Ви­ро­бни­ки пло­до­во-ягі­дної про­ду­кції про­сять уряд зни­зи­ти став­ку ПДВ

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Асо­ці­а­ція «Укр­сад­пром» звер­ну­ла­ся до уря­ду Укра­ї­ни з про­ха­н­ням зни­зи­ти став­ку ПДВ ви­ро­бни­ків пло­до­во-ягі­дної про­ду­кції з 20 до 7%. За да­ни­ми «Укр­сад­про­му», в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі ПДВ для ви­ро­бни­ків пло­до­во-ягі­дної про­ду­кції на­ра­хо­ву­є­ться за зни­же­ною став­кою на се­ре­дньо­му рів­ні 7%. У та­ких умо­вах ви­ро­бник, ав­то­ма­ти­чно аку­му­лю­ю­чи по­да­тко­вий кре­дит, на­прав­ляє йо­го на вла­сний роз­ви­ток.

На дум­ку ке­рів­ни­ка асо­ці­а­ції Дми­тра Кри­хі­тки, та­ка си­сте­ма спла­ти ПДВ до­зво­ляє пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зу­ва­ти про­цес під­трим­ки, за­без­пе­чує про­гно­зо­ва­ність ви­ро­бни­чої ді­яль­но­сті та кон­ку­рен­то­спро­мо­жність укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка на єв­ро­пей­сько­му рин­ку.

Він за­зна­чає, що зни­же­н­ня став­ки ПДВ до­зво­лить істо­тно ско­ро­ти­ти со­бі­вар­тість пло­до­во-ягі­дної про­ду­кції для спо­жи­ва­чів.

Та­кож по­ві­дом­ля­є­ться, що чин­на си­сте­ма дер­жав­ної під­трим­ки у ви­гля­ді до­та­цій фа­кти­чно не за­без­пе­чує фі­нан­су­ва­н­ням ви­ро­бни­ків пло­до­во-ягі­дної про­ду­кції. «Ви­ро­бни­ки га­лу­зі са­дів­ни­цтва і ягі­дни­цтва жо­дно­го ра­зу не отри­му­ва­ли дер­жав­ні до­та­ції у роз­мі­рі фа­кти­чно спла­че­но­го по­да­тку на до­да­ну вар­тість, отри­му­ю­чи до­та­ції на рів­ні від 20 до 70% від роз­ра­хо­ва­но­го роз­мі­ру», — ка­жуть в асо­ці­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.