Тра­ктор T6.175 Dynamic CommandTM ком­па­нії New Holland став пе­ре­мож­цем у но­мі­на­ції «Ма­ши­на 2018 ро­ку»

Agrobusiness Segodni - - У номері -

Жу­рі у скла­ді жур­на­лі­стів про­від­них єв­ро­пей­ських сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­дань ви­зна­ло тра­ктор T6.175 Dynamic CommandTM від ком­па­нії New Holland пе­ре­мож­цем у но­мі­на­ції «Ма­ши­на 2018 ро­ку» се­ред тра­кто­рів се­ре­дньо­го кла­су. Ця ви­со­ка ви­на­го­ро­да є ви­зна­н­ням те­хні­чних ін­но­ва­цій та пе­ре­ваг, які во­на на­дає сво­їм вла­сни­кам, адже основ­ни­ми кри­те­рі­я­ми для при­су­дже­н­ня цьо­го зва­н­ня є те­хні­чні ін­но­ва­ції, ефе­ктив­ність та про­ду­ктив­ність ро­бо­ти, екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти, про­сто­та у ко­ри­сту­ван­ні та рі­вень ком­фор­ту опе­ра­то­ра.

Кар­ло Лам­бро, бренд-пре­зи­дент ком­па­нії New Holland Agriculture, за­зна­чив: «Ця на­го­ро­да — кра­щий до­каз ви­зна­н­ня ба­га­то­рі­чно­го лі­дер­ства ком­па­нії у се­гмен­ті те­хні­ки для го­спо­дарств змі­ша­но­го ти­пу та мо­ло­чних ферм. Во­на є за­слу­же­ним ви­зна­н­ням важ­кої пра­ці та від­да­но­сті сво­їй спра­ві всіх тих лю­дей, що бу­ли за­лу­че­ні до ро­біт над удо­ско­на­ле­н­ням тра­кто­ра T6.175 Dynamic Command: від на­ших кон­стру­ктор­ських від­ді­лів до всіх пра­ців­ни­ків за­во­ду в м. Ба­зіл­дон, які за­йма­лись роз­роб­кою ма­шин у від­по­від­но­сті до ви­мог на­ших клі­єн­тів».

Ком­па­нія New Holland Agriculture до­пов­ни­ла се­рію тра­кто­рів T6 но­ви­ми уні­вер­саль­ни­ми ба­га­то­ці­льо­ви­ми мо­де­ля­ми з транс­мі­сі­єю Dynamic CommandTM. Уні­каль­ність но­вих тра­кто­рів T6.145, T6.155, T6.165 і T6.175 по­ля­гає у то­му, що з пред­став­ле­них на рин­ку ма­шин у цьо­му се­гмен­ті ли­ше во­ни осна­ще­ні но­вою 8-сту­пін­ча­стою транс­мі­сі­єю ти­пу SemiPowershift. Ці над­зви­чай­но уні­вер­саль­ні ма­ши­ни ста- нуть справ­жньою зна­хід­кою для го­спо­дарств, що за­йма­ю­ться ро­слин­ни­цтвом, тва­рин­ни­цтвом, пта­хів­ни­цтвом, а та­кож для під­ря­дних ком­па­ній та го­спо­дарств, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на за­го­тів­лі сі­на та кор­мів.

Алес­сан­дро Ма­рі­та­но, Шон Лен­нон та Кар­ло Лам­бро

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.