Ще один рік аграр­но­го пар­тнер­ства

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Пе­трен­ко

Від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС і стра­те­гії «Роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства та сіль­ських те­ри­то­рій в Укра­ї­ні на 2015-2020 ро­ки» аграр­ний се­ктор у на­шій дер­жа­ві за­раз зна­хо­ди­ться на шля­ху ре­форм. Ві­тчи­зня­не сіль­ське го­спо­дар­ство має по­тре­бу в пе­ре­хо­ді до мо­де­лі які­сно­го стій­ко­го роз­ви­тку. В цьо­му нам спри­я­ють пе­ре­до­ві кра­ї­ни Єв­ро­пи.

У кін­ці ро­ку по­всю­дно під­во­дя­ться йо­го під­сум­ки. На цю по­ру ви­па­ли та­кож Ін­фор­ма­цій­ні дні Фе­де­раль­но­го Мі­ні­стер­ства про­до­воль­ства та сіль­сько­го го­спо­дар­ства Ні­меч­чи­ни — кон­фе­рен­ція, дис­ку­сії й су­пу­тні за­хо­ди, що про­хо­ди­ли 4–6 гру­дня у за­лах На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни.

По­ча­ла ді­я­ти Уго­да про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС. По­зи­тив­ний по­штовх отри­ма­ло від цьо­го, зокре­ма, й на­ше сіль­ське го­спо­дар­ство. Ду­же від­чу­тною є до­по­мо­га з бо­ку Ні­меч­чи­ни — її уря­до­вих кіл і при­ва­тно­го бі­зне­су. Спри­я­н­ня це від­чу­ва­є­ться не спо­ра­ди­чно, час від ча­су, а си­стем­но — і за ти­ми клю­чо­ви­ми на­пря­ма­ми, де ми най­біль­ше по­тре­бу­є­мо ма­те­рі­аль­ної, те­хні­чної та ідей­ної під­трим­ки. Де­ся­тки ні­ме­цьких фа­хів­ців вкла­да­ють час, гро­ші й ду­шу у на­вча­н­ня укра­їн­ських агра­рі­їв. До­по­мо­га зо­се­ре­дже­на, зокре­ма, у та­ких сфе­рах: під­ви­щен­ні кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті аграр­но­го ви­ро­бни­цтва, по­лі­пшен­ні яко­сті аграр­ної про­ду­кції, збе­ре­жен­ні дов­кі­л­ля й роз­ви­тку ін­фра­стру­кту­ри сіль­ської мі­сце­во­сті.

Ін­фор­ма­цій­ні дні про про­е­кти Фе­де­раль­но­го Мі­ні­стер­ства про­до­воль­ства та сіль­сько­го го­спо­дар­ства Ні­меч­чи­ни (BMEL) в Укра­ї­ні якраз і бу­ли на­прав­ле­ні на те, щоб біль­ше про­ін­фор­му­ва­ти аграр­ну гро­мад­ськість як про ре­зуль­та­ти укра­їн­сько-ні­ме­цької спів­пра­ці в сфе­рі сіль­сько­го го­спо­дар­ства, так і про подаль­ші пер­спе­кти­ви. Ні­ме­цькі фа­хів­ці зві­ту­ва­ли про свої про­гра­ми пе­ред аграр­ною спіль­но­тою, обго­во­рю­ва­ли вже зро­бле­не і ді­ли­ли­ся пла­на­ми на 2018 рік.

Аграр­ний ата­ше По­соль­ства Ні­меч­чи­ни в Укра­ї­ні Гер­манн Ін­те­манн по­чер­го­во пред­став­ляв ке­рів­ни­ків та спів­ро­бі­тни­ків чин­них аграр­них про­е­ктів. До­ктор Фоль­кер Зас­се, який очо­лює про­ект «Ні­ме­цько-укра­їн­ський агро­по­лі­ти­чний діа­лог», окре­слив основ­ні па­ра­ме­три і на­пря­ми вза­є­мо­дії уря­дов­ців ФРН та укра­їн­ської агро­спіль­но­ти.

Остан­ні­ми ро­ка­ми Укра­ї­на ста­ла одним із про­від­них екс­пор­те­рів сіль­сько­го­спо­дар­ської си­ро­ви­ни. А та­кож де­яких про­ду­ктів пер­вин­ної пе­ре­роб­ки — на­при­клад, со­ня­шни­ко­вої олії й ме­ду. Однак по­тен­ці­ал аграр­ної сфе­ри ще да­ле­ко не­ви­чер­па­ний. На по­ряд­ку ден­но­му за­ли­ша­ю­ться ва­жли­ві про­е­кти ре­форм. По­тре­бує удо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­не управ­лі­н­ня зем­ля­ми. Про це, зокре­ма, йшло­ся у ви­сту­пі Крі­сто­фа Гіль­ге­на.

Про Аграр­ний де­мон­стра­цій­ний та на­вчаль­ний центр у се­ли­щі До­слі­дни­цьке, про спіль­ні за­хо­ди з Укра­їн­ським цен­тром ви­про­бу­ва­н­ня та про­гно­зу­ва­н­ня те­хні­ки й те­хно­ло­гій для сіль­го­спви­ро­бни­цтва ім. Л По­го­рі­ло­го роз­по­вів Уве Ка­фтан. Ми до­бре за­пам’ята­ли йо­го як одно­го з ор­га­ні­за­то­рів мас­шта­бних між­на­ро­дних Днів по­ля, які про­тя­гом цьо­го ро­ку про­хо­ди­ли не­по­да­лік До­слі­дни­цько­го.

Ві­тчи­зня­ні агра­рії хо­ті­ли б отри­ма­ти під­трим­ку що­до впро­ва­дже­н­ня стан­дар­тів яко­сті та без­пе­ки ЄС для то­го, щоб ін­тен­си­фі­ку­ва­ти між­на­ро­дну тор­гів­лю сво­єю сіль­сько­го­спо­дар­ською про­ду­кці­єю. Ве­ли­ке за­ці­кав­ле­н­ня ви­кли­кав ви­ступ Ан­дре Піл­лін­га, ке­рів­ни­ка про­е­кту «Агро­тор­гів­ля Укра­ї­ни», який на­прав­ле­но на по­си­ле­н­ня агро­екс­пор­ту із Укра­ї­ни в ЄС. Де­да­лі по­пу­ляр­ні­шим стає ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство. Про укра­їн­ські на­пра­цю­ван-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.