Оле­ксандр Олій­ник, ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту роз­ви­тку про­ду­ктів ТОВ «Сам­міт-Агро Юкрейн»

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Це ду­же не­про­стий ін­стру­мент. Я не­да­рем­но ка­жу, що са­ме ін­стру­мент — ПЛЕДЖ® я би по­рів­няв зі скаль­пе­лем. В умі­лих ру­ках хі­рур­га — це ін­стру­мент, який ря­тує жи­т­тя, і цей гер­бі­цид, за ана­ло­гі­єю, ря­тує жи­т­тя та за­без­пе­чує здо­ров’я куль­ту­ри, дає мо­жли­вість отри­ма­ти при­бу­ток. У нев­мі­лих він мо­же зни­щи­ти по­сі­ви. Про­дукт тре­ба зро­зу­мі­ти, на­вчи­ти­ся з ним пра­цю­ва­ти — і все бу­де до­бре. Слід від­зна­чи­ти, що агро­но­мі­чний рі­вень в Укра­ї­ні за остан­ні ро­ки зна­чно зріс, тож ін­те­рес до та­ких про­ду­ктів по­чав збіль­шу­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.