На­го­ро­ди Pцttinger на кон­кур­сі Innovation Award

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

На між­на­ро­дній ви­став­ці Agritechnica 2017 отри­ма­ли чо­ти­ри срі­бні ме­да­лі ін­но­ва­цій­ні про­е­кти ав­стрій­сько­го ви­ро­бни­ка те­хні­ки Pцttinger.

1. Pцttinger SENSOSAFE — ав­то­ма­ти­чне роз­пі­зна­ва­н­ня тва­рин

Пер­ше в сві­ті ав­то­ма­ти­чне роз­пі­зна­ва­н­ня тва­рин SENSOSAFE для за­по­бі­га­н­ня по­шко­дже­н­ня оле­нят під час ско­шу­ва­н­ня. На ко­сар­ці вста­нов­ле­ний опти­чний ін­фра­чер­во­ний сен­сор SENSOSAFE, що роз­пі­знає оле­нят, які схо­ва­ли­ся від ко­cар­ки у тра­ві. Якщо SENSOSAFE їх ви­яв­ляє, він над­си­лає си­гнал до гі­драв­лі­ки ко­сар­ки, і та швид­ко ав­то­ма­ти­чно під­ні­ма­є­ться.

2. Кон­троль пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки за до­по­мо­гою ка­ме­ри у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су

Си­сте­ма ви­мі­рює на­пря­му та в ре­аль­но­му ча­сі шорс­ткість по­верх­ні ґрун­ту, що ба­зу­є­ться на зйом­ці сте­ре­о­ка­ме­ри, яка роз­мі­ще­на між ро­та­цій­ною бо­ро­ною та сі­вал­кою. Цей при­стрій до­зво­ляє ав­то­ма­ти­чно управ- ля­ти та ада­пту­ва­ти тра­ктор до змін­них умов ґрун­ту.

3. PЦTPRO GUIDE на ба­зі си­сте­ми від ком­па­нії Fliegl COUNTER SX те­хно­ло­гії Beacon

PЦTPRO GUIDE ба­зу­є­ться на ін­но­ва­цій­ній си­сте­мі Fliegl COUNTER SX Beacon, що роз­ши­рює на­яв­ну те­хно­ло­гію Beacon для вми­ка­н­ня сен­со­ру при­ско­ре­н­ня, GPS, Sigfox і пам´яті. Зав­дя­ки та­ко­му по­єд­нан­ню во­на зда­тна ін­те­ле­кту­аль­но ство­рю­ва­ти, збе­рі­га­ти та пе­ре­си­ла­ти да­ні у рі­зних про­це­сах.

4. Agrirouter — спіль­на роз­роб­ка рі­зних ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки

Ком­па­нія DKE-Data GmbH & Co. KG пре­зен­тує уні­вер­саль­ну пла­тфор­му обмі­ну да­них, що ви­рі­шує клю­чо­ву про­бле­му оци­фру­ва­н­ня в сіль­сько­му го­спо­дар­стві: це но­вий ін­стру­мент, що до­зво­ляє фер­ме­рам та під­ря­дни­кам об'єд­ну­ва­ти сіль­сько­го­спо­дар­ські ма­ши­ни і про­грам­не за­без­пе­че­н­ня рі­зних не­за­ле­жних ви­ро­бни­ків те­хні­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.