KUHN FBP 3135 — «Ма­ши­на ро­ку-2018» в ка­те­го­рії те­хні­ки для за­го­тів­лі кор­мів

Agrobusiness Segodni - - У номері -

Ми над­зви­чай­но пи­ша­є­мо­ся тим, що наш ком­бі­но­ва­ний прес-під­би­рач-па­ку­валь­ник FBP 3135 бу­ло обра­но «Ма­ши­ною ро­ку». Най­ва­жли­ві­шим ар­гу­мен­том, що ви­зна­чив це рі­ше­н­ня, є уні­каль­на си­сте­ма плів­ко­во­го обмо­ту­ва­н­ня KUHN, що за­без­пе­чує до­ся­гне­н­ня най­ви­щої яко­сті си­ло­су за мі­ні­маль­них ви­трат. Кон­стру­кція ма­ши­ни га­ран­тує най­кра­ще упа­ку­ва­н­ня за бу­дья­ких умов.

Ра­зом із по­лі­пше­н­ням яко­сті си­ло­су плів­ко­ва си­сте­ма па­ку­ва­н­ня по­лег­шує ро­бо­ту з тю­ка­ми та ути­лі­за­цію плів­ки. Ци­лін­дри­чне обмо­ту­ва­н­ня за­без­пе­чує іде­аль­ну фор­му тю­ків, що збе­рі­га­є­ться про­тя- гом три­ва­ло­го пе­рі­о­ду. Си­сте­ма обмо­ту­ва­н­ня KUHN пра­цює на осно­ві двох зви­чай­них бо­бін плів­ки, а не одні­єї ве­ли­кої. Зав­дя­ки цьо­му 30% вар­то­сті плів­ки мо­жна за­оща­джу­ва­ти че­рез ви­со­кий сту­пінь по­пе­ре­дньо­го на­тя­гу. Крім то­го, за­мі­ню­ва­ти бо­бі­ни з плів­кою лег­ше, оскіль­ки їхня ва­га ста­но­вить 27, а не 40 кг.

Ця від­зна­ка — ре­зуль­тат ве­ли­ких ко­ле­ктив­них зу­силь, до яких до­кла­ли­ся і ко­ри­сту­ва­чі на­шої те­хні­ки, і дистриб’юто­ри, і пра­ців­ни­ки KUHN. Зав­дя­ки вам усім ми зно­ву отри­ма­ли змо­гу до­ве­сти, що KUHN — це ва­ша най­кра­ща ін­ве­сти­ція у май­бу­тнє!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.