Укра­ї­на на чверть збіль­ши­ла ім­порт м’яса

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

У сі­чні-ве­ре­сні 2017 ро­ку Укра­ї­на ви­ро­би­ла 1,84 млн т м’яса всіх ви­дів, що на 0,2% мен­ше в по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ро­ком ра­ні­ше. Як пе­ре­дає «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на «Еко­но­мі­чний дис­ку­сій­ний клуб», па­ді­н­ня об­ся­гів від­бу­ло­ся за ра­ху­нок сви­ни­ни, ви­ро­бни­цтво якої змен­ше­но на 2,5%. При цьо­му яло­ви­чи­на і м’ясо пти­ці про­де­мон­стру­ва­ли при­ріст на 0,2% і 1,2% від­по­від­но.

Так, за під­сум­ка­ми сі­чня-жов­тня 2017 ро­ку Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 294 тис. т м’яса і м’ясо­про­ду­ктів, що на 19% біль­ше в по­рів­нян­ні з від­по­від­ним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку.

У той же час ім­порт м’яса в кра­ї­ну за дев’ять мі­ся­ців 2017 ро­ку ста­но­вить 184 тис. т, що на 25% біль­ше, ніж то­рік.

Ві­дзна­ча­є­ться, що час­тка м’яса пти­ці в за­галь­но­му об­ся­зі екс­пор­ту ся­га­ла 80% (229 тис. т, або на 14% біль­ше, ніж ро­ком ра­ні­ше). Ви­со­ким по­пи­том укра­їн­ська пти­ця ко­ри­сту­ва­ла­ся у Єги­пті, Ні­дер­лан­дах та Іра­ку.

Крім то­го, три­ває по­пит зов­ні­шньо­го рин­ку на укра­їн­ську яло­ви­чи­ну і сви­ни­ну. Най­біль­ші об­ся­ги ці­єї ві­тчи­зня­ної про­ду­кції на­ді­йшли в кра­ї­ни ко­ли­шньо­го СРСР — Бі­ло­русь, Азер­бай­джан, Ка­зах­стан, Гру­зію, Мол­до­ву. Так, у сі­чні-жов­тні екс­пор­то­ва­но 50 тис. т яло­ви­чи­ни, що ста­но­вить 39% від її ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.