Як отри­ма­ти єв­ро­дро­ва?

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ві­ктор Бор­знен­ко

Для пе­ре­роб­ки від­хо­дів, одер­жу­ва­них у про­це­сі оброб­ки де­ре­ви­ни, пе­ре­роб­ки зер­но­вих, льо­ну то­що, й роз­ро­бле­на те­хно­ло­гія бри­ке­ту­ва­н­ня від­хо­дів. Це — про­цес пре­су­ва­н­ня здрі­бне­них фра­кцій під ви­со­ким ти­ском без ви­ко­ри­ста­н­ня єд­наль­них ре­чо­вин (клею або­що). За до­по­мо­гою ти­ску й те­пла із си­ро­ви­ни ви­віль­ня­є­ться «сік» лі­гнін, що діє як в’яжу­ча ре­чо­ви­на й утри­мує бри­кет у щіль­но­му ста­ні. Як під­су­мок, під­при­є­мець отри­мує та­кі со­бі «шту­чні дро­ва» — ор­га­ні­чні бри­ке­ти. Їх ча­сто так і на­зи­ва­ють: єв­ро­дро­ва. Бри­кет мо­же ма­ти чо­ти­ри-, ше­сти­гран­ний про­філь або ви­гля­да­ти справ­ді як аку­ра­тні чур­ба­ки, чи як це­гли­ни (ти­пу торф’яних), або ж як ку­би­ки.

Ду­же до­бри­ми зав­жди вва­жа­ли­ся за­па­шні дро­ва з пло­до­вих де­рев. А уяв­ля­є­те, який при­єм­ний дух да­ють, зго­ра­ю­чи, бри­ке­ти із го­рі­хо­вої шка­ра­лу­пи чи з пер­си­ко­вих кі­сто­чок? Отри­ма­ний у ре­зуль­та­ті бри­ке­ту­ва­н­ня па­лив­ний ма­те­рі­ал зна­хо­дить ши­ро­ке за­сто­су­ва­н­ня як в ін­ди­ві­ду­аль­но­му го­спо­дар­стві, так й у про­ми­сло­вих опа­лю­валь­них си­сте­мах. Та­кі бри­ке­ти ма­ють ши­ро­ке за­сто­су­ва­н­ня й мо­жуть ви­ко­ри­ста­ти­ся для всіх ви­дів ко­те­лень, по­бу­то­вих і про­ми­сло­вих ко­тлів, пре­кра­сно го­рять у ка­мі­нах, груб­ках то­що. Ви­го­то­ви­ти їх не­скла­дно.

На єв­ро­пей­ських го­спо­дах та­ке па­ли­во ста­ло зви­чним, і ку­пи­ти там від­по­від­не обла­дна­н­ня теж не­скла­дно. Уста­тку­ва­н­ня для ви­ро­бни­цтва па­лив­них бри­ке­тів із со­ло­ми, лу­шпи­н­ня со­ня­шни­ку й ін­ших від­хо­дів агро­куль­тур — це, як пра­ви­ло, пре­си й екс­тру­де­ри. За­во­зять їх і в Укра­ї­ну. При­дба­н­ня пре- су «дру­го­го го­спо­да­ря» з Єв­ро­пи обі­йде­ться зна­чно де­шев­ше но­вої мо­де­лі. Але й но­ві ціл­ком до­сту­пні теж. Так, удар­но-ме­ха­ні­чний прес мар­ки Wektor поль­сько­го ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні про­дає під­при­єм­ство «Бі­о­еко­пром» (Пол­та­ва). Пі­сля пре­су­ва­н­ня ним бри­ке­ти від­мін­ної яко­сті ви­хо­дять із го­рі­хо­вої шкар­лу­пи, со­ло­ми, сте­бел ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, льо­ну, зер­но­вих, трі­ски то­що.

Вза­га­лі будь-яка си­ро­ви­на біо­ло­гі­чно­го по­хо­дже­н­ня до­зво­ляє ро­би­ти па­лив­ні бри­ке­ти. На «Між­на­ро­дних Днях по­ля-2017» ми по­ба­чи­ли та­кож прес-бри­ке­ту­валь­ник Bі­omasser для ви­ро­бни­цтва па­лив­них бри­ке­тів ви­ро­бни­цтва поль­сько­го за­во­ду Asket. І по­ди­ви­ли­ся, як він пра­цює. Усе про­сто: у ре­зер­ву­ар за­си­па­є­ться по­дрі­бне­на со­ло­ма. Пе­ре­мі­шу­вач до­став­ляє со­лом’яну тир­су до гвин­то­вої ка­ме­ри, де ві­дбу­ва­є­ться пре­су­ва­н­ня си­ро­ви­ни. Го­то­вий ци­лін­дри­чний бри­кет з отво­ром по­се­ре­ди­ні до­став­ля­є­ться на­зов­ні.

Бри­ке­ту­валь­ни­ки Biomasser — це обла­дна­н­ня для ви­ро­бни­цтва бри­ке­тів, для чо­го мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на будь- яка со­ло­ма: жи­тня, пше­ни­чна, ячмін­на, вів­ся­на, рі­па­ко­ва, ри­со­ва, со­є­ва. Та­кож як си­ро­ви­на пі­ді­йдуть сі­но, вер­ба мі­скан­тус, оче­рет. Ду­же зру­чно, що Biomasser мо­же мон­ту­ва­ти­ся не ли­ше ста­ціо­нар­но, на мі­сці ви­ро­бни­цтва бри­ке­тів, а й мо­біль­но — на при­че­пі. Це до­зво­ляє пе­ре­ро­бля­ти си­ро­ви­ну в бри­ке­ти від­ра­зу пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю без­по­се­ре­дньо на по­лі. При­чо­му та со­ло­ма не по­тре­бує по­пе­ре­дньо­го су­ші­н­ня — і мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти «сі­ру» з во­ло­гі­стю до 30%, яка по­тра­пи­ла під дощ або сніг, а по­тім про­тря­хла під ві­тром.

Ком­плекс обла­дна­н­ня для па­лив­них бри­ке­тів мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти і ві­тчи­зня­ні під­при­єм­ства. На­при­клад, ПП «Бри­ке­ту­валь­ні те­хно­ло­гії» (Бер­ди­чів, Жи­то­мир­ська обл.) чи ком­па­нія «Зер­ма-Укра­ї­на» (Ка­хов­ка, Хер­сон­ська обл.), яка ви­го­тов­ляє удар­но-ме­ха­ні­чний прес для пе­ре­роб­ки в па­лив­ні бри­ке­ти ри­со­вої лу­шпай­ки й від­хо­дів со­ня­шни­ку. Або на­зве­мо ще під­при­єм­ство «Фа­єр­вуд» із Він­ни­ці. Як по­ві­до­ми­ли «Агро­бі­зне­су Сьо­го­дні», там ро­блять уста­тку­ва­н­ня для ви­ро­бни­цтва па­лив­них бри­ке­тів із де­рев­них стру­жок, со­ло­ми, лу­шпи­н­ня со­ня­шни­ку, ма­ку­хи, шро­ту, со­ло­ми, ре­шток ку­ку­ру­дзи, обріз­ків ви­но­гра­дної ло­зи, від­хо­дів еле­ва­то­ра, з оче­ре­ту — на за­гал із будь-якої біо­ма­си та від­хо­дів агро­куль­тур. На лі­ні­ях, ви­го­тов­ле­них під­при­єм­ством «Фа­єр­вуд», мо­жна отри­ма­ти будь-який рі­зно­вид бри­ке­ту за ба­жа­н­ня­ми ко­ри­сту­ва­ча. Та­кі пре­си мо­жуть за­ці­ка­ви­ти усіх, хто має по­стій­ний до­ступ до ор­га­ні­чних від­хо­дів. Ві­до­мий на рин­ку бри­ке­ту­валь­ний прес гвин­то­во­го ти­пу «УБТ-350» ви­пу­скає ще один ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник — ПАТ «Укра­їн­ський прое­кт­но-кон­стру­ктор­ський те­хно­ло­гі­чний ін­сти­тут» (Іва­но-Фран­ківськ). Це уста­нов­ка, основ­ни­ми скла­до­ви­ми ча­сти­на­ми якої є бун­кер і гвин­то­вий прес.

Ви­ро­бни­цтво еко­ло­гі­чно­го про­ду­кту, що не не­се шко­ди дов­кі­л­лю, має оче­ви­дні пе­ре­ва­ги: мо­жли­вість пра­цю­ва­ти весь рік, отри­му­ю­чи при­бу­ток як від основ­ної агро­бі­зне­со­вої ді­яль­но­сті, так і від «па­лив­ної». По­стій­ний по­пит на те­пло­ву енер­гію об­умов­лює швид­ке по­кри­т­тя ви­трат на ку­пів­лю та­ко­го вста­тку­ва­н­ня.

Чи­ма­ло сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств у зи­мо­вий пе­рі­од про­сто­ю­ють, про­да­ю­чи уро­жай, зі­бра­ний влі­тку. У той же час їм до­во­ди­ться за­йма­ти­ся ути­лі­за­ці­єю від­хо­дів, на­при­клад від пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку чи ку­ку­ру­дзи. Ча­сто на це ви­тра­ча­ю­ться чи­ма­лі ре­сур­си. Єв­ро­пей­ські ж під­при­єм­ці ви­рі­шу­ють ці пи­та­н­ня іна­кше. Об’єд­нав­ши два мі­ну­са, отри­му­ють плюс, ор­га­ні­зу­вав­ши ви­ро­бни­цтво па­лив­них бри­ке­тів із від­хо­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.