До­на­тас Кра­сі­цкас фа­хі­вець кон­цер­ну Schmitz Cargobull

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

В Укра­ї­ні в 2013 ро­ці був ма­кси­мум про­да­жів те­хні­ки Schmі­tz Cargobull, по­тім спо­сте­рі­гав­ся спад — ми всі зна­є­мо, з яких при­чин. Але те­пер зно­ву під­йом, і от цьо­го ро­ку ми по­вер­та­є­мо­ся на рі­вень 2013-го й отри­му­є­мо €11–12 млн. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся на подаль­ший роз­ви­ток в Укра­ї­ні, тут ве­ли­кі мо­жли­во­сті для цьо­го. Ро­зра­хо­ву­є­мо що­рі­чно зро­ста­ти із про­да­жів як но­вої те­хні­ки, так і вжи­ва­ної. Ми ви­на­йшли но­ве по­ко­лі­н­ня те­ле­ма­ти­ки, та­кож на­да­є­мо клі­єн­там зру­чні спосо­би для ку­пів­лі на­шої про­ду­кції. Вва­жа­є­мо ду­же ва­жли­вим по­ка­зни­ком вар­тість во­ло­ді­н­ня трей­ле­ром про­тя­гом ци­клу жи­т­тя: у скіль­ки клі­єн­ту об­хо­ди­ться при­чіп від мо­мен­ту ку­пів­лі до кін­ця екс­плу­а­та­ції? І то­ді ми зро­зу­мі­є­мо, що трей­лер Schmі­tz Cargobull — не тіль­ки най­більш на­дій­ний на рин­ку, але й най­де­шев­ший: у пе­ре­ра­хун­ку на тер­мін слу­жби і від­пра­цьо­ва­ний кі­ло­ме­траж.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.