BERTHOUD — ком­па­нія, на­ці­ле­на на май­бу­тнє

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ге­ор­гій Бі­лий

Один зі сві­то­вих лі­де­рів се­ред ви­ро­бни­ків те­хні­ки для за­хи­сту ро­слин ком­па­нія BERTHOUD на­лі­чує вже по­над 120 ро­ків сво­єї істо­рії. Во­на за­йма­є­ться ви­клю­чно ви­ро­бни­цтвом об­при­ску­ва­чів, зав­дя­ки чо­му аку­му­лю­ва­ла ве­ли­че­зний до­свід ро­бо­ти в цій сфе­рі, та є но­ва­то­ра­ми, роз­ро­бив­ши і вті­лив­ши в жи­т­тя ці­лий ряд за­па­тен­то­ва­них рі­шень, ві­до­мих у всьо­му сві­ті.

На по­ча­тку ми­ну­ло­го ро­ку до гру­пи Exel Industries при­єд­нав­ся по­ту­жний аме­ри­кан­ський ви­ро­бник са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів Apache ET. На­ра­зі мо­дель­ні ря­ди та дистриб’ютор­ські ме­ре­жі двох ви­ро­бни­ків Apache by ET і Berthoud до­пов­ню­ють один одно­го. Ра­зом во­ни фор­му­ють асор­ти­мент те­хні­ки, при­да­тний для ви­ко­ри­ста­н­ня як у най­скла­дні­ших по­льо­вих умо­вах, так і за­без­пе­чу­ю­чи фер­ме­рам мо­жли­вість вне­се­н­ня ре­чо­вин на ви­со­ко­ро­слі куль­ту­ри з над­зви­чай­ною то­чні­стю, не­за­ле­жно від фа­зи ве­ге­та­ції ро­сли­ни.

На ви­став­ці AGRITECHNICA 2017 ком­па­нія BERTHOUD пре­зен­ту­ва­ла одра­зу де­кіль­ка по­ту­жних ін­но­ва­цій: но­ві на­ві­сний об­при­ску­вач HERMES та при­чі­пний об­при­ску­вач

VANTAGE, гі­драв­лі­чні си­сте­ми для змі­ни клі­рен­су на об­при­ску­ва­чах RAPTOR, BRUIN. Онов­ле­ні про­грам­ні рі­ше­н­ня для ро­бо­ти з про­то­ко­лом ISOBUS.

BERTHOUD VANTAGE — ма­ши­на ро­ку 2017

При­чі­пний об­при­ску­вач BERTHOUD VANTAGE отри­мав від­зна­ку Ма­ши­на ро­ку 2017 . Зі слів Фран­суа-Кса­вьє Жа­нен, про­дукт-ме­не­дже­ра ком­па­нії BERTHOUD, ця ма­ши­на ство­ре­на пе­ре­д­усім для тих, ко­му ва­жли­во по­єд­на­ти ви­со­ку то­чність вне­се­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин, про­ду­ктив­ність та ком­форт.

Вже з пер­шо­го по­гля­ду він ви­рі­зня­є­ться се­ред ін­ших ори­гі­наль­ним ди­зай­ном та ко­льо­ром. А до ма­шин най­ви­що­го кла­су

йо­го від­но­сить ряд те­хні­чних рі­шень. Се­рія VANTAGE осна­ще­на основ­ни­ми роз­роб­ка­ми ком­па­нії — осьо­вою під­ві­скою ACTIFLEX II, си­сте­мою ке­ру­ва­н­ня DUALMATIC та її ме­ха­ні­чною вер­сі­єю DUALELEC, та­кож гам­мою штанг BERTHOUD. Ке­ру­ва­ти об­при­ску­ва­чем мо­жна че­рез сен­сор­ний екран BERTHOUD VT TRONIC або без­по­се­ре­дньо на вір­ту­аль­но­му екра­ні тра­кто­ра че­рез ши­ну ISOBUS. Об­при­ску­вач має низь­кий центр ва­ги та ком­па­ктні роз­мі­ри, що га­ран­тує йо­му від­мін­ну ма­нев­ре­ність як на до­ро­зі, так і в по­лі. Но­ва га­ма при­чі­пних об­при­ску­ва­чів VANTAGE скла­да­є­ться із 5 мо­де­лей об’ємом 2800, 3500, 4300, 5500 і 6700 л, які мо­жуть ком­пле­кту­ва­тись 5 ти­па­ми штанг ши­ри­ною від 24 до 44 м (AXIALE II, KONDOR, EKTAR B2, EKTAR B3 та AXIALE 36/38).

BERTHOUD BRUIN

Но­вий са­мо­хі­дний об­при­ску­вач об’ємом 4200 л, що роз­ши­рює лі­ній­ку са­мо­хі­дних ма­шин BERTHOUD RAPTOR, але має пов­ні­стю но­ве ша­сі. Най­кра­щим чи­ном за­до­воль­нить тих фер­ме­рів, які шу­ка­ють на­дій­ну по­ту­жну та швид­ку ма­ши­ну. BRUIN 4200 ви­го­тов­ле­ний за аме­ри­кан­ськи­ми стан­дар­та­ми та зда­тний за­без­пе­чи­ти ви­со­ку про­ду­ктив­ність, збе­рі­га­ю­чи якість роз­пи­ле­н­ня. Цей про­ект на­ро­див­ся три ро­ки то­му та весь цей час те­сту­вав­ся на по­лях Пів­ні­чної Аме­ри­ки. Йо­го ша­сі — це пов­ні­стю не­за­ле­жна пнев­ма­ти­чна під­ві­ска, що за­без­пе­чує ком­форт та має ви­со­ку про­хі­дність. За до­по­мо­гою гі­драв­лі­ки зда­тна змі­ню­ва­ти ко­лію від 3,05 до 4,06 м. Стан­дар­тний клі­ренс ста­но­вить 1,5 м, та­кож до­сту­пний ва­рі­ант і опцій­ний — гі­драв­лі­чно ре­гу­льо­ва­ний, зав­дя­ки яко­му клі­ренс змі­ню­є­ться у ді­а­па­зо­ні від 150-180 см. У цій ка­те­го­рії це най­кра­щі по­ка­зни­ки на сьо­го­дні.

Об­при­ску­ва­чі осна­щу­ю­ться гі­дро­ста­ти­чною транс­мі­сі­єю BOSCH REXROTH і ма­ють три ре­жи­ми ру­ху: ав­то­ма­ти­чний, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи гі­дро­пі­лот (Кру­ї­зКон­троль); еко­но­мі­чний — ко­ли дви­гун ав­то­ма­ти­чно під­би­рає обер­ти; та ре­жим POWER — най­біль­шої по­ту­жно­сті. Тран­спорт­на швид­кість мо­же ся­га­ти 56 км/год. із по­ро­жнім ба­ком та 50 км/год. із за­пов­не­ним. Ро­бо­ча ма­кси­маль­на швид­кість — 34 км/год. В рух об­при­ску­вач при­во­дить дви­гун CUMINS із нор­ма­ми то­кси­чно­сті Tier 3A по­ту­жні­стю 275 к.с. та опцій­ним стан­дар­ту Tier 4F на 300 к.с. Се­рія BRUIN має штан­ги із три­ку­тним про­фі­лем ши­ри­ною 27,7 м, 30,3 або 36,6 м із бо­ко­вим скла­де­н­ням. Ста­біль­ність та які­сну ро­бо­ту об­при­ску­ва­ча під час ма­нев­рів за­без­пе­чує під­ві­ска на цен­траль­ній осі AXIALE.

BERTHOUD RAPTOR

Пер­ше по­ко­лі­н­ня са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів RAPTOR ви­пу­ска­лось про­тя­гом во­сьми ро­ків, і бу­ло про­да­но в Укра­ї­ні більш ніж 500 оди­ниць. Но­вий RAPTOR був пре­зен­то­ва­ний ве­сною 2016 ро­ку, і ви­рі­зняв­ся він ши­ри­ною сво­го мо­дель­но­го ря­ду, а це близь­ко 8 мо­ди­фі­ка­цій. В онов­ле­ній се­рії ви­ко­ри­сто­ву­є­ться удо­ско­на­ле­на тран­смі­сія, що опти­мі­зує ви­тра­ти паль­но­го, а са­ме гі­дро­ста­ти­чна BOSCH REXROTH, що в ба­зо­вій ком­пле­кта­ції має фун­кцію ECO. Онов­ле­на ка­бі­на, яка від­по­від­ає стан­дар­там без­пе­ки ROPS, із філь­тра­ці­єю по­ві­тря ка­те­го­рії 4. При­су­тні но­ві опції, ска­жі­мо, мо­жли­вість за до­по­мо­гою гі­драв­лі­ки змі­ню­ва­ти клі­ренс від 1,25 до 1,8 м (на мо­де­лі з об’ємом ба­ка 4200 л та цен­траль­ним роз­та­шу­ва­н­ням ка­бі­ни), що за­без­пе­чує зда­тність ада­пта­ції ма­ши­ни для ро­бо­ти з най­більш по­пу­ляр­ни­ми куль­ту­ра­ми в біль­шо­сті фаз роз­ви­тку. Штан­ги до­сту­пні в ді­а­па­зо­ні від 24 до 44 м. З цьо­го ро­ку ста­ла до­сту­пною си­сте­ма BERTHOUD SprayTronic, яка до­зво­ляє збіль­шу­ва­ти ді­а­па­зон ро­бо­чих швид­ко­стей для фор­сун­ки до 70%. Крім то­го, во­на дає мо­жли­вість ке­ру­ва­ти ти­ском ро­бо­чо­го роз­чи­ну в си­сте­мі, під­би­ра­ю­чи не­об­хі­дний роз­мір кра­пель, та мо­жли­вість ви­ми­ка­ти ко­жну фор­сун­ку окре­мо.

HERMES — но­ва лі­ній­ка на­ві­сних об­при­ску­ва­чів від ком­па­нії BERTHOUD

HERMES ви­пу­ска­ю­ться із 3 об’єма­ми ба­ків 800,1000,1200 л, за­без­пе­чу­ю­чи ши­ри­ну за­хва­ту 15, 16 та 18 м. У по­рів­нян­ні з по­пе­ре­дні­ми мо­де­ля­ми він має де­що ком­па­ктні­ші роз­мі­ри, а змен­ше­н­ня йо­го ма­си та змі­ще­н­ня цен­тру ва­ги ближ­че до тра­кто­ра за­без­пе­чу­ють кра­щу ста­біль­ність тра­кто­ра під час ру­ху, що, сво­єю чер­гою, до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти не­ве­ли­кі тра­кто­ри. На об­при­ску­вач вста­нов­лю­ю­ться три­се­кцій­ні скла­дні штан­ги но­во­го по­ко­лі­н­ня ALSR, які є роз­роб­кою ком­па­нії BERTHOUD. Під­ві­ска AXIALE на цен­траль­ній осі за­без­пе­чує штан­гу ви­со­кою ста­біль­ні­стю, що дає мо­жли­вість які­сно пра­цю­ва­ти на схи­лах та під час ма­нев­рів. Ця се­рія об­при- ску­ва­чів се­рій­но ком­пле­кту­є­ться си­сте­мою управ­лі­н­ня об­при­ску­ва­чем EcoMatic. Го­лов­на осо­бли­вість по­ля­гає у без­по­се­ре­дньо­му з’єд­нан­ні кла­па­нів фун­кцій із на­со­сом GAMA та єди­ним мо­ні­то­ром ке­ру­ва­н­ня. За­зви­чай кла­па­ни фун­кцій крі­пля­ться до на­со­са за до­по­мо­гою труб, що при­зво­дить до на­ко­пи­че­н­ня за­ли­шко­во­го об’єму ро­бо­чо­го роз­чи­ну та збіль­шен­ню кіль­ко­сті ко­манд кла­па­нів, за­ле­жно від кіль­ко­сті фун­кцій, що ускла­днює ро­бо­ту ма­ши­ни. Кон­стру­кція бло­ку кла­па­нів до­зво­ляє до­да­ва­ти фун­кції пі­сля по­ча­тку екс­плу­а­та­ції ма­ши­ни шля­хом під­ви­ще­н­ня кіль­ко­сті кла­па­нів, збе­рі­га­ю­чи при цьо­му ту са­му па­нель ке­ру­ва­н­ня для опе­ра­то­ра. Та­кож си­сте­ма EcoMatic на­дає мо­жли­вість опе­ра­то­ру про­во­ди­ти за­зда­ле­гідь вста­нов­ле­ну про­це­ду­ру по­слі­дов­ної про­мив­ки на­віть у ру­чно­му ре­жи­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.