New Holland пер­шою у сві­ті впро­ва­джує ана­ліз вмі­сту по­жив­них ре­чо­вин у зби­ра­ній куль­ту­рі

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Ком­па­нія New Holland Agriculture впро­ва­джує мо­жли­вість ана­лі­зу вмі­сту по­жив­них ре­чо­вин у зби­ра­ній куль­ту­рі в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су для зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів і ве­ли­ких тю­ко­вих прес-під­би­ра­чів, до­пов­нив­ши асор­ти­мент сво­їх рі­шень для то­чно­го зем­ле­роб­ства ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чним да­тчи­ком EVO NIR. На­яв­ність ці­єї фун­кції змі­цнює те­хно­ло­гі­чне лі­дер­ство ком­бай­нів се­рії CR Revelation, які на сьо­го­дні ма­ють най­біль­шу про­пу­скну зда­тність у сві­ті, та прес-під­би­ра­чів се­рії BigBaler.

Ларс Ск­йол­да­гер Со­рен­сен, ке­рів­ник від­ді­лу зби­раль­ної те­хні­ки ком­па­нії New Holland, ска­зав з цьо­го при­во­ду: «Си­сте­ма EVO NIR га­ран­тує най­ви­щу то­чність ана­лі­зу куль­ту­ри зав­дя­ки ви­со­кій ча­сто­ті від­бо­ру проб і ви­ко­ри­стан­ню чи­слен­них ка­лі­бру­валь­них кри­вих. У ре­зуль­та­ті кар­то­гра­фу­ва­н­ня по­ля здій­сню­є­ться із не­пе­ре­вер­ше­ною то­чні­стю. Пов­на та то­чна ін­фор­ма­ція що­до вмі­сту по­жив­них ре­чо­вин у зі­бра­но­му вро­жаї — ключ до йо­го про­да­жу за най­кра­щою ці­ною та опти­мі­за­ції агро­те­хні­чних за­хо­дів, що, в кін­це­во­му ре­зуль­та­ті, під­ви­щує про­ду­ктив­ність ро­бо­ти та при­бу­тко­вість бі­зне­су. Си­сте­ма EVO NIR — це ще один при­клад то­го, як ком­па­нія New Holland до­по­ма­гає агра­рі­ям під­ви­щу­ва­ти про­ду­ктив­ність та ефе­ктив­ність ро­бо­ти, а та­кож ра­ціо­наль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­сур­си го­спо­дар­ства».

EVO NIR: уні­вер­саль­на те­хно­ло­гія

EVO NIR — це гну­чка в ко­ри­сту­ван­ні си­сте­ма, яку ком­па­нія New Holland вже ви­ко­ри­сто­вує на кор­мо­зби­раль­них ком­бай­нах се­рії FR Forage Cruiser. Від­те­пер це са­ме обла­дна­н­ня про- по­ну­є­ться і для зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів CR Revelation 2018 мо­дель­но­го ро­ку та ве­ли­ких тю­ко­вих прес-під­би­ра­чів BigBaler, а в май­бу­тньо­му ста­не до­сту­пним і для ін­ших мо­дель­них лі­ні­йок сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки.

Си­сте­ма EVO NIR ви­ко­ри­сто­вує ме­тод близь­кої ін­фра­чер­во­ної спе­ктро­ско­пії і роз­ро­бля­лась у спів­ро­бі­тни­цтві з ком­па­ні­єю Dinamica Generale (DG) — пар­тне­ром ком­па­нії New Holland Agriculture, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ва­го­вих си­сте­мах, еле­ктрон­них при­ла­дах і ана­лі­за­то­рах близь­ко­го ін­фра­чер­во­но­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня (NIR). Во­на зда­тна з над­зви­чай­ною то­чні­стю ви­мі­рю­ва­ти вміст во­ло­ги та ви­зна­ча­ти ін­ші па­ра­ме­три ро­слин­ної ма­си, та­кі як вміст су­хої ре­чо­ви­ни, си­рих про­те­ї­ну та жи­ру, кро­хма­лю, ней­траль­но- та ки­сло­тно-де­тер­ген­тної клі­тко­ви­ни (НДК та КДК).

EVO NIR: над­зви­чай­но ви­со­ка то­чність, лег­кий збір да­них та ка­лі­бру­ва­н­ня

Ви­ко­ри­ста­н­ня чи­слен­них ка­лі­бру­валь­них кри­вих до­зво­ляє ду­же то­чно ви­зна­чи­ти вміст по­жив­них ре­чо­вин у зер­ні без­по­се­ре­дньо в про­це­сі зби­ра­н­ня вро­жаю ком­бай­ном. Ана­ліз ви­ко­ну­є­ться за до­по­мо­гою да­тчи­ка близь­ко­го ін­фра­чер­во­но­го ви­про­мі­ню­ва­н­ня, вста­нов­лю­ва­но­го без­по­се­ре­дньо на ма­ши­ні. GPS-си­сте­ма на хо­ду збе­рі­гає ко­ор­ди­на­ти ма­ши­ни в по­лі, а по­тім збе­ре­же­ні да­ні GPS екс­пор­ту­ю­ться у про­гра­му Field Trace, при­зна­че­ну для оброб­ки карт по­ля.

Да­ні, зі­бра­ні си­сте­мою EVO NIR, мо­жна лег­ко ско­пі­ю­ва­ти на офі­сний ПК за до­по­мо­гою USB-но­сія або че­рез Wi-Fi. Що­рі­чне ка­лі­бру­ва­н­ня при­ла­ду мо­жли­во ви­ко­ну­ва­ти ди­стан­цій­но че­рез ме­ре­жу Ін­тер­нет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.