Мі­на­гро­прод про­по­нує ви­клю­чи­ти мо­жли­вість по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни про­по­нує ви­клю­чи­ти мо­жли­вість на­да­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок на пра­вах по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня. Звід­си ви­пли­ває, що фі­зи­чним і юри­ди­чним осо­бам, які ма­ли пра­во по­стій­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми, бу­де до­зво­ле­но пе­ре­о­фор­ми­ти їх в орен­ду тер­мі­ном на 50 ро­ків або ви­ку­пи­ти з від­стро­чкою пла­те­жу на 30 ро­ків.

До­ку­мент пе­ред­ба­чає, що не­сіль­сько­го­спо­дар­ські дер­жав­ні і ко­му­наль­ні під­при­єм­ства ав­то­ма­ти­чно отри­ма­ють пра­во го­спо­дар­сько­го ві­да­н­ня на ді­лян­ки, які бу­ли в по­стій­но­му ко­ри­сту­ван­ні. При цьо­му сіль­госп­під­при­єм­ства дер­жав­ної і ко­му­наль­ної форм вла­сно­сті бу­дуть зо­бов’яза­ні пе­ре­о­фор­ми­ти зем­лю, яка бу­ла в по­стій­но­му ко­ри­сту­ван­ні, в орен­ду на 50 ро­ків.

За­ко­но­про­ект та­кож пе­ред­ба­чає, що від­чу­же­н­ня, за­ста­ву зе­мель­них ді­ля­нок, які зна­хо­дя­ться в го­спо­дар­сько­му ві­дан­ні або ж в опе­ра­тив­но­му управ­лін­ні, мо­жли­ві при узго­джен­ні з ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Не­сіль­сько­го­спо­дар­ські ді­лян­ки, які зна­хо­дя­ться в опе­ра­тив­но­му управ­лін­ні або в го­спо­дар­сько­му ві­дан­ні, та­кож мо­жуть бу­ти пе­ре­да­ні в орен­ду ви­клю­чно че­рез зе­мель­ні тор­ги на строк не біль­ше 3 ро­ків, сіль­госп­при­зна­че­н­ня — не біль­ше 7 ро­ків.

При цьо­му пе­ре­да­ча в орен­ду ді­лян­ки мо­жли­ва не ра­ні­ше, ніж че­рез три ро­ки з дня на­да­н­ня на ньо­го пра­ва опе­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня або го­спо­дар­сько­го ві­да­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.