктор ви­ро­бни­чо­го ком­пле­ксу DuPont Pioneer ТОВ «Ста­сі На­сі­н­ня» Сер­гій Ко­мар. — На сьо­го­дні в Укра­ї­ні є по­над 30 та­ких го­спо­дарств у Ки­їв­ській, Пол­тав­ській, Хер­сон­ській та Чер­ка­ській обла­стях».

На­сін­ни­цькі за­во­ди: Укра­ї­на — Угор­щи­на

Пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю ка­ча­ни ку­ку­ру­дзи (для змен­ше­н­ня ри­зи­ків трав­му­ва­н­ня на­сі­н­ня спе­ці­аль­ні ком­бай­ни дбай­ли­во зби­ра­ють ці­лі ка­ча­ни, не обмо­ло­чу­ю­чи їх, — ред.) окре­мо ко­жно­го гі­бри­ду від та­ких агра­рі­їв, як Янош Ту­ро­ці, пе­ре­во­зять на на­сін­ни­цький за­вод DuPont Pioneer: в Угор­щи­ні — до мі­ста Сар­ваш, а в Укра­ї­ні — до с. Ста­сі. Чим рі­зня­ться і чим схо­жі ці по­ту­жно­сті?

Го­лов­на рі­зни­ця між ци­ми за­во­да­ми — вік. За­вод у Сар­ва­ші бу­ло збу­до­ва­но в 1996-97 рр., то­ді як укра­їн­ський DuPont Pioneer по­чав ді­я­ти 2013 ро­ку. Звід­си ви­хо­дять і подаль­ші від­мін­но­сті. Пі­сля 20 ро­ків ді­яль­но­сті та по­над $100 млн ін­ве­сти­цій під­при­єм­ство у Сар­ва­ші осна­сти­ло­ся трьо­ма ви­ро­бни­чи­ми лі­ня­ми, які да­ли йо­му змо­гу одно­ча­сно при­йма­ти, очи­ща­ти, ка­лі­бру­ва­ти, про­тру­ю­ва­ти, су­ши­ти, збе­рі­га­ти та фа­су­ва­ти на­сі­н­ня трьох гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, ви­ро­бля­ю­чи близь­ко 1,5 млн по­сів­них оди­ниць на рік. Ста­сів­ський за­вод не та­кий по­ту­жний — тут ді­ють дві лі­нії, про­те він мо­же по­хи­зу­ва­тись най­су­ча­сні­шим обла­дна­н­ням у Єв­ро­пі. Про­сто ка­жу­чи, якщо зна­чна ча­сти­на стра­те­гії роз­ви­тку угор­сько­го за­во­ду на­прав­ле­на на мо­дер­ні­за­цію по­ту­жно­стей, то за­во­ду в с. Ста­сі — на їх збіль­ше­н­ня. Під­твер­дже­н­ня цьо­го ми ба­чи­ли 26 ве­ре­сня під час уро­чи­сто­го від­кри­т­тя но­вої лі­нії з до­роб­ки на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, і це — ще одна від­мін­ність між під­при­єм­ства­ми: у Сар­ва­ші ви­ро­бля­ють ви­клю­чно ку­ку­ру­дзу, в Ста­сях — з цьо­го ро­ку вже оби­дві куль­ту­ри.

«Сьо­го­дні ми від­зна­ча­є­мо ін­ве­сти­цію у лі­нію до­роб­ки на­сі­н­ня со­ня­шни­ку роз­мі­ром $5 млн. Во­на до­зво­ли­ла ви­ро­бля­ти по­над 200 тис. т по­сів­них оди­ниць со­ня­шни­ку на рік, ство­ри­ти 20 по­стій­них ро­бо­чих місць та роз­ши­ри­ти штат се­зон­них пра­ців­ни­ків, — на­го­ло­сив ке­рів­ник із ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­роз­ді­лу Dow DuPont у Єв­ро­пі Пі­тер Ши­пош у ве­ре­сні під час офі­цій­ної це­ре­мо­нії. — Від­кри­т­тя ці­єї лі­нії роз­ши­рить на­ші мо­жли­во­сті та до­зво­лить нам бу­ти на­ба­га­то ближ­чим до клі­єн­тів».

Але є те, що об’єд­нує укра­їн­ські та угор­ські по­ту­жно­сті. На мі­сце­во­му рів­ні це і еле­ва­то­ри з пла­сти­ко­ви­ми ков­ша­ми, які м'яко пе­ре­во­зять зер­но від одно­го ви­ро­бни­чо­го про­це­су до ін­шо­го; і су­шар­ні ком­пле­кси, пі­сля ви­хо­ду з яких на­сі­н­ня має схо­жість 98-99%, і но­ві­тні те­хно­ло­гії фа­су­ва­н­ня та за­хи­сту про­ду­кції від під­ро­бок, і су­ча­сна си­сте­ма скла­ду­ва­н­ня та від­ван­та­же­н­ня по­сів­них оди­ниць… Та най­го­лов­ні­ша спіль­на ри­са укра­їн­ських, угор­ських, а та­кож ін­ших єв­ро­пей­ських і на­віть аме­ри­кан­ських по­ту­жно­стей — єди­ні стан­дар­ти та кон­троль яко­сті про­ду­кції.

«Все на­сі­н­ня про­хо­дить одна­ко­вий кон­троль яко­сті. Так, із ко­жно­го на­сін­нє­во­го за­во­ду в Єв­ро­пі зраз­ки ко­жної пар­тії на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи від­прав­ля­ю­ться на пе­ре­вір­ку які­сних по­ка­зни­ків до на­шої ла­бо­ра­то­рії Ав­стрії, а со­ня­шни­ку — до фран­цузь­кої ла­бо­ра­то­рії, — під­кре­слює ди­ре­ктор DuPont Pioneer в Укра­ї­ні Оле­на Ду­ні­на. — Якщо пар­тія на­сі­н­ня не від­по­від­ає піо­не­рів­ським нор­мам, во­на ні­ко­ли не пі­де на ри­нок жо­дної кра­ї­ни, на­віть якщо від­по­від­ає дер­жав­ним стан­дар­там. Крім то­го, ва­жли­во ро­зу­мі­ти: укра­їн­ські по­ту­жно­сті до­зво­ля­ють ви­пу­ска­ти на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи не гір­шої, а ча­сто й кра­щої яко­сті, ніж іно­зем­ні. З за­во­ду в Ста­сях ча­сти­на на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи вже екс­пор­ту­є­ться до ЄС, якщо в цьо­му є по­тре­ба, і це — най­кра­ще під­твер­дже­н­ня їхньої яко­сті».

Під­сум­ки

То який же гі­брид обра­ти: укра­їн­ської чи іно­зем­ної се­ле­кції? З то­чки зо­ру ви­ро­бни­чих про­це­сів та кон­тро­лю над їхньою які­стю рі­зни­ці між ни­ми пра­кти­чно не­має. Все про­сто: Янош Ту­ро­ці та за­вод у Сар­ва­ші не ви­ро­бля­ють угор­ське на­сі­н­ня, а за­вод у Ста­сях — укра­їн­ське — во­ни ви­ро­бля­ють на­сі­н­ня гі­бри­дів Pioneer, якість яко­го одна­ко­ва всю­ди. Але, зві­сно, кра­ще за все, пе­ре­ві­ри­ти це са­мо­му.

Янош Ту­ро­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.