По­го­дні фа­кто­ри і соя

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ми­ко­ла Це­хмей­струк Ві­ктор Ше­ля­кін Ві­ктор Ко­стро­мі­тін

У то­ва­ро­ви­ро­бни­ків Укра­ї­ни най­ефе­ктив­ні­шим ва­же­лем ін­тен­си­фі­ка­ції агро­ви­ро­бни­цтва за­ли­ша­є­ться сорт, а та­кож зро­стає і зна­че­н­ня яко­сті на­сі­н­ня, яке ви­зна­чає зна­чною мі­рою рі­вень уро­жай­но­сті та якість про­ду­кції. Ва­жли­во, що в біо­ло­гі­чній пам’яті на­сі­ни­ни, що ви­зна­чає її агро­но­мі­чні яко­сті, основ­ну роль ві­ді­гра­ють три ти­пи біо­ло­гі­чної ін­фор­ма­ції: ге­не­ти­чна, фі­зіо­ло­гі­чна умо­ва ви­ро­щу­ва­н­ня та фі­зіо­ло­гі­чні умо­ви збе­рі­га­н­ня на­сі­н­ня. Слід від­мі­ти­ти, що при стрім­ко­му зро­стан­ні по­сів­них площ сої рі­вень її уро­жай­но­сті за­ли­ша­є­ться май­же не­змін­ним і ста­но­вить у се­ре­дньо­му по Укра­ї­ні 1,40 т/га. Цей по­ка­зник не від­по­від­ає су­ча­сним ви­мо­гам. Сві­то­вий рі­вень се­ле­кції і те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня сої мав би по­зи­тив­но по­зна­чи­тись і на олій­но­му го­спо­дар­стві на­шої кра­ї­ни.

Зро­ста­н­ня в остан­ні ро­ки чи­сель­но­сті ано­маль­них по­го­дних явищ ви­су­ває ви­мо­ги, які важ­ко по­єд­на­ти в одно­му сор­ті. У зв’яз­ку з чим одним з основ­них зав­дань, яке сто­їть ни­ні пе­ред се­ле­кціо­не­ра­ми та те­хно­ло­га­ми, є ви­ве­де­н­ня і впро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво сор­тів з ви­со­ким ада­птив­ним по­тен­ці­а­лом та рів­нем про­ду­ктив­но­сті.

Тем­пе­ра­тур­на скла­до­ва

В умо­вах зо­ни про­ве­де­н­ня до­слі­джень основ­ни­ми лі­мі­ту­ю­чи­ми фа­кто­ра­ми є кіль­кість опа­дів та тем­пе­ра­тур­ний ре­жим у пе­рі­од ве­ге­та­ції сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, і олій­них у то­му чи­слі. За ро­ки до­слі­джень на­ши­ми на­у­ков­ця­ми по­го­дні умо­ви в пе­рі­од ве­ге­та­ції ро­слин бу­ли до­сить кон­тра­стни­ми, що да­ло змо­гу пов­ною мі­рою оці­ни­ти сор­ти та гі­бри­ди олій­них куль­тур (рис. 1).

У се­ре­дньо­му за ро­ки до­слі­джень (2004–20013 рр.) від­хи­ле­н­ня з се­ре­дньо­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри ста­но­вить +1,3 °C. При цьо­му існує зна­чна рі­зни­ця за мі­ся­ця­ми і ро­ка­ми. Так, від­мі­ча­є­ться зна­чне по­те­плі­н­ня пе­рі­о­ду сер­пень-ли­сто­пад, на 0,9–3,1 °C, більш прохо­ло­дні, на 0,2 °C, кві­тень і чер­вень. Бе­ре­зень те­плі­ший на 0,9 °C, а тра­вень — на 0,5 °C.

Зна­чно біль­ші роз­бі­жно­сті від­мі­че­но по ро­ках до­слі­джень. Так, сер­пень-ве­ре­сень бу­ли те­плі­ши­ми в по­рів­нян­ні з ба­га­то­рі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми на 0,4– 7,4 °C. Ду­же ве­ли­ка стро­ка­тість за тем­пе­ра­тур­ним по­ка­зни­ком від­мі­ча­є­ться у ве­сня­но-лі­тній пе­рі­од. Так, бе­ре­зень був прохо­ло­дні­шим опти­маль­них зна­чень 6 ро­ків із 10 (2005 р. — на 2,0; 2006 р. — на 0,2; 2009 р. — на 1,5; 2011 р. — на 1,2; 2012 — на 1,7; та 2013 р. — на 0,3 °C).

Най­більш ва­жли­вим для ярих куль­тур, у то­му чи­слі й олій­них ма­ють по­го­дні умо­ви кві­тня. Се­ре­дньо­до­бо­ві тем­пе­ра­ту­ри цьо­го мі­ся­ця 4 ро­ки бу­ли ниж­чи­ми за ба­га­то­рі­чні по­ка­зни­ки на 0,7–7,9 °C, 1 рік бу­ли в ме­жах опти­му­му і 5 пе­ре­ви­щу­ва­ли йо­го на 0,7–3,8 °C.

Тра­вень був більш прохо­ло­дним 4 ро­ки і зна­чно те­плі­шим 6, у се­ре­дньо­му +0,9 °C. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція і по ін­ших мі­ся­цях. Окрім тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря, над­зви­чай­но ве­ли­ке зна­че­н­ня для ро­сту і роз­ви­тку ро­слин

Агро­те­хно­ло­гі­чні фа­кто­ри сут­тє­во впли­ва­ють на уро­жай­ність сої. Вар­то вра­хо­ву­ва­ти всі скла­до­ві те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри.

та своє­ча­сно­го про­хо­дже­н­ня фаз і, як ре­зуль­тат, фор­му­ва­н­ня про­ду­ктив­но­сті має кіль­кість опа­дів.

Роз­по­діл опа­дів

Так, у се­ре­дньо­му за ро­ки до­слі­джень су­ма опа­дів, у по­рів­нян­ні з ба­га­то­рі­чни­ми зна­че­н­ня­ми, зро­сла на 34,4 мм. Ві­дмі­че­на силь­на стро­ка­тість у їх над­хо­джен­ні за­ле­жно від ро­ку та мі­ся­ців. Най­біль­ший брак во­ло­ги від­мі­чав­ся у 2012 р. — 163,5 мм; 2009 р. — 67,7 мм та 2010 р. — 48,5 мм, а на­дли­шок — від­по­від­но, у 2011 р. — 251,3 мм; 2004 р. — 142,9 мм; 2005 р. — 137,2 мм та у 2013 р. — 72,7 мм.

Кві­тень був із не­до­ста­тнім зво­ло­же­н­ням пра­кти­чно в усі ро­ки до­слі­джень, зни­же­н­ня кіль­ко­сті опа­дів, у по­рів­нян­ні з ба­га­то­рі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми, від 9,8 до 34,4 мм. У той же час 2008 та 2011 рр. (два з де­ся­ти) в кві­тні бу­ли більш во­ло­ги­ми — на 40,2 та 18,4 мм від­по­від­но. Крім то­го, п’ять ро­ків із де­ся­ти (2005, 2009, 2010 2012 та 2013 рр.) бу­ли менш зво­ло­же­ні і в трав­ні. Тоб­то за остан­ні ро­ки все ча­сті­ше спо­сте­рі­га­є­ться не­до­ста­тня кіль­кість опа­дів у по­сів­ний та пі­сля­по­сів­ний пе­рі­о­ди як для ози­мих, так і для ярих олій­них куль­тур.

Окрім роз­ра­хун­ків від­хи­лень, бу­ли роз­ра­хо­ва­ні лі­ній­ні ре­гре­сії із се­ре­дньо­до­бо­вих тем­пе­ра­тур за пе­рі­од ве­сня­но-лі­тньої ве­ге­та­ції. Ро­зра­хун­ки свід­чать про по­стій­не і ста­біль­не під­ви­ще­н­ня се­ре­дньо­до­бо­вих тем­пе­ра­тур з усіх мі­ся­ців. При цьо­му во­но не­зна­чне у кві­тні і різ­ко під­ви­щу­є­ться в лі­тні мі­ся­ці, осо­бли­во в сер­пні. Ви­хо­дя­чи з ана­лі­зу се­ре­дньо­до­бо­вих тем­пе­ра­тур за 10 ро­ків та лі­ній­них ре­гре­сій, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок про по­стій­не зро­ста­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка і на пер­спе­кти­ву.

Та­кож ду­же ве­ли­ке зна­че­н­ня ма­ють опа­ди ве­сня­но-лі­тньо­го пе­рі­о­ду. Пе­ре­д­усім це кві­тень і тра­вень. Так, за пе­рі­од до­слі­джень у кві­тні 8 ро­ків із 10 бу­ли з не­до­ста­тнім зво­ло­же­н­ням, це 2004 р. — 25,7 мм, 2005 р. — 16,1, 2006 р. — 11,5, 2007 р. — 17,7, 2009 р. — 3,2, 2010 р. — 23,2, 2012 р. — 1,1 та 2013 р — 6,9 мм при се­ре­дньо­ба­га­то­рі­чній нор­мі в 35,5 мм. Тра­вень був більш во­ло­гим, і ли­ше 4 ро­ки від­мі­ча­ла­ся не­до­ста­тня зво­ло­же­ність: це 2005 р. — 37,2 мм, 2010 р. — 33,2 мм, 2012 р. — 27,2 мм та 2013 р — 34,2 мм при опти­маль­них по­ка­зни­ках 43,7 мм.

За ре­зуль­та­та­ми ре­гре­сій­но­го ана­лі­зу кві­тень — ста­біль­но не­до­ста­тньо зво­ло­же­ний у = 0,5345+26,687, а в трав­ні від­мі­ча­є­ться тен­ден­ція до різ­ко­го і по­стій­но­го зни­же­н­ня кіль­ко­сті опа­дів у = 3,7464+70,298. Чер­вень та ли­пень ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться до­ща­ми зли­во­во­го ха­ра­кте­ру та мо­жли­ві­стю ви­па­дан­ню гра­ду, що не­га­тив­но впли­ва­ють на рі­вень уро­жай­но­сті олій­них куль­тур. Згі­дно з рів­ня­н­ня­ми та гра­фі­ка­ми ре­гре­сії, ці мі­ся­ці ма­ють тен­ден­цію до зни­же­н­ня кіль­ко­сті опа­дів рів­ня­н­ня, від­по­від­но, у= 1,4518+86,371 та у= 1,9827+84,796.

Окрім кіль­ко­сті опа­дів, ва­жли­ве зна­че­н­ня має їх роз­по­діл по мі­ся­цях. У се­ре­дньо­му за ро­ки до­слі­джень (2004–2013 рр.) 4 мі­ся­ці бу­ли із мен­шою кіль­кі­стю опа­дів по­рів­ня­но з ба­га­то­рі­чни­ми зна­че­н­ня­ми: ве­ре­сень — 7,2% при нор­мі 8,1%, ли­сто­пад — 6,8% про­ти 8,2%; гру­день — 6,6% про­ти 8,2% та кві­тень — 4,2% про­ти 6,7%. 4 мі­ся­ці ви­па­да­ло зна­чно біль­ше опа­дів, ніж ба­га­то­рі­чні зна­че­н­ня: у жов­тні — на 1,3%; лю­то­му — на 0,7%; бе­ре­зні — на 2,7% і черв­ні — на 1,8%. В ін­ші мі­ся­ці роз­по­діл опа­дів був близь­кий до опти­му­му (рис. 2).

Ве­ли­ка не­рів­но­мір­ність роз­по­ді­лу опа­дів ві­дмі­че­на по ро­ках до­слі­джень.

Так, за де­ся­ти­лі­т­тя до­слі­джень сер­пень 4 ро­ки був на­дмір­но зво­ло­же­ним — 2004, 2006, 2012 та 2013 рр., та 5 із не­до­ста­тньою кіль­кі­стю — 2007– 2011 рр. Де­що ін­ший роз­по­діл у ве­ре­сні — де­фі­цит во­ло­ги від­мі­че­но у 2004, 2006, 2009, 2010, 2012 та 2013 рр.: від 0,4 до 7,5 мм, та 3 ро­ки з на­дли­шко­вим зво­ло­же­н­ням — від 11,0 до 15,6% рі­чної нор­ми при опти­му­мі у 8,2%, це 2007, 2008 та 2011 рр.

У жов­тні на­дли­шко­ва кіль­кість во­ло­ги бу­ла в 2004, 2006, 2008, 2011 та 2013 рр. — від 9,1 до 18,9% рі­чної нор­ми, при опти­му­мі у 7,4% та 5 ро­ків зво­ло­же­н­ня бу­ло не­до­ста­тнім — від 3,8 до 6,2%.

Ве­сня­но-лі­тній пе­рі­од та­кож ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся не­ста­біль­ні­стю зво­ло­же­н­ня по ро­ках. Так, бе­ре­зень 6 ро­ків із 10 був на­дмір­но зво­ло­же­ним від 8,2 до 17,5% та три не­до­ста­тньо во­ло­гим: від 0,7 до 4,4% рі­чної кіль­ко­сті опа­дів при опти­му­мі в 5,4%. За пе­рі­од про­ве­де­н­ня до­слі­джень більш су­хи­ми бу­ли кві­тень та тра­вень — від­по­від­но, 8 та 5 ро­ків, а з на­дмір­ним зво­ло­же­н­ням 1 і 2 ро­ки. Від­по­від­но, у черв­ні та ли­пні во­ло­гі й су­хі ро­ки ма­ли спів­від­но­ше­н­ня 3/4 та 4/4. Слід від­мі­ти­ти, що са­ме в ці мі­ся­ці ви­па­дає най­біль­ше не­про­ду­ктив­них опа­дів у ви­гля­ді гра­ду та злив.

Стро­ки сів­би

За да­ни­ми ре­зуль­та­тів до­слі­джень най­біль­ший вплив на рі­вень про­ду­ктив­но­сті олій­них куль­тур і осо­бли­во сої ма­ють по­го­дні умо­ви ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду. Час­тко­во ні­ве­лю­ва­ти не­спри­я­тли­вий вплив агро­клі­ма­ти­чних фа­кто­рів на уро­жай­ність мо­жли­во за до­по­мо­гою та­ких агро­те­хно­ло­гі­чних фа­кто­рів, як строк сів­би і під­бір сор­тів, най­більш ада­пто­ва­них до умов зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня.

Так, за пе­рі­од 2006–2010 рр. при ви­вчен­ні стро­ків сів­би сор­тів сої Ан­ну­шка, Ро­ман­ти­ка та Ске­ля вста­нов­ле­но, що най­біль­ший вплив на рі­вень уро­жай­но­сті ма­ли по­го­дні умо­ви ро­ку ви­ро­щу­ва­н­ня — 67,42%,

зна­че­н­ня фо­ну ви­ро­щу­ва­н­ня– 15,57%, час­тка впли­ву стро­ку сів­би бу­ла в ме­жах 9,58%, а сор­ту — 7,43% (рис. 3).

За пе­рі­од 2011–2013 рр. час­тка впли­ву по­го­дних умов ро­ку ви­ро­щу­ва­н­ня зни­зи­ла­ся до 50,53%, а час­тка впли­ву сор­ту зро­сла до 27,98%, тоб­то сор­ти бу­ли більш пла­сти­чни­ми по від­но­шен­ню до по­го­дно-клі­ма­ти­чних умов. Та­кож зни­зи­ли­ся час­тки впли­ву фо­ну жив­ле­н­ня та стро­ку сів­би, від­по­від­но, до 14,92 та 6,57% (рис. 4).

За пе­рі­од 2004–2013 рр. ви­зна­чав­ся вплив фа­кто­рів (рік, фон мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня) на уро­жай­ність сор­тів Ро­ман­ти­ка, Аме­тист та Ске­ля (рис. 5).

У цьо­му до­слі­ді вплив фа­кто­ру «Рік» був ма­кси­маль­ний і ста­но­вив 87,99% з се­ре­дньою уро­жай­ні­стю від 1,28 т/га у 2010 р. до 2,72 т/га у 2011-му, вплив ін­ших фа­кто­рів був не­зна­чний і ся­гав 8,81% для фа­кто­рів «фон жив­ле­н­ня» та 3,20% для «Сорт».

Для сор­тів Ан­ну­шка, Ко­ра­до, Діо­на, Ле­ген­да та Вор­скла за пе­рі­од 2008–2013 рр. вплив фа­кто­ру «Рік» ста­но­вив 35,74% з рів­нем уро­жай­но­сті від 1,54 т/га у 2013 р. до 2,11 т/га у 2011 р. Час­тка впли­ву фа­кто­ру «Сорт» бу­ла ма­кси­маль­ною — 50,44%, уро­жай­ність від 1,22 т/га у сор­ту Ле­ген­да до 2,03 т/га у сор­ту Ко­ра­до. Вплив фа­кто­ру «Фон жив­ле­н­ня» ся­гав 13,82% (рис. 7).

Для сор­тів Ме­дея, Мрія та Устя за пе­рі­од 2005–2010 рр. вплив фа­кто­ра «Рік» ста­но­вив 77,70% з роз­ма­хом уро­жай­но­сті від 1,32 т/га у 2006 р. до 2,22 т/га у 2005 р. Вклад «Фо­ну жив­ле­н­ня» ся­гав 15,45% із роз­ма­хом від 1,71 до 1,89 т/га, а вплив «Сор­ту» — ли­ше 6,85% (рис. 7).

Ана­ло­гі­чна за­ко­но­мір­ність впли­ву фа­кто­рів спо­сте­рі­га­ла­ся і за пе­рі­од 2007– 2010 рр. Вплив фа­кто­ра «Рік» ся­гав 79,09% із роз­ма­хом від 1,10 т/га у 2010 р. до 2,37 т/га у 2009 р., вплив фа­кто­ра «Фон жив­ле­н­ня» — 15,03%, з роз­ма­хом рів­ня уро­жай­но­сті від 1,73 до 1,97 т/га та вплив «Сор­ту» ся­гав 5,88% (рис. 8). Тоб­то вплив сор­ту про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків за­ли­ша­є­ться не­зна­чним.

У пе­рі­од з 2006 по 2010 рр. ви­вча­ли вплив на уро­жай­ність рі­зних за гру­па­ми сти­гло­сті

сор­тів (Ан­ну­шка, Ро­ман­ти­ка та Ске­ля) сої 5 стро­ків по­сі­ву.

В се­ре­дньо­му, за ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень, ви­щий рі­вень про­ду­ктив­но­сті куль­ту­ри бу­ло отри­ма­но за ран­ньо­го (22.04) стро­ку сів­би — 1,82 т/га, а най­гір­ші по­ка­зни­ки — за пі­зньо­го (21.05) по­сі­ву, де уро­жай­ність бу­ла в ме­жах 1,67 т/га. У роз­рі­зі сор­тів кра­щі ре­зуль­та­ти за біль­шо­сті стро­ків, окрім пі­зніх, бу­ло отри­ма­но при ви­ро­щу­ван­ні сор­ту Ро­ман­ти­ка, який за­без­пе­чив 1,84–1,87 т/га на­сі­н­ня. За пі­зніх стро­ків — тре­тій (06.05), че­твер­тий (14.05) та п’ятий (21.05) ви­щий рів­ні про­ду­ктив­но­сті бу­ло одер­жа­но при куль­ти­ву­ван­ні сор­ту Ан­ну­шка — 1,72–1,85 т/га.

Вне­се­н­ня до­брив під час сів­би

Спо­сте­рі­га­є­ться пев­на сор­то­ва ре­а­кція на фон мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня за­ле­жно від стро­ку сів­би. Так, на фо­ні без до­брив (кон­троль) по всіх стро­ках сів­би, окрім остан­ньо­го, ви­щу уро­жай­ність отри­ма­но в сор­ті Ро­ман­ти­ка 1,70–1,77 т/га, а за по­сі­ву сої 21.05—вАн­ну­шки— 1,58 т/га.

Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція і при за­сто­су­ван­ні в основ­не удо­бре­н­ня 30 т/га гною та N30P30K30 на фо­ні гною — за пер­ших трьох стро­ків ви­щу про­ду­ктив­ність фор­му­вав сорт Ро­ман­ти­ка від 1,82 до 1,91 т/га, на пер­шо­му та від 1,94 до 2,01 т/га на дру­го­му фо­ні. За че­твер­то­го та п’ято­го стро­ків сів­би на фо­ні гною ви­щу про­ду­ктив­ність за­без­пе­чив сорт Ан­ну­шка — 1,82 та 1,76 т/га. На фо­ні гній + N30P30K30 за че­твер­то­го стро­ку ви­ща уро­жай­ність отри­ма­на у сор­ту Ан­ну­шка — 1,78 т/га, а за п’ято­го — у Ске­ля — 1,83 т/га.

При ви­ро­щу­ван­ні сої на фо­ні N60P60K60 та оран­ки ви­щу уро­жай­ність з усіх стро­ків по­сі­ву одер­жа­но при ви­ро­щу­ван­ні сор­ту Ан­ну­шка — від 1,79 до 1,93 т/га. При за­сто­су­ван­ні під сою мі­не­раль­них до­брив у до­зі N60P60K60 та чи­зель­но­го обро­бі­тку грун­ту, за пер­шо­го стро­ку сів­би ви­щу уро­жай­ність зі­бра­но при ви­ро­щу­ван­ні сор­тів сої Ан­ну­шка і Ро­ман­ти­ка — 1,87 та 1,88 т/га, за ін­ших чо­ти­рьох — сор­ту Ан­ну­шка — рі­вень про­ду­ктив­но­сті від 1,72 до 1,93 т/га.

Ана­лі­зу­ю­чи ре­зуль­та­ти до­слі­джень впли­ву стро­ків сів­би на уро­жай­ність сор­тів сої по ро­ках до­слі­джень (2006– 2010 рр.), не­об­хі­дно від­мі­ти­ти на­сту­пне: на фо­ні без до­брив у 2006 р. пра­кти­чно по всіх стро- ках кра­щі ре­зуль­та­ти отри­ма­но по сор­ту Ро­ман­ти­ка — від 1,23 до 1,48 т/га, крім то­го, за че­твер­то­го та п’ято­го стро­ків до­сить ви­со­ку про­ду­ктив­ність фор­му­ва­ли сор­ти Ан­ну­шка та Ске­ля по 1,34 т/га.

Сорт Ан­ну­шка кра­щі ре­зуль­та­ти за­без­пе­чив у 2007 та 2010 ро­ках; Ро­ман­ти­ка — у 2006, 2008 та 2009 рр., із сор­ту Ске­ля ре­зуль­та­ти, близь­кі до ма­кси­маль­них, отри­ма­ні в 2009 ро­ці.

При за­сто­су­ван­ні під куль­ту­ру 30 т/га гною спо­сте­рі­га­є­ться ди­фе­рен­ці­а­ція сор­тів по ре­а­кції на строк сів­би. Так, за пер­шо­го стро­ку сорт Ан­ну­шка кра­щі ре­зуль­та­ти за­без­пе­чив у 2006 та 2007, Ро­ман­ти­ка — з 2008 по 2010 рр. за дру­го­го — 2007 та 2010 рр. і 2006 та 2008 рр., а в 2009 — сорт Ске­ля. Схо­жа си­ту­а­ція і при ви­ро­щу­ван­ні сої на фо­ні гною із до­да­тко­вим вне­се­н­ням N30P30K30 — у 2009 р. по всіх стро­ках ви­щу про­ду­ктив­ність бу­ло отри­ма­но у сор­ту Ске­ля — від 2,44 до 2,53 т/га, сорт Ан­ну­шка без­за­пе­ре­чним лі­де­ром був у 2007 р., у 2006 р., за­ле­жно від стро­ку, ви­щі по­ка­зни­ки за­без­пе­чу­ва­ли Ан­ну­шка і Ро­ман­ти­ка.

На фо­ні N60P60K60 та оран­ки в біль­шо­сті ро­ків до­слі­джень кра­щі ре­зуль­та­ти одер­жа­но при ви­ро­щу­ван­ні сор­тів Ан­ну­шка, а Ро­ман­ти­ка — ли­ше у 2009 р. При за­сто­су­ван­ні під сою чи­зель­но­го обро­бі­тку грун­ту до­сить ви­со­кі ре­зуль­та­ти за­без­пе­чу­вав сорт Ске­ля у 2007 р. за че­твер­то­го та п’ято­го стро­ків по­сі­ву, у 2008 — за 4, у 2009 р. — за всіх стро­ків; сорт Ро­ман­ти­ка — у 2006 р. при 3 тер­мі­ні, у 2008 та 2009 рр. — за пер­шо­го. За всіх ін­ших стро­ків по­сі­ву в усі ро­ки до­слі­джень ви­щі ре­зуль­та­ти отри­ма­но при ви­ро­щу­ван­ні сор­ту Ан­ну­шка.

В пе­рі­од 2011–2013 рр. про­дов­жу­ва­ли ви­вче­н­ня стро­ків сів­би сор­тів сої на рі­вень їх про­ду­ктив­но­сті. Ви­вча­ли три стро­ки 1, 2 та 3 де­ка­ди трав­ня. В се­ре­дньо­му по фо­нах мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня ви­щий рі­вень уро­жай­но­сті отри­ма­но при ви­ро­щу­ван­ні сор­ту Ро­ман­ти­ка, який ста­но­вив від­по­від­но до стро­ків 1,97; 2,15 та 2,14 т/га, близь­кі до ньо­го по­ка­зни­ки за­без­пе­чив (1,91; 2,04 та 2,14 т/ га) сорт Ске­ля. Ана­ло­гі­чна за­ко­но­мір­ність спо­сте­рі­га­є­ться і з фо­нів мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня.

Рис. 1. Від­хи­ле­н­ня се­ре­дньо­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря від опти­маль­них зна­чень, 2004–2013 рр.

Рис. 2. Роз­по­діл кіль­ко­сті опа­дів по мі­ся­цях у по­рів­нян­ні з ба­га­то­рі­чни­ми зна­че­н­ня­ми, %, 2004–2013 рр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.