Ви­ро­бни­цтво зер­на у роз­рі­зі ви­трат

Agrobusiness Segodni - - У номері - Во­ло­ди­мир Риб­ка Ві­кто­рія Ком­па­ні­єць Ал­ла Ку­лик

У за­галь­ній стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва зер­на в Укра­ї­ні, що скла­ла­ся остан­ні­ми ро­ка­ми, мо­жна вва­жа­ти до­ста­тньо пе­ре­ві­ре­ною пра­кти­кою і та­кою, що від­по­від­ає рин­ко­вій кон’юн­кту­рі. Зокре­ма, ана­ліз стру­кту­ри зер­но­во­го кли­ну за 2012–2016 рр. свід­чить, що про­від­ні по­зи­ції по­сі­да­ють дві куль­ту­ри — ози­ма пше­ни­ця й ку­ку­ру­дза. При цьо­му пи­то­ма ва­га по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці у стру­кту­рі зер­но­во­го кли­ну Укра­ї­ни в се­ре­дньо­му за 2012–2016 рр. ста­но­ви­ла 40,9%, а ку­ку­ру­дзи — 29,9%.

Вза­є­мозв’язок со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва та уро­жай­но­сті зер­на

До­слі­дже­н­ня і ана­ліз, про­ве­де­ні ві­тчи­зня­ни­ми на­у­ков­ця­ми, свід­чать, що ди­фе­рен­ці­а­ція по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті зер­но­вих куль­тур у роз­рі­зі обла­стей бу­ла до­сить зна­чною. На­при­клад, у то­рік най­ниж­ча вро­жай­ність спо­сте­рі­га­лась у го­спо­дар­ствах За­по­різь­кої, Дні­про­пе­тров­ської та Ми­ко­ла­їв­ської обла­стей — від­по­від­но, 29,7, 31,9 і 32,7 ц/га, а най­ви­ща — у Він­ни­цькій (64,2 ц/га), Чер­ка­ській (62,1 ц/га) та Пол­тав­ській (61,8 ц/га). До­ве­де­но, що рі­вень уро­жай­но­сті та за­без­пе­че­н­ня її подаль­шо­го зро­ста­н­ня є не­об­хі­дною умо­вою під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті га­лу­зі зер­но­ви­ро­бни­цтва. З цьо­го при­во­ду до­сить на­гля­дни­ми є да­ні гру­пу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств сте­по­вої зо­ни Укра­ї­ни (табл. 1).

Ана­ліз цих да­них під­твер­джує те, який сут­тє­вий вплив має по­ка­зник уро­жай­но­сті на еко­но­мі­чний рі­вень ви­ро­бни­цтва ози­мої пше­ни­ці і ку­ку­ру­дзи. Так, ре­зуль­та­ти гру­пу­вань 3220 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств зо­ни Сте­пу за рів­нем уро­жай­но­сті ози­мої пше­ни­ці до­во­дять, що з йо­го під­ви­ще­н­ням по­лі­пшу­ю­ться всі еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки: зни­жу­є­ться со­бі­вар­тість, збіль­шу­є­ться су­ма ви­ру­чки і при­бу­ток у роз­ра­хун­ку на оди­ни­цю пло­щі.

Зокре­ма, в го­спо­дар­ствах пер­шої і дру­гої груп при най­ниж­чій уро­жай­но­сті зер­на со­бі­вар­тість бу­ла най­ви­щою і, як на­слі­док, ви­ро­бни­цтво пше­ни­ці у 1463 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ства бу­ло низь­ко­рен­та­бель­ним.

От­же, рі­вень уро­жай­но­сті куль­тур у га­лу­зі зер­но­ви­ро­бни­цтва є ди­на­мі­чним фа­кто­ром.

Со­бі­вар­тість зер­на й опти­маль­ні стро­ки жнив

Осо­бли­вої ува­ги по­тре­бує мо­дер­ні­за­ція си­сте­ми ма­шин зер­но­во­го ком­пле­ксу для під­го­тов­ки ґрун­ту під окре­мі куль­ту- ри про­тя­гом 2–3 днів, сів­би ози­мих і ярих — не біль­ше 5 днів, та зби­ра­н­ня вро­жаю — за 10–12 днів то­що.

Чи­слен­ни­ми до­слі­дже­н­ня­ми Ін­сти­ту­ту зер­но­вих куль­тур НААН Укра­ї­ни вста­нов­ле­но, що тіль­ки в пер­ші 5–7 днів пі­сля

Ана­ліз про­ду­ктив­но­сті та со­бі­вар­то­сті зер­на ози­мої пше­ни­ці, за­ле­жно від стро­ків ви­ко­на­н­ня зби­раль­них ро­біт в умо­вах ни­ні­шньо­го ро­ку, свід­чить, що жни­ва, про­ве­де­ні в опти­маль­ні стро­ки, ефе­ктив­ні­ші, ніж то­ді, ко­ли во­ни три­ва­ють зна­чно дов­ше.

до­зрі­ва­н­ня уро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці не зни­жу­є­ться. У на­сту­пні дні спо­сте­рі­га­є­ться зво­ро­тній про­цес: зби­ра­н­ня че­рез 15 днів пі­сля на­ста­н­ня пов­ної сти­гло­сті при­зво­дить до втрат 5–7% зер­на на ко­жно­му ге­кта­рі, а че­рез 20 — від 11,2 до 13,5%. Втра­ти вро­жаю не­га­тив­но по­зна­ча­ю­ться на по­ка­зни­ках со­бі­вар­то­сті та при­бу­тко­во­сті отри­ма­ної про­ду­кції (рис. 1). Зокре­ма, при за­тя­гу­ван­ні стро­ків зби­ра­н­ня до 15 днів ли­ше че­рез зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті зер­на за ці­ни 4700 грн/т ви­ро­бник не­до­о­три­має 528–704 грн при­бу­тку в роз­ра­хун­ку на ге­ктар по­сі­ву.

На жаль, як свід­чать да­ні ста­ти­сти­ки, у ви­ро­бни­чій пра­кти­ці остан­ні­ми ро­ка­ми три­ва­лість зби­ра­н­ня в окре­мих го­спо­дар­ствах зна­чно ва­рі­ює і до­ся­гає 28–36 днів. А це, як свід­чать ро­зра­хун­ки на при­кла­ді сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств зо­ни Сте­пу, мо­же при­зве­сти до втрат 16,5–17,0% зер­на від йо­го се­ре­дньо­рі­чно­го ва­ло­во­го збо­ру в цьо­му ре­гіо­ні.

Ва­жли­вою умо­вою еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня те­хні­ки на зби­ран­ні зер­но­вих куль­тур є ви­зна­че­н­ня спосо­бу зби­ра­н­ня для кон­кре­тно­го по­ля. При роз­діль­но­му зби­ран­ні, з то­чки зо­ру еко­ном­но­го ви­тра­ча­н­ня енер­го­ре­сур­сів і ко­штів, най­більш до­ціль­ним є за­сто­су­ва­н­ня ши­ро­ко­за­хва­тних жа­ток і хе­де­рів. Збіль­ше­н­ня ши­ри­ни за­хва­ту жа­ток зна­чно під­ви­щує про­ду­ктив­ність пра­ці і при­ско­рює стро­ки про­ве­де­н­ня ро­біт.

Крім то­го, се­ред за­хо­дів, які спри­я­ють під­ви­щен­ню уро­жай­но­сті й ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва, по­лі­пшен­ню яко­сті зер­на, ва­жли­ве мі­сце по­сі­дає за­хист ро­слин від шкі­дни­ків, хво­роб та бур’янів. Зокре­ма, про­бле­ма зни­ще­н­ня бур’янів сьо­го­дні на­бу­ває пер­шо­чер­го­во­го зна­че­н­ня, оскіль­ки ви­со­ка за­бур’яне­ність по­сі­вів при­зво­дить до не­про­ду­ктив­них втрат 2–3-мі­ся­чних за­па­сів во­ло­ги та 80–140 кг/га д.р. по­жив­них ре­чо­вин у ґрун­ті. Втра­ти вро­жаю при су­ча­сно­му ста­ні за­бур’яне­но­сті по­сі­вів ста­нов­лять 8–15% для зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур і до 25–40% для ку­ку­ру­дзи. Та­кі мас­шта­би втрат зер­на мо­жли­ві у ви­пад­ку, ко­ли ком­плекс агро­те­хні­чних та хі­мі­чних за­хо­дів зни­ще­н­ня бур’янів у по­сі­вах пше­ни­ці ози­мої, ячме­ню яро­го, ку­ку­ру­дзи бу­де зве­де­ний до мі­ні­му­му.

За на­яв­них фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей у го­спо­дар­ствах ли­ше 30–40% по­сів­них площ зер­но­вих куль­тур охо­пле­но пов­но­мас­шта­бни­ми за­хо­да­ми зни­ще­н­ня бур’янів. Щоб ви­йти на рі­вень ва­ло­вих збо­рів зер­но­вих куль­тур 75–80 млн т, не­об­хі­дно обро­бля­ти гер­бі­ци­да­ми 60–70% по­сі­вів ко­ло­со­вих куль­тур і 90% — ку­ку­ру­дзи.

За скла­дної фі­то­са­ні­тар­ної си­ту­а­ції, ко­ли роз­по­всю­дже­н­ня хво­роб і шкі­дни­ків пе­ре­ви­щує по­ріг шко­до­чин­но­сті, втра­ти вро­жаю зер­но­вих куль­тур ста­нов­лять не мен­ше 30%. На­при­клад, ко­жна грив­ня, вкла­де­на в за­хист по­сі­вів силь­ної і твер­дої пше­ни­ці, за­без­пе­чує у се­ре­дньо­му 3,1–3,9 грн чи­сто­го при­бу­тку. За від­су­тно­сті цих агро­за­хо­дів одер­жу­ють від­по­від­но та­ку ж су­му зби­тків.

До­ве­де­н­ня си­сте­ми за­хи­сту ро­слин до більш до­ско­на­лих форм одно­ча­сно спри­я­ти­ме оздо­ров­лен­ню фі­то­са­ні­тар­ної си­ту­а­ції і зро­стан­ню ва­ло­вих збо­рів зер­на на 9,5–10 млн т.

Ва­жли­вим за­хо­дом під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва зер­но­вих куль­тур є роз­мі­ще­н­ня їх у сі­во­змі­ні пі­сля кра­щих по­пе­ре­дни­ків, які за­без­пе­чу­ють опти­маль­ні умо­ви для ро­сту й роз­ви­тку ро­слин та фор­му­ва­н­ня ви­со­ко­го рів­ня про­ду­ктив­но­сті. На­при­клад, за ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень ДУ Ін­сти­ту­ту зер­но­вих куль­тур бу­ло вста­нов­ле­но, що ра­ціо­наль­на ор­га­ні­за­ція си­сте­ми сі­во­змін і пра­виль­ний під­бір по­пе­ре­дни­ків істо­тно впли­ва­ють на ре­зуль­та­тив­ні по­ка­зни­ки ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва зер­на пше­ни­ці ози­мої. Опти­мі­за­ція стру­кту­ри по­пе­ре­дни­ків пше­ни­ці ози­мої, як пра­ви­ло, не по­тре­бує до­да­тко­вих ка­пі­та­ло­вкла­день, при цьо­му ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня фа­кто­ра зу­мов­лює не ли­ше під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті куль­ту­ри, але й збіль­ше­н­ня оку­пно­сті ви­трат на ви­ро­бни­цтво про­ду­кції.

Уза­галь­не­н­ня ре­зуль­та­тів агро­те­хно­ло­гі­чних та еко­но­мі­чних до­слі­джень, про­ве­де­них в ДУ Ін­сти­тут зер­но­вих куль­тур та йо­го до­слі­дних стан­ці­ях (табл. 2), дає під­ста­ви для на­сту­пних про­гно­зів: со­бі­вар­тість тон­ни зер­на, одер­жа­ної з по­сі- вів пше­ни­ці ози­мої пі­сля рі­зних по­пе­ре­дни­ків, мо­же ста­но­ви­ти: по чор­но­му па­ру при уро­жай­но­сті 4,5 та 6,0 т/га, від­по­від­но, 2307 і 1946 грн, по зайня­то­му па­ру при уро­жай­но­сті 3,0 і 4,5 т/га — 2980 і 2378 грн і пі­сля не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків (ку­ку­ру­дзи на си­лос) при уро­жай­но­сті 2,0 і 3,5 т/га — 4044 та 2815 грн.

Нор­ма­тив­на со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва зер­на ячме­ню яро­го при уро­жай­но­сті від 2,5 до 4,0 т/га ва­рі­ює, від­по­від­но, від 2578 до 2042 грн/т, а со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи на зер­но, за­ле­жно від рів­ня уро­жай­но­сті, ста­но­вить: 3,5 т/га — 2880 грн/т, 4,5 т/га — 2528 грн/т, 5,5 т/га — 2303 грн/т, 6,0 т/га — 2194 грн/т.

Рис. 1. Змі­на про­ду­ктив­но­сті та со­бі­вар­то­сті зер­на ози­мої пше­ни­ці за­ле­жно від стро­ків про­ве­де­н­ня зби­раль­них ро­біт в умо­вах

2017 ро­ку (при очі­ку­ва­них рів­нях уро­жай­но­сті 30 та 40 ц/га)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.