Тра­кто­ри Massey Ferguson 7700: но­вий по­тен­ці­ал уні­вер­саль­ної се­рії

Agrobusiness Segodni - - У номері - Дми­тро Ра­діо­нов

Цьо­го­річ укра­їн­ський ри­нок тра­кто­рів у ді­а­па­зо­ні по­ту­жно­сті 170-260 к.с. до­пов­нив­ся пред­став­ни­ка­ми онов­ле­ної се­рії Massey Ferguson (MF) 7700, які вже всти­гли ста­ти одни­ми з най­по­пу­ляр­ні­ших про­ду­ктів у клі­єн­тів «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нії» (ВФК), офі­цій­но­го дистриб'юто­ра те­хні­ки кор­по­ра­ції AGCO.

Тя­го­ве зу­си­л­ля

Не се­крет, що тя­го­ве зу­си­л­ля є одним з основ­них мі­рил ефе­ктив­но­сті для будь-яко­го тра­кто­ра. Во­но скла­да­є­ться із трьох по­ка­зни­ків: по­ту­жно­сті, її пе­ре­да­чі до ру­ші­їв та від них на ґрунт і ва­ги ма­ши­ни (за­ле­жно від по­льо­вих умов на тя­го­ве зу­си­л­ля пе­ре­тво­рю­є­ться 40-70% за­галь­ної ма­си тра­кто­ра).

Ва­га

Но­ве по­ко­лі­н­ня 7-ої се­рії тра­кто­рів MF ви­рі­зня­є­ться низ­кою ко­ри­сних впро­ва­джень, які до­зво­ля­ють їм ви­ко­ну­ва­ти ши­ро­кий спектр ро­біт. «MF 7700 має по­си­ле­ні пе­ре­дній і за­дній мо­сти, що не тіль­ки до­зво­ли­ло осна­щу­ва­ти ці тра­кто­ри спа­ре­ни­ми ко­ле­са­ми, а й під­ви­щи­ло ма­кси­маль­но допу­сти­му ма­су ма­шин до 14 т. Цеб­то мо­де­лі MF 7700 за мі­ні­маль­ної ва­ги 7,15-7,8 т мо­жуть не­сти на со­бі по­над 6 т ба­ла­стів і обла­дна­н­ня, — від­зна­чає на­чаль­ник від­ді­лу збу­ту та сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня ВФК у м. Жи­то­мир Ру­слан По­та­пен­ко. — На чи­слен­них де­мон­стра­ці­ях ми спо­сте­рі­га­ли си­ту­а­цію, ко­ли для ви­ко­на­н­ня важ­кий ро­біт ана­ло­гі­чним тра­кто­рам ви­ста­чає по­ту­жно­сті, але бра­кує ва­ги, і во­ни по­чи­на­ють під­стри­бу­ва­ти. Ін­ша спра­ва MF 7700: зав­дя­ки по­си­ле­ним мо­стам, сут­тє­вій ко­ри­сній ва­зі, а та­кож опти­маль­но­му по­єд­нан­ню ма­си і по­ту­жно­сті він ефе­ктив­но ви­ко­нує най­скла­дні­ші зав­да­н­ня».

По­ту­жність

Тра­кто­ри MF 7700 осна­ще­ні вдо­ско­на­ле­ни­ми 6-ци­лін­дро­ви­ми «сер­ця­ми» AGCO POWER об'ємом 6,6 та 7,4 л, що но­мі­наль­но ви­да­ють 125/170 — 176/240 (кВт/к.с.) за 2100 об./хв. Ма­кси­маль­на ж по­ту­жність 136/ 185-191/260(кВт/к.с.) ви­віль­ня­є­ться вже при 1950 об./хв. Ха­ра­ктер­ною ри­сою мо­дер­ні­зо­ва­них AGCO POWER є їхня зда­тність різ­ко збіль­шу­ва­ти кру­тний мо­мент, ко­ли обер­ти дви­гу­на зни­жу­ю­ться із 2100 до 1500 об./хв. При подаль­шо­му па­дін­ні цьо­го по­ка­зни­ка до 1200-1500 об./хв. до­ся­га­є­ться ма­кси­маль­ний кру­тний мо­мент: 860-1000 Нм (за­ле­жно від мо­де­лі). У но­вих дви­гу­нах осо­бли­вий акцент зро­бле­но на під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті зго­ра­н­ня ко­жно­го гра­му ди­зе­лю. Для цьо­го, зокре­ма, бу­ло вста­нов­ле­но мо­дер­ні­зо­ва­ну си­сте­му по­да­чі паль­но­го Common Rail, по­ту­жний тур­бо­над­дув, ін­тер­ку­лер, а та­кож EEM (англ. Electronic Engine Management) — но­ву си­сте­му еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня дви­гу­ном, яка то­чно ре­гу­лює об­сяг і пе­рі­о­ди­чність впор­ску­ва­н­ня паль­но­го від­по­від­но до кіль­ко­сті обер­тів дви­гу­на та на­ван­та­же­н­ня на ньо­го. MF 7700 ма­ють бак для паль­но­го об'ємом 470 л.

Пе­ре­да­ча по­ту­жно­сті до ру­ші­їв

За ефе­ктив­ну пе­ре­да­чу по­ту­жно­сті від дви­гу­на до ру­ші­їв ве­ли­кою мі­рою від­по­від­ає тран­смі­сія. MF 7700 на ви­бір го­спо­да­рів мо­жуть осна­щу­ва­тись дво­ма ти­па­ми транс­мі­сій Dyna. Пер­ша з них ме­ха­ні­чна Dyna-6, що пра­цює за те­хно­ло­гі­єю по­двій­но­го зче­пле­н­ня Powershift. У транс­мі­сії вста­нов­ле­на по­двій­на му­фта, пер­ший диск якої від­по­від­ає за пе­ре­ми­ка­н­ня не­пар­них пе­ре­дач, дру­гий — пар­них. Пра­цю­ю­чи не­за­ле­жно один від одно­го (ко­ли один ро­бить — ін­ший ви­мкне­ний), во­ни за­без­пе­чу­ють плав­не та чі­тке пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач: ві­дбу­ва­є­ться роз­гін на пер­шій, одно­ча­сно го­ту­є­ться дру­га; пра­цює дру­га — го­ту­є­ться тре­тя, і так 6 пе­ре­дач в усіх 4 ді­а­па­зо­нах (24х24).

Дру­гим ти­пом є ав­то­ма­ти­чна без­сту­пе­не­ва тран­смі­сія Dyna-VT, в якій вті­ле­но вдо­ско­на­ле­ну си­сте­му пе­ре­да­чі по­ту­жно­сті. Dyna-VT ці­ка­ва тим, що, крім про­сто­го управ­лі­н­ня, во­на га­ран­тує плав­не зче­пле­н­ня і то­чне пе­ре­ми­ка­н­ня швид­ко­стей без роз­ри­ву по­то­ку по­ту­жно­сті. За ра­ху­нок чо­го, зокре­ма, в тяж­ких умо­вах за­без­пе­чу­є­ться ста­біль­на ро­бо­та без пе­ре­ви­тра­ти па­ли­ва. Остан­ньо­му спри­яє і си­сте­ма DTM (Dynamic Tractor Management — англ.) яка від­по­від­но до на­ван­та­же­н­ня на тра­ктор за­без­пе­чує опти­маль­ні обер­ти дви­гу­на в ді­а­па­зо­ні 1000-2100 об./хв.

Та­кож тра­кто­ри MF 7700 ці­ка­ві й си­сте­мою ав­то­ма­ти­чно­го ке­ру­ва­н­ня ди­фе­рен­ці­а­лом, який са­мо­стій­но ви­ми­ка­є­ться за швид­ко­сті по­над 14 км/год., при під­ня­то­му на­ві­сно­му обла­днан­ні, на­ти­скан­ні на одну/дві пе­даль(і) галь­ма, вми­кан­ні сто­ян­ко­во­го галь­ма то­що. Біль­ше то­го, во­на по­єд­на­на з си­сте­мою пов­но­го при­во­ду, що за­без­пе­чує MF 7700 ма­кси­маль­ну тя­гу в по­льо­вих умо­вах.

Пе­ре­да­ча по­ту­жно­сті на ґрунт

«Ва­го­мою пе­ре­ва­гою MF 7700 є під­ві­ска пе­ре­дньо­го мо­сту QuadLink, яка за­без­пе­чує по­стій­ний кон­такт пе­ре­дніх ру­ші­їв із по­верх­нею і не по­тре­бує об­слу­го­ву­ва­н­ня, — на­го­ло­шує ке­рів­ник Він­ни­цької фі­лії ВФК Оле­ксандр Бо­гу­цький. — Во­на пра­цює так: ко­ли ко­ле­со по­чи­нає «про­ви­са­ти», да­тчи­ки по­ло­же­н­ня фі­ксу­ють це, по­да­ють си­гнал на один із двох гі­драв­лі­чних ци­лін­дрів, роз­та­шо­ва­них між ра­мою та мо­стом — і він ав­то­ма­ти­чно до­ти­скає це ко­ле­со до зем­лі. Це рі­ше­н­ня по­лі­пши­ло пе­ре­да­чу тя­го­во­го зу­си­л­ля на ґрунт, змен­ши­ло ви­тра­ту па­ли­ва та по­с­при­я­ло плав­но­му хо­ду й мен­шо­му ку­ту по­во­ро­ту».

Пе­ре­да­чі по­ту­жно­сті на ґрунт спри­я­ють і по­єд­на­н­ня спе­ці­аль­ної кон­стру­кції кор­пу­су та ко­лі­сної ба­зи дов­жи­ною 3 м, і рів­но­мір­не роз­по­ді­ле­н­ня ва­ги (50/50) між пе­ре­дні­ми та за­дні­ми мо­ста­ми, і ко­лі­сні ба­ла­сти, і но­ві про­ти­ва­ги для на­ві­ски, які мі­ні­маль­но збіль­шу­ють га­ба­ри­ти ма­ши­ни (та­кож є мо­жли­вість їх ін­те­гру­ва­ти без­по­се­ре­дньо в ра­му тра­кто­ра), і ве­ли­кі ши­ни (ді­а­метр за­дніх до 2,05 м), і мо­жли­вість вста­нов­лю­ва­ти спа­ре­ні ко­ле­са то­що.

До­ве­де­н­ня пра­кти­кою

Всі ці впро­ва­дже­н­ня до­зво­ля­ють MF 7700 ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти в важ­ких умо­вах без пе­ре­ви­тра­ти па­ли­ва. Але як цей по­тен­ці­ал ре­а­лі­зо­ву­є­ться на пра­кти­ці?

«Це бу­ло до­бре ви­дно під час по­льо­вої де­мон­стра­ції MF 7722 на ши­ро­ких ши­нах (но­мі­наль­но 147/200 кВт/к.с.) у ФГ «Озе­ра» (Хмель­ни­цька обл.). То­ді він, агре­га­то­ва­ний із плу­гом (5+1), мав ора­ти (гли­би­на 27 см) на во­ло­гих по­лях, вкри­тих су­глин­ко­ви­ми ґрун­та­ми. Умо­ви ду­же скла­дні, і нам са­мим бу­ло ці­ка­во, як тра­ктор се­бе в них по­ка­же, — зга­дує Олек- сандр Бо­гу­цький. — MF не під­вів. Ви­би­ра­ю­чись на го­ру з се­ре­дньою швид­кі­стю 8 км/год., йо­го дви­гун не був пе­ре­ван­та­же­ний, «під­стри­бу­вань» не бу­ло, бу­ксу­ва­н­ня мі­ні­маль­не, а на ко­жну кВт/год. він то­ді ви­тра­чав 195 г па­ли­ва».

Ро­бо­та зі зна­ря­д­дя­ми ВВП

У MF 7700 кон­тро­лер транс­мі­сії ке­рує та кон­тро­лює ро­бо­ту ВВП, що за­без­пе­чує плав­ні­ше вві­мкне­н­ня ВВП і змен­шує ві­ро­гі­дність по­шко­дже­н­ня тра­кто­ра та зна­ря­д­дя від йо­го не­пра­виль­но­го вми­ка­н­ня. За­дній ВВП (540/1000 об./хв.) при транс­мі­сії Dyna-6 пра­цює за швид­ко­сті дви­гу­на 1890/2000 об./хв., але та­кож до­сту­пні ва­рі­а­ції із ре­жи­ма­ми 540 eco (при 1520 об./хв.) і 1000 eco (при 1530 об./хв.). Управ­лі­н­ня ВВП мо­жна пе­ре­ве­сти в ре­жим «ав­то», за яко­го на швид­ко­сті по­над 25 км/год. та при під­нят­ті на­ві­ски він ав­то­ма­ти­чно ви­ми­ка­є­ться. Опцій­но на MF 7700 мо­жна вста­но­ви­ти пе­ре­дній ше­сти­шлі­це­вий ВВП 1000 об./хв. (при 1920 об./хв.).

Гі­драв­лі­ка

«Одна з най­го­лов­ні­ших пе­ре­ваг MF 7700 — гі­драв­лі­чна си­сте­ма з за­кри­тим цен­тром CCLC із ро­бо­чим ти­ском 200 бар та про­ду­ктив­ні­стю 110, 150, або 190 л/хв., яка в пев­ний мо­мент ство­рює по­трі­бний об­сяг оли­ви для пев­но­го на­ван­та­же­н­ня. За неї мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти до 8 (5/3) гі­дро­роз­по­діль­ни­ків. Біль­ше то­го, зав­дя­ки Power Beyond, яка за­без­пе­чує по­тік оли­ви без­по­се­ре­дньо з на­со­са, мо­жна під­клю­ча­ти до­да­тко­ві ди­стан­цій­ні гі­дро­роз­по­діль­ни­ки», — звер­тає ува­гу Ру­слан По­та­пен­ко.

Зав­дя­ки та­кій гі­драв­лі­ці MF 7700 мо­же по­хи­зу­ва­тись по­ту­жни­ми за­дньою та пе­ре­дньою на­ві­ска­ми, які зда­тні під­ня­ти до 9,6 і 4 т від­по­від­но. Ва­жли­во, що за­дня на­ві­ска осна­ще­на амор­ти­за­цій­ною си­сте­мою ATC (Active Transport Control — англ.), яка змен­шує удар­ні на­ван­та­же­н­ня та ав­то­ма­ти­чно ре­гу­лю­є­ться під ва­гу зна­ря­д­дя. Крім то­го, на ці тра­кто­ри та­кож мо­жна вста­но­ви­ти фрон­таль­ні на­ван­та­жу­ва­чі ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю від 2,9 до 3,9 т.

Офіс ме­ха­ні­за­то­ра

Ба­га­тий по­тен­ці­ал ма­ють MF 7700, але всі ці мо­жли­во­сті бу­ли б мар­ни­ми без ер­го­но­мі­чної ка­бі­ни. Онов­ле­на 7-ма се­рія тра­кто­рів MF має про­сто­ру ка­бі­ну з огля­до­ві­стю на 360˚, вста­нов­ле­ну на ме­ха­ні­чній або актив­но-ме- ха­ні­чній (жорс­ткість дем­пфі­ру­ва­н­ня ре­гу­лю­є­ться опе­ра­то­ром) під­ві­сці. Си­ді­н­ня опе­ра­то­ра є по­во­ро­тним і роз­та­шо­ва­не на пнев­ма­ти­чній під­ві­сці. У ка­бі­ні MF 7700 вста­нов­ле­но но­ву при­ла­до­ву па­нель зі збіль­ше­ним ін­фор­ма­цій­ним екра­ном (70 х 52, SIS) та по­лі­пше­ною роз­діль­ною зда­тні­стю. Лег­ко­сті управ­лі­н­ня до­дає і зру­чне роз­та­шу­ва­н­ня еле­мен­тів управ­лі­н­ня на пра­во­му під­ло­кі­тни­ку. Біль­ше то­го, MF 7700 мо­жуть осна­щу­ва­тись кон­со­л­лю CCD, яка до­зво­ляє управ­ля­ти фун­кці­я­ми тра­кто­ра, від­обра­жа­ти зо­бра­же­н­ня із за­дньої бор­то­вої ка­ме­ри, під­клю­ча­ти та ке­ру­ва­ти зна­ря­д­дя­ми че­рез ISOBUS, а та­кож ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства.

Під­сум­ки

«По­руч із ви­ще за­зна­че­ним на ко­ристь MF 7700 грає ба­га­те ба­зо­ве осна­ще­н­ня і ши­ро­кий ви­бір до­сту­пних за ці­ною опцій. Най­кра­щий для се­бе ва­рі­ант го­спо­дар мо­же обра­ти се­ред трьох ва­рі­ан­тів ком­пле­кта­ції Essential (стан­дарт), Efficient та Exclusive, які рі­зня­ться між со­бою за кіль­кі­стю стан­дар­тно вста­нов­ле­них і опцій­но до­сту­пних те­хно­ло­гій, — ре­зю­мує Оле­ксандр Бо­гу­цький. — Ба­га­то­фун­кціо­наль­ність, еко­но­мі­чність, лег­кість в екс­плу­а­та­ції та об­слу­го­ву­ван­ні… — все це ро­бить MF 7700 опти­маль­ним тра­кто­ром для ба­га­тьох го­спо­дарств, і ба­га­то з них вже всти­гло оці­ни­ти йо­го».

Ру­слан По­та­пен­ко та Оле­ксандр Бо­гу­цький

Без­сту­пе­не­ва тран­смі­сія Dyna-VT

Під­ві­ска пе­ре­дньо­го мо­сту Quadlink

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.