Ви­ро­щу­ва­н­ня сої — при­бу­тко­ва спра­ва

Остан­ні ро­ки по­пит на сою не­змін­но ви­со­кий. Ця куль­ту­ра ко­штує на­ба­га­то до­рож­че пше­ни­ці. По­тре­ба в сої і про­ду­ктах її пе­ре­роб­ки збіль­шу­є­ться з ко­жним ро­ком.

Agrobusiness Segodni - - У номері - Оль­га Вла­со­ва

Сою ви­ро­щу­ють на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Але най­біль­ші вро­жаї при­па­да­ють на Хмель­ни­цьку, Ки­їв­ську, Кі­ро­во­град­ську та Пол­тав­ську обла­сті.

У 2006 ро­ці Укра­ї­на зайня­ла пер­ше мі­сце в Єв­ро­пі за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва сої, а в 2017-му вхо­дить до дев’ятки най­біль­ших кра­їн-ви­ро­бни­ків ці­єї куль­ту­ри в сві­ті та має ве­ли­ку пер­спе­кти­ву роз­ши­ре­н­ня по­сі­вів. Го­лов­ни­ми чин­ни­ка­ми є ство­ре­н­ня і впро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво сор­тів сої но­во­го по­ко­лі­н­ня, роз­роб­ці та за­про­ва­джен­ню сор­то­вої те­хно­ло­гії її ви­ро­щу­ва­н­ня, по­пу­ляр­ність куль­ту­ри на рин­ку. На­ра­зі сор­ти сої ада­пто­ва­ні до грун­то­во-клі­ма­ти­чних умов по­мір­но­го клі­ма­ту.

Укра­ї­на — ни­ні лі­дер у сві­ті з кіль­ко­сті ви­ве­де­них та впро­ва­дже­них сор­тів сої. У «Ре­єстр сор­тів ро­слин Укра­ї­ни» за­не­се­но 62 сор­ти сої укра­їн­ської се­ле­кції.

Для отри­ма­н­ня ви­со­ких уро­жа­їв вар­то ви­сі­ва­ти два-три сор­ти сої рі­зної ско­ро­сти­гло­сті. Основ­ні пло­щі її у Лі­со­сте­пу й Сте­пу слід зайня­ти се­ре­дньо­ран­ні­ми та се­ре­дньо­сти­гли­ми сор­та­ми.

Се­ред ран­ніх сор­тів вар­то ви­ді­ли­ти на­сту­пні.

Віль­шан­ка — сорт укра­їн­ської се­ле­кції («ННЦ Ін­сти­тут зем­ле­роб­ства НААН»). У Дер­жав­но­му ре­є­стрі з 2011 р. Ре­ко­мен­до­ва­ний для всіх грун­то­во-клі­ма­ти­чних зон Укра­ї­ни. Стій­кий до ви­ля­га­н­ня, оси­па­н­ня та по­су­хи. Ско­ро­сти­глий сорт (до­сти­гає за 100–105 днів). Ви­со­та ро­слин — 92– 95 см. Ма­са 1000 на­сі­нин — 240–250 г.

Кня­жна — сорт укра­їн­ської се­ле­кції (Ін­сти­тут кор­мів НААН). У Дер­жав­но­му ре­є­стрі з 2012 р. Ре­ко­мен­до­ва­ний для всіх грун­то­во-клі­ма­ти­чних зон Укра­ї­ни. Стій­кий до де­фі­ци­ту во­ло­ги в пе­рі­од фор­му­ва­н­ня і на­ли­ву на­сі­н­ня. Стій­кий до оси­па­н­ня та по­су­хи. Се­ре­дньо­стій­кий до ви­ля­га­н­ня. Ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од три­ває 102–113 днів. Ма­са 1000 на­сі­нин — 113,9–130,6 г. Се­ре­дньо­сти­глі Він­ни­чан­ка. Сорт укра­їн­ської се­ле­кції (Ін­сти­тут агро­еко­ло­гії та біо­те­хно­ло­гії НААН та Він­ни­цький дер­жав­ний аграр­ний уні­вер­си­тет). Рік ре­є­стра­ції — 2006. Під­хо­дить для ви­ро­щу­ва­н­ня у Лі­со­сте­пу та Сте­пу. Ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од три­ває 110–120 днів. Стій­кий до по­су­хи, ви­ля­га­н­ня та оси­па­н­ня. Ма­са 1000 на­сі­нин — 212 г.

Ва­силь­ків­ська — се­ре­дньо­сти­глий укра­їн­ський сорт, ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од в умо­вах Ки­їв­ської обла­сті ко­ли­ва­є­ться у ме­жах 120–125 днів. Гі­брид від схре­щу­ва­н­ня сор­тів Ки­їв­ська 27 і Ки­їв­ська ско­ро­сти­гла. Сорт ви­ве­де­но Се­ле­кцій­но-ге­не­тич- ним ін­сти­ту­том НААН у спів­ав­тор­стві з Ін­сти­ту­том фі­зіо­ло­гії ро­слин і ге­не­ти­ки НАН Укра­ї­ни. За­не­се­ний до Дер­жав­но­го ре­є­стру сор­тів ро­слин, при­да­тних до по­ши­ре­н­ня в Укра­ї­ні з 2003 р. Стій­кий до ура­же­н­ня най­більш по­ши­ре­ни­ми хво­ро­ба­ми, а та­кож до по­ни­же­них тем­пе­ра­тур у пе­рі­од цві­ті­н­ня та пло­до­утво­ре­н­ня. Ро­сли­ни зав­ви­шки 85–95 см. Ма­са 1000 на­сі­нин — 180–190 г. Сорт ре­ко­мен­до­ва­но для ви­ро­щу­ва­н­ня у лі­со­сте­по­вих ра­йо­нах Укра­ї­ни.

Су­зір’я — укра­їн­ський сорт («ННЦ Ін­сти­тут зем­ле­роб­ства НААН»). У Дер­жав­но­му ре­є­стрі з 2010 р. Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ва­н­ня у Лі­со­сте­пу. Стій­кий до ви­ля­га­н­ня ро­слин та роз­трі­ску­ва­н­ня бо­бів, до­сти­гає за 100–115 днів. Ви­со­та ро­слин — 90–92 см. Ма­са 1000 на­сі­нин — 240–250 г.

Оде­ська 150А — укра­їн­ський се­ре­дньо­ско­ро­сти­глий сорт на­пів­ін­тен­сив­но­го ти­пу

(Ін­сти­тут фі­зіо­ло­гії ро­слин і ге­не­ти­ки НААН). За­ре­є­стро­ван­ний у 2001 р. Ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ва­н­ня у Лі­со­сте­пу. Три­ва­лість ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду — 115–120 днів. Фор­мує ви­со­кі вро­жаї як у су­хо­доль­них умо­вах, так і на зро­шен­ні. Має ви­со­ку стій­кість до по­су­хи та основ­них хво­роб. Ви­со­та сте­бла — 110–120 см. Ма­са 1000 на­сі­нин — 189,9 г.

Ху­то­ря­но­чка — укра­їн­ський сорт (Ін­сти­тут кор­мів НААН). У Ре­є­стрі сор­тів з 2011 ро­ку під­хо­дить для ви­ро­щу­ва­н­ня у По­ліс­сі, Лі­со­сте­пу та Сте­пу. Ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од три­ває 105–115 діб. Сорт по­су­хо­стій­кий, пла­сти­чний, від­но­сно чу­тли­вий до еле­мен­тів жив­ле­н­ня у пе­рі­од фор­му­ва­н­ня ге­не­ра­тив­них ор­га­нів. Ві­дзна­ча­є­ться ви­со­кою стій­кі­стю до основ­них гри­бних та ві­ру­сних хво­роб. Стій­кий до ви­ля­га­н­ня та оси­па­н­ня. Ма­са 1000 на­сі­нин — 155–175 г.

Пе­рі­од та нор­ми ви­сі­ву сої

Сі­ють у тре­тій де­ка­ді кві­тня-пер­шій і дру­гій де­ка­дах трав­ня при про­грі­ван­ні ґрун­ту до тем­пе­ра­ту­ри 10–15 °C. Спо­ча­тку ви­сі­ва­ють пі­зньо­сти­глі сор­ти і ли­ше в кін­ці — швид­ко­сти­глі.

Нор­ма ви­сі­ву сої за­ле­жить від осо­бли­во­стей сор­ту, грун­то­во-клі­ма­ти­чних умов ра­йо­нів її ви­ро­щу­ва­н­ня, яко­сті по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Нор­ма ви­сі­ву в Лі­со­сте­пу й По­ліс­ся ста­но­вить 600–750 тис. схо­жих на­сі­нин/га, при не­до­ста­тньо­му зво­ло­жен- ні — 450–500, а у Сте­пу — 300– 450 тис. схо­жих на­сі­нин/га. Вар­то за­зна­чи­ти, що нор­му ви­сі­ву ран­ньо­сти­глих сор­тів не­об­хі­дно збіль­шу­ва­ти, а пі­зньо­сти­глих — змен­шу­ва­ти. Ва­го­ву нор­му вста­нов­лю­ють, за­ле­жно від ма­си 1000 на­сі­нин, по­сів­них яко­стей на­сі­н­ня, яка ко­ли­ва­є­ться у ме­жах 70–130 кг/га.

Пі­сля по­яви схо­дів не­об­хі­дно ре­гу­ляр­но зни­щу­ва­ти бур’ян і про­во­ди­ти роз­пу­шу­ва­н­ня між­рядь. Тер­мін до­зрі­ва­н­ня ко­ли­ва­є­ться від 85 до 245 днів, за­ле­жно від сор­ту і клі­ма­ти­чних умов ре­гіо­ну зро­ста­н­ня. На­при­клад, ран­ні сор­ти сої ви­зрі­ва­ють до кін­ця ли­пня, а пі­зні — до жов­тня. Уро­жай­ність сої за­ле­жить від ре­гіо­ну, сор­ту та по­го­дних умов. Се­ре­дня уро­жай­ність без по­ли­ву ста- но­вить 10 ц/га, а з по­ли­вом — 25 ц/га. Най­біль­шу вро­жай­ність у біль­шо­сті ре­гіо­нів да­ють ран­ні сор­ти.

Хво­ро­би та шкі­дни­ки сої

Та­кож для отри­ма­н­ня ви­со­ких уро­жа­їв не­об­хі­дно за­хи­сти­ти їх від шкі­дни­ків та хво­роб.

Соя мо­же ура­жу­ва­ти­ся хво­ро­ба­ми, осо­бли­во при ви­со­кій во­ло­го­сті та гра­ни­чно низь­ких тем­пе­ра­ту­рах. Най­біль­шої шко­ди зав­дає фу­за­рі­оз, аско­хі­тоз, пе­ро­но­спо­роз (не­справ­жня бо­ро­шни­ста ро­са), ба­кте­рі­аль­ний опік, жов­та мо­за­ї­ка сої то­що.

Най­більш шко­до­чи­ним є ура­же­н­ня схо­дів фу­за­рі­о­зом ( Fusarium oxysporum Schl). Ця хво­ро­ба мо­же спри­чи­ни­ти за­ги­бель по­над 43% про­рос­тків сої в основ­но­му в ра­йо­нах із су­хі­шим клі­ма­том. Про­яв­ля­є­ться на схо­дах і до­ро­слих ро­сли­нах сої у ви­гля­ді за­гни­ва­н­ня про­рос­тків і схо­дів, в’яне­н­ня ро­слин, по­бу­рі­н­ня і за­гни­ва­н­ня ко­ре­нів і сте­бел, ура­же­н­ня бо­бів і на­сі­н­ня. На на­сін­ні, що про­ро­стає, спо­сте­рі­га­є­ться три ти­пи ура­же­н­ня: на­сі­н­ня за­гни­ває і не утво­рює па­рос­тків, на них з’яв­ля­є­ться бі­ло-ро­же­вий на­літ; де­фор­му­ю­ться і ги­нуть пі­сля ви­хо­ду на по­верх­ню; на сім’ядо­лях із верх­ньої і ни­жньої сто­рін утво­рю­ю­ться бу­рі окру­глі гли­бо­кі ви­раз­ки з на­сту­пною по­явою у них у во­ло­гу по­го­ду ро­же­во­го на­льо­ту з яскра­во-ро­же­ви­ми по­ду­ше­чка­ми.

У пе­рі­од цві­ті­н­ня і по­ча­тку утво­ре­н­ня бо­бів, а в окре­мих ви­пад­ках зна­чно ра­ні­ше з’яв­ля­є­ться по­жов­ті­н­ня, згор­та­н­ня із кра­їв, за­си­ха­н­ня й об­па­да­н­ня лис­тків, сте­бло в ко­ре­не­вій

ший­ці на­бу­ває тем­но-ко­ри­чне­ве за­барв­ле­н­ня, у ре­зуль­та­ті чо­го ро­сли­на в’яне. Зер­но в ура­же­них бо­бах фор­му­є­ться щу­пле, ча­сто зі змор­шку­ва­тою обо­лон­кою, а у во­ло­гу по­го­ду і з бі­ло-ро­же­вим на­льо­том. Во­но втра­чає схо­жість або дає ура­же­ні схо­ди.

Аско­хі­тоз. На сьо­го­дні із най­більш шко­до­чин­но­го за­хво­рю­ва­н­ня во­но пе­ре­тво­ри­ло­ся у най­менш роз­по­всю­дже­не. Хво­ро­ба на ро­сли­нах сої про­яв­ля­є­ться від по­ча­тку по­яви схо­дів до зби­ра­н­ня вро­жаю. При силь­но­му роз­ви­тку аско­хі­то­зу ура­жу­ю­ться всі ор­га­ни ро­слин: сім’ядо­лі, лис­тки, сте­бла, бо­би та на­сі­н­ня. Най­більш не­без­пе­чною вва­жа­є­ться на­сін­нє­ва фор­ма ін­фе­кції, при якій на­сі­н­ня за­гни­ває і втра­чає схо­жість, а сла­бо ура­же­не дає схо­ди із хво­ри­ми сім’ядо­ля­ми. Най­біль­ше шко­дить во­на при під­ви­ще­но­му зво­ло­жен­ні, за­гу­щен­ні по­сі­вів. Не­до­бір уро­жаю зер­на мо­же ста­но­ви­ти 15–20%.

Пе­ро­но­спо­роз (не­справ­жня бо­ро­шни­ста ро­са) — за­хво­рю­ва­н­ня ви­яв­ля­є­ться у двох фор­мах: за­галь­но­го при­гні­че­н­ня ро­слин (ди­фу­зій­не або си­стем­не ура­же­н­ня) та пля­ми­сто­сті лис­тків (ло­каль­не або мі­сце­ве ура­же­н­ня). За ди­фу­зій­но­го ура­же­н­ня на сім’ядо­лях і осо­бли­во на ли­стах ви­яв­ля­ю­ться хло­ро­ти­чні ді­лян­ки, що охо­плю­ють пла­стин­ку ціл­ком або ча­сти­ну її по­бли­зу осно­ви. У во­ло­гу по­го­ду в мі­сцях плям, пе­ре­ва­жно з ни­жньої сто­ро­ни лис­тків, з’яв­ля­є­ться сі­ро-фі­о­ле­то­вий на­літ. Силь­но ура­же­ні ро­сли­ни від­ста­ють у ро­сті, ма­ють при­гно­бле­ний ви­гляд і по­тім за­си­ха­ють. Слаб­ко ура­же­ні ро­сли­ни в роз­ви­тку пра­кти­чно не від­ста­ють і пло­до­но­сять. Дру­га фор­ма ура­же­н­ня ха­ра­кте­ри­зу­є­ться по­явою на ли­стах спо­ча­тку блі­до-зе­ле­них, а пі­зні­ше бу­рих плям, що по­кри­ва­ю­ться із ни­жньо­го бо­ку сі­ру­ва­то-фі­о­ле­то­вим на­льо­том. Ура­же­ні ли­сти від­ми­ра­ють. Най­ча­сті­ше ця фор­ма ура­же­н­ня ви­яв­ля­є­ться у пе­рі­од цві­ті­н­ня, а та­кож утво­ре­н­ня бо­бів. При силь­но­му роз­ви­тку хво­ро­би не­до­бір вро­жаю на­сі­н­ня ко­ли­ва­є­ться у ме­жах 5–7%.

Гли­бо­ку зя­бле­ву оран­ку за­сто­со­ву­ють як про­фі­ла­кти­чний за­сіб за­хи­сту від гриб­ко­вих та ба­кте­рі­аль­них хво­роб сої. Це зна­чно змен­шує ймо­вір­ність за­ра­же­н­ня аско­хі­то­зом, пе­ро­но­спо­ро­зом та ін­ши­ми хво­ро­ба­ми.

На по­лях, де ви­яв­ле­но фу­за­рі­оз, не мо­жна ви­сі­ва­ти сою ра­ні­ше ніж че­рез 3–4 ро­ки.

На стан ро­слин сої впли­ває до­три­ма­н­ня всіх агро­те­хні­чних за­хо­дів: від опти­маль­них стро­ків сів­би до опти­маль­них стро­ків зби­ра­н­ня. Якщо ви­сі­я­ти сою за­над­то ра­но, це мо­же спро­во­ку­ва­ти ура­же­н­ня на­сі­н­ня збу­дни­ка­ми хво­роб, що при­зво­дить до йо­го за­гни­ва­н­ня. То­му хво­ро­би ча­сті­ше ви­яв­ля­ю­ться са­ме на ран­ніх по­сі­вах. З ін­шо­го бо­ку, за­пі­зне­н­ня зі зби­ра­н­ням мо­же спри­чи­ни­ти ура­же­н­ня на­сі­н­ня плі­сня­ви­ми гри­ба­ми.

У по­су­шли­ві ро­ки за ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря мо­же спо­сте­рі­га­тись ура­же­н­ня по­сі­вів сої шкі­дни­ка­ми.

Бо­бо­ва (ака­ці­є­ва) во­гнів­ка (Etiella zjnkenella Tr.) в Укра­ї­ні по­ши­ре­на по­всю­ди, але най­біль­ше шко­дить у Сте­пу та на пів­дні Лі­со­сте­пу. Зи­му­ють гу­се­ни­ці в ко­ко­нах, в грун­ті, на гли­би­ні до 3 см. Пе­рі­од за­се­ле­н­ня — кі­нець трав­ня-по­ча­ток черв­ня. Втра­ти уро­жаю від бо­бо­вої во­гнів­ки мо­жуть ся­га­ти до 50%.

Буль­бо­чко­ві дов­го­но­си­ки (сму­га­стий, ще­ти­ни­стий) (Sitona lineatus L., Sitona crinitus) — най­більш не­без­пе­чні на ран­ніх ста­ді­ях роз­ви­тку схо­дів сої є жу­ки. Зи­му­ють у ґрун­ті під ро­слин­ни­ми реш­тка­ми. Ма­со­ве від­кла­да­н­ня яєць ві­дбу­ва­є­ться впро­довж трав­ня, але мо­же про­дов­жу­ва­ти­ся й до по­ча­тку ли­пня. Ро­зви­ва­є­ться цей шкі­дник в одно­му по­ко­лін­ні за рік. Жу­ки обгри­за­ють лис­тки схо­дів із кра­їв, зав­да­ю­чи їм сут­тє­вих по­шко­джень, а ли­чин­ки по­шко­джу­ють ко­ре­не­ву си­сте­му, зни­жу­ю­чи її фун­кцію.

Зви­чай­ний па­ву­тин­ний кліщ (Tetranichus urticae Koch.) зи­мує у ро­слин­них реш­тках, під груд­ка­ми зем­лі, в трі­щи­нах ко­ри де­рев то­що. Клі­щі за­се­ля­ють пе­ре­ва­жно ни­жній бік лис­тків, де во­ни жи­вуть під па­ву­ти­ною. Жив­ля­ться со­ком ро­слин, про­ко­лю­ю­чи шкір­ку лис­тка, на яко­му утво­рю­ю­ться яскра­во-зе­ле­ні кра­пки, по­тім пля­ми, які зли­ва­ю­ться і утво­рю­ють зне­барв­ле­ні ді­лян­ки. Ура­же­ні ро­сли­ни сої від­ста­ють у ро­сті, а лис­тки за­си­ха­ють, пе­ред­ча­сно об­па­да­ють. Кліщ об­плі­тає ли­сток, кві­тки та мо­ло­ді бо­би па­ву­ти­н­ням. Пі­дви­ще­на шко­до­чин­ність спо­сте­рі­га­є­ться у по­су­шли­ві ро­ки, осо­бли­во у сер­пні.

На­сі­н­ня, що про­ро­стає у ґрун­ті, та схо­ди мо­жуть по- шко­джу­ва­ти­ся ли­чин­ка­ми рос­тко­вих мух, дро­тя­ни­ка, ли­чин­ка­ми пла­стин­ча­сто­ву­сих жу­ків, гу­сін­ню під­гри­за­ю­чих со­вок.

Сім’ядо­лі та пер­ша па­ра справ­жніх лис­тків мо­жуть по­шко­джу­ва­тись рі­зно­ма­ні­тни­ми ви­да­ми ли­сто­гри­зу­чих шкі­дни­ків, та­ки­ми як: сі­рий бу­ря­ко­вий та буль­бо­чко­вий дов­го­но­сик, ли­чин­ка­ми зе­ле­но­го ко­ни­ка та са­ра­но­вих. Про­тя­гом усьо­го ве­ге­та­цій­но­го пе­рі­о­ду на лис­тках сої хар­чу­ю­ться кло­пи, три­пси, тля, ци­ка­ди, які ви­смо­кту­ють сік. Але, якщо про­ве­сти про­тру­є­н­ня на­сі­н­ня, ці ви­ди шкі­дни­ків зна­чно­го зби­тку по­сі­вам не зав­да­дуть.

От­же, змен­шен­ню втрат від шкі­дни­ків спри­я­ють та­кі за­хо­ди: ви­ро­щу­ва­н­ня ран­ньо­сти­глих сор­тів; зби­ра­н­ня вро­жаю в опти­маль­ні стро­ки; гли­бо­ка зя­бле­ва оран­ка по­лів пі­сля бо­бо­вих куль­тур; пра­виль­ний ви­бір сі­во­змі­ни, по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток, що за­ли­ша­ю­ться у по­лі на зи­му.

* Ін­тен­сив­ність ко­льо­ру від­обра­жає гу­сто­ту по­сі­вів ** сі­рий — від­су­тність да­них

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.