Бю­дже­тний про­тру­ю­вач для фер­ме­рів

Не­ве­ли­кі го­спо­дар­ства по­тре­бу­ють про­ду­ктив­но­го та які­сно­го агре­га­ту для оброб­ки по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу про­тру­ю­ва­ча­ми.

Agrobusiness Segodni - - У номері - Во­ло­ди­мир Ра­ту­шний Во­ло­ди­мир Мой­се­єн­ко

Якість про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня ви­зна­ча­є­ться пе­ре­д­усім пов­но­тою йо­го оброб­ки пе­сти­ци­да­ми, яка за­ле­жить від рів­но­мір­но­сті до­зу­ва­н­ня на­сі­н­ня і хі­мі­чно­го пре­па­ра­ту, ін­тен­сив­но­сті їх спіль­но­го пе­ре­мі­шу­ва­н­ня, а та­кож по­шко­дже­н­ням на­сі­н­ня ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми про­тру­ю­ва­ча, в ре­зуль­та­ті чо­го во­но мо­же втра­ти­ти схо­жість.

Про­по­зи­ції рин­ку

Для фер­мер­ських го­спо­дарств ві­тчи­зня­на про­ми­сло­вість ви­го­тов­ляє пе­ре­сув­ний шне­ко­вий про­тру­ю­вач ПНШ-5 «Го­спо­дар» та ста­ціо­нар­ний ПНШ-3, «Фер­мер», про­ду­ктив­ні­стю, від­по­від­но, 5 і 3 т/год. Пе­ре­сув­ний про­тру­ю­вач ПНШ-5 при ро­бо­ті ме­ха­ні­зо­ва­но за­би­рає на­сі­н­ня із ку­пи і шне­ком по­дає йо­го в бун­кер. ПНШ-3 зна­хо­ди­ться у ста­ціо­нар­но­му по­ло­жен­ні, а на­сі­н­ня у йо­го бун­кер із ку­пи чи за­сі­ку за­ван­та­жу­є­ться вру­чну за до­по­мо­гою сов­ка чи від­ра, а в подаль­шо­му те­хно­ло­гі­чний про­цес у цих ма­ши­нах здій­сню­є­ться аб­со­лю­тно одна­ко­во.

Із бун­ке­ра ко­жно­го з цих про­тру­ю­ва­чів на­сі­н­ня че­рез отвір у ко­жу­сі шне­ка, пло­ща жи­во­го пе­ре­рі­зу яко­го ре­гу­лю­є­ться до­зу­валь­ною за­слін­кою, су­ціль­ним по­то­ком не­об­хі­дної про­ду­ктив­но­сті, вста­нов­ле­ної до­зу­валь­ною за­слін­кою, над­хо­дить у ко­жух змі­шу­валь­но­го шне­ка. Одно­ча­сно з цим із ре­зер­ву­а­ра для роз­чи­нів отру­то­хі­мі­ка­тів до­за­то­ром, від­по­від­но до про­ду­ктив­но­сті по­то­ку на­сі­н­ня, та­кож без­пе­рерв­но по­да­є­ться роз­чин отру­то­хі­мі­ка­тів на ді­лян­ку змі­шу­валь­но­го шне­ка, роз­мі­ще­ну бі­ля бун­ке­ра.

Не­до­лі­ка­ми цих про­тру­ю­ва­чів є скла­дність їх на­ла­шту- ва­н­ня на за­да­ну про­ду­ктив­ність над­хо­дже­н­ня на­сі­н­ня із бун­ке­ра на змі­шу­валь­ний шнек. При­чи­на в то­му, що на­сі­н­ня із бун­ке­ра в ко­жух цьо­го шне­ка до­зу­є­ться гра­ві­та­цій­ним спосо­бом (за прин­ци­пом пі­ско­во­го го­дин­ни­ка). То­му про­ду­ктив­ність йо­го над­хо­дже­н­ня на змі­шу­валь­ний шнек за­ле­жить не тіль­ки від пло­щі жи­во­го пе­ре­рі­зу отво­ру, че­рез яке во­но про­хо­дить, і на­си­пної ма­си на­сі­н­ня, а й від йо­го си­пко­сті на­сі­н­ня, при­чо­му оста­н­ня на­віть одні­єї куль­ту­ри не є по­стій­ною. Во­на за­ле­жна від шорс­тко­сті йо­го по­верх­ні, а та, сво­єю чер­гою, від сор­ту куль­ту­ри і умов зби­ра­н­ня (кіль­ко­сті опа­дів у пе­рі­од зби­ра­н­ня та со­ня­чних днів), а та­кож во­ло­го­сті на­сі­н­ня.

Однак в умо­вах го­спо­дарств із про­ве­де­н­ням та­ких до­слі­дів є об’єктив­ні і суб’єктив­ні скла­дно­щі. То­му в біль­шо­сті ви­пад­ків про­ду­ктив­ність про­тру­ю­ва­ча вста­нов­лю­ють «на око», а це при­зво­дить до по­ру­ше­н­ня опти­маль­но­сті за­ван­та­жу­ва­н­ня змі­шу­валь­но­го шне­ка, яка по­вин­на ста­но­ви­ти 30% від ма­кси- маль­но мо­жли­вої, у ре­зуль­та­ті чо­го по­гір­шу­є­ться ін­тен­сив­ність пе­ре­мі­шу­ва­н­ня на­сі­н­ня із роз­чи­ном отру­то­хі­мі­ка­ту і від­по­від­но­го зни­же­н­ня яко­сті про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня.

При­чо­му під час ро­бо­ти пра­виль­но від­ре­гу­льо­ва­но­го про­тру­ю­ва­ча йо­го про­ду­ктив­ність у про­це­сі мо­же змі­ню­ва­тись за ра­ху­нок змі­ни си­пко­сті на­сі­н­ня при ва­рі­ю­ван­ні йо­го шорс­тко­сті по­верх­ні і во­ло­го­сті, що та­кож впли­ває на якість про­тру­ю­ва­н­ня.

Роз­роб­ка ві­тчи­зня­них на­у­ков­ців

У ННЦ «ІМЕСГ» роз­ро­бле­ний прин­ци­по­во но­вий спо­сіб про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня і від­по­від­но до ньо­го но­вий тип уні­вер­саль­но­го про­тру­ю­ва­ча для фер­мер­ських го­спо­дарств ПНУ-4 про­ду­ктив­ні­стю 4,5 т/год., який за­хи­ще­ний па­тен­та­ми Укра­ї­ни № 45224, № 45466 і № 58628. Про­тру­ю­вач ПНУ-4 (фо­то 1) скла­да­є­ться із бун­ке­ра з гра­ві­та­цій­ним до­за­то­ром, ре­зер­ву­а­ра з до­за­то­ром роз­чи­ну отру­то- хі­мі­ка­ту, змі­шу­валь­но­го ор­га­ну, вста­нов­ле­но­го на вер­ти­каль­но­му при­во­дно­му ва­лу в ко­жу­сі, та ме­ха­ні­зму при­во­ду.

Пра­цює апа­рат на­сту­пним чи­ном. На­сі­н­ня із бун­ке­ра гра­ві­та­цій­ним до­за­то­ром по­да­є­ться кіль­це­вим кон­цен­три­чним по­то­ком у вну­трі­шню ча­сти­ну ча­ші, що обер­та­є­ться. Одно­ча­сно з цим із ре­зер­ву­а­ра по­да­є­ться до­за­то­ром роз­чин отру­то­хі­мі­ка­ту, який спря­мо­ву­є­ться па­труб­ком на ни­жню ча­сти­ну ча­ші нав­ко­ло її осі обер­та­н­ня. По­да­не в ча­шу на­сі­н­ня і роз­чин отру­то­хі­мі­ка­ту втя­гу­ю­ться ча­шею в обер­таль­ний рух, і під ді­єю від­цен­тро­вих сил роз­чин отру­то­хі­мі­ка­ту роз­пли­ва­є­ться по по­верх­ні ча­ші у ви­гля­ді плів­ки, а на­сі­н­ня пе­ре­ко­чу­є­ться по ній.

В ре­зуль­та­ті та­ко­го су­мі­сно­го ру­ху на­сі­н­ня за­би­рає із по­верх­ні ча­ші роз­чин отру­то­хі­мі­ка­ту, і йо­го по­верх­ня ним по­кри­ва­є­ться, тоб­то во­но про­тру­ю­є­ться, а про­тру­є­не уже ви­лі­тає із ча­ші че­рез її край у ко­жух і по ньо­му спу­ска­є­ться до­ни­зу, де за­та­ру­валь­ним при­стро­єм по­да­є­ться по­чер­го­во у за­крі­пле­ні до ньо­го мі­шки.

Не­за­пе­ре­чною пе­ре­ва­гою про­тру­ю­ва­ча ПНУ-4 пе­ред шне­ко­ви­ми ПНШ-5 і ПНШ-3 є від­су­тність мо­жли­во­сті за­щем­ле­н­ня на­сі­н­ня між йо­го ро­бо­чи­ми еле­мен­та­ми. То­му в про­це­сі ро­бо­ти цей ме­ха­нізм зов­сім не по­дрі­бнює на­сі­н­ня, від­так, він при­да­тний для про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня усіх куль­тур, тоб­то є уні­вер­саль­ним.

Однак про­тру­ю­вач ПНУ-4 має і сут­тє­вий не­до­лік. Так, за­ван­та­жу­валь­на ви­со­та йо­го бун­ке­ра рів­на га­ба­ри­тній ви­со­ті про­тру­ю­ва­ча (1,2 м), а за­та­ру­валь­ний при­стрій роз­та­шо­ва­ний бі­ля під­ло­ги. То­му цей про­тру­ю­вач зру­чно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у ме­ха­ні­зо­ва­них лі­ні­ях для під­го­тов­ки на­сі­н­ня до по­сі­ву, або якщо во­но збе­рі­га­є­ться на го­ри­щі схо­ви­ща. А якщо во­но зна­хо­ди­ться на під­ло­зі, то цей про­тру­ю­вач не­зру­чний для за­ван­та­же­н­ня йо­го у бун­кер, а ще біль­ше не­зру­чний для за­та­ру­ва­н­ня про­тру­є­но­го на­сі­н­ня у мі­шки, що різ­ко обме­жує об­ся­ги йо­го за­сто­су­ва­н­ня.

То­му в ННЦ «ІМЕСГ» був про­ве­де­ний ана­лі­ти­чний по­шук, спря­мо­ва­ний на удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гі­чно-кон­стру­кцій­ної схе­ми шне­ко­во­го про­тру­ю­ва­ча, в ре­зуль­та­ті чо­го бу­ла роз­ро­бле­на но­ва кон­стру­кція шне­ко­во­го про­тру­ю­ва­ча, у яко­го від­су­тні ви­ще­на­ве­де­ні не­до­лі­ки.

На рис. 1 при­ве­де­на роз­ро­бле­на те­хно­ло­гі­чно-кон­стру­кцій­на схе­ма уні­вер­саль­но­го шне­ко­во­го про­тру­ю­ва­ча з об’єм­ним до­за­то­ром на­сі­н­ня. Він скла­да­є­ться із бун­ке­ра 1 (рис. 2), обла­дна­но­го за­хи­сною ре­ші­ткою 2, з яким з’єд­на­ний ко­жух 12 шне­ка. При­чо­му ча­сти­на ко­жу­ха 12, що зна­хо­ди­ться під бун­ке­ром 1, ви­рі­за­на та­ким чи­ном, що во­на має фор­му жо­ло­ба, а краї йо­го з’єд­на­ні зі стін­ка­ми бун­ке­ра та­ким чи­ном, що остан­ні є до­ти­чни­ми до ци­лін­дри­чної по­верх­ні ко­жу­ха 12.

У ко­жу­сі 12 вста­нов­ле­ний шнек, який ви­го­тов­ле­ний із двох ча­стин — до­зу­валь­ної 3, ко­тра роз­мі­ще­на в бун­ке­рі 1 і ви­сту­пає на один крок l шне­ка за бун­кер у ко­жух 12, та змі­шу­валь­ної ча­сти­ни 7, яка роз­мі­ще­на в ко­жу­сі 12.

При­чо­му ма­кси­маль­но мо­жли­ва про­ду­ктив­ність до­зу­валь­ної ча­сти­ни 3 шне­ка ста­но­вить 30% від ма­кси­маль­но мо­жли­вої про­ду­ктив­но­сті йо­го змі­шу­валь­ної 7. При цьо­му крок шне- ка до­зу­валь­ної 3 і змі­шу­валь­ної 7 йо­го ча­стин одна­ко­вий, а мен­ша про­ду­ктив­ність до­зу­валь­ної ча­сти­ни до­ся­га­є­ться тим, що ді­а­метр ва­ла 4 до­зу­валь­ної ча­сти­ни 3, від­по­від­но, біль­ший ді­а­ме­тра ва­ла 13 змі­шу­валь­ної ча­сти­ни 7 шне­ка.

Вал шне­ка 6 обла­дна­ний на кін­цях ца­пфа­ми 7 (рис. 3), які вста­нов­ле­ні в під­ши­пни­ках, вмон­то­ва­них у кор­пу­си 3, ко­трі за­крі­пле­ні з мо­жли­ві­стю пе­ре­мі­ще­н­ня у пря­мо­ку­тних па­зах на­прав­ля­ю­чих 8, не­ру­хо­мо з’єд­на­них із тор­це­ви­ми стін­ка­ми (4,14) ко­жу­ха 5 шне­ка 6. До ко­жно­го кор­пу­са 3 за­крі­пле­ний ре­гу­лю­валь­ний гвинт 2 який про­хо­дить че­рез отвір в упо­рі 1, і на гвин­ті 2 з обох бо­ків упо­ра 1 вста­нов­ле­ні ре­гу­лю­валь­ні гай­ки 9 і 10.

Рис. 1. Те­хно­ло­гі­чно-кон­стру­кцій­на схе­ма уні­вер­саль­но­го шне­ко­во­го про­тру­ю­ва­ча з об’єм­ним до­за­то­ром: 1) бун­кер; 2) за­хи­сна ре­ші­тка; 3) до­зу­валь­на ча­сти­на шне­ка; 4) вал; 5) на­гні­таль­ний шланг; 6) фор­сун­ка; 7) змі­шу­валь­на ча­сти­на шне­ка; 8) ре­гу­лю­валь­ний гвинт; 9) упор; 10) за­та­ру­валь­ний при­стрій; 11) ви­хі­дне ві­кно; 12) ко­жух шне­ка; 13) вал змі­шу­валь­ної ча­сти­ни; 14) ни­жня тор­це­ва ча­сти­на ко­жу­ха шне­ка; 15) шків при­во­ду шне­ка; 16) кли­но­вий пас; 17) шків при­во­ду на­со­са; 18) на­сос; 19) ре­зер­ву­ар для роз­чи­ну отру­то­хі­мі­ка­ту

Фо­то 1. Про­тру­ю­вач ПНУ-4

Рис. 2. Ме­ха­нізм ре­гу­лю­ва­н­ня за­зо­ра між ни­жньою ча­сти­ною шне­ка і ко­жу­хом: 1) упор; 2) ре­гу­лю­валь­ний гвинт; 3) кор­пус під­ши­пни­ка ва­ла шне­ка; 4) верх­ня тор­це­ва ча­сти­на ко­жу­ха шне­ка; 5) ко­жух шне­ка; 6) шнек; 7) ца­пфа ва­ла шне­ка; 8) на­прав­ля­ю­ча кор­пу­са під­ши­пни­ка; 9) шка­ла; 10,11) ре­гу­лю­валь­ні гай­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.