Пер­ший крок по­ту­жної спів­пра­ці: ком­па­нія Те­хно­крафт-За­хід ста­ла офі­цій­ним ди­ле­ром те­хні­ки Kverneland

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Во­се­ни по­то­чно­го ро­ку між Kverneland Group, нор­везь­ким ви­ро­бни­ком те­хні­ки для обро­бі­тку ґрун­ту, ви­сі­ву, за­го­тів­лі кор­мів, вне­се­н­ня до­брив і ЗЗР, та ТОВ «Те­хно­крафт-За­хід» бу­ло укла­де­но ди­лер­ську уго­ду.

«Ми з 2016 ро­ку ре­а­лі­зо­ву­є­мо тра­кто­ри, ком­бай­ни та са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі John Deere. Але ро­зумі­ли: для подаль­шо­го роз­ви­тку по­трі­бно за­лу­чи­ти по­ту­жну ком­па­нію, про­ду­кція якої має гар­ну істо­рію про­да­жів в Укра­ї­ні та по­кри­ває ши­ро­кий спектр сіль­го­с­про­біт. Се­ред та­ких ви­ро­бни­ків одним із най­більш прі­о­ри­те­тних для нас став Kverneland Group, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор ТОВ «Те­хно­крафт-За­хід» Ми­хай­ло Грув­ман. — Во­ни при­ста­ли на на­шу про­по­зи­цію спів­пра­ці, і з 2018 ро­ку ми актив­но про­по­ну­ва­ти­ме­мо сіль­го­спви­ро­бни­кам весь асор­ти­мент те­хні­ки Kverneland».

«Остан­ні два ро­ки ми шу­ка­ли силь­ну ком­па­нію, яка мо­же про­да­ва­ти на­шу те­хні­ку в Цен­траль­ній Укра­ї­ні, — за­зна­чає ре­гіо­наль­ний ди­ре­ктор Kverneland Group у Схі­дній Єв­ро­пі Вінц Валь­де­мар. — Пі­сля три­ва­лих по­шу­ків ми зу­пи­ни­ли ви­бір на «Те­хно­крафт-За­хід». Їхнє ба­жа­н­ня про­да­ва­ти весь спектр на­шої те­хні­ки по­с­при­яв цьо­му рі­шен­ню. Але най­біль­ше нам спо- до­ба­ло­ся, що в «Те­хно­крафт-За­хід» пра­цю­ють гра­мо­тні про­дав­ці та сер­ві­сні ін­же­не­ри, яких по­трі­бно тіль­ки на­вчи­ти на­шій те­хні­ці».

І цей про­цес вже актив­но три­ває. «На­ші пра­ців­ни­ки уже про­йшли кіль­ка рів­нів на­вча­н­ня в Укра­ї­ні, а з но­во­го ро­ку роз­по­чне­ться но­вий етап на за­во­дах Kverneland, — звер­тає ува­гу ди­ре­ктор «Те­хно­крафт-За­хід». — На­да­лі цей про­цес три­ва­ти­ме ре­гу­ляр­но, адже сьо­го­дні ви­со­ка ква­лі­фі­ка­ція сер­ві­сно­го спе­ці­а­лі­ста є клю­чо­вим ін­стру­мен­том для про­да­жу те­хні­ки та про­су­ва­н­ня її на рин­ку. Ра­зом із тим, у не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му ми са­мі на­вча­ти­ме­мо пра­ців­ни­ків го­спо­дарств осо­бли­во­стям ро­бо­ти з те­хні­кою Kverneland».

З 2018 ро­ку пов­ний асор­ти­мент Kverneland Group бу­де до­сту­пний у пред­став­ни­цтвах «Те­хно­крафт-За­хід» у Ки­їв­ській, Пол­тав­ській, Він­ни­цькій, Жи­то­мир­ській та Сум­ській обла­стях.

«За­пла­но­ва­но, що на­сту­пно­го ро­ку тре­ти­на на­ших за­галь­них об­ся­гів ре­а­лі­за­ції при­па­да­ти­ме на те­хні­ку Kverneland. Але в подаль­шо­му ми бу­де­мо на­ро­щу­ва­ти цей по­ка­зник», — під­кре­слює Ми­хай­ло Грув­ман.

«Я ду­маю, що це бу­де до­брим спіль­ним стар­том у цен­траль­но­му ре­гіо­ні», — ре­зю­мує Вінц Валь­де­мар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.