Ска­су­ва­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ при екс­пор­ті олій­них мо­жуть від­стро­чи­ти

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Про­філь­не ві­дом­ство ра­зом із чле­на­ми По­да­тко­во­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди роз­гля­да­ють ва­рі­ант від­стро­чки до 1 ве­ре­сня 2018 ро­ку нор­ми про ска­су­ва­н­ня бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість (ПДВ) при екс­пор­ті олій­них куль­тур (сої, рі­па­ку та со­ня­шни­ку). Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на УНІАН, про це по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник гла­ви Мі­на­гро­про­ду Ма­ксим Мар­ти­нюк.

З йо­го слів, це мо­же пом’якши­ти на­слід­ки від різ­ко­го пе­ре­хо­ду на за­галь­ний ре­жим опо­да­тку­ва­н­ня для ви­ро­бни­ків цих куль­тур. «Ми про­во­ди­мо кон­суль­та­ції з чле­на­ми Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань по­да­тко­вої і ми­тної по­лі­ти­ки, і роз­ро­бля­є­мо кро­ки що­до пом’якше­н­ня впли­ву ці­єї но­ва­ції. Зокре­ма, роз­гля­да­є­ться ва­рі­ант її від­стро­чки до 1 ве­ре­сня 2018 ро­ку», — по­ві­до­мив чи­нов­ник.

Мар­ти­нюк до­дав, що ця по­прав­ка бу­ла іні­ці­йо­ва­на в пар­ла­мен­ті і не є уря­до­вою. На­ра­зі ві­дом­ство про­во­дить оцін­ку її впли­ву на сіль­го­спви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бну га­лузь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.