Ком­па­нія New Holland роз­ши­рює мо­дель­ний ряд кор­мо­зби­раль­них ком­бай­нів.

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Ком­па­нія New Holland Agriculture роз­ши­рює свій мо­дель­ний ряд кор­мо­зби­раль­них ком­бай­нів Forage Cruiser но­вою фла­гман­ською мо­де­л­лю, FR920. Ви­со­ка про­пу­скна зда­тність і ефе­ктив­ність до­ся­га­ю­ться зав­дя­ки по­ту­жно­му но­во­му дви­гу­но­ві та вдо­ско­на­ле­ній си­сте­мі по­да­чі ско­ше­ної ма­си, а най­кра­ща в га­лу­зі те­хно­ло­гія HydroLoc™ за­без­пе­чує кра­щу в сво­є­му кла­сі якість по­дрі­бне­н­ня. На ком­байн мо­же вста­нов­лю­ва­тись будь-який із трьох до­по­дрі­бню­ва­чів з рі­зни­ми по­да­валь­ни­ми валь­ця­ми, що охо­плю­ють ши­ро­кий спектр за­сто­су­вань — від збо­ру си­ро­ви­ни для ви­ро­бни­цтва біо­га­зу до за­го­тів­лі си­ло­су.

Кор­мо­зби­раль­ний ком­байн FR920 осна­щу­є­ться пов­ні­стю онов­ле­ним дви­гу­ном FPT Industrial V20, роз­ро­бле­ним спе­ці­аль­но для кор­мо­зби­раль­ної те­хні­ки. Цей дви­гун роз­ви­ває пе­ре­кон­ли­ву ма­кси­маль­ну по­ту­жність в 670 кВт (911 к.с.) при ча­сто­ті обер­та­н­ня від 1600 до 1800 об./хв. і ма­кси­маль­но­му кру­тно­му мо­мен­ті 4095 Нм, а при під­ви­ще­них на­ван­та­же­н­нях мо­же збіль­шу­ва­ти йо­го в ме­жах 44% при ча­сто­ті обер­та­н­ня в ді­а­па­зо­ні 2100-1600 об./хв. Кри­ва по­ту­жно­сті цьо­го си­ло­во­го агре­га­ту спе­ці­аль­но ада­пто­ва­на до спе­ци­фі­ки ро­бо­ти кор­мо­зби­раль­ної те­хні­ки, за­без­пе­чу­ю­чи чу­до­ву ди­на­мі­ку, не­об­хі­дну для швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня на змі­ну на­ван­та­же­н­ня. Най­ви­ща па­лив­на еко­но­мі­чність дви­гу­на V20 до­ся­га­є­ться в ді­а­па­зо­ні ча­сто­ти обер­та­н­ня від 1600 до 1900 об./хв., що, в по­єд­нан­ні з низь­ки­ми ви­тра­та­ми на те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня, мі­ні­мі­зує за­галь­ні екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти ма­ши­ни.

Си­сте­ма по­да­чі ско­ше­ної ма­си пі­сля ґрун­тов­ної мо­дер­ні­за­ції отри­ма­ла збіль­ше­ний на 12,5% ка­нал по­да­чі, що ста­ло мо­жли­вим за ра­ху­нок під­ви­ще­н­ня під­йом­ної зда­тно­сті по­да­валь­них валь­ців — те­пер не­пе­ре­вер­ше­на про­пу­скна зда­тність до­ся­га­є­ться за бу­дья­ких ро­бо­чих умов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.