«Агро­сем» ого­ло­шує про пар­тнер­ство з ком­па­ні­єю Vдderstad 1,62 млн т

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

ви­ро­бле­но цукру в Укра­ї­ні на кі­нець ли­сто­па­да 2017 ро­ку — Асо­ці­а­ція «Укр­цу­кор».

Ком­па­нія «Агро­сем» всту­пає у пар­тнер­ство зі швед­ським ви­ро­бни­ком ви­со­ко­які­сної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки Vдderstad та отри­мує екс­клю­зив­не пра­во на ре­а­лі­за­цію про­ду­ктів ком­па­нії у За­хі­дній Укра­ї­ні.

Спів­пра­ця із ком­па­ні­єю, яка вже дав­но гар­но за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе на рин­ку, роз­ши­рить для агра­рі­їв пор­тфо­ліо по­сів­них та ґрун­то­об­ро­бних агре­га­тів.

Вна­слі­док під­пи­са­н­ня стра­те­гі­чної уго­ди між ком­па­ні­я­ми JohnDeere та Vдderstad від­бу­ло­ся об’єд­на­н­ня ди­лер­ських ме­реж обох брен­дів.

Те­пер агра­рії, за­ві­тав­ши в «Агро­сем», змо­жуть озна­йо­ми­ти­ся та при­дба­ти те­хні­ку по­ту­жно­го швед­сько­го ви­ро­бни­ка­Vдderstad. А на­да­лі, від­по- від­но, отри­ма­ти ви­со­ко­які­сне сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Для то­го щоб фер­ме­ри пе­ре­ко­на­ли­ся у по­ту­жно­сті та на­дій­но­сті те­хні­ки, а та­кож пов­ною мі­рою оці­ни­ли мо­жли­во­сті агре­га­ті­вVдderstad у по­єд­нан­ні з тра­кто­ра­ми JohnDeere, «Агро­сем» за­про­шує на де­мон­стра­цій­ні по­ка­зи, що бу­дуть про­хо­ди­ти на­сту­пно­го ро­ку.

Слід за­ува­жи­ти, що ін­те­гра­ція те­хні­ки­Vдderstad у всі ін­те­ле­кту­аль­ні си­сте­ми JohnDeere ли­ше під­твер­джує іде­аль­не по­єд­на­н­ня цих двох брен­дів.

Та­ке роз­ши­ре­н­ня мо­дель­но­го ря­ду та ква­лі­фі­ко­ва­на під­трим­ка сер­ві­сних ін­же­не­рів «Агро­сем» до­зво­лить агро­ви­ро­бни­кам за­без­пе­чи­ти ви­рі­ше­н­ня будь-яких, на­віть над­скла­дних зав­дань у по­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.