Та­ма­ра Мель­ни­чай­ко ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Сам­міт-Агро Юкрейн»

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Для нас ва­жли­во те, що цей япон­ський гер­бі­цид є про­ду­ктом но­во­го кла­су, про­ду­ктом но­во­го по­ко­лі­н­ня. Та­кож сут­тє­во, що в бу­дья­кій си­сте­мі за­хи­сту чи то со­ня­шни­ку, чи то сої для на­шо­го агро­ви­ро­бни­ка ду­же ва­жли­ва ці­на про­ду­кту. Так-от, при ви­со­кій ефе­ктив­но­сті про­ти бур’янів йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня є ще й ду­же еко­но­мі­чно до­ціль­ним. Зви­чай­но, він має пев­ні осо­бли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня, пев­ний те­хно­ло­гі­чний ре­гла­мент — і цей се­мі­нар ми про­во­ди­мо для то­го, щоб лю­ди усві­дом­ле­но та пра­виль­но йо­го за­сто­со­ву­ва­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.