Як отри­ма­ти про­до­воль­че зер­но

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ла­ри­са Ан­дрій­чен­ко

Остан­ні­ми ро­ка­ми пи­тан­ню яко­сті ози­мої пше­ни­ці при­ді­ля­є­ться ма­ло ува­ги. У ба­га­тьох го­спо­дар­ствах у ґрунт не вно­сять пов­ні до­зи мі­не­раль­них до­брив, не­до­ста­тньо ефе­ктив­на бо­роть­ба з бур’яна­ми, шкі­дни­ка­ми та хво­ро­ба­ми, по­сі­ви пше­ни­ці роз­мі­ще­ні по не най­кра­щих по­пе­ре­дни­ках. У зв’яз­ку з цим ми й до­сі не­до­о­три­му­є­мо про­до­воль­че зер­но. А у нас (Пів­день Укра­ї­ни) най­більш спри­я­тли­ві грун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви для ви­ро­щу­ва­н­ня які­сно­го то­вар­но­го зер­на силь­ної пше­ни­ці з ви­со­ким вмі­стом біл­ка та клей­ко­ви­ни, якщо пра­виль­но за­сто­со­ву­ва­ти до­бри­ва і те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня сор­тів ози­мої пше­ни­ці. Тут ви­со­ко­ро­дю­чі грун­ти (чор­но­зе­ми і ка­шта­но­ві), пі­дви­ще­на тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря у лі­тні мі­ся­ці, по­су­шли­вий клі­мат із по­мір­ною або не­до­ста­тньою кіль­кі­стю опа­дів, ін­тен­сив­на со­ня­чна ін­со­ля­ція у пе­рі­од до­зрі­ва­н­ня хлі­бів.

Го­лов­на при­чи­на — екс­тен­сив­на те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мої пше­ни­ці. Ми не бу­де­мо зу­пи­ня­ти­ся до­кла­дно на всіх те­хно­ло­гі­чних про­це­сах ви­ро­щу­ва­н­ня які­сно­го зер­на пше­ни­ці, оскіль­ки в ко­жно­му го­спо­дар­стві свої умо­ви, та й ко­жен рік має свої осо­бли­во­сті — все це по­тре­бує від зем­ле­ро­бів твор­чо­го під­хо­ду до про­ве­де­н­ня по­льо­вих ро­біт.

Зу­пи­ни­мо­ся на основ­них. Так, одним із го­лов­них чин­ни­ків отри­ма­н­ня які­сно­го зер­на пше­ни­ці ози­мої є сів­ба ви­со­ко­про­ду­ктив­них сор­тів, ге­не­ти­чно стій­ких до основ­них шкі­дли­вих об’єктів. Адже дав­но ві­до­мо, що втра­та вро­жаю і по­гір­ше­н­ня яко­сті зер­на пше­ни­ці ви­зна­ча­є­ться гру­пою осо­бли­во не­без- пе­чних шкі­дли­вих об’єктів, пе­ре­лік яких пе­ре­ви­щує 40 ви­дів. Се­ред них най­ва­жли­ві­ше зна­че­н­ня ма­ють фі­то­па­то­ген­ні гри­би, а та­кож клоп шкі­дли­ва че­ре­па­шка. Слід за­зна­чи­ти, що за­раз пра­кти­чно в ко­жно­му успі­шно­му го­спо­дар­стві ви­ро­щу­є­ться не мен­ше 3–7 сор­тів пше­ни­ці ози­мої, а в де­яких на­віть біль­ше, що від­рі­зня­ю­ться за про­ду­ктив­ні­стю, стій­кі­стю до хво­роб і за те­хно­ло­гі­чни­ми яко­стя­ми зер­на, ма­кси­маль­но від­по­від­а­ють агро­клі­ма­ти­чним умо­вам зо­ни ви­ро­щу­ва­н­ня, рів­ню зем­ле­роб­ства, те­хні­чним і еко­но­мі­чним мо­жли­во­стям го­спо­дар­ства. Сор­то­за­мі­ни до­зво­ля­ють ви­ро­бни­кам обра­ти сор­ти, стій­кі до фу­за­рі­о­зу, ін­ших хво­роб, а це є фун­да­мен­том для ви­ро­бни­цтва ви­со­ко­які­сно­го зер­на. Ви­сі­ва­ти не­об­хі­дно на­сі­н­ня тіль­ки ви­со­ких ре­про­ду­кцій, адже най­біль­шу від­да­чу сор­ти да­ють у пер­ші ро­ки ви­ро­щу­ва­н­ня, оскіль­ки ма­ють ма­кси­маль­ний ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал.

У но­вих еко­но­мі­чних умо­вах на­бір ви­дів сі­во­змін у біль­шо­сті го­спо­дарств, що усу­ну­ли тва­рин­ни­цьку га­лузь, зву­зив­ся. Став­ка зро­бле­на на зер­но­па­ро­ві та зер­но­про­са­пні сі­во­змі­ни або ж вза­га­лі мо­но­куль­ту­ру пше­ни­ці. За уза­галь­не­ни­ми да­ни­ми Ми­ко­ла­їв­ської ДСГДС, за ефе­ктив­ні­стю дії на якість зер­на ози­мої пше­ни­ці всі по­пе­ре­дни­ки мо­жна роз­та­шу­ва­ти в та­кій спа­дній по­слі­дов­но­сті: пар, ба­га­то­рі­чні бо­бо­ві тра­ви, зайня­ті па­ри, не­па­ро­ві по­пе­ре­дни­ки. Се­ред не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків до гір­ших від­но­ся­ться сор­го, про­со, со­ня­шник, ку­ку­ру­дза на зер­но. Кра­щі умо­ви во­дно­го ре­жи­му грун­ту у по­сі­вах пше­ни­ці ози­мої про­тя­гом усі­єї ве­ге­та­ції скла­да­ю­ться по чор­но­му па­ру, що осо­бли­во ва­жли­во в по­ча­тко­ві фа­зи роз­ви­тку ро­слин. Ви­ща во­ло­гість грун­ту по чор­но­му па­ру за­без­пе­чує кра­щий роз­ви­ток ро­слин з осе­ні, біль­ше їх збе­ре­же­н­ня при пе­ре­зи­мів­лі та, як на­слі­док, ви­щі вро­жай­ність і якість зер­на.

Основ­на при­чи­на зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті і яко­сті зер­на ози­мої пше­ни­ці по не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ках — де­фі­цит во­ло­ги і по­жив­них ре­чо­вин у верх­ньо- му, ча­сто пе­ре­су­ше­но­му ша­рі ґрун­ту. Кра­щи­ми з не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків є го­рох і зла­ко­бо­бо­ві су­мі­шки, що об­умов­ле­но їх ско­ро­сти­глі­стю, де­що біль­шим за­па­сом во­ло­ги у верх­ньо­му ша­рі грун­ту пі­сля них і на­ко­пи­че­н­ням лег­ко­за­сво­ю­ва­них форм по­жив­них ре­чо­вин, осо­бли­во азо­ту. На пів­дні Укра­ї­ни як не­па­ро­ві по­пе­ре­дни­ки не­рід­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють ку­ку­ру­дзу на си­лос і зер­но, пше­ни­цю ози­му. При­чо­му ефе­ктив­ність цих куль­тур різ­ко під­ви­щу­є­ться при ре­тель­но­му до­гля­ді за їх по­сі­ва­ми і своє­ча­сно­му зби­ран­ні вро­жаю.

Однак не­об­хі­дно від­зна­чи­ти, що в стер­ні пше­ни­ці ози­мої на­ко­пи­чу­ю­ться та­кі шкі­дни­ки, як хлі­бний ту­рун, ози­ма сов­ка, зла­ко­ві му­хи то­що. То­му не­об­хі­дно ре­тель­но і своє­ча­сно ве­сти бо­роть­бу з ци­ми шкі­дни­ка­ми. При по­сі­ві силь­ної пше­ни­ці пі­сля зер­но­вих ко­ло­со­вих і со­ня­шни­ку важ­ко отри­ма­ти ви­со­ко­які­сне зер­но на­віть у спри­я­тли­ві ро­ки, че­рез збі­дне­н­ня ґрун­ту ніт­ра­тним азо­том та ін­ши­ми фор­ма­ми ру­хо­мих по-

Акту­аль­на про­бле­ма ба­га­тьох ви­ро­бни­ків зер­на пше­ни­ці — ве­ли­ка час­тка фу­ра­жу з низь­ким вмі­стом про­те­ї­ну. На­сам­пе­ред го­спо­да­рям тре­ба ви­рі­ши­ти, чи дій­сно во­ни го­то­ві ви­ро­щу­ва­ти у сво­є­му го­спо­дар­стві зер­но ви­со­кої яко­сті?

жив­них ре­чо­вин. Ось ми ді­йшли і до дру­гої основ­ної при­чи­ни по­гір­ше­н­ня яко­сті зер­на — не­до­ста­тньої за­без­пе­че­но­сті ро­слин по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, і пе­ре­д­усім азо­том, який у на­ших чор­но­зе­мах зна­хо­ди­ться у пер­шо­му мі­ні­му­мі. Ви­ня­тком є по­сі­ви, роз­мі­ще­ні по па­ру або по­пе­ре­дни­ках, що за­ли­ша­ють зна­чну кіль­кість ба­га­тих азо­том ро­слин­них за­ли­шків (тра­ви лі­тньої оран­ки, зер­но­бо­бо­ві з за­ли­ше­н­ням на по­ле ро­слин­ної ма­си).

Су­ча­сні сор­ти пше­ни­ці ози­мої ви­мо­гли­ві до ро­дю­чо­сті ґрун­ту. Так, на фор­му­ва­н­ня 1 т зер­на і від­по­від­ної кіль­ко­сті со­ло­ми па­ро­ва пше­ни­ця ви­но­сить з ґрун­ту 35 кг азо­ту, 10 кг фо­сфо­ру і 27 кг ка­лію, пі­сля не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків — від­по­від­но, 33, 11 і 26 кг. То­му без за­сто­су­ва­н­ня до­брив отри­ма­ти ви­со­кий уро­жай із до­брою які­стю зер­на не­мо­жли­во. Три­ва­лий зи­мо­вий пе­рі­од, різ­ка змі­на від­лиг зни­же­н­ням тем­пе­ра­ту­ри при­зво­дять до ви­сна­же­н­ня ро­слин пше­ни­ці ози­мої і, як на­слі­док, низь­кої енер­гії їх від­ро­ста­н­ня пі­сля від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції. У цей пе­рі­од ро­сли­ни від­чу­ва­ють го­стру не­ста­чу азо­ту і до­бре ре­а­гу­ють на йо­го вне­се­н­ня, оскіль­ки він як най­ру­хо­мі­ший еле­мент жив­ле­н­ня час­тко­во за­сво­ю­є­ться ро­сли­на­ми з осе­ні, а ча­сти­на йо­го ще не до­сту­пна вна­слі­док бра­ку до­ста­тньої кіль­ко­сті те­пла для актив­но­го про­хо­дже­н­ня мі­кро­біо­ло­гі­чних про­це­сів у цей пе­рі­од. Якщо ж во­ни при­ре­че­ні на азо­тне го­ло­ду­ва­н­ня у пе­рі­од ор­га­но­ге­не­зу — про­це­су утво­ре­н­ня ор­га­нів, ко­ре­не­ва си­сте­ма в них ро­зви­ва­є­ться сла­бо, і во­ни за­кла­да­ють мен­ше ко­ло­ско­вих горб­ків. Уна­слі­док цьо­го, якщо на­віть у на­сту­пні фа­зи роз­ви­тку ро­слин для них ство­рю­ю­ться спри­я­тли­ві умо­ви, вро­жай бу­ває по­рів­ня­но низь­ким. То­му ве­сня­не азо­тне піджив­ле­н­ня в усіх го­спо­дар­ствах є одним з обов’яз­ко­вих при­йо­мів ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці.

Якщо на час на­ста­н­ня стро­ку піджив­ле­н­ня від­су­тні да­ні агро­хі­мі­чно­го ана­лі­зу ґрун­ту, то до­за азо­ту ви­зна­ча­є­ться за­ле­жно від по­пе­ре­дни­ка. Пі­сля кра­щих по­пе­ре­дни­ків (чи­стий чи зайня­тий пар, ба­га­то­рі­чні тра­ви, го­рох) піджив­ле­н­ня ози­мої пше­ни­ці про­во­дять амі­а­чною се­лі­трою у до­зі 1 ц/га, пі­сля гір­ших по­пе­ре­дни­ків (стер­ньо­ві, ку­ку­ру­дза на си- лос) до­за амі­а­чної се­лі­три збіль­шу­є­ться до 1,5 ц/га.

За пер­шо­го піджив­ле­н­ня амі­а­чною се­лі­трою по­верх­не­вим спосо­бом по мер­зло-та­ло­му грун­ті до­за азо­ту по­вин­на ста­но­ви­ти 30–45 кг/га. Пі­джив­ле­ні на­ве­сні ро­сли­ни пше­ни­ці пі­сля пе­ре­зи­мів­лі швид­ко по­прав­ля­ю­ться, до­бре ро­стуть і про­ду­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють за­па­си грун­то­вої во­ло­ги. Ко­лос у та­ких ро­слин бу­ває дов­шим, а зер­но кру­пні­шим, по­рів­ня­но з не­пі­джив­ле­ни­ми ро­сли­на­ми.

Дру­ге (при­ко­ре­не­ве піджив­ле­н­ня) не­об­хі­дно про­во­ди­ти пе­ред ви­хо­дом ро­слин у труб­ку за до­по­мо­гою зер­но­вих сі­ва­лок ти­пу СЗ-3,6 або СЗ-5,4. За цьо­го спосо­бу мі­не­раль­ні до­бри­ва ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми за­гор­та­ю­ться у во­ло­гий шар грун­ту, крім то­го, во­ни до­бре роз­пу­шу­ють, муль­чу­ють верх­ній шар грун­ту, ство­рю­ю­чи спри­я­тли­ві умо­ви для про­це­сів ні­три­фі­ка­ції, ро­сту і роз­ви­тку ро­слин, а та­кож зни­щу­ють схо­ди бур’янів. Це най­ва­жли­ві­ше піджив­ле­н­ня, адже са­ме в цей пе­рі­од ві­дбу­ва­є­ться за­клад­ка ге­не­ра­тив­них ор­га­нів, але до­за азо­ту тут не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 30 кг/га ді­ю­чої ре­чо­ви­ни. Та­кі піджив­ле­н­ня спри­я­ють під­ви­щен­ню уро­жай­но­сті зер­на на 3–4 ц/га, але май­же не по­зна­ча­ю­ться на йо­го яко­сті.

Один із най­більш ефе­ктив­них за­со­бів під­ви­ще­н­ня біл­ка у зер­ні — пі­знє по­за­ко­ре­не­ве піджив­ле­н­ня. У спри­я­тли­ві ро­ки зер­но пше­ни­ці із вмі­стом біл­ка ви­ще 14% мо­жна отри­ма­ти при вмі­сті азо­ту у верх­ніх лис­тках у фа­зі ко­ло­сі­н­ня 4,3–4,5%, а в се­ре­дньо­по­су­шли­ві ро­ки — 3,6–3,8%.

То­му, по­чи­на­ю­чи з фа­зи ко­ло­сі­н­ня до мо­ло­чної сти­гло­сті зер­на, ви­ко­ну­ють тре­тє піджив­ле­н­ня із роз­ра­хун­ку на 1 га N10–20 (за­ле­жно від ре­зуль­та­тів тка­нин­ної ді­а­гно­сти­ки). Цей при­йом спри­яє збіль­шен­ню клей­ко­ви­ни на 3–7% і зна­чно­му по­кра­щен­ню її яко­сті, вмі­сту біл­ка — на 0,9–1,2%, він та­кож по­зи­тив­но впли­ває на кру­пність та на­ту­ру зер­на. В прин­ци­пі, для ці­єї ме­ти за во­ло­гої по­го­ди мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти амі­а­чну се­лі­тру, але її за­сто­су­ва­н­ня при­зво­дить до опі­ків ро­слин. Кра­ще для цих ці­лей під­хо­дить се­чо­ви­на, яку роз­ки­да­ють у су­хо­му ви­гля­ді, за по­су­шли­вої по­го­ди — роз­чи­ня­ють в 200– 250 л/га во­ди. У во­дних роз­чи­нах се­чо­ви­на дає ней­траль­ну ре­а­кцію, не ви­кли­ка­ю­чи ко­ро­зію ме­та­лів і опі­ків ро­слин, на­віть при за­сто­су­ван­ні ви­со­ко­кон­цен­тро­ва­них роз­чи­нів. Піджив­ле­н­ня ози­ми­ни та­ким роз­чи­ном слід про­во­ди­ти до 9–10 го­дин ран­ку або пі­сля 17–18 го­дин дня. Цей при­йом до­ціль­но по­єд­ну­ва­ти з одно­ча­сною оброб­кою по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці про­ти кло­па шкі­дли­вої че­ре­па­шки, без бо­роть­би з цим шкі­дни­ком отри­ма­ти зер­но силь­них пше­ниць не­мо­жли­во. Ін­ші азо­тні до­бри­ва при­зво­дять до опі­ків лис­тків та ко­ло­сків ози­мої пше­ни­ці, вна­слі­док чо­го уро­жай куль­ту­ри зни­жу­є­ться.

Чим ра­ні­ше на­стає ве­сна, тим ви­ща фор­му­є­ться уро­жай­ність зер­на ози­мої пше­ни­ці. Як ба­чи­мо, по­то­чна ве­сна пі­зня, а при пі­зньо­му від­нов­ле­ні ве­сня­ної ве­ге­та­ції пше­ни­ця на­ко­пи­чує не­до­ста­тню ма­су, має мен­шу ви­со­ту, а, от­же, фор­мує мен­ший уро­жай зер­на. У цьо­му ви­пад­ку до­за азо­ту у дру- ге піджив­ле­н­ня по­вин­на бу­ти на 10–20% біль­ше (30–60 кг/га). Але пі­зня ве­сна — це та­кож озна­чає, що бу­де спо­сте­рі­га­ти­ся швид­ке на­ро­ста­н­ня тем­пе­ра­тур та по­гір­ши­ться во­ло­го­за­без­пе­че­ність по­сі­вів. Уже на кві­тень, за про­гно­зом, бу­дуть над­хо­ди­ти опа­ди 75% від нор­ми і мен­ше. Тут по­стає пи­та­н­ня: чи про­во­ди­ти дру­ге піджив­ле­н­ня? Якщо у ша­рі ґрун­ту 10–20 см є во­ло­га у кіль­ко­сті 50–80% від НВ мм, то вар­то про­во­ди­ти

До­зи азо­ту по­вин­ні ста­но­ви­ти теж не менш ніж 30–60 кг/га і ко­ре­гу­ва­ти­ся по­пе­ре­дньо вне­се­ни­ми до­за­ми у ра­но ве­сня­не піджив­ле­н­ня та за­га­лом ста­ном по­сі­вів ози­мих куль­тур, то­ді кра­ще тре­тє піджив­ле­н­ня про­во­ди­ти у фа­зі ко­ло­сі­н­ня, а не на­ли­ву зер­на — ко­ли вже по­чи­нає фор­му­ва­ти­ся якість зер­на.

Мі­кро­до­бри­ва є більш ефе­ктив­ни­ми за до­брої за­без­пе­че­но­сті ро­слин основ­ни­ми еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня — азо­том, фо­сфо­ром і ка­лі­єм. У той же час за­сто­су­ва­н­ня не­об­хі­дних мі­кро­еле­мен­тів зна­чно під­ви­щує дію азо­тних, фо­сфор­них і ка­лій­них до­брив. При вне­сен­ні мі­кро­еле­мен­тів ро­сли­ни кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ють по­жив­ні еле­мен­ти з ґрун­ту і мі­не­раль­них до­брив. На сьо­го­дні про­по­ну­є­ться до­сить ши­ро­кий спектр мі­кро­до­брив, які у сво­є­му скла­ді, окрім мі­кро­еле­мен­тів, мі­стять рі­зні біо­ло­гі­чно актив­ні ре­чо­ви­ни, сти­му­ля­то­ри, фер­мен­ти. Ці пре­па­ра­ти за­сто­со­ву­ють у ви­гля­ді ро­бо­чих роз­чи­нів, які го­ту­ють у день ви­ко­ри­ста­н­ня. До­зи їх вне­се­н­ня на тон­ну на­сі­н­ня до­сить ма­лі, то­му ва­жли­во, аби пре­па­ра­ти бу­ли рів­но­мір­но роз­чи­не­ні у ро­бо­чо­му роз­чи­ні. До­ціль­но цю опе­ра­цію по­єд­ну­ва­ти з про­тру­ю­ва­н­ням на­сі­н­ня. До­слі­ди Ми­ко­ла­їв­ської ДСГДС по­ка­зу­ють до­ціль­ність ви­ко­ри­ста­н­ня мі­кро­до­брив у скла­ді ком­по­зи­ції для про­тру­є­н­ня на­сі­н­ня. Так, при­ріст уро­жай­но­сті ози­мих зер­но­вих куль­тур при цьо­му ста­но­вить 3–6 ц/га (або 8–16%), що об­умов­ле­но під­ви­ще­н­ням по­льо­вої схо­жо­сті, енер­гії про­ро­ста­н­ня та рів­но­мір­но­сті схо­дів.

Так що, ша­нов­ні ви­ро­бни­ки, якщо ма­є­те до­брі сор­ти, які­сне на­сі­н­ня, за­без­пе­чу­є­те своє­ча­сне піджив­ле­н­ня, ква­лі­фі­ко­ва­ний за­хист ро­слин — успіх при­йде. Але при­йде, зви­чай­но, перш за все ту­ди, де тру­дя­ться до­брі фа­хів­ці, які ду­шею вбо­лі­ва­ють за свою спра­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.